23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
09.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Udbud CPAP, sug og masker


Region Hovedstaden

408519-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Medicinske respirationsapparater – Udbud CPAP, sug og masker
OJ S 132/2024 09/07/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen - Meddelelse om ændring
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Region Hovedstaden
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Udbud CPAP, sug og masker
Beskrivelse Region Hovedstaden udbyder CPAP maskiner inklusive forbrugsvarer samt 2 forskellige sug, Stationært sug og transportabelt sug. Herudover udbydes masker til fortrinsvis hjemmerespirationsbehandling
Identifikator for proceduren b50a1d97-6b0c-468e-9fa4-84beb719db42
Intern identifikator 24034790
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
Hovedpunkterne i proceduren Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud jf. udbudsloven §§ 56-57
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33157400   Medicinske respirationsapparater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje, 33100000   Medicinsk udstyr, 33157100   Masker til medicinske gasser
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Byen København   ( DK011 )
Land Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Københavns omegn   ( DK012 )
Land Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Nordsjælland   ( DK013 )
Land Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Bornholm   ( DK014 )
Land Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 5 080 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 76 200 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger NEJ
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud 4
Betingelser for kontrakten
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver 4
2.1.6.
Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Konkurs Konkurs, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Korruption Bestikkelse, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2.
Tvangsakkord uden for konkurs Tvangsakkord, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Deltagelse i en kriminel organisation Deltagelse i kriminel organisation, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Aftaler med andre aktører med henblik på at fordreje konkurrencen, jf. udbudslovens § 137, stk 1, nr. 3. Konkurrencefordrejning som omhandlet i § 39, jf. udbudslovens § 136, nr. 2.
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Tilsidesættelse af pligter på miljølovgivningsområdet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5.
Svig Svig, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Børnearbejde og andre former for menneskehandel, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6.
Insolvens Insolvens, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Tilsidesættelse af pligter på det arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.
Aktiver, der administreres af en kurator Aktiver, der administreres af kurator, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Mistanke om urigtighed, tilbageholdte oplysninger, som ikke er i stand til at fremskaffe de krævede dokumenter og indhente fortrolige oplysninger under denne procedure, jf. udbudslovens § 136, nr. 3.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Intereressekonflikter som følge af deltagelse i udbudsproceduren, jf. udbudslovens § 136, nr. 1.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Direkte eller indirekte involvering i forberedelse af denne udbudsprocedure, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udførelse af hvervet, jf. udbudslovens § 136, nr. 4.
Ophævelse eller en lignende sanktion Ophævelse eller lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.
Betaling af socialsikringsbidrag Betaling af bidrag til sociale sikringsordninger over DDK 100.000, jf. udbudslovens § 135, stk. 3. Betaling af bidrag til sociale sikringsordninger under DDK 100.000, jf. udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. 6.
Erhvervsvirksomheden er indstillet Erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Betaling af skatter og afgifter Betaling af skatter og afgifter over DDK 100.000, jf. udbudslovens § 135 stk. 3. Betaling af skatter og afgifter under DDK 100.000, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet,, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0001
Titel : CPAP
Beskrivelse : CPAP maskiner inklusive forbrugsvarer til Region Hovedstadens Hospitaler og til de privathospitaler region Hovedstaden samarbejder med.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33157400   Medicinske respirationsapparater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje, 33100000   Medicinsk udstyr
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato 30/11/2024
Varigheds slutdato 29/11/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan forlænges i op til 24 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 27 300 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 40 950 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger Andet
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Se Udbudsbetingelserne punkt 14 (14.1 og 14.2) vedrørende tildeling pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 55

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bæredygtighed
Beskrivelse : Bæredygtighed
Vægtning (procentdel, præcis) : 5
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 25/06/2024   21:55:00 (UTC)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk svensk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 23/07/2024   10:00:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 6   Måneder
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 23/07/2024   10:00:00 (UTC)
Yderligere oplysninger : Der kan ikke deltages i åbning af tilbud
Betingelser for kontrakten :
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse Nej
Der kræves en fortrolighedsaftale nej
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse Region Hovedstaden
Organisation, der behandler tilbud Region Hovedstaden
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0002
Titel : Sug, stationært
Beskrivelse : Til brug i hjemmet
Intern identifikator : 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33157400   Medicinske respirationsapparater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje, 33100000   Medicinsk udstyr
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på uddannelse af tekniker
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato 30/11/2024
Varigheds slutdato 29/11/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan forlænges i op til 24 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 800 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 1 200 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger Andet
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Se Udbudsbetingelserne punkt 14 (14.1 og 14.2) vedrørende tildeling pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 55

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bæredygtighed
Beskrivelse : Bæredygtighed
Vægtning (procentdel, præcis) : 5
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 25/06/2024   21:55:00 (UTC)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk svensk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 23/07/2024   10:00:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 6   Måneder
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 23/07/2024   10:00:00 (UTC)
Yderligere oplysninger : Der kan ikke deltages i åbning af tilbud
Betingelser for kontrakten :
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse Nej
Der kræves en fortrolighedsaftale nej
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse Region Hovedstaden
Organisation, der behandler tilbud Region Hovedstaden
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0003
Titel : Sug, transportabelt
Beskrivelse : Til sug under transport
Intern identifikator : 3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33157400   Medicinske respirationsapparater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje, 33100000   Medicinsk udstyr
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på uddannelse af tekniker
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato 30/11/2024
Varigheds slutdato 29/11/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan forlænges i op til 24 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 1 200 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 1 800 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger Andet
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Se Udbudsbetingelserne punkt 14 (14.1 og 14.2) vedrørende tildeling pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 55

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bæredygtighed
Beskrivelse : Bæredygtighed
Vægtning (procentdel, præcis) : 5
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 25/06/2024   21:55:00 (UTC)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk svensk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 23/07/2024   10:00:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 6   Måneder
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 23/07/2024   10:00:00 (UTC)
Yderligere oplysninger : Der kan ikke deltages i åbning af tilbud
Betingelser for kontrakten :
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse Nej
Der kræves en fortrolighedsaftale nej
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse Region Hovedstaden
Organisation, der behandler tilbud Region Hovedstaden
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0004
Titel : Masker
Beskrivelse : Til behandling af patienter til hjemmerespiration og søvnapnø
Intern identifikator : 4
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33157400   Medicinske respirationsapparater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje, 33100000   Medicinsk udstyr, 33157100   Masker til medicinske gasser
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato 30/11/2024
Varigheds slutdato 29/11/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan forlænges i op til 24 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 21 500 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 32 250 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger Andet
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Se Udbudsbetingelserne punkt 14 (14.1 og 14.2) vedrørende tildeling pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet og funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 25/06/2024   21:55:00 (UTC)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk svensk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 23/07/2024   10:00:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 6   Måneder
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 23/07/2024   10:00:00 (UTC)
Yderligere oplysninger : Der kan ikke deltages i åbning af tilbud
Betingelser for kontrakten :
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse Nej
Der kræves en fortrolighedsaftale nej
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 4
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse Region Hovedstaden
Organisation, der behandler tilbud Region Hovedstaden
TED eSender Mercell Holding ASA
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Hovedstaden
Registreringsnummer : 29190623
Postadresse : Kongens Vænge 2    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Lene Rosenlund
Telefon : +45 29772203
Internetadresse : https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Registreringsnummer : xxxx
By : xxxx
Postnummer : 9999
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : xx@xx.dk
Telefon : 12345678
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
10. Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres 25723760-01d4-4b2e-9504-ecd070bf5592-01
Hovedårsagen til ændringen Ajourførte oplysninger
Beskrivelse Formel i kontraktbilag 2, tilbudslisten ændret vedr. delaftale 1 .
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : LOT-0001
Beskrivelse af ændringer Formel i tilbudslisten vedr. delaftale 1 ændret.
Udbudsdokumenterne blev ændret den 05/07/2024
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : LOT-0002
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : LOT-0003
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : LOT-0004
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 28514b11-3bac-4937-8511-b8a5feced72a   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 16
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 08/07/2024   06:48:44 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 08/07/2024   07:05:25 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 408519-2024
EUT-S-nummer : 132/2024
Offentliggørelsesdato : 09/07/2024

Send til en kollega

0.063