23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
04.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Brøndby Kommune

Udbud af indkøb og levering af job- og uddannelsesrettede forløb for borgere til Brøndby Kommune


Brøndby Kommune

399499-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Arbejdsløshedsunderstøttelse – Udbud af indkøb og levering af job- og uddannelsesrettede forløb for borgere til Brøndby Kommune
OJ S 129/2024 04/07/2024
Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning - Meddelelse om ændring
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Brøndby Kommune
E-mail nigin@bdo.dk
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Udbud af indkøb og levering af job- og uddannelsesrettede forløb for borgere til Brøndby Kommune
Beskrivelse Udbuddet vedrører levering af job- og uddannelsesrettede forløb for borgere med udfordringer ud over ledighed på følgende områder; Delaftale 1 Borgere med begrænsede indsatsbehov, Delaftale 2 Borgere med udvidet støttebehov og Delaftale 3 Sygemeldte borgere til Brøndby Kommune. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud, i henhold til Udbudsloven, LBK nr. 10 af 06/01/2023 afsnit III om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (light-regimet) og reglerne herefter.
Identifikator for proceduren ef944316-1293-4b2c-a79e-ba48e7da34ff
Intern identifikator 1
Udbudsprocedure Begrænset
Hovedpunkterne i proceduren Udbuddet gennemføres som begrænset udbud, i henhold til Udbudsloven, LBK nr. 10 af 06/01/2023 afsnit III om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (light-regimet) og reglerne herefter. For fuldstændig information henvises til udbudsmaterialet i sin helhed
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 75314000   Arbejdsløshedsunderstøttelse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 75100000   Virksomhed i forbindelse med administration, 75310000   Sociale ydelser, 75313100   Ydelser i forbindelse med forbigående erhvervsudygtighed, 79611000   Jobsøgningstjenester, 85300000   Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Københavns omegn   ( DK012 )
Land Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 188 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 376 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud 2
Betingelser for kontrakten
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver 2
2.1.6.
Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer:<p/>a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt,<p/>b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger,<p/>c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og<p/>d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0001
Titel : Delaftale 1 Borgere med begrænsede indsatsbehov
Beskrivelse : Udbuddet vedrører levering af job- og uddannelsesrettede forløb for borgere med udfordringer ud over ledighed på følgende områder; Delaftale 1 Borgere med begrænsede indsatsbehov begrænsede indsatsbehov, Delaftale 2 Borgere med udvidet støttebehov og Delaftale 3 Sygemeldte borgere til Brøndby Kommune. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud, i henhold til Udbudsloven, LBK nr. 10 af 06/01/2023 afsnit III om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (light-regimet) og reglerne herefter. For fuldstændig information henvises til udbudsmaterialet i sin helhed
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 75314000   Arbejdsløshedsunderstøttelse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 75100000   Virksomhed i forbindelse med administration, 75310000   Sociale ydelser, 75313100   Ydelser i forbindelse med forbigående erhvervsudygtighed, 79611000   Jobsøgningstjenester, 85300000   Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Der henvises til udbudsmaterialet i sin helhed for ydereligere information.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 2   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Den udbudte aftale har en løbetid på 2 år. Aftalen kan forlænges 2 gange af op til 12 måneders varighed
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 40 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 80 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Ansøgers årsomsætning i de seneste tre (3) disponible regnskabsår skal udgøre minimum 10 mio. DKK
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Ansøgeren skal have en positiv egenkapital i de seneste tre (3) disponible regnskabsår) i det seneste regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Erhvervsansvarsforsikring
Beskrivelse : Forsikringsmæssig dækning af erhvervsansvarsforsikring i et af Finanstilsynet anerkendt forsikringsselskab med en dækningssum på minimum 10 mio. kr. pr. år.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : • Ansøger skal fremsende minimum to (2) og maksimalt fire (4) sammenlignelige referencer pr. delaftale, som er udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra tilbudsfristen. • Referencerne skal vedrøre igangværende eller afsluttede kontrakter. Igangværende reference(r) skal mindst have været pågået i seks måneder for at kunne betragtes som en sammenlignelig reference. Fremsender Ansøger flere end fire referencer pr. delaftale, vil det alene være de fire første referencer, som fremgår af oversigten, der vil blive taget i betragtning. • Referencerne skal vedrøre en sammenlignelig indgået aftale med en offentlig organisation, der vedrører levering af levering af job- og uddannelsesrettede forløb for borgere med udfordringer ud over ledighed inden for den pågældende delaftale dvs. i forhold til Delaftale 1 Borgere med begrænsede indsatsbehov, Delaftale 2 Borgere med udvidet støttebehov, Delaftale 3 Sygemeldte borgere og i henhold til den udbudte opgave. • Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af de af ansøgers afgivne oplysninger. Af de fremsendte referencer bør følgende fremgå: • Dato for opstart og eventuelt afslutning for arbejdet under referencen • Navn på kunden, som arbejdet er udført for, herunder kontaktoplysninger på kunden og gerne på ledelses niveau • Kontraktens samlede værdi (dkk) • Kort beskrivelse af de leverede ydelser/arbejde som er udført under referencen, herunder antal borgere og omfattede målgrupper • Beskrivelse af opnåede resultater og opnåede effekter ved referencen og de leverede ydelser • Navn på eventuelle underleverandører (Hvis Tilbudsgiver har anvendt underleverandør(er) til opfyldelsen af den konkrete opgave, skal dette (herunder navn og i hvilket omfang dette er sket) fremgå af referencen Det bør ligeledes tydeligt fremgå af referencen, hvilke(n) delaftale(r) referencen vedrører.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Der henvises til udbudsbetingelserne afsnit 12.2 i sin helhed.
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kompetencer og samarbejde
Beskrivelse : Beskrivelse af tildelingskriterier (dansk): Der henvises til udbudsbetingelserne afsnit 12.3 i sin helhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 35

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Løsningsbeskrivelse, herunder fremgangsmåde og metode
Beskrivelse : Beskrivelse af tildelingskriterier (dansk): Der henvises til udbudsbetingelserne afsnit 12.4 i sin helhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Tilladt
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 23/08/2024   10:00:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse Ja
Vilkår relateret til kontraktens udførelse For fuldstændig information henvises til udbudsmaterialet i sin helhed.
Elektronisk fakturering Tilladt
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klageprocedure (dansk): Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0002
Titel : Delaftale 2 Borgere med udvidet støttebehov
Beskrivelse : Udbuddet vedrører levering af job- og uddannelsesrettede forløb for borgere med udfordringer ud over ledighed på følgende områder; Delaftale 1 Borgere med begrænsede indsatsbehov begrænsede indsatsbehov, Delaftale 2 Borgere med udvidet støttebehov og Delaftale 3 Sygemeldte borgere til Brøndby Kommune. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud, i henhold til Udbudsloven, LBK nr. 10 af 06/01/2023 afsnit III om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (light-regimet) og reglerne herefter. For fuldstændig information henvises til udbudsmaterialet i sin helhed
Intern identifikator : 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 75314000   Arbejdsløshedsunderstøttelse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 75100000   Virksomhed i forbindelse med administration, 75310000   Sociale ydelser, 75313100   Ydelser i forbindelse med forbigående erhvervsudygtighed, 79611000   Jobsøgningstjenester, 85300000   Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Der henvises til udbudsmaterialet i sin helhed for ydereligere information.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 2   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Den udbudte aftale har en løbetid på 2 år. Aftalen kan forlænges 2 gange af op til 12 måneders varighed
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 100 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 200 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Ansøgers årsomsætning i de seneste tre (3) disponible regnskabsår skal udgøre minimum 10 mio. DKK
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Ansøgeren skal have en positiv egenkapital i de seneste tre (3) disponible regnskabsår) i det seneste regnskabsår
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Erhvervsansvarsforsikring
Beskrivelse : : Forsikringsmæssig dækning af erhvervsansvarsforsikring i et af Finanstilsynet anerkendt forsikringsselskab med en dækningssum på minimum 10 mio. kr. pr. år.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : • Ansøger skal fremsende minimum to (2) og maksimalt fire (4) sammenlignelige referencer pr. delaftale, som er udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra tilbudsfristen. • Referencerne skal vedrøre igangværende eller afsluttede kontrakter. Igangværende reference(r) skal mindst have været pågået i seks måneder for at kunne betragtes som en sammenlignelig reference. Fremsender Ansøger flere end fire referencer pr. delaftale, vil det alene være de fire første referencer, som fremgår af oversigten, der vil blive taget i betragtning. • Referencerne skal vedrøre en sammenlignelig indgået aftale med en offentlig organisation, der vedrører levering af levering af job- og uddannelsesrettede forløb for borgere med udfordringer ud over ledighed inden for den pågældende delaftale dvs. i forhold til Delaftale 1 Borgere med begrænsede indsatsbehov, Delaftale 2 Borgere med udvidet støttebehov, Delaftale 3 Sygemeldte borgere og i henhold til den udbudte opgave. • Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af de af ansøgers afgivne oplysninger. Af de fremsendte referencer bør følgende fremgå: • Dato for opstart og eventuelt afslutning for arbejdet under referencen • Navn på kunden, som arbejdet er udført for, herunder kontaktoplysninger på kunden og gerne på ledelses niveau • Kontraktens samlede værdi (dkk) • Kort beskrivelse af de leverede ydelser/arbejde som er udført under referencen, herunder antal borgere og omfattede målgrupper • Beskrivelse af opnåede resultater og opnåede effekter ved referencen og de leverede ydelser • Navn på eventuelle underleverandører (Hvis Tilbudsgiver har anvendt underleverandør(er) til opfyldelsen af den konkrete opgave, skal dette (herunder navn og i hvilket omfang dette er sket) fremgå af referencen Det bør ligeledes tydeligt fremgå af referencen, hvilke(n) delaftale(r) referencen vedrører.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Beskrivelse af tildelingskriterier (dansk): Der henvises til udbudsbetingelserne afsnit 12.2 i sin helhed.
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kompetencer og samarbejde
Beskrivelse : Beskrivelse af tildelingskriterier (dansk): Der henvises til udbudsbetingelserne afsnit 12.3 i sin helhed.
Vægtning (procentdel, præcis) : 35

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Løsningsbeskrivelse, herunder fremgangsmåde og metode
Beskrivelse : Der henvises til udbudsbetingelserne afsnit 12.4 i sin helhed.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Tilladt
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 23/08/2024   10:00:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse Ja
Vilkår relateret til kontraktens udførelse For fuldstændig information henvises til udbudsmaterialet i sin helhed.
Elektronisk fakturering Tilladt
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klageprocedure (dansk): Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Klagenævnet for Udbud
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0003
Titel : Delaftale 3 Sygemeldte borgere
Beskrivelse : Udbuddet vedrører levering af job- og uddannelsesrettede forløb for borgere med udfordringer ud over ledighed på følgende områder; Delaftale 1 Borgere med begrænsede indsatsbehov begrænsede indsatsbehov, Delaftale 2 Borgere med udvidet støttebehov og Delaftale 3 Sygemeldte borgere til Brøndby Kommune. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud, i henhold til Udbudsloven, LBK nr. 10 af 06/01/2023 afsnit III om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (light-regimet) og reglerne herefter. For fuldstændig information henvises til udbudsmaterialet i sin helhed.
Intern identifikator : 3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 75314000   Arbejdsløshedsunderstøttelse
Yderligere klassificering   ( cpv ): 75100000   Virksomhed i forbindelse med administration, 75310000   Sociale ydelser, 75313100   Ydelser i forbindelse med forbigående erhvervsudygtighed, 79611000   Jobsøgningstjenester, 85300000   Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 2   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Den udbudte aftale har en løbetid på 2 år. Aftalen kan forlænges 2 gange af op til 12 måneders varighed
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 48 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Ansøgers årsomsætning i de seneste tre (3) disponible regnskabsår skal udgøre minimum 10 mio. DKK
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Ansøgeren skal have en positiv egenkapital i de seneste tre (3) disponible regnskabsår) i det seneste regnskabsår
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Erhvervsansvarsforsikring
Beskrivelse : Forsikringsmæssig dækning af erhvervsansvarsforsikring i et af Finanstilsynet anerkendt forsikringsselskab med en dækningssum på minimum 10 mio. kr. pr. år.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : • Ansøger skal fremsende minimum to (2) og maksimalt fire (4) sammenlignelige referencer pr. delaftale, som er udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra tilbudsfristen. • Referencerne skal vedrøre igangværende eller afsluttede kontrakter. Igangværende reference(r) skal mindst have været pågået i seks måneder for at kunne betragtes som en sammenlignelig reference. Fremsender Ansøger flere end fire referencer pr. delaftale, vil det alene være de fire første referencer, som fremgår af oversigten, der vil blive taget i betragtning. • Referencerne skal vedrøre en sammenlignelig indgået aftale med en offentlig organisation, der vedrører levering af levering af job- og uddannelsesrettede forløb for borgere med udfordringer ud over ledighed inden for den pågældende delaftale dvs. i forhold til Delaftale 1 Borgere med begrænsede indsatsbehov, Delaftale 2 Borgere med udvidet støttebehov, Delaftale 3 Sygemeldte borgere og i henhold til den udbudte opgave. • Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af de af ansøgers afgivne oplysninger. Af de fremsendte referencer bør følgende fremgå: • Dato for opstart og eventuelt afslutning for arbejdet under referencen • Navn på kunden, som arbejdet er udført for, herunder kontaktoplysninger på kunden og gerne på ledelses niveau • Kontraktens samlede værdi (dkk) • Kort beskrivelse af de leverede ydelser/arbejde som er udført under referencen, herunder antal borgere og omfattede målgrupper • Beskrivelse af opnåede resultater og opnåede effekter ved referencen og de leverede ydelser • Navn på eventuelle underleverandører (Hvis Tilbudsgiver har anvendt underleverandør(er) til opfyldelsen af den konkrete opgave, skal dette (herunder navn og i hvilket omfang dette er sket) fremgå af referencen Det bør ligeledes tydeligt fremgå af referencen, hvilke(n) delaftale(r) referencen vedrører.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Der henvises til udbudsbetingelserne afsnit 12.2 i sin helhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kompetencer og samarbejde
Beskrivelse : Der henvises til udbudsbetingelserne afsnit 12.3 i sin helhed.
Vægtning (procentdel, præcis) : 35

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Løsningsbeskrivelse, herunder fremgangsmåde og metode
Beskrivelse : Der henvises til udbudsbetingelserne afsnit 12.4 i sin helhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Tilladt
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 23/08/2024   10:00:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse Ja
Vilkår relateret til kontraktens udførelse For fuldstændig information henvises til udbudsmaterialet i sin helhed.
Elektronisk fakturering Tilladt
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
TED eSender Mercell Holding ASA
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Brøndby Kommune
Registreringsnummer : 65113015
Postadresse : Park Allé 160    
By : Brøndby
Postnummer : 2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Nicolai Pedersen
E-mail : nigin@bdo.dk
Telefon : +45 41962458
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
10. Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres 60180a53-7ee7-4149-8703-5f7b849bee9b-01
Hovedårsagen til ændringen Ajourførte oplysninger
Beskrivelse Titlen på udbuddet er ændret
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : PROCEDURE
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 8f3ea9ec-fac8-48d2-bf82-10b0148b377d   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Bekendtgørelsessubtype 20
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 03/07/2024   09:04:52 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 03/07/2024   09:06:13 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 399499-2024
EUT-S-nummer : 129/2024
Offentliggørelsesdato : 04/07/2024

Send til en kollega

0.079