23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
01.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Syddanmark

Kontrakt om levering af osteosyntese materialer og albue- og skulderimplantater til Region Syddanmark


Region Syddanmark

389833-2024 - Resultater
Danmark – Ortopædiske implantater – Kontrakt om levering af osteosyntese materialer og albue- og skulderimplantater til Region Syddanmark
OJ S 126/2024 01/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer - Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Region Syddanmark
E-mail kk@rsyd.dk
Køberens retlige status : Offentligretligt organ, der styres af en regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Kontrakt om levering af osteosyntese materialer og albue- og skulderimplantater til Region Syddanmark
Beskrivelse Indkøb af osteosyntese materialer og albue- og skulderimplantater til sygehusene i Region Syddanmark. Indkøbet omfatter køb af implantater samt tilhørende instrumentarier, service og uddannelse af personalet. Indkøbet er opdelt i 33 delkontrakter
Identifikator for proceduren 0f8fc1d8-7f82-4f0e-9c4c-482c5a710669
Tidligere bekendtgørelse : 05da0e71-acb0-4aa8-b53a-8197049f65f6-01
Intern identifikator 23/49108
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
Hovedpunkterne i proceduren Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Udbudslovgivningen
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger   Region Syddanmarks sygehuse
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 172 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 222 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger Udelukkelsesgrunden i Udbudslovens § 134 a finder tillige anvendelse (En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land.).
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0001
Titel : Delkontrakt 1 - Fraktur og primær total anatomisk skulderalloplastik
Beskrivelse : Den udbudte delkontrakt omfatter køb og levering af fraktur og primær total anatomisk skulder alloplastik system omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på stemless skulderalloplastik system Option på tilkøb/leje af yderligere faste instrumentsæt
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 72   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 8 550 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 900 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 1200 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Beskrivelse : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Beskrivelse : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e- mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0002
Titel : Delkontrakt 2 - Reverse skulderalloplastik
Beskrivelse : Den udbudte delkontrakt omfatter køb og levering af reverse skulderalloplastik system omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.
Intern identifikator : 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på stemless skulderalloplastik system Option på tilkøb/leje af yderligere faste instrumentsæt
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 72   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 22 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 1100 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 1400 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Beskrivelse : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Beskrivelse : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e- mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0003
Titel : Delkontrakt 3 - Total anatomisk albuealloplastik
Beskrivelse : Den udbudte delkontrakt omfatter køb og levering af total anatomisk albuealloplastik system omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.
Intern identifikator : 3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på tilkøb/leje af yderligere faste instrumentsæt
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Odense Universitetshospital
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 72   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 1 600 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 100 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 125 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Beskrivelse : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Beskrivelse : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e- mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0004
Titel : Delkontrakt 4 - Anatomisk kraveben skinne-skrue system
Beskrivelse : Den udbudte delkontrakt omfatter køb og levering af anatomisk kraveben skinne-skrue system omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.
Intern identifikator : 4
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på tilkøb/leje af yderligere faste instrumentsæt
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 72   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 6 600 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 1100 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 1400 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Beskrivelse : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Beskrivelse : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e- mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0005
Titel : Delkontrakt 5 - Anatomisk proximal humerus skinne og skrue system
Beskrivelse : Den udbudte delkontrakt omfatter køb og levering af anatomisk proximal humerus skinne og skrue system omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.
Intern identifikator : 5
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på tilkøb/leje af yderligere faste instrumentsæt
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 72   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 3 600 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 600 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 750 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Beskrivelse : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Beskrivelse : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e- mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0006
Titel : Delkontrakt 6 - Anatomisk distal humerus inkl. olecranon skinne og skrue system
Beskrivelse : Den udbudte delkontrakt omfatter køb og levering af anatomisk distal humerus inkl. olecranon skinne og skrue system omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.
Intern identifikator : 6
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på tilkøb/leje af yderligere faste instrumentsæt
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 72   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 4 800 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 600 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 750 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Beskrivelse : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Beskrivelse : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e- mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0007
Titel : Delkontrakt 7 - Anatomisk distal forearm skinne og skrue system
Beskrivelse : Den udbudte delkontrakt omfatter køb og levering af anatomisk distal forearm skinne og skrue system omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.
Intern identifikator : 7
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på tilkøb/leje af yderligere faste instrumentsæt
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 72   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 25 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 5000 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 6250 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Beskrivelse : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Beskrivelse : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e- mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0008
Titel : Delkontrakt 8 - Anatomisk proximal forearm skinne og skrue system
Beskrivelse : Den udbudte delkontrakt omfatter køb og levering af anatomisk proximal forearm skinne og skrue system omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse
Intern identifikator : 8
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på radius hoved alloplastik system Option på tilkøb/leje af yderligere faste instrumentsæt
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 72   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 3 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) nej
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 500 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 650 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Beskrivelse : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Beskrivelse : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e- mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0009
Titel : Delkontrakt 9 - Anatomisk hånd skinne og skrue system
Beskrivelse : Den udbudte delkontrakt omfatter køb og levering af anatomisk hånd skinne og skrue system omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.
Intern identifikator : 9
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på tilkøb/leje af yderligere faste instrumentsæt
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 72   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 4 200 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 700 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 900 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Beskrivelse : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Beskrivelse : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e- mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0010
Titel : Delkontrakt 10 - Anatomisk hofte/bækken skinne og skrue system
Beskrivelse : Den udbudte delkontrakt omfatter køb og levering af anatomisk hofte/bækken skinne og skrue system omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.
Intern identifikator : 10
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på tilkøb/leje af yderligere faste instrumentsæt
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 72   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 1 800 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 300 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 400 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Beskrivelse : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Beskrivelse : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e- mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0011
Titel : Delkontrakt 11 - Anatomisk hofteglideskrue system
Beskrivelse : Den udbudte delkontrakt omfatter køb og levering af anatomisk hofteglideskrue system omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse
Intern identifikator : 11
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på tilkøb/leje af yderligere faste instrumentsæt
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 72   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 5 600 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 1600 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 2000 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Beskrivelse : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Beskrivelse : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e- mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0012
Titel : Delkontrakt 12 - Trocantær femur marvsøm
Beskrivelse : Den udbudte delkontrakt omfatter køb og levering af trocantær femur marvsøm system omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.
Intern identifikator : 12
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på fleksibel reamer instrumentarium til marvsøm Option på tilkøb/leje af yderligere faste instrumentsæt
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 72   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 17 600 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 3200 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 4000 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Beskrivelse : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Beskrivelse : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e- mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0013
Titel : Delkontrakt 13 - Solitære skruer/søm til hoftenær femurfraktur med intakt calcar
Beskrivelse : Den udbudte delkontrakt omfatter køb og levering af solitære skruer/søm til hoftenær femurfraktur system omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse
Intern identifikator : 13
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på tilkøb/leje af yderligere faste instrumentsæt
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 72   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 3 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 2500 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 3200 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Beskrivelse : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Beskrivelse : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e- mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0014
Titel : Delkontrakt 14 - Anatomisk periprostetisk og distal femur skinne og skrue system
Beskrivelse : Den udbudte delkontrakt omfatter køb og levering af anatomisk periprostetisk og distal femur skinne og skruesystem omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.
Intern identifikator : 14
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på periprostetisk proximal femur skinne og skrue system Option på patella skinne og skrue system Option på tilkøb/leje af yderligere faste instrumentsæt
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 72   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 10 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 1000 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 1300 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Beskrivelse : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Beskrivelse : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e- mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0015
Titel : Delkontrakt 15 - Anatomisk tibia skinne og skrue system
Beskrivelse : Den udbudte delkontrakt omfatter køb og levering af anatomisk tibia skinne og skrue system omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse
Intern identifikator : 15
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på tilkøb/leje af yderligere faste instrumentsæt
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 72   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 3 600 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 600 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 750 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Beskrivelse : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Beskrivelse : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e- mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0016
Titel : Delkontrakt 16 - Anatomisk fibula skinne og skrue system
Beskrivelse : Den udbudte delkontrakt omfatter køb og levering af anatomisk fibula skinne og skrue omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.
Intern identifikator : 16
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på tilkøb/leje af yderligere faste instrumentsæt
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 72   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 3 600 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 600 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 750 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Beskrivelse : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Beskrivelse : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e- mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0017
Titel : Delkontrakt 17 - Anatomisk fod calcaneus skinne og skrue system
Beskrivelse : Den udbudte delkontrakt omfatter køb og levering af anatomisk fod calcaneus skinne og skrue omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.
Intern identifikator : 17
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på tilkøb/leje af yderligere faste instrumentsæt
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Odense Universitetshospital
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 72   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 660 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 120 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 150 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Beskrivelse : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Beskrivelse : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e- mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0018
Titel : Delkontrakt 18 - Anatomisk mid- & forefoot skinne og skrue system
Beskrivelse : Den udbudte delkontrakt omfatter køb og levering af anatomisk mid- & forefoot skinne og skrue system omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.
Intern identifikator : 18
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på tilkøb/leje af yderligere faste instrumentsæt
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 72   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 4 950 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 900 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 1200 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Beskrivelse : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Beskrivelse : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e- mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0019
Titel : Delkontrakt 19 - Small fragement skinne og skrue system
Beskrivelse : Den udbudte delkontrakt omfatter køb og levering af small fragement skinne og skrue system omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse
Intern identifikator : 19
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på tilkøb/leje af yderligere faste instrumentsæt
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 72   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 4 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 2500 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 3200 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Beskrivelse : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Beskrivelse : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e- mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0020
Titel : Delkontrakt 20 - Large fragement skinne og skrue system
Beskrivelse : Den udbudte delkontrakt omfatter køb og levering af large fragement skinne og skrue system omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.
Intern identifikator : 20
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på tilkøb/leje af yderligere faste instrumentsæt
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 72   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 1 008 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 560 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 700 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Beskrivelse : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Beskrivelse : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e- mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0021
Titel : Delkontrakt 21 - Mini fragment skinne og skrue system
Beskrivelse : Den udbudte delkontrakt omfatter køb og levering af mini fragment skinne og skrue system omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.
Intern identifikator : 21
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på tilkøb/leje af yderligere faste instrumentsæt
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 72   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 864 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) nej
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 480 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 600 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Beskrivelse : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Beskrivelse : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e- mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0022
Titel : Delkontrakt 22 - Femur retrograde og antegrade marvsøm
Beskrivelse : Den udbudte delkontrakt omfatter køb og levering af Femur retrograde og antegrade marvsøm systemer omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.
Intern identifikator : 22
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på humerus marvsøm system Option på fleksibel reamer instrumentarium til marvsøm Option på tilkøb/leje af yderligere faste instrumentsæt
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 72   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 3 080 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 560 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 700 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Beskrivelse : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Beskrivelse : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e- mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0023
Titel : Delkontrakt 23 - Tibia marvsøm
Beskrivelse : Den udbudte delkontrakt omfatter køb og levering af tibia marvsøm system omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.
Intern identifikator : 23
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på fleksibel reamer instrumentarium til marvsøm Option på tilkøb/leje af yderligere faste instrumentsæt
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 72   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 5 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 1000 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 1300 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Beskrivelse : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Beskrivelse : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e- mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0024
Titel : Delkontrakt 24 - Fibula marvsøm
Beskrivelse : Den udbudte delkontrakt omfatter køb og levering af fibula marvsøm system omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.
Intern identifikator : 24
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på fleksibel reamer instrumentarium til marvsøm Option på tilkøb/leje af yderligere faste instrumentsæt
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 72   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 3 630 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 660 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 850 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Beskrivelse : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Beskrivelse : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e- mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0025
Titel : Delkontrakt 25 - Fleksibel marvsøm
Beskrivelse : Den udbudte delkontrakt omfatter køb og levering af fleksibel marvsøm system omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.
Intern identifikator : 25
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på tilkøb/leje af yderligere faste instrumentsæt
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 72   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 4 250 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 1700 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 2200 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Beskrivelse : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Beskrivelse : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e- mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0026
Titel : Delkontrakt 26 - Kanylerede skruer
Beskrivelse : Den udbudte delkontrakt omfatter køb og levering af Kanylerede skrue system omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse
Intern identifikator : 26
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på tilkøb/leje af yderligere faste instrumentsæt
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 72   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 4 400 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 5500 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 6900 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Beskrivelse : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Beskrivelse : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e- mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0027
Titel : Delkontrakt 27 - Hovedløse skruer op til 3,5 mm i diameter
Beskrivelse : Den udbudte delkontrakt omfatter køb og levering af hovedløse skrue system (op til 3,5 mm i skruediameter) omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.
Intern identifikator : 27
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på tilkøb/leje af yderligere faste instrumentsæt
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 72   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 1 200 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 1200 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 1500 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Beskrivelse : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Beskrivelse : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e- mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0028
Titel : Delkontrakt 28 - Hovedløse skruer fra 4 mm i diameter
Beskrivelse : Den udbudte delkontrakt omfatter køb og levering af hovedløse skrue system (fra 4 mm i skruediameter) omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.
Intern identifikator : 28
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på tilkøb/leje af yderligere faste instrumentsæt
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 72   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 2 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 2000 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 2500 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Beskrivelse : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Beskrivelse : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e- mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0029
Titel : Delkontrakt 29 - Ekstern temporær fiksation
Beskrivelse : Den udbudte delkontrakt omfatter køb og levering af ekstern temporær fiksation system omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.
Intern identifikator : 29
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på tilkøb/leje af yderligere faste instrumentsæt
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 72   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 6 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 1000 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 1300 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Beskrivelse : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Beskrivelse : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e- mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0030
Titel : Delkontrakt 30 - Ekstern ring fiksation
Beskrivelse : Den udbudte delkontrakt omfatter køb og levering af ekstern ring fiksation system omfattende implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.
Intern identifikator : 30
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på tilkøb/leje af yderligere faste instrumentsæt
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 2 880 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 480 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 600 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Beskrivelse : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Beskrivelse : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e- mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0031
Titel : Delkontrakt 31 - Kirschner Wires and Cerclage Wires
Beskrivelse : Den udbudte delkontrakt omfatter køb og levering af kirschner and cerclage Wire systemer omfattende wires/implantater, instrumentsæt og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.
Intern identifikator : 31
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på tilkøb/leje af yderligere faste instrumentsæt
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 72   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 2 100 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 3000 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 3800 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Beskrivelse : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Beskrivelse : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e- mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0032
Titel : Delkontrakt 32 - Sutur ankre til albue/skulder frakturer inkl. instrumenter
Beskrivelse : Den udbudte delkontrakt omfatter køb og levering af sutur ankre systemer til albue/skulder frakturer omfattende implantater, sutur ankre instrumenter og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.
Intern identifikator : 32
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på tilkøb/leje af yderligere faste instrumentsæt
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 72   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 12 960 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 7200 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 9000 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Beskrivelse : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Beskrivelse : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e- mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0033
Titel : Delkontrakt 33 - Sutur ankre til øvrige frakturer inkl. instrumenter
Beskrivelse : Den udbudte delkontrakt omfatter køb og levering af sutur ankre systemer til øvrige frakturer omfattende implantater, sutur ankre instrumenter og konsignationslagre samt rådgivning, service og uddannelse.
Intern identifikator : 33
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33183100   Ortopædiske implantater
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33169000   Kirurgiske instrumenter, 33183200   Ortopædiske proteser, 33184100   Kirurgiske implantater, 79632000   Uddannelse af personale
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option på universelle sutur ankre isættelse instrumenter til det tilbudte sutur ankre til albue/skulder frakturer
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks sygehuse
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 17 280 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Samlet anslået antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 9600 patientprocedurer Samlet maksimal antal patientprocedurer i Kontraktens løbetid: 12000 patientprocedurer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Medicinsk funktion
Beskrivelse : Medicinsk funktion
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og leveringssikkerhed
Beskrivelse : Service og leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e- mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 182 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure 225 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi 176 620 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0001
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 14 800 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 11 100 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Stryker Danmark
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 1 - Fraktur og primær total anatomisk skulderalloplastik - Stryker Danmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0001
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 1 - Fraktur og primær total anatomisk skulderalloplastik - Stryker Danmark
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 14/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
Vinder
Officielt navn Zimmer Biomet Denmark ApS
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 1 - Fraktur og primær total anatomisk skulderalloplastik - Zimmer Biomet Denmark ApS
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0001
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 1 - Fraktur og primær total anatomisk skulderalloplastik - Zimmer Biomet Denmark ApS
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 30/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0002
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 21 800 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 17 100 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Stryker Danmark
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 2 - Reverse skulderalloplastik - Stryker Danmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0002
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 2 - Reverse skulderalloplastik - Stryker Danmark
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 14/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
Vinder
Officielt navn Zimmer Biomet Denmark ApS
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 2 - Reverse skulderalloplastik - Zimmer Biomet Denmark ApS
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0002
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 2 - Reverse skulderalloplastik - Zimmer Biomet Denmark ApS
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 30/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0003
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 3 750 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 3 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Stryker Danmark
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 3 - Total anatomisk albuealloplastik - Stryker Danmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0003
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 3 - Total anatomisk albuealloplastik - Stryker Danmark
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 14/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
Vinder
Officielt navn LIMA Denmark ApS
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 3 - Total anatomisk albuealloplastik - LIMA Denmark ApS
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0003
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 3 - Total anatomisk albuealloplastik - LIMA Denmark ApS
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 30/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0004
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 7 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 5 500 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 4 - Anatomisk kraveben skinne-skrue system - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0004
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 4 - Anatomisk kraveben skinne-skrue system - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 30/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
Vinder
Officielt navn Stryker Danmark
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 4 - Anatomisk kraveben skinne-skrue system - Stryker Danmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0004
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 4 - Anatomisk kraveben skinne-skrue system - Stryker Danmark
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 14/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0005
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 5 560 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 4 450 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 5 - Anatomisk proximal humerus skinne og skrue system - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0005
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 5 - Anatomisk proximal humerus skinne og skrue system - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 30/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
Vinder
Officielt navn Stryker Danmark
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 5 - Anatomisk proximal humerus skinne og skrue system - Stryker Danmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0005
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 5 - Anatomisk proximal humerus skinne og skrue system - Stryker Danmark
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 14/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0006
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 6 425 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 5 140 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 6 - Anatomisk distal humerus inkl. olecranon skinne og skrue system - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0006
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 6 - Anatomisk distal humerus inkl. olecranon skinne og skrue system - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 30/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
Vinder
Officielt navn Stryker Danmark
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 6 - Anatomisk distal humerus inkl. olecranon skinne og skrue system - Stryker Danmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0006
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 6 - Anatomisk distal humerus inkl. olecranon skinne og skrue system - Stryker Danmark
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 14/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0007
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 21 900 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 17 500 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Swemac Osmedic
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 7 - Anatomisk distal forearm skinne og skrue system - Swemac Osmedic
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0007
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 7 - Anatomisk distal forearm skinne og skrue system - Swemac Osmedic
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 30/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
Vinder
Officielt navn Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 7 - Anatomisk distal forearm skinne og skrue system - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0007
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 7 - Anatomisk distal forearm skinne og skrue system - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 30/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
Vinder
Officielt navn Stryker Danmark
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 7 - Anatomisk distal forearm skinne og skrue system - Stryker Danmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0007
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 7 - Anatomisk distal forearm skinne og skrue system - Stryker Danmark
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 14/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0008
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 3 835 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 2 950 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 8 - Anatomisk proximal forearm skinne og skrue system - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0008
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 8 - Anatomisk proximal forearm skinne og skrue system - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 30/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0009
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 2 570 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 2 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 9 - Anatomisk hånd skinne og skrue system - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0009
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 9 - Anatomisk hånd skinne og skrue system - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 30/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
Vinder
Officielt navn Stryker Danmark
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 9 - Anatomisk hånd skinne og skrue system - Stryker Danmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0009
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 9 - Anatomisk hånd skinne og skrue system - Stryker Danmark
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 15/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0010
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 2 520 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 1 890 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 10 - Anatomisk hofte/bækken skinne og skrue system - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0010
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 10 - Anatomisk hofte/bækken skinne og skrue system - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 30/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
Vinder
Officielt navn Stryker Danmark
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 10 - Anatomisk hofte/bækken skinne og skrue system - Stryker Danmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0010
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 10 - Anatomisk hofte/bækken skinne og skrue system - Stryker Danmark
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 14/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0011
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 8 875 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 7 100 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 11 - Anatomisk hofteglideskrue system - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0011
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 11 - Anatomisk hofteglideskrue system - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 30/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0012
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 20 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 16 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 12 - Trocantær femur marvsøm - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0012
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 12 - Trocantær femur marvsøm - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 30/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
Vinder
Officielt navn Stryker Danmark
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 12 - Trocantær femur marvsøm - Stryker Danmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0012
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 12 - Trocantær femur marvsøm - Stryker Danmark
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 15/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0013
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 4 096 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 3 200 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 13 - Solitære skruer/søm til hoftenær femurfraktur med intakt calcar - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0013
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 13 - Solitære skruer/søm til hoftenær femurfraktur med intakt calcar - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Dato for indgåelse af kontrakten 30/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
Vinder
Officielt navn Stryker Danmark
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 13 - Solitære skruer/søm til hoftenær femurfraktur med intakt calcar - Stryker Danmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0013
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 13 - Solitære skruer/søm til hoftenær femurfraktur med intakt calcar - Stryker Danmark
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 14/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0014
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 12 220 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 9 400 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 14 - Anatomisk periprostetisk og distal femur skinne og skrue system - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0014
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 14 - Anatomisk periprostetisk og distal femur skinne og skrue system - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 30/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
Vinder
Officielt navn Stryker Danmark
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 14 - Anatomisk periprostetisk og distal femur skinne og skrue system - Stryker Danmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0014
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 14 - Anatomisk periprostetisk og distal femur skinne og skrue system - Stryker Danmark
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 14/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0015
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 5 750 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 4 600 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 15 - Anatomisk tibia skinne og skrue system - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0015
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 15 - Anatomisk tibia skinne og skrue system - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Dato for indgåelse af kontrakten 12/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
Vinder
Officielt navn Stryker Danmark
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 15 - Anatomisk tibia skinne og skrue system - Stryker Danmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0015
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 15 - Anatomisk tibia skinne og skrue system - Stryker Danmark
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 14/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0016
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 3 500 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 2 800 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 16 - Anatomisk fibula skinne og skrue system - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0016
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 16 - Anatomisk fibula skinne og skrue system - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 30/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
Vinder
Officielt navn Stryker Danmark
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 16 - Anatomisk fibula skinne og skrue system - Stryker Danmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0016
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 16 - Anatomisk fibula skinne og skrue system - Stryker Danmark
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 14/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0017
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 937 500,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 750 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Arthrex Danmark
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 17 - Anatomisk fod calcaneus skinne og skrue system - Arthrex Danmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0017
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 17 - Anatomisk fod calcaneus skinne og skrue system - Arthrex Danmark
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 14/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
Vinder
Officielt navn Stryker Danmark
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 17 - Anatomisk fod calcaneus skinne og skrue system - Stryker Danmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0017
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 17 - Anatomisk fod calcaneus skinne og skrue system - Stryker Danmark
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 14/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0018
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 3 750 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 2 800 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 18 - Anatomisk mid- & forefoot skinne og skrue system - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0018
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 18 - Anatomisk mid- & forefoot skinne og skrue system - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 30/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
Vinder
Officielt navn Stryker Danmark
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 18 - Anatomisk mid- & forefoot skinne og skrue system - Stryker Danmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0018
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 18 - Anatomisk mid- & forefoot skinne og skrue system - Stryker Danmark
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 14/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0019
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 6 016 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 4 700 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 19 - Small fragement skinne og skrue system - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0019
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 19 - Small fragement skinne og skrue system - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 30/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0020
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 1 500 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 1 200 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 20 - Large fragement skinne og skrue system - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0020
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 20 - Large fragement skinne og skrue system - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 30/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0021
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 2 475 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 1 980 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 21 - Mini fragement skinne og skrue system - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0021
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 21 - Mini fragement skinne og skrue system - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 30/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
Vinder
Officielt navn Stryker Danmark
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 21 - Mini fragement skinne og skrue system - Stryker Danmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0021
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 21 - Mini fragement skinne og skrue system - Stryker Danmark
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 14/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0022
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 4 325 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 3 460 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 22 - Femur retrograde og antegrade marvsøm - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0022
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 22 - Femur retrograde og antegrade marvsøm - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 30/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
Vinder
Officielt navn Stryker Danmark
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 22 - Femur retrograde og antegrade marvsøm - Stryker Danmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0022
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 22 - Femur retrograde og antegrade marvsøm - Stryker Danmark
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 14/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0023
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 5 460 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 4 200 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 23 - Tibia marvsøm - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0023
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 23 - Tibia marvsøm - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 30/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
Vinder
Officielt navn Stryker Danmark
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 23 - Tibia marvsøm - Stryker Danmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0023
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 23 - Tibia marvsøm - Stryker Danmark
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 14/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0024
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 5 667 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 4 400 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Swemac Osmedic
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 24 - Fibula marvsøm - Swemac Osmedic
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0024
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 24 - Fibula marvsøm - Swemac Osmedic
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 30/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
Vinder
Officielt navn Fischer Medical
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 24 - Fibula marvsøm - Fischer Medical
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0024
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 24 - Fibula marvsøm - Fischer Medical
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 30/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0025
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 1 812 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 1 400 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Fischer Medical
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 25 - Fleksibel marvsøm - Fischer Medical
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0025
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 25 - Fleksibel marvsøm - Fischer Medical
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 30/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
Vinder
Officielt navn Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 25 - Fleksibel marvsøm - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0025
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 25 - Fleksibel marvsøm - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 30/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0026
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 2 380 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 1 900 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 26 - Kanylerede skruer - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0026
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 26 - Kanylerede skruer - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 30/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
Vinder
Officielt navn Stryker Danmark
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 26 - Kanylerede skruer - Stryker Danmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0026
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 26 - Kanylerede skruer - Stryker Danmark
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 14/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0027
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 1 375 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 1 100 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Arthrex Danmark
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 27 - Hovedløse skruer op til 3,5 mm i diameter - Arthrex Danmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0027
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 27 - Hovedløse skruer op til 3,5 mm i diameter - Arthrex Danmark
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 14/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
Vinder
Officielt navn Stryker Danmark
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 27 - Hovedløse skruer op til 3,5 mm i diameter - Stryker Danmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0027
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 27 - Hovedløse skruer op til 3,5 mm i diameter - Stryker Danmark
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 14/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0028
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 3 375 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 2 700 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 28 - Hovedløse skruer fra 4 mm i diameter - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0028
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 28 - Hovedløse skruer fra 4 mm i diameter - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 30/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0029
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 10 790 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 8 300 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Swemac Osmedic
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 29 - Ekstern temporær fiksation - Swemac Osmedic
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0029
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 29 - Ekstern temporær fiksation - Swemac Osmedic
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 30/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
Vinder
Officielt navn Stryker Danmark
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 29 - Ekstern temporær fiksation - Stryker Danmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0029
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 29 - Ekstern temporær fiksation - Stryker Danmark
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 14/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0030
Vinder udvælgelse status Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0031
Vinder udvælgelse status Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0032
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 11 250 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 9 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn ConMed Denmark
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 32 - Sutur ankre til albue/skulder frakturer inkl. instrumenter - ConMed Denmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0032
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 32 - Sutur ankre til albue/skulder frakturer inkl. instrumenter - ConMed Denmark
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 06/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
Vinder
Officielt navn Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 32 - Sutur ankre til albue/skulder frakturer inkl. instrumenter - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0032
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 32 - Sutur ankre til albue/skulder frakturer inkl. instrumenter - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 30/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
Vinder
Officielt navn Arthrex Danmark
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 32 - Sutur ankre til albue/skulder frakturer inkl. instrumenter - Arthrex Danmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0032
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 32 - Sutur ankre til albue/skulder frakturer inkl. instrumenter - Arthrex Danmark
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 14/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
Vinder
Officielt navn Smith & Nephew A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 32 - Sutur ankre til albue/skulder frakturer inkl. instrumenter - Smith & Nephew A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0032
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 32 - Sutur ankre til albue/skulder frakturer inkl. instrumenter - Smith & Nephew A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 06/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
Vinder
Officielt navn Stryker Danmark
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 32 - Sutur ankre til albue/skulder frakturer inkl. instrumenter - Stryker Danmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0032
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 32 - Sutur ankre til albue/skulder frakturer inkl. instrumenter - Stryker Danmark
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 14/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 6
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0033
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 18 750 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 15 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 33 - Sutur ankre til øvrige frakturer inkl. instrumenter - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0033
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 33 - Sutur ankre til øvrige frakturer inkl. instrumenter - Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 30/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
Vinder
Officielt navn Arthrex Danmark
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 33 - Sutur ankre til øvrige frakturer inkl. instrumenter - Arthrex Danmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0033
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 33 - Sutur ankre til øvrige frakturer inkl. instrumenter - Arthrex Danmark
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 14/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
Vinder
Officielt navn Stryker Danmark
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 33 - Sutur ankre til øvrige frakturer inkl. instrumenter - Stryker Danmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0033
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 33 - Sutur ankre til øvrige frakturer inkl. instrumenter - Stryker Danmark
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 14/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
Vinder
Officielt navn Zimmer Biomet Denmark ApS
Tilbud
Tilbud – Identifikator Delkontrakt 33 - Sutur ankre til øvrige frakturer inkl. instrumenter - Zimmer Biomet Denmark ApS
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0033
Koncessionsværdi
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Delkontrakt 33 - Sutur ankre til øvrige frakturer inkl. instrumenter - Zimmer Biomet Denmark ApS
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 30/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Syddanmark
Registreringsnummer : 29190909
Postadresse : Damhaven 12    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Extra-Regio NUTS 3   ( DKZZZ )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Karsten Kirkegaard
E-mail : kk@rsyd.dk
Telefon : +45 29201909
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Stryker Danmark
Registreringsnummer : 21327581
Postadresse : Postboks 1607    
By : København C.
Postnummer : 0900
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : +45 33936099
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001, LOT-0002, LOT-0003, LOT-0004, LOT-0005, LOT-0006, LOT-0007, LOT-0009, LOT-0010, LOT-0012, LOT-0013, LOT-0014, LOT-0015, LOT-0016, LOT-0017, LOT-0018, LOT-0021, LOT-0022, LOT-0023, LOT-0026, LOT-0027, LOT-0029, LOT-0032, LOT-0033
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Zimmer Biomet Denmark ApS
Registreringsnummer : 33051441
Postadresse : Herstedvang 12    
By : Albertslund
Postnummer : 2620
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : +45 70223050
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001, LOT-0002, LOT-0033
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : LIMA Denmark ApS
Registreringsnummer : 36958693
Postadresse : Lyngebækgaards Allé 2    
By : Nivå
Postnummer : 2990
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Telefon : +45 30803048
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0003
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Johnson & Johnson MedTech, a division of Janssen-Cilag A/S
Registreringsnummer : 19248615
Postadresse : Bregnerødvej 133    
By : Birkerød
Postnummer : 3460
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : +45 45948200
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0004, LOT-0005, LOT-0006, LOT-0007, LOT-0008, LOT-0009, LOT-0010, LOT-0011, LOT-0012, LOT-0013, LOT-0014, LOT-0015, LOT-0016, LOT-0018, LOT-0019, LOT-0020, LOT-0021, LOT-0022, LOT-0023, LOT-0025, LOT-0026, LOT-0028, LOT-0032, LOT-0033
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Swemac Osmedic
Registreringsnummer : 33583818
Postadresse : Lyngebækgaards Allé 2    
By : Nivå
Postnummer : 2990
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Telefon : +45 45860028
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0007, LOT-0024, LOT-0029
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : Arthrex Danmark
Registreringsnummer : 33971176
Postadresse : Islands Brygge 39    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : +45 32315033
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0017, LOT-0027, LOT-0032, LOT-0033
8.1.
ORG-0010
Officielt navn : Fischer Medical
Registreringsnummer : 20250704
Postadresse : Ellekær 9    
By : Herlev
Postnummer : 2730
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 45938100
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0024, LOT-0025
8.1.
ORG-0011
Officielt navn : ConMed Denmark
Registreringsnummer : 34092052
Postadresse : Roskildevej 163    
By : Albertslund
Postnummer : 2620
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 43252000
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0032
8.1.
ORG-0012
Officielt navn : Smith & Nephew A/S
Registreringsnummer : 26 02 00 50
Postadresse : Kay Fiskers Plads 9, 1.    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : +45 45806100
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0032
8.1.
ORG-0013
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : ec8b93d2-e980-4571-bbd4-8ea3b7309117   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 27/06/2024   18:00:35 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 27/06/2024   18:00:35 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 389833-2024
EUT-S-nummer : 126/2024
Offentliggørelsesdato : 01/07/2024

Send til en kollega

0.078