23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
11.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Midtjylland

Genudbud af cochlear implantater og tilbehør samt benforankrede høreapparater og tilbehør


Region Midtjylland

415372-2024 - Resultater
Danmark – Øre-, næse-, halsimplantater – Genudbud af cochlear implantater og tilbehør samt benforankrede høreapparater og tilbehør
OJ S 134/2024 11/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Region Midtjylland
Køberens retlige status : Offentligretligt organ, der styres af en regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Genudbud af cochlear implantater og tilbehør samt benforankrede høreapparater og tilbehør
Beskrivelse Der genudbydes 2 delaftaler: Delaftale 1: Cochlear implantater og tilbehør (Region Nordjylland og Region Midtjylland) Delaftale 2a: Benforankrede høreapparater og tilbehør (Region Midtjylland) I forbindelse med kontraktindgåelsen vil der blive udfærdiget separat kontrakt og kontraktbilag (undtagen kontraktbilag 5, som allerede indgår i udbudsmaterialet i et eksemplar for hver deltagende region) for hver region.
Identifikator for proceduren e8fc7215-bc60-4157-b8a1-49e25ec17928
Tidligere bekendtgørelse : d2d558bc-d3d2-42b9-8307-5ad5b2277e15-01
Intern identifikator 1-23-4-72-77-23
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33185300   Øre-, næse-, halsimplantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33185200   Øresneglsimplantat
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Østjylland   ( DK042 )
Land Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Nordjylland   ( DK050 )
Land Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger Kontraktværdien er beregnet ud fra de dyreste tilbud på begge delaftaler, som er tildelt kontrakt inkl. forlængelser og optioner.
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0001
Titel : Delaftale 1: Cochlear implantater og tilbehør
Beskrivelse : Delaftale 1: Cochlear implantater og tilbehør for Region Midtjylland og Region Nordjylland
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33185300   Øre-, næse-, halsimplantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33185200   Øresneglsimplantat
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten med den enkelte region kan forlænges af Ordregiver 2 gange, hver gang med op til 12 måneder, se nærmere herom i udbudsbetingelserne.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 92 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 130 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0002
Titel : Delaftale 2a: Benforankrede høreapparater og tilbehør (Region Midtjylland)
Beskrivelse : Delaftale 2a: Benforankrede høreapparater og tilbehør (Region Midtjylland)
Intern identifikator : 2a
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33185300   Øre-, næse-, halsimplantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33185200   Øresneglsimplantat
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan forlænges af Ordregiver 2 gange, hver gang med op til 12 måneder, se nærmere herom i udbudsbetingelserne.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 18 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 24 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 122 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure 154 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi 110 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0001
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 130 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 92 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn MED-EL Nordic AB
Tilbud
Tilbud – Identifikator MED-EL
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0001
Koncessionsværdi
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten MED-EL
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/06/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 04/07/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Vinder
Officielt navn Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG
Tilbud
Tilbud – Identifikator Cochlear
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0001
Koncessionsværdi
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Cochlear
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/06/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 04/07/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Vinder
Officielt navn Advanced Bionics Denmark ApS
Tilbud
Tilbud – Identifikator Advanced Bionics
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0001
Koncessionsværdi
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Advanced Bionics
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/06/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 02/07/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0002
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 24 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 18 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Oticon Denmark A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Oticon
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0002
Koncessionsværdi
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Oticon
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/06/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 04/07/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Midtjylland
Registreringsnummer : 29190925
Afdeling : Indkøb & Medicoteknik
Postadresse : Olof Palmes Allé 15    
By : Aarhus N
Postnummer : 8200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Cecilie Hansen
Telefon : +45 91174034
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Tolboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Advanced Bionics Denmark ApS
Registreringsnummer : 37576492
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : 27208497
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG
Registreringsnummer : HRA201323
By : Hannover
Postnummer : 30539
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Region Hannover   ( DE929 )
Land : Tyskland
Telefon : 92824199
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : MED-EL Nordic AB
Registreringsnummer : 559073-2359
By : Kista
Postnummer : 16440
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Stockholms län   ( SE110 )
Land : Sverige
Telefon : +43 664 607055210
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Oticon Denmark A/S
Registreringsnummer : 42338028
By : Smørum
Postnummer : 2765
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : mkam@oticon.com
Telefon : +45 3917 7100
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 251dba8c-c66c-4c4d-b63e-4a1899c17147   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 10/07/2024   10:00:42 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 10/07/2024   10:00:42 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 415372-2024
EUT-S-nummer : 134/2024
Offentliggørelsesdato : 11/07/2024

Send til en kollega

0.093