23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
28.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Dampgeneratorer til autoklaver


Danmarks Tekniske Universitet - DTU

386447-2024 - Resultater
Danmark – Dampgeneratorer – Dampgeneratorer til autoklaver
OJ S 125/2024 28/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Dampgeneratorer til autoklaver
Beskrivelse : DTU er i gang med at nedlægge den centrale dampforsyning i bygning 240 på DTU, Campus Lyngby. Det bevirker, at flere eksisterende Matachana autoklaver skal have installeret sin egen centrale dampforsyning. Autoklaverne anvendes til forskning af høj kvalitet samt inaktivering af affald fra laboratorier. Derfor ønsker DTU at købe dampgeneratorer, der leveres i overensstemmelse med kravspecifikationen. Dampgeneratorerne skal placeres ved autoklaverne, så energitabet i rørføringen minimeres. DTU ønsker ligeledes, at dampgeneratorerne bliver integreret med styresystemet i autoklaverne, så de automatisk startes, når autoklaven skal bruges – også for at sikre sig, at der kun produceres damp, når det er nødvendigt. DTU’s eksisterende Matachana autoklaverne er udstyret med BR-PlC samt BR-HMI-touch panel, hvor recepter, fejlmeldinger, procesinfo og andre informationer vises. DTU ønsker at få viste informationer fra dampgeneratorerne i BR-HMI-touch panel f.eks. tryk, temperatur osv. Som det fremgår af kravspecifikationen, ønsker DTU flere mindre dampgeneratorer koblet sammen, så de enkelte kedler kommer i kontrolklasse C iht. arbejdstilsynets bekendtgørelse 100 (Volume x tryk skal være mindre end 200), så der ikke er tilsynspligt. Kedler/dampgeneratorer skal være monteret i et rack, så kedler/dampgeneratorer står oven på hinanden for at minimere pladsen, som bliver brugt, dog skal der være mulighed for service på udstyret uden adskilles af enheden. Den samlede enhed skal levere 195 – 210 kg/h damp ved et tyk på 3 - 4 bar Kravspecifikationen er udarbejdet for én enhed med dampgeneratorer, som DTU ønsker at købe to af. Derudover ønsker DTU at have mulighed for at købe yderligere 2 dampgeneratorer i henhold til kravspecifikationen. Nogen steder skal enheden forsyne 2 mindre autoklaver, nedenfor fremgår det, hvordan Matachana autoklaverne skal forsynes med damp.
Identifikator for proceduren : 33a745e4-38b8-42e4-8989-fe98e859526a
Tidligere bekendtgørelse : 8747c086-3524-4f00-bdf8-38de734a42a0-01
Intern identifikator : 9036
Type af procedure : Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Dette udbud gennemføres som en offentligt udbud i henhold til udbudslovens §§ 56-57.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 42163000   Dampgeneratorer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje, 33100000   Medicinsk udstyr, 33190000   Diverse medicinske apparater og produkter, 33191000   Udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne, 33191100   Sterilisationsapparat, 33191110   Autoklaver, 42000000   Industrimaskiner, 42100000   Maskiner til produktion og udnyttelse af mekanisk energi, 42160000   Kedelinstallationer
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Henrik Dams Allé    
By : Kgs. Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Skal leveres til bygning 202 på Danmarks Tekniske Universitet, Campus Lyngby.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 400 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Dampgeneratorer til autoklaver
Beskrivelse : DTU er i gang med at nedlægge den centrale dampforsyning i bygning 240 på DTU, Campus Lyngby. Det bevirker, at flere eksisterende Matachana autoklaver skal have installeret sin egen centrale dampforsyning. Autoklaverne anvendes til forskning af høj kvalitet samt inaktivering af affald fra laboratorier. Derfor ønsker DTU at købe dampgeneratorer, der leveres i overensstemmelse med kravspecifikationen. Dampgeneratorerne skal placeres ved autoklaverne, så energitabet i rørføringen minimeres. DTU ønsker ligeledes, at dampgeneratorerne bliver integreret med styresystemet i autoklaverne, så de automatisk startes, når autoklaven skal bruges – også for at sikre sig, at der kun produceres damp, når det er nødvendigt. DTU’s eksisterende Matachana autoklaverne er udstyret med BR-PlC samt BR-HMI-touch panel, hvor recepter, fejlmeldinger, procesinfo og andre informationer vises. DTU ønsker at få viste informationer fra dampgeneratorerne i BR-HMI-touch panel f.eks. tryk, temperatur osv. Som det fremgår af kravspecifikationen, ønsker DTU flere mindre dampgeneratorer koblet sammen, så de enkelte kedler kommer i kontrolklasse C iht. arbejdstilsynets bekendtgørelse 100 (Volume x tryk skal være mindre end 200), så der ikke er tilsynspligt. Kedler/dampgeneratorer skal være monteret i et rack, så kedler/dampgeneratorer står oven på hinanden for at minimere pladsen, som bliver brugt, dog skal der være mulighed for service på udstyret uden adskilles af enheden. Den samlede enhed skal levere 195 – 210 kg/h damp ved et tyk på 3 - 4 bar Kravspecifikationen er udarbejdet for én enhed med dampgeneratorer, som DTU ønsker at købe to af. Derudover ønsker DTU at have mulighed for at købe yderligere 2 dampgeneratorer i henhold til kravspecifikationen. Nogen steder skal enheden forsyne 2 mindre autoklaver, nedenfor fremgår det, hvordan Matachana autoklaverne skal forsynes med damp.
Intern identifikator : 9036
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 42163000   Dampgeneratorer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje, 33100000   Medicinsk udstyr, 33190000   Diverse medicinske apparater og produkter, 33191000   Udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne, 33191100   Sterilisationsapparat, 33191110   Autoklaver, 42000000   Industrimaskiner, 42100000   Maskiner til produktion og udnyttelse af mekanisk energi, 42160000   Kedelinstallationer
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Køb af én eller to yderligere dampgeneratorer.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Henrik Dams Allé    
By : Kgs. Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Skal leveres til bygning 202 på Danmarks Tekniske Universitet, Campus Lyngby.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 1   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 400 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7.
Strategiske udbud
Kriterier for grønne udbud : Andre kriterier for grønne offentlige udbud
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste Pris
Beskrivelse : Blandt de tilbud, der er konditionsmæssige, skal det økonomisk mest fordelagtige tilbud findes. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres ved anvendelse af tildelingskriteriet Pris. Prisen, der vurderes, er priserne, der fremgår af Bilag 2 - Priser. DTU vil sammenlægge kontraktsummen i afsnit 2.1 og optionspriserne i afsnit 2.2 til en samlet evalueringsteknisk pris. Tilbuddet med den laveste pris vinder udbuddet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der udfører betalingen : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der undertegner kontrakten : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 2 216 645,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : KEN Hygiene Systems A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Dampgeneratorer til autoklaver - KEN A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 2 216 644,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Dampgeneratorer til autoklaver - KEN A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 19/06/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 23/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 2 216 644,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 2 216 644,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Registreringsnummer : 30060946
Postadresse : Anker Engelunds Vej 1    
By : Kgs. Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Katrine Freiesleben Petersen
E-mail : kafre@dtu.dk
Telefon : +45 45252525
Internetadresse : https://www.dtu.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
E-mail : klfu@erst.dk
Telefon : +45 35291000
Internetadresse : https://klfu.naevneneshus.dk/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : KEN Hygiene Systems A/S
Registreringsnummer : 10676096
Postadresse : Bøgebjergvej 60    
By : Broby
Postnummer : 5672
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
E-mail : bmp@ken.dk
Telefon : +45 62631091
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 95061603-baf1-485c-b858-dd73c4370ef6   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 27/06/2024   12:26:15 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 27/06/2024   12:27:24 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 386447-2024
EUT-S-nummer : 125/2024
Offentliggørelsesdato : 28/06/2024

Send til en kollega

0.063