23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
18.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Udlændingestyrelsen

Udbud af kontrakt vedrørende levering af særlige indkvarteringsydelser for uledsagede mindreårige mv.


Udlændingestyrelsen

360630-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Sociale foranstaltninger med institutionsophold – Udbud af kontrakt vedrørende levering af særlige indkvarteringsydelser for uledsagede mindreårige mv.
OJ S 117/2024 18/06/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Udlændingestyrelsen
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af kontrakt vedrørende levering af særlige indkvarteringsydelser for uledsagede mindreårige mv.
Beskrivelse : Udbuddet omhandler primært levering af særlige indkvarteringsydelser for uledsagede mindreårige, der på grund af deres særlige behov og vanskelige adfærd, ikke kan rummes inden for det ordinære indkvarteringssystem. Derudover omhandler udbuddet muligheden for indkvartering af unge voksne i alderen 18-22 år med en problematisk adfærd, misbrugsproblematikker, traumer, psykisk sygdom mv. Udlændingestyrelsen har brug for: • fire faste indkvarteringspladser • to ekstrapladser • fire bufferpladser Udlændingestyrelsen skal i ganske særlige tilfælde have mulighed for at indkvartere målgruppen i en særlig skærmet indkvartering, hvor vedkommende kan skærmes fra øvrige beboere med 1:1 eller 2:1 bemanding døgnet rundt. Indkvarteringsopgaven har til formål at yde en præventiv, kvalificeret og tilpasset pædagogisk indsats over for målgruppen og målgruppens udfordringer, med henblik på at sikre en hurtig tilbagevenden til det ordinære indkvarteringssystem. Leverandøren skal stå for at levere alle indkvarteringsydelser i henhold til kontrakten og dertilhørende bilag. Den udbudte opgave er nærmere beskrevet i Kontrakten samt i Bilag 1 - Kravspecifikation. Opgaven omfatter bl.a.: • Alle bygningsmæssige omkostninger, herunder drift, leje/køb og forbrugsudgifter • Lønninger til alt personale • Beboernes: o kost o logi o udlevering af kontante ydelser o skoleundervisning o transport, fx i forbindelse med til- og fraflytning o forsikringer De indkvarterede beboere vil i forhold til modtagelse af sundhedsbehandling, i form af konsultationer og behandlinger mv. hos læger, sygeplejersker m.fl. og tilvejebringelse af medicin og hjælpemidler, være tilknyttet et ordinært indkvarteringssted. Aftale herom sker via Udlændingestyrelsen. En kommende leverandør skal kunne sikre trygge indkvarteringsrammer for beboerne – de uledsagede mindreårige såvel som de sårbare voksne. Det skal i den forbindelse sikres bl.a., at der sker en effektiv adskillelse mellem de uledsagede mindreårige og de unge voksne beboere. En sådan adskillelse kan fx sikres ved at anvende separate bygninger, etageadskillelse, men det kan også ske vha. indretning inden for én bygning, såfremt bygningsmassen tillader det. Det er tilsvarende nødvendigt, at en kommende leverandør effektivt kan adskille forskellige grupper af uledsagede mindreårige fra hinanden ud fra kriterier som alder samt sociale, trygheds- og sikkerhedsmæssige forhold. Der er tale om midlertidig indkvartering, og for at sikre at indkvarteringen bliver af en sådan midlertidig karakter, skal leverandøren bl.a. udarbejde månedlige statusopdateringer, hvor den enkelte beboer vurderes i forhold til mulig tilbagevenden til det ordinære indkvarteringssystem. Det bemærkes, at leverandøren endvidere skal sørge for, at beboere inden for ganske kort varsel kan blive afhentet og transporteret til det særlige indkvarteringssted.
Identifikator for proceduren : b758abe3-69f3-4974-ab50-df68768f1de1
Intern identifikator : Udbud af kontrakt vedrørende levering af særlige indkvarteringsydelser for uledsagede mindreårige mv.
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter udbudslovens afsnit II. Udbuddet omfatter udelukkende en tilbudsfase. Ordregiver vil afholde et informationsmøde tirsdag den 25. juni kl. 09:30-11:00. På informationsmødet vil ordregiver præsentere, hvad udbuddet omfatter, forklare baggrunden for udbuddet, formålet med den udbudte kontrakt, samt hvordan tilbudsgiver afgiver tilbud. Tilmelding til informationsmødet fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 4.4. Informationsmødet afholdes virtuelt via Teams og vil blive afholdt på dansk.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85311000   Sociale foranstaltninger med institutionsophold
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger, 85300000   Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed, 85310000   Sociale foranstaltninger, 98000000   Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Leveringen af de særlige indkvarteringsydelser kan finde sted i hele Danmark, dvs. at udførelsesstedet har NUTS-koden: "DK0".
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 49 633 216,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, da kontraktens genstand ikke anses for egnet til opdeling. Kontrakten dækker udførelse af en kompleks opgave, hvor der er synergi mellem opgaverne, og hvor opgaverne løses mest hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgiver inden for én og samme kontrakt. Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark. Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: - Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6. - Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt. Tilbudsgiver skal ikke fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven er det ordregiver, der skal kunne påvise eller have tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiveren er omfattet af en af de disse udelukkelsesgrunde. En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, med undtagelse af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a, hvor tilbudsgiver ikke har mulighed for at dokumentere pålidelighed. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning), eller hvis den fremlagte dokumentation ikke vurderes tilstrækkelig til at dokumentere pålidelighed. I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af kontrakt vedrørende levering af særlige indkvarteringsydelser for uledsagede mindreårige mv.
Beskrivelse : Udbuddet omhandler primært levering af særlige indkvarteringsydelser for uledsagede mindreårige, der på grund af deres særlige behov og vanskelige adfærd, ikke kan rummes inden for det ordinære indkvarteringssystem. Derudover omhandler udbuddet muligheden for indkvartering af unge voksne i alderen 18-22 år med en problematisk adfærd, misbrugsproblematikker, traumer, psykisk sygdom mv. Udlændingestyrelsen har brug for: • fire faste indkvarteringspladser • to ekstrapladser • fire bufferpladser Udlændingestyrelsen skal i ganske særlige tilfælde have mulighed for at indkvartere målgruppen i en særlig skærmet indkvartering, hvor vedkommende kan skærmes fra øvrige beboere med 1:1 eller 2:1 bemanding døgnet rundt. Indkvarteringsopgaven har til formål at yde en præventiv, kvalificeret og tilpasset pædagogisk indsats over for målgruppen og målgruppens udfordringer, med henblik på at sikre en hurtig tilbagevenden til det ordinære indkvarteringssystem. Leverandøren skal stå for at levere alle indkvarteringsydelser i henhold til kontrakten og dertilhørende bilag. Den udbudte opgave er nærmere beskrevet i Kontrakten samt i Bilag 1 - Kravspecifikation. Opgaven omfatter bl.a.: • Alle bygningsmæssige omkostninger, herunder drift, leje/køb og forbrugsudgifter • Lønninger til alt personale • Beboernes: o kost o logi o udlevering af kontante ydelser o skoleundervisning o transport, fx i forbindelse med til- og fraflytning o forsikringer De indkvarterede beboere vil i forhold til modtagelse af sundhedsbehandling, i form af konsultationer og behandlinger mv. hos læger, sygeplejersker m.fl. og tilvejebringelse af medicin og hjælpemidler, være tilknyttet et ordinært indkvarteringssted. Aftale herom sker via Udlændingestyrelsen. En kommende leverandør skal kunne sikre trygge indkvarteringsrammer for beboerne – de uledsagede mindreårige såvel som de sårbare voksne. Det skal i den forbindelse sikres bl.a., at der sker en effektiv adskillelse mellem de uledsagede mindreårige og de unge voksne beboere. En sådan adskillelse kan fx sikres ved at anvende separate bygninger, etageadskillelse, men det kan også ske vha. indretning inden for én bygning, såfremt bygningsmassen tillader det. Det er tilsvarende nødvendigt, at en kommende leverandør effektivt kan adskille forskellige grupper af uledsagede mindreårige fra hinanden ud fra kriterier som alder samt sociale, trygheds- og sikkerhedsmæssige forhold. Der er tale om midlertidig indkvartering, og for at sikre at indkvarteringen bliver af en sådan midlertidig karakter, skal leverandøren bl.a. udarbejde månedlige statusopdateringer, hvor den enkelte beboer vurderes i forhold til mulig tilbagevenden til det ordinære indkvarteringssystem. Det bemærkes, at leverandøren endvidere skal sørge for, at beboere inden for ganske kort varsel kan blive afhentet og transporteret til det særlige indkvarteringssted.
Intern identifikator : Udbud af kontrakt vedrørende levering af særlige indkvarteringsydelser for uledsagede mindreårige mv.
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85311000   Sociale foranstaltninger med institutionsophold
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger, 85300000   Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed, 85310000   Sociale foranstaltninger, 98000000   Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Leveringen af de særlige indkvarteringsydelser kan finde sted i hele Danmark, dvs. at udførelsesstedet har NUTS-koden: "DK0".
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten træder i kraft den 1. januar 2025 til og med den 31. december 2025. Styrelsen har ret til at forlænge Kontrakten tre gange op til ét års varighed. Hvis Styrelsen ønsker at forlænge Kontrakten i henhold til denne bestemmelse, meddeles dette skriftligt til Leverandøren med mindst seks måneders varsel inden Kontraktens planlagte ophør.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 49 633 216,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, da kontraktens genstand ikke anses for egnet til opdeling. Kontrakten dækker udførelse af en kompleks opgave, hvor der er synergi mellem opgaverne, og hvor opgaverne løses mest hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgiver inden for én og samme kontrakt. Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark. Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: - Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6. - Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt. Tilbudsgiver skal ikke fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven er det ordregiver, der skal kunne påvise eller have tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiveren er omfattet af en af de disse udelukkelsesgrunde. En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, med undtagelse af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a, hvor tilbudsgiver ikke har mulighed for at dokumentere pålidelighed. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning), eller hvis den fremlagte dokumentation ikke vurderes tilstrækkelig til at dokumentere pålidelighed. I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Tilbudsgiver angiver i ESPD’ets del IV ”Udvælgelseskriterier”, hvorledes tilbudsgiver opfylder minimumskravene til opfyldelse af kriteriet. Tilbudsgiver skal angive de betydeligste tilsvarende leverancer (referenceliste), der er udført inden for de seneste tre år regnet fra tilbudsfristen. Referencelisten skal omfatte de betydeligste leverancer af tilsvarende opgaver som den udbudte kontrakt. Som tilsvarende referencer forstås kontrakter, hvor Leverandøren har varetaget indkvarteringsopgaver eller andre sociale ydelser. Med indkvarteringsopgaver eller andre sociale ydelser forstås følgende faglige opgaver: • Drift af indkvarteringssteder for asylansøgere m.fl. eller drift af en anden form for institutionaliseret bosted, herunder socialpædagogiske opholdssteder, primært for børn og/eller unge voksne i alderen 18-22 år. • Levering af ydelser til asylansøgere m. fl., hvor målgruppen primært har været børn og/eller unge voksne i alderen fra 18-22 år med svære psykiske og/eller sociale problemstillinger. En beskrivelse af en reference skal indeholde: • En kort og klarbeskrivelse af hvilke(n) ydelser leverancen har bestået af/består af. • Tilbudsgivers rolle(r) i udførelsen af leverancen. • Tidspunktet for udførelsen af leverancen. (Hvis leverancerne angår en igangværende rammeaftale eller kontrakt, skal tilbudsgiver henvise til de udførte leverancer i medfør heraf frem til tilbudsfristen. Referencerne kan godt være flere leveringer på den samme rammeaftale). • Angivelse af kunde, herunder kontaktperson hos kunden. • Det samlede vederlag for referencen (frem til tilbudsfristen). Tilbudsgivere skal som minimum angive én og maksimalt tre reference(r) for en tilsvarende leverance(r). Tilbudsgiveres reference(r) skal have et omfang, der viser at tilbudsgiver kan varetage en opgave af en størrelse svarende til den udbudte kontrakt. Tilbudsgiver kan godt have referencer, som kun er sammenlignelige med nogle af ydelserne, så længe tilbudsgivers referencer samlet set dokumenterer erfaring, som er sammenlignelig med hele den udbudte kontrakt. Beskrivelsen af en reference må maks. fylde 300 ord. Hvis beskrivelsen af en reference er længere end 300 ord, er det kun de første 300 ord, der indgår i vurderingen. Tilbudsgivers referenceliste i ESPD’et udgør den endelige dokumentation for tilbudsgivers tekniske og faglige formåen. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at kontakte den kunde, som en reference vedrører.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Beboernes hverdag på et Indkvarteringssted
Beskrivelse : Evalueringen af tildelingskriteriet foretages som beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 7.1.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Plan for indkvarteringsforløb
Beskrivelse : Evalueringen af tildelingskriteriet foretages som beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 7.1.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal afgive priser i bilag 5 - Leverandørens tilbudsliste. Priserne indgår i den samlede evaluering som beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 7.2.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 28/08/2024   10:00:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten, jf. kontraktens pkt. 12.1. Styrelsen kan kræve, at Leverandørens medarbejdere lader sig sikkerhedsgodkende og opretholder sådanne sikkerhedsgodkendelser i det omfang, styrelsen finder det nødvendigt i forhold til medarbejdernes adgang til klassificeret information eller til de funktioner, som den pågældende medarbejder skal varetage, jf. kontraktens pkt. 12.2
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Finansiel ordning : Kontrakten indeholder et vilkår om overskudsbegrænsning. Et overskud må alene udgøre 10% af den samlede omsætning i henhold til kontrakten. Det resterende overskud skal leverandøren anvende inden for indkvarteringsopgavens rammer, jf. kontraktens pkt. 8.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Udlændingestyrelsen
Registreringsnummer : 77940413
Postadresse : Farimagsvej 51    
By : Næstved
Postnummer : 4700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Ulrikke Sachse Petersen
E-mail : usp@kfst.dk
Telefon : +454175312
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 3e05ee13-de93-48a4-8f35-b3ecfce36b18   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 14/06/2024   13:40:00 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 14/06/2024   16:16:29 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 360630-2024
EUT-S-nummer : 117/2024
Offentliggørelsesdato : 18/06/2024

Send til en kollega

0.063