23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
25.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Ringkøbing-Skjern Kommune

Tildelingsbekendtgørelse på EU udbud af køb af handicapbiler og indretning 2024.


Ringkøbing-Skjern Kommune

376448-2024 - Resultater
Danmark – Invalidekøretøjer, kørestole og tilhørende anordninger – Tildelingsbekendtgørelse på EU udbud af køb af handicapbiler og indretning 2024.
OJ S 122/2024 25/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Ringkøbing-Skjern Kommune
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Tildelingsbekendtgørelse på EU udbud af køb af handicapbiler og indretning 2024.
Beskrivelse : Udbud af køb og opbygning af handicapbiler til Ringkøbing-Skjern Kommune CVR nr. 29189609 inkl. Alle underliggende enheder.
Identifikator for proceduren : 67b8eec7-bb7e-44cd-8663-a659b4d35b68
Tidligere bekendtgørelse : c5825688-402c-4e46-93fe-e01b61b471ee-01
Intern identifikator : 223624262
Type af procedure : Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Støtte til køb af/bus bevilges efter Servicelovens § 114 og ydes som et rentefrit lån, som ansøgeren kan anvende i henhold til reglerne i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter Servicelovens § 114.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33193000   Invalidekøretøjer, kørestole og tilhørende anordninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33193100   Invalidekøretøjer og kørestole, 33193110   Invalidekøretøjer, 33193200   Dele og tilbehør til invalidekøretøjer og kørestole, 33193210   Dele og tilbehør til invalidekøretøjer
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : EU udbud af køb af handicapbiler og indretning 2024.
Beskrivelse : Udbud af køb og opbygning af handicapbiler til Ringkøbing-Skjern Kommune CVR nr. 29189609 inkl. Alle underliggende enheder.
Intern identifikator : 223624262
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33193000   Invalidekøretøjer, kørestole og tilhørende anordninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33193100   Invalidekøretøjer og kørestole, 33193110   Invalidekøretøjer, 33193200   Dele og tilbehør til invalidekøretøjer og kørestole, 33193210   Dele og tilbehør til invalidekøretøjer
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 31/07/2024
Varigheds slutdato : 30/06/2028
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 24
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Laveste pris.
Fast værdi (i alt) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Ringkøbing-Skjern Kommune
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 1,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 1,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 1,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 6,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 1,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Auto Solutions Group ApS
Vinderens underentreprenører :
Officielt navn : Handicare Auto A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 223624262
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 1,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 1
Dato for indgåelse af kontrakten : 03/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Ringkøbing-Skjern Kommune
Registreringsnummer : 29189609
Postadresse : Ved Fjorden 6    
By : Ringkøbing
Postnummer : 6950
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Britta Nørgaard
E-mail : indkob@rksk.dk
Telefon : +45 99742424
Internetadresse : http://www.rksk.dk
Køberprofil : http://www.rksk.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Auto Solutions Group ApS
Den økonomiske operatørs størrelse : medium
Registreringsnummer : 41003790
Postadresse : Baggeskærvej 48    
By : Herning
Postnummer : 7400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Auto Solutions Group ApS
E-mail : info@langhoej.dk
Telefon : 87411040
Fax : 87411041
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Handicare Auto A/S
Registreringsnummer : 18669137
Postadresse : Baggeskærvej 48    
By : Herning
Postnummer : 7400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Handicare Auto A/S
Telefon : 88181700
Denne organisations roller
Underleverandør
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 23a286ca-f8c6-4fa0-a339-18bd30fc8807   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 24/06/2024   07:15:38 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 24/06/2024   11:11:27 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 376448-2024
EUT-S-nummer : 122/2024
Offentliggørelsesdato : 25/06/2024

Send til en kollega

0.062