23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
10.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aarhus Kommune

Materialer til tandbehandling, forebyggelse og tandplejeartikler


Aarhus Kommune

410717-2024 - Resultater
Danmark – Medicinsk udstyr – Materialer til tandbehandling, forebyggelse og tandplejeartikler
OJ S 133/2024 10/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Aarhus Kommune
E-mail stkd@aarhus.dk
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Materialer til tandbehandling, forebyggelse og tandplejeartikler
Beskrivelse Udbuddet omfatter levering af materialer til tandbehandling, forebyggelse og tandplejeartikler til Aarhus Kommune. Sortimentet består primært af følgende varekategorier: •Protetik •Engangsartikler •Instrumenter •Sprøjter og spidser •Profylakse •Fyldninger mv. •Rodbehandling •Røntgen og foto •Desinfektion og sterilisation •Legetøj •Småudstyr Indholdet i de udbudte varegrupper fastlægges af Ordregiver. Udbuddet omfatter ikke personlige værnemidler herunder engangshandsker, forbrugsartikler som toiletpapir, køkkenrulle, sæbe, rengøringsartikler, fødevarer eller andre produkter relateret til kontorbrug mm.
Identifikator for proceduren d4c74153-c936-4cfb-b96c-b3c8de696c55
Tidligere bekendtgørelse : 2a57d83e-8267-4366-9776-d58bf1ca17d3-01
Intern identifikator 249014
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33131000   Håndinstrumenter til tandlæger, 33130000   Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Østjylland   ( DK042 )
Land Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 9 100 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 12 285 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger Aarhus Kommune er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134a. Aarhus Kommune er desuden forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 136, hvis ikke tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Tilbudsgiver skal i ESPD’et i Comdia angive, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund iht. udbudslovens §§ 135 136. Aarhus Kommune vil, i forbindelse med tildeling af rammeaftalen, indhente dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der fremgår af ESPD fra den tilbudsgiver, som Aarhus Kommune forventer at indgå rammeaftale med. Den tilbudsgiver, som Aarhus Kommune forventer at indgå rammeaftale med, skal fremsende dokumentation for ESPD indenfor en passende frist, der meddeles af Aarhus Kommune. I det omfang dokumentationen omfatter en serviceattest, accepteres denne, såfremt den er maksimum 6 måneder gammel. Der gøres opmærksom på, at der kan forventes op til 2 ugers behandlingstid ved udstedelse af serviceattester. Såfremt tilbuddet er afgivet fra virksomheder, der er udenlandske og hjemmehørende i EU, indhentes der dokumentationi henhold til ECertis. Hvis tilbudsgivers land ikke har angivet oplysninger om dokumentation i ECertis, anvendes fremgangsmåden i udbudslovens § 153. Som dokumentation for, at virksomheden og dennes eventuelle underleverandører og støttende enheder ikke er omfattet af Rådets forordning (EU) nr. 833/2014, artikel 5k, litra a-c (indsat ved forordning nr. 2022/576 af 8. april 2022 og ændret ved forordning nr. 2023/427 af 25. februar 2023) indhentes underskrevet Tro- og loveerklæring vedrørende russisk etablering og ejerskab. Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne fra den tilbudsgiver som Aarhus Kommune forventer at indgå Rammeaftale med. Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer. Med hensyn til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal følgende fremlægges som endelig dokumentation, når Aarhus Kommune anmoder herom: Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf, for de seneste 2 disponible årsregnskaber, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Aarhus Kommune vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Aarhus Kommune forlanger. Kravene til dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der er afgivet i ESPD gælder ligeledes konsortiedeltagere samt enheder, hvis formåen tilbudsgiver baserer sig på. For tilbud afgivet af konsortier gælder at konsortiedeltagerne afgiver tilbud i fællesskab og hæfter solidarisk og direkte i forhold til Aarhus Kommune. I forbindelse med indhentning af dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD, vil konsortiedeltagerne skulle udfylde og underskrive en konsortieerklæring fremsendt af Aarhus kommune, hvori konsortiets sammensætning samt hæftelse bekræftes. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen, hæfter tilbudsgiver og de pågældende enheder solidarisk og direkte i forhold til Aarhus Kommune. I forbindelse med indhentning af dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD, vil den enkelte enhed, hvis formåen tilbudsgiver baserer sig på, skulle udfylde og underskrive en erklæring fremsendt af Aarhus kommune om, at enheden stiller sine ressourcer til rådighed i forbindelse med opgaven. Aarhus Kommune forventer ikke, at omsætningen vil overstige 12.285.000 kr., hvilket således er rammeaftalens maksimale værdi. Den maksimale værdi er udtryk for den anslåede værdi i den maksimale aftaleperiode på 4 år tillagt en usikkerhedsmargin på 35 % grundet usikkerhed i, hvor mange borgere, der reelt vil gøre brug af tilbuddet om gratis tandbehandling. Ligeledes er der usikkerhed ift. demografisk udvikling. Der indgår en række bestemmelser vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Se nærmere i Aftalebilag 1. CSR kontraktbilag. Derudover indgår der krav til forsikring, se nærmere i Rammeaftalen.
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Materialer til tandbehandling, forebyggelse og tandplejeartikler
Beskrivelse : Udbuddet omfatter levering af materialer til tandbehandling, forebyggelse og tandplejeartikler til Aarhus Kommune. Sortimentet består primært af følgende varekategorier: •Protetik •Engangsartikler •Instrumenter •Sprøjter og spidser •Profylakse •Fyldninger mv. •Rodbehandling •Røntgen og foto •Desinfektion og sterilisation •Legetøj •Småudstyr Indholdet i de udbudte varegrupper fastlægges af Ordregiver. Udbuddet omfatter ikke personlige værnemidler herunder engangshandsker, forbrugsartikler som toiletpapir, køkkenrulle, sæbe, rengøringsartikler, fødevarer eller andre produkter relateret til kontorbrug mm.
Intern identifikator : 249014
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33131000   Håndinstrumenter til tandlæger, 33130000   Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Aftalen træder i kraft den 01.09.2024 og er uopsigelig for begge parter indtil den 31.08.2026, jf. dog rammeaftalens afsnit 22 Misligholdelse og afsnit 23 Ophævelse og opsigelse af Aftalen. Aarhus Kommune kan forlænge Aftalen maksimalt to gange. Hver forlængelse kan være på op til 12 måneder. Den samlede forlængelse kan således maksimalt udgøre 24 måneder i alt.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato 01/09/2024
Varighed 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 9 100 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 12 285 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Aarhus Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
TED eSender Comdia ApS
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn DANSK NORDENTA A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Værdien af resultatet 5 745 878,96   DKK
Koncessionsværdi
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten 1
Titel Materialer til tandbehandling, forebyggelse og tandplejeartikler
Dato for indgåelse af kontrakten 08/07/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Aarhus Kommune
Registreringsnummer : 55133018
Postadresse : Rådhuspladsen 2    
By : Aarhus C
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Stine Dirksen
E-mail : stkd@aarhus.dk
Telefon : +45 89402000
Internetadresse : https://www.aarhus.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1.
ORG-1000
Officielt navn : Comdia ApS
Registreringsnummer : 33501404
Postadresse : Lindvedvej 73    
By : Odense S
Postnummer : 5260
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Telefon : +45 7199 3672
Internetadresse : https://www.comdia.com/
Denne organisations roller
TED eSender
8.1.
ORG-1001
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 7240 5600
Internetadresse : http://www.klfu.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-1002
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 4171 5000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-1003
Officielt navn : DANSK NORDENTA A/S
Registreringsnummer : 10416698
Postadresse : Nydamsvej 8    
By : Hørning
Postnummer : 8362
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
E-mail : pe@nordenta.dk
Telefon : 26880604
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 16e36e07-86cd-48f0-a235-cdbbac0d060f   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 09/07/2024   11:04:45 (UTC+2)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 410717-2024
EUT-S-nummer : 133/2024
Offentliggørelsesdato : 10/07/2024

Send til en kollega

0.047