23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
25.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Forbrugsartikler (2024)


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

375186-2024 - Resultater
Danmark – Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje – Forbrugsartikler (2024)
OJ S 122/2024 25/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Økonomiske anliggender
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Forbrugsartikler (2024)
Beskrivelse : SKI er en indkøbscentral og udbyder på vegne af SKI’s kunder Rammeaftale 50.20 Forbrugsartikler. Rammeaftalen retter sig mod statslige institutioner, regioner og kommuner. På delaftale 1 omfatter sortimentet 600 varelinjer, der er kategoriseret i følgende hovedproduktgrupper: • Handsker • Borddækning og engangsservice • Fødevareemballage • Værnemidler og beskyttelsesudstyr Hovedproduktgrupperne en underinddelt i 37 produktgrupper og 144 underproduktgrupper. Sortimentet på delaftale 2 (Østdanmark) og 3 (Vestdanmark) er identisk. Hver delaftale omfatter 1002 varelinjer, der er kategoriseret i følgende hovedproduktgrupper: • Kemi • Rengøringsrekvisitter • Rengøringsvogne • Poser og sække • Aftørrings- og lejepapir • Personlig pleje og hygiejne • Maskiner • Affaldssortering (indendørs) Hovedproduktgrupperne en underinddelt i 77 produktgrupper og 430 underproduktgrupper.
Identifikator for proceduren : 6ddc4881-5cb7-41f7-a80b-f62590a04139
Tidligere bekendtgørelse : 9b865249-e45d-4d4c-ad0b-d7e237491692-01
Intern identifikator : 50.20
Type af procedure : Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering   ( cpv ): 18424000   Handsker, 18424300   Engangshandsker, 18935000   Vasketøjsposer, 18937100   Poser til pakning af varer, 19640000   Affaldssække og -poser af polyethylen, 33141850   Produkter til tandhygiejne, 33662100   Øjenmidler, 33711300   Manicure- og pedicurepræparater, 33711430   Engangsvådservietter, 33711440   Læbepomade, 33711500   Hudplejeprodukter, 33711510   Solbeskyttelsesprodukter, 33711520   Badegel, 33711610   Hårvaskemidler, 33711700   Varer og præparater til mund- eller tandhygiejne, 33711710   Tandbørster, 33711720   Tandpasta, 33711800   Præparater til brug ved barbering, 33711810   Barberskum, 33711900   Sæbe, 33741000   Håndplejemidler, 33741100   Håndrensemiddel, 33741200   Håndcreme eller kropslotion, 33741300   Hånddesinfektionsmiddel, 33742000   Negleplejemidler, 33742100   Negleklippere, 33760000   Toiletpapir, lommetørklæder, håndklæder og servietter, 33761000   Toiletpapir, 33762000   Papirlommetørklæder, 33763000   Papirhåndklæder, 33764000   Papirservietter, 33770000   Sanitetsartikler af papir, 33771000   Toiletpapir, 33772000   Engangsprodukter af papir, 35113410   Beklædning til biologisk eller kemisk beskyttelse, 35113450   Beskyttelsestøj (kitler og slag), 39220000   Køkkenudstyr, husholdningsartikler og cateringvarer, 39222110   Engangsbestik og -tallerkner, 39222120   Engangskrus, 39222200   Bakker til mad, 39224000   Koste, børster og andre genstande af forskellig art, 39224100   Koste, 39224200   Børster, 39224340   Affaldsspande og -kurve, 39224350   Fejebakker, 39225600   Stearinlys, 39291000   Artikler til vaskerier, 39513000   Dækketøj, 39513100   Duge, 39513200   Bordservietter, 39800000   Rengørings-, pudse- og poleringsmidler, 39830000   Rengøringsmidler, 39831000   Vaskemidler, 39831200   Vaske- og rensemidler, 39831210   Midler til maskinopvask, 39831300   Rengøringsmidler til gulve, 39832000   Opvaskemidler, 39832100   Opvaskepulver, 42995000   Diverse rengøringsmaskiner
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 206 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 3 310 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : • ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene anført i “Udelukkelsesgrund” i afsnit 2.1.6 Grund til udelukkelse. ESPD er desuden et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed anført i “Udvælgelseskriterier”. • Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD, Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. • Hvis tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD, Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. • Inden tildelingsbeslutningen skal [den/de] tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for at oplysningerne i ESPD vedrørende udelukkelsesgrunde og egnethed er korrekte. • Tilbudsgiver samt eventuelle konsortiedeltagere og støttende virksomheder må ikke være omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a. Der skal ikke fremlægges dokumentation herfor. • Tilbudsgiver samt eventuelle konsortiedeltagere og støttende virksomheder må ikke være omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, § 136, og § 137, stk. 1, nr. 2. Der skal fremlægges dokumentation for afgivne oplysninger i ESPD vedrørende udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, § 136 og § 137, stk. 1, nr. 2. Dette gælder for tilbudsgiver samt eventuelle konsortiedeltagere og støttende virksomheder. Det fremgår af Europa Kommissionens tjeneste eCertis, hvad må anses som tilstrækkelig dokumentation for den enkelte virksomhed, da det afhænger af virksomhedens hjemland. • Det fremgår under de enkelte udvælgelseskriterier , hvilken dokumentation der skal fremlægges for de afgivne oplysninger i ESPD. • ”Ad afsnit 5.1.5 Værdi: Den skønsmæssige vurdering af delaftalernes anslåede værdier og delaftalernes maksimale værdier er angivet i afsnit 5.1.5 Værdi. Den er baseret på: • Kundernes egne estimater af det kommende forbrug • Omsætning og omsætningsudvikling for den tidligere rammeaftale 50.20 Forbrugsartikler 2020. • Hvem der er kunder på aftalen. • At det er forpligtende for de primære kunder at bruge aftalen. • Forventninger til udviklingen på indkøbsområdet • Forventninger til det fremtidige forbrug på indkøbsområdet Hen over den samlede varighed på 4 år, inklusive muligheder for forlængelse, samt på tværs af alle kunderne på rammeaftalen, er der således også en usikkerhed om hvad de enkelte delaftalers værdi ender med at blive. I den forbindelse er der lagt vægt på følgende forhold: • Inflationen har været høj de seneste år og det må forventes, at denne udvikling i nogen grad fortsætter. Dette kan medføre tilbudspriser, som nominelt ligger ud over, hvad kunderne har taget i betragtning ved indrapportering af deres estimater. • Generelt er der sket prisstigninger for både produktion og transport, hvilket kan påvirke tilbudsgivernes omkostninger som igen vil have indflydelse på den samlede kontraktværdi og de tilbudte priser. • Omfanget af de frivillige kunders benyttelse af aftalen kan stige, hvilket fører til højere omsætning. • Aftalens sortiment er tilpasset efter kundernes forbrug, ligesom der er tilføjet en helt ny hovedproduktgruppe, hvilket forventes at øge kundernes brug af aftalen ift. den tidligere aftale. Det er usikkert, i hvor høj grad kunderne har taget højde for dette i deres tilslutning. • Indkøbsområdet har tidligere været kendetegnet ved mange decentrale indkøbere, men et øget fokus på såvel aftageforpligtelsen som compliance på SKI´s indkøbsaftaler generelt, bl.a. understøttet af en øget brug af e-handel, kan også forventes at afspejles i den kommende aftale på 50.20 Forbrugsartikler. Skønnet indebærer derfor både en vurdering af de anslåede værdier af delaftalerne, og en vurdering af de maksimale værdier af delaftalerne. Disse værdier anses ikke for klart usandsynlige. De maksimale værdier kan dog ændres i henhold til de enhver tid gældende udbudsregler. Forskellen mellem anslået værdi og maksimal værdi er begrundet i usikkerheden om hvad delaftalernes værdier ender med at blive. Skønnet af anslået værdi og maksimal værdi er udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige saglige skøn af forbruget på delaftalerne på udbudstidspunktet inkl. muligheder for forlængelse og evt. optioner, og på tværs af alle aktører i rammeaftalen, uanset det endelige antal heraf. Bemærk at den samlede anslåede værdi og den samlede maksimale værdi for alle delaftalerne er angivet i afsnit 2.1.3 Værdi. Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning. • Ad afsnit 5.1.12 Udbudsvilkår - sprog: Tilbud skal være på dansk, men fagtermer og begreber, der normalt angives på engelsk, kan accepteres. • Rammeaftalen er omfattet af forbuddet i artikel 5k i EU-forordning 833/2014, og SKI kræver en erklæring fra den eller de tilbudsgiver(e) som SKI har til hensigt at tildele rammeaftalen, jf. nærmere i udbudsbetingelsernes punkt 16.4. • Udbuddet er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2560 af 14. december 2022 om udenlandske subsidier, der fordrejer det indre marked. Tilbudsgivere er forpligtede til som en del af deres tilbud at fremsende en anmeldelse/erklæring vedrørende eventuelle finansielle bidrag fra tredjelande, jf. nærmere forordningens artikel 29.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delaftale 1 Engangsartikler og fødevareemballage samt handsker og værnemidler
Beskrivelse : På delaftale 1 omfatter sortimentet 600 varelinjer, der er kategoriseret i følgende hovedproduktgrupper: • Handsker • Borddækning og engangsservice • Fødevareemballage • Værnemidler og beskyttelsesudstyr
Intern identifikator : Delaftale 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering   ( cpv ): 18424000   Handsker, 18424300   Engangshandsker, 33662100   Øjenmidler, 35113410   Beklædning til biologisk eller kemisk beskyttelse, 35113450   Beskyttelsestøj (kitler og slag), 39220000   Køkkenudstyr, husholdningsartikler og cateringvarer, 39222110   Engangsbestik og -tallerkner, 39222120   Engangskrus, 39222200   Bakker til mad, 39225600   Stearinlys, 39513000   Dækketøj, 39513100   Duge, 39513200   Bordservietter
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 24   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Der kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse til en samlet varighed på 48 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 869 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 1 303 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 000049-2023
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tildelingskriteriet var beskrevet i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Tildelingskriteriet var beskrevet i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer).
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delaftale 2 Aftørringspapir, personlig pleje, rengøring samt poser og sække (Østdanmark)
Beskrivelse : Sortimentet på delaftale 2 (Østdanmark) omfatter 1002 varelinjer, der er kategoriseret i følgende hovedproduktgrupper: • Kemi • Rengøringsrekvisitter • Rengøringsvogne • Poser og sække • Aftørrings- og lejepapir • Personlig pleje og hygiejne • Maskiner • Affaldssortering (indendørs)
Intern identifikator : Delaftale 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering   ( cpv ): 18424300   Engangshandsker, 18935000   Vasketøjsposer, 18937100   Poser til pakning af varer, 19640000   Affaldssække og -poser af polyethylen, 33141850   Produkter til tandhygiejne, 33711300   Manicure- og pedicurepræparater, 33711430   Engangsvådservietter, 33711440   Læbepomade, 33711500   Hudplejeprodukter, 33711510   Solbeskyttelsesprodukter, 33711520   Badegel, 33711610   Hårvaskemidler, 33711700   Varer og præparater til mund- eller tandhygiejne, 33711710   Tandbørster, 33711720   Tandpasta, 33711800   Præparater til brug ved barbering, 33711810   Barberskum, 33711900   Sæbe, 33741000   Håndplejemidler, 33741100   Håndrensemiddel, 33741200   Håndcreme eller kropslotion, 33741300   Hånddesinfektionsmiddel, 33742000   Negleplejemidler, 33742100   Negleklippere, 33760000   Toiletpapir, lommetørklæder, håndklæder og servietter, 33761000   Toiletpapir, 33762000   Papirlommetørklæder, 33763000   Papirhåndklæder, 33764000   Papirservietter, 33770000   Sanitetsartikler af papir, 33771000   Toiletpapir, 33772000   Engangsprodukter af papir, 39224000   Koste, børster og andre genstande af forskellig art, 39224100   Koste, 39224200   Børster, 39224340   Affaldsspande og -kurve, 39224350   Fejebakker, 39291000   Artikler til vaskerier, 39800000   Rengørings-, pudse- og poleringsmidler, 39830000   Rengøringsmidler, 39831000   Vaskemidler, 39831200   Vaske- og rensemidler, 39831210   Midler til maskinopvask, 39831300   Rengøringsmidler til gulve, 39832000   Opvaskemidler, 39832100   Opvaskepulver, 42995000   Diverse rengøringsmaskiner
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Delaftale 2 dækker den østlige del af Danmark, hermed forstås kunder øst for Storebælt (NUTS DK01 og DK02).
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 24   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Der kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse til en samlet varighed på 48 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 702 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 1 053 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 000049-2023
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tildelingskriteriet var beskrevet i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Tildelingskriteriet var beskrevet i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer).
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Delaftale 3 Aftørringspapir, personlig pleje, rengøring samt poser og sække (Vestdanmark)
Beskrivelse : Sortimentet på delaftale 3 (Vestdanmark) omfatter 1002 varelinjer, der er kategoriseret i følgende hovedproduktgrupper: • Kemi • Rengøringsrekvisitter • Rengøringsvogne • Poser og sække • Aftørrings- og lejepapir • Personlig pleje og hygiejne • Maskiner • Affaldssortering (indendørs)
Intern identifikator : Delaftale 3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering   ( cpv ): 18424300   Engangshandsker, 18935000   Vasketøjsposer, 18937100   Poser til pakning af varer, 19640000   Affaldssække og -poser af polyethylen, 33141850   Produkter til tandhygiejne, 33711300   Manicure- og pedicurepræparater, 33711430   Engangsvådservietter, 33711440   Læbepomade, 33711500   Hudplejeprodukter, 33711510   Solbeskyttelsesprodukter, 33711520   Badegel, 33711610   Hårvaskemidler, 33711700   Varer og præparater til mund- eller tandhygiejne, 33711710   Tandbørster, 33711720   Tandpasta, 33711800   Præparater til brug ved barbering, 33711810   Barberskum, 33711900   Sæbe, 33741000   Håndplejemidler, 33741100   Håndrensemiddel, 33741200   Håndcreme eller kropslotion, 33741300   Hånddesinfektionsmiddel, 33742000   Negleplejemidler, 33742100   Negleklippere, 33760000   Toiletpapir, lommetørklæder, håndklæder og servietter, 33761000   Toiletpapir, 33762000   Papirlommetørklæder, 33763000   Papirhåndklæder, 33764000   Papirservietter, 33770000   Sanitetsartikler af papir, 33771000   Toiletpapir, 33772000   Engangsprodukter af papir, 39224000   Koste, børster og andre genstande af forskellig art, 39224100   Koste, 39224200   Børster, 39224340   Affaldsspande og -kurve, 39224350   Fejebakker, 39291000   Artikler til vaskerier, 39800000   Rengørings-, pudse- og poleringsmidler, 39830000   Rengøringsmidler, 39831000   Vaskemidler, 39831200   Vaske- og rensemidler, 39831210   Midler til maskinopvask, 39831300   Rengøringsmidler til gulve, 39832000   Opvaskemidler, 39832100   Opvaskepulver, 42995000   Diverse rengøringsmaskiner
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Delaftale 3 dækker den vestlige del af Danmark, hermed forstås kunder vest for Storebælt (NUTS DK03, DK04 og DK05).
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 24   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Der kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse til en samlet varighed på 48 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 635 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 954 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 000049-2023
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tildelingskriteriet var beskrevet i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Tildelingskriteriet var beskrevet i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer).
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 3 310 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 3 310 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 2 206 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 1 303 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 869 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Abena A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Forbrugsartikler (2024)
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 24-C0171-Delaftale 1 Engangsartikler og fødevareemballage samt handsker og værnemidler
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 30/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 13/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 1 053 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 702 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Abena A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Forbrugsartikler (2024)
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 24-C0171-Delaftale 2 Aftørringspapir, personlig pleje, rengøring samt poser og sække (øst)
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 30/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 13/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 954 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 635 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Abena A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Forbrugsartikler (2024)
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 24-C0171-Delaftale 3 Aftørringspapir, personlig pleje, rengøring samt poser og sække (vest)
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 30/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 13/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Registreringsnummer : ORG-17472437
Postadresse : Pakkerivej 6    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Michelle Toudal Offersen
E-mail : mo@ski.dk
Telefon : 51886068
Internetadresse : https://www.ski.dk
Denne organisations roller
Køber
Indkøbscentral, der tildeler offentlige kontrakter eller indgår rammeaftaler om bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb eller tjenesteydelser for andre købere
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Abena A/S
Registreringsnummer : ORG-25682742
Postadresse : Egelund 35    
By : Aabenraa
Postnummer : 6200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Abena AS
E-mail : udbud@abena.dk
Telefon : 74311818
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0002 LOT-0003
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 9fe748c6-f5c1-4e27-a89b-8b4d7d9fc32c   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 24/06/2024   09:11:11 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 24/06/2024   09:11:11 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 375186-2024
EUT-S-nummer : 122/2024
Offentliggørelsesdato : 25/06/2024

Send til en kollega

0.094