23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
25.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Amgros I/S

Amgros 2024 1.342.b


Amgros I/S

376589-2024 - Resultater
Danmark – Lægemidler – Amgros 2024 1.342.b
OJ S 122/2024 25/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Amgros I/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Amgros 2024 1.342.b
Beskrivelse : <P>Amgros I/S (Amgros) er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Amgros ønsker at indgå rammeaftaler for de lægemidler, der fremgår af de enkelte delkontrakter nedenfor, med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt eventuelt videresalg til Færøerne og Grønland. Amgros videresælger lægemidlerne til sygehusapotekerne til Amgros’ indkøbspris med et tillæg. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive. Rammeaftalerne indgås uden købspligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros’ rammeaftaler.</P>
Identifikator for proceduren : 61166840-351e-430f-902a-2a70db74193b
Tidligere bekendtgørelse : 204265-2024
Type af procedure : Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33600000   Lægemidler
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Udbud udføres af indkøbscentralen Amgros I/S. Leveringssteder er Amgros' lager, sygehuse og sygehusapoteker i Danmark. Adresser ses på: https://levportal.amgros.dk
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 16 200 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 16 200 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Den oplyste værdi af resultatet i pkt. 6.1.2 er udregnet som den anslåede værdi af rammeaftalen under den pågældende delkontrakt i hele aftaleperioden inkl. optioner og er udregnet på baggrund af tilbudsprisen og sygehusenes estimat for forbruget af lægemidlet.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbuddet er omfattet af udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer), som implementerer udbudsdirektivet (2014/24/EU).
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Udbudsnummer 1
Beskrivelse : Udbudsnummeret (delkontrakten) omfatter følgende lægemidler: ATC Kode: L03AX16 · Generisk navn: Plerixafor · Dispenseringsform: Injektionsvæske · Styrke: 20 mg / ml · Enhedsværdi: 16,8 mg · Mængde i enheder: 403. Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delkontrakt og udbydes uafhængigt af de øvrige udbudsnumre. En leverandør kan således vælge at give tilbud på ét, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert enkelt udbudsnummer. En leverandør kan således tildeles en, flere eller alle delkontrakter. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af tilbud under de enkelte udbudsnumre. Under betegnelsen "mængde i enheder" ovenfor er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne under udbudsnummeret, men det reelle forbrug kan afvige væsentligt derfra. Dette må leverandørerne påregne. Baggrunden herfor er, at der er tale om lægemidler til patientbehandling på de offentlige sygehuse, hvor patientens behov skal imødekommes. For nærmere beskrivelse henvises der til udbudsbetingelserne og rammeaftalen.<P>I relation til pkt. 9.1 i rammeaftalen bemærkes, at hvis Amgros indkøber lægemidler i en restordreperiode fra en anden leverandør, er Leverandøren ikke erstatningspligtig for den del af erstatningen pr. enhed, der overstiger det dobbelte af prisen pr. enhed angivet i rammeaftalens bilag 1 for lægemidlet.</P>
Intern identifikator : Udbudsnummer 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33600000   Lægemidler
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : <P>Rammeaftalen indeholder option på levering i en præ-aftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden) og option på levering i en post-aftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De to optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.</P> <P>Den anførte varighed i pkt. 5.1.3 er inklusive option på forlængelse. Rammeaftalens ordinære indkøbsperiode er 1.9.2024 - 31.3.2026.</P>
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/09/2024
Varigheds slutdato : 31/03/2027
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 1 gange for hver enkelt delaftale på uændrede vilkår med op til 12 måneder, såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest 1.10.2025
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 16 200 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 16 200 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris, Der henvises til udbudsbetingelserne pkt. 10.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr. 593 af 2. juni 2016 med eventuelle senere ændringer) gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 6, stk. 4.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Offentlig konkurrence
6. Resultater
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 16 200 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 16 200 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Sanofi A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Tilbudsnummer 40721
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 1 240 000,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 1
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Udbudsnummer 1 - Sanofi A/S - Tilbudsnummer 40721
Dato for indgåelse af kontrakten : 24/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Teva Denmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Tilbudsnummer 40722
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 0,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 2
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Udbudsnummer 1 - Teva Denmark A/S - Tilbudsnummer 40722
Dato for indgåelse af kontrakten : 24/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Accord Healthcare AB
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Tilbudsnummer 40720
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 0,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 3
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Udbudsnummer 1 - Accord Healthcare AB - Tilbudsnummer 40720
Dato for indgåelse af kontrakten : 24/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Vinder :
Officielt navn : Macure Pharma ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Tilbudsnummer 40723
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 0,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 4
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Udbudsnummer 1 - Macure Pharma ApS - Tilbudsnummer 40723
Dato for indgåelse af kontrakten : 24/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Amgros I/S
Registreringsnummer : 14479880
Postadresse : Dampfærgevej 22    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : udbud@amgros.dk
Telefon : 88713000
Internetadresse : http://www.amgros.dk
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://levportal.amgros.dk/Sider/Default.aspx
Denne organisations roller
Køber
Indkøbscentral, der rekvirerer vareleverancer og/eller tjenesteydelser for andre købere
Indkøbscentral, der tildeler offentlige kontrakter eller indgår rammeaftaler om bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb eller tjenesteydelser for andre købere
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : 72405600
Internetadresse : https://klfu.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Offentlig konkurrence
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : 41715000
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Sanofi A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 19064301
Postadresse : Lyngbyvej 2    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : 28409250
Internetadresse : https://www.sanofi.com
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Teva Denmark A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 29634076
Postadresse : Vandtårnsvej 83A    
By : Søborg
Postnummer : 2860
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : 2090 9494
Internetadresse : https://www.tevapharm.dk
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Accord Healthcare AB
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 556810-0258
Postadresse : Frösundaviks Allé 1    
By : Solna
Postnummer : 169 70
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Stockholms län   ( SE110 )
Land : Sverige
Telefon : +46 702959454
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Macure Pharma ApS
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 35234748
Postadresse : Hejrevej 39    
By : København NV
Postnummer : 2400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : 26369204
Internetadresse : https://macurepharma.com
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : f08b95bd-231f-4bbc-88a8-f4f1b0789146   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 24/06/2024   00:00:00 (UTC+2)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 376589-2024
EUT-S-nummer : 122/2024
Offentliggørelsesdato : 25/06/2024

Send til en kollega

0.062