23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
26.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Syddanmark

Anskaffelse af apparatur til de Klinisk-biokemisk afdelinger i Region Syddanmark (1)


Region Syddanmark

379191-2024 - Resultater
Danmark – Medicinsk udstyr – Anskaffelse af apparatur til de Klinisk-biokemisk afdelinger i Region Syddanmark (1)
OJ S 123/2024 26/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Syddanmark
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Anskaffelse af apparatur til de Klinisk-biokemisk afdelinger i Region Syddanmark (1)
Beskrivelse : Udbud med forhandling af Procesudstyr til håndtering og analyse af flydende humant biologisk materiale til de 7 laboratorier i Region Syddanmark
Identifikator for proceduren : a783bf71-6d0d-44d8-89b3-8113f616dbee
Tidligere bekendtgørelse : d2b9f3ac-550b-4f44-9bda-3aad0b253d19-01
Intern identifikator : P-15472
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Se udbudsbetingelserne for yderligere information
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33140000   Medicinske forbrugsmaterialer, 80510000   Specialuddannelse
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 550 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Baggrunden for, at udbuddet ikke udbydes i delaftaler er at: • Udbyder ønsker én leverandører med ens løsning på alle installationssteder (sygehuse). Dels for at der opnås en høj grad af ens reference i analysesvar for patienter der kommer på flere sygehus, således at patienten oplever at det er samlet behandlingsforløb og sikre patientsikkerheden. Dels for at sikre de fordele der i standardisering og stor drift, blandt andet mulighed for et regionalt fælles videns grundlag og –deling fra sygehus til sygehus. Herudover mulighed for bedre priser, og minimering af driftsomkostninger til it-systemer, Ordregivers eget tekniske personale mv. • Minimering af procesomkostning i udbud grundet administration og koordinering af brugergrupper. Udbudslovens §134 a: Ordregiver vil benytte de obligatoriske udelukkelses grunde jf. §134A Sprog Tilbud, herunder besvarelse af kravspecifikationen (Kontraktbilag 1), skal afgives på dansk. Udbudsmaterialet, herunder kontrakten, er affattet på dansk. Al øvrig kommunikation mellem Tilbudsgiver og Ordregiver vedrørende dette udbud skal foregå på dansk og/eller engelsk og være skriftlig. Dog accepteres dokumentation af de tilbudte produkter og tekniske specifikationer på engelsk. Støtteerklæring og ESPD vedlagt udbudsmaterialet accepteres på engelsk. Bekendtgørelse om køberprofil: 2020/S-182-437966 af dato 18.09.202
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Anskaffelse af apparatur til de Klinisk-biokemisk afdelinger i Region Syddanmark (1)
Beskrivelse : Udbud med forhandling af Procesudstyr til håndtering og analyse af flydende humant biologisk materiale til de 7 laboratorier i Region Syddanmark
Intern identifikator : P-15472
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33140000   Medicinske forbrugsmaterialer, 80510000   Specialuddannelse
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Udbuddet omfatter for hver leverance (installationssted/system) desuden følgende optioner: • Udstyrsoptioner (hardware og software) som anført i Kravspecifikationen Kontraktbilag 1 og Kontraktbilag 1E Opkoblinger - tilslutninger og andet inventar, • Uddannelsesoptioner, vilkår fremgår af Kontraktbilag 3 og Udkast til kontrakt i øvrigt, • Serviceoptioner, vilkår fremgår af Kontraktbilag 3, Udkast til kontrakt og Kontraktbilag 6 Kontrakt vedrørende Service- og Samarbejde i øvrigt, • C-analyser, vilkår fremgår af Kontraktbilag 3 - Immun-Kemi Analyserepertoire med prisangivelser og Kontraktbilag 3B - Koagulation Analyserepertoire med prisangivelser
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 8   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : 2x 12 måneders forlængelse
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 550 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Baggrunden for, at udbuddet ikke udbydes i delaftaler er at: • Udbyder ønsker én leverandører med ens løsning på alle installationssteder (sygehuse). Dels for at der opnås en høj grad af ens reference i analysesvar for patienter der kommer på flere sygehus, således at patienten oplever at det er samlet behandlingsforløb og sikre patientsikkerheden. Dels for at sikre de fordele der i standardisering og stor drift, blandt andet mulighed for et regionalt fælles videns grundlag og –deling fra sygehus til sygehus. Herudover mulighed for bedre priser, og minimering af driftsomkostninger til it-systemer, Ordregivers eget tekniske personale mv. • Minimering af procesomkostning i udbud grundet administration og koordinering af brugergrupper. Udbudslovens §134 a: Ordregiver vil benytte de obligatoriske udelukkelses grunde jf. §134A Sprog Tilbud, herunder besvarelse af kravspecifikationen (Kontraktbilag 1), skal afgives på dansk. Udbudsmaterialet, herunder kontrakten, er affattet på dansk. Al øvrig kommunikation mellem Tilbudsgiver og Ordregiver vedrørende dette udbud skal foregå på dansk og/eller engelsk og være skriftlig. Dog accepteres dokumentation af de tilbudte produkter og tekniske specifikationer på engelsk. Støtteerklæring og ESPD vedlagt udbudsmaterialet accepteres på engelsk. Bekendtgørelse om køberprofil: 2020/S-182-437966 af dato 18.09.202
5.1.7.
Strategiske udbud
Formålet med strategiske udbud : Reduktion af miljømæssige indvirkninger
Beskrivelse : Se Kontraktbilag 1 kapitel 9. Tilbudsliste Kontraktbilag 3, samt Handels og leveringsbetingelser Kontraktbilag 5A.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og Funktionalitet
Beskrivelse : Krav vedr. Transport og logistik 20 % Krav vedr. Biokemi 20 % Krav vedr. Koagulation 8 % Krav vedr. IT 22 % Krav vedr. Miljø og arbejdsmiljø 8 % Krav vedr. Service og support 10 % Krav vedr. Uddannelse og træning 2 % Krav vedr. Installation og implementering 3 % Krav vedr. Biobank 4 % Krav vedr. Indretning 3 %
Vægtning (procentdel, præcis) : 70

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Den samlede økonomiske konsekvens
Beskrivelse : Den samlede økonomiske konsekvens jf. udbudsbetingelserne punkt 17.1
Vægtning (procentdel, præcis) : 30
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud20 gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens S 171, stk. 2, eller klagenævnslovens S 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens S 2, stk. 2, eller udbudslovens S 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens S 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens S 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens S 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for Udbud
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 84 229 934,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Roche Diagnostics A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 03042024
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 568 499 590,00   DKK
Underentreprise : yes
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Beskrivelse : De øvrige økonomiske aktører, der sammen deltager i udbudsproceduren: Inpeco SA, Via Torracia n 26 6883 Novazzano (CH) VAT nr. DE266130395 (Tyskland) og Sysmex Nordic ApS, Hedegaardsvej 88, CVR nr. 38251120, 2300 København S, begge som underleverandører
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 23042024
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 23/05/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 25/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Syddanmark
Registreringsnummer : 29190909
Postadresse : Damhaven 12    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Steffan Petersen
Telefon : +45 21157956
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
E-mail : klfu@erst.dk
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation med ansvar for mægling
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Roche Diagnostics A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 28485085
Postadresse : Flakehalsen 17, 4. sal    
By : København V
Postnummer : 1799
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Britt Helsberg
Telefon : 20596660
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 1046f100-2a46-44de-8056-55ac62ede517   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 25/06/2024   10:42:23 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 25/06/2024   10:49:36 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 379191-2024
EUT-S-nummer : 123/2024
Offentliggørelsesdato : 26/06/2024

Send til en kollega

0.034