23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
14.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Lyngby-Taarbæk Kommune

Udbud af rammeaftale på levering af psykologbistand


Lyngby-Taarbæk Kommune

353442-2024 - Resultater
Danmark – Sociale foranstaltninger, ikke omfattende institutionsophold – Udbud af rammeaftale på levering af psykologbistand
OJ S 115/2024 14/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – den lempelige ordning
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Lyngby-Taarbæk Kommune
1.1.
Køber
Officielt navn : Frederiksberg Kommune
1.1.
Køber
Officielt navn : Hørsholm Kommune
1.1.
Køber
Officielt navn : ICØ
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af rammeaftale på levering af psykologbistand
Beskrivelse : Rammeaftalen omfatter følgende ydelser: • Psykologhjælp: o Individuel rådgivning og bistand i forbindelse med arbejdsrelaterede problemstillinger o Der betales pr. time. o Psykologhjælpen skal kunne tilbydes som fysisk fremmøde eller som onlinesession med levende billeder. • Akut krisehjælp, som rekvireres pr. time, efter behov: o Krisehjælp til medarbejdere - enkeltpersoner såvel som grupper • Rådgivning og supervision af o Enkeltpersoner, (medarbejdere eller ledere) o Grupper af varierende størrelse.
Identifikator for proceduren : 9d8306bd-eb5d-453c-af66-d13db0434330
Tidligere bekendtgørelse : a8fb95a6-d7b5-4428-bd5f-4ea777b69a9b-01
Intern identifikator : 2024/2
Type af procedure : Åben
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85312000   Sociale foranstaltninger, ikke omfattende institutionsophold
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger, 85312310   Vejledning, 85312320   Konsulenttjenesteydelser
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Der skal leveres psykologbistand til ansatte i Frederiksberg, Hørsholm og Lyngby-Taarbæk kommuner.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 16 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 20 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Opgaven er egnet til SMV'er.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af rammeaftale på levering af psykologbistand
Beskrivelse : Rammeaftalen omfatter følgende ydelser: • Psykologhjælp: o Individuel rådgivning og bistand i forbindelse med arbejdsrelaterede problemstillinger o Der betales pr. time. o Psykologhjælpen skal kunne tilbydes som fysisk fremmøde eller som onlinesession med levende billeder. • Akut krisehjælp, som rekvireres pr. time, efter behov: o Krisehjælp til medarbejdere - enkeltpersoner såvel som grupper • Rådgivning og supervision af o Enkeltpersoner, (medarbejdere eller ledere) o Grupper af varierende størrelse.
Intern identifikator : 2024/2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85312000   Sociale foranstaltninger, ikke omfattende institutionsophold
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger, 85312310   Vejledning, 85312320   Konsulenttjenesteydelser
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Kommunen har option på forlængelse af aftalen i op til 1 x 12 måneder på uændrede vilkår. Optionen på forlængelse er ubetinget, hvis den udnyttes samlet af alle kommunerne. Såfremt ikke alle kommunerne ønsker at udnytte optionen, forlænges aftalen kun, hvis Leverandøren accepterer Kommunens ønske herom. Leverandøren skal senest 3 måneder før aftalens udløb have meddelelse herom, såfremt der gøres brug af optionen på forlængelse.
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Der skal leveres psykologbistand til ansatte i Frederiksberg, Hørsholm og Lyngby-Taarbæk kommuner.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 15/06/2024
Varigheds slutdato : 14/06/2027
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Aftalerne træder i kraft den 15. juni 2024 med mulighed for 1 x 12 måneders forlængelse. Såfremt optionen ikke udnyttes, ophører aftalen uden varsel den 14. juni 2027.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 16 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 20 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger : Opgaven er egnet til SMV'er.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : For underkriteriet ”pris” udregner ordregiver tilbudsgivers samlede tilbudssum som summen af priserne for hver tilbudt ydelse (pris på ydelsen gange det forventede forbrug af ydelsen), jf. celle G13 i Tilbudslisten. Priserne i Tilbudslisten er i danske kroner, ekskl. moms, og omfatter alle rammeaftalernes forbundne direkte og indirekte omkostninger, herunder alle omkostninger til aflønning af medarbejdere, forsikringer, lokaleomkostninger, kørsel, kundebetjening, afgifter, gebyrer mv.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Forsyningssikkerhed
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal redegøre for, hvordan det sikres, at tilbudsgiver til enhver tid kan efterkomme Ordregivers behov for psykologbistand herunder at frister overholdes. I den forbindelse bedes tilbudsgiver redegøre for følgende: A. Tilbudsgivers procedure for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, der vil varetage opgaver i relation til nærværende udbudte rammeaftale. B. Hvordan det sikres et tilstrækkeligt antal psykologer, til at dække ordregivers behov for psykologbistand. For delkriteriet ”Forsyningssikkerhed” vil det vægte positivt, at tilbudsgiver i relation til nærværende kontrakt anvender procedure for rekruttering og fastholdelse, der sandsynliggøre, at tilbudsgiver vil have tilstrækkeligt med psykologer til at dække Ordregivers behov for psykologbistand. For delkriteriet ”Forsyningssikkerhed” vil det ligeledes vægte positivt, at Tilbudsgiver har en klar procedure for rekruttering og fastholdelse, således at Ordregivers frister overholdes.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Levering af ydelser og indsatser
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal for dette delkriterie redegøre for følgende: C. Tilbudsgivers proces ved modtagelse af en ”opgave” D. Hvordan Tilbudsgiver sikrer kendskab til aftalen blandt psykologerne E. Hvilke procedure Tilbudsgiver har ift. samarbejde med ordregiver omkring målinger, ved manglende tilfredshed eller progression For delkriteriet ”Levering af ydelser og indsatser” vil det vægte positivt, at Tilbudsgiver har en klar proces ved modtagelse af en ny opgave, der sikrer, at Ordregivers medarbejdere får den bedst mulige bistand i den konkrete situation, medarbejderen måtte befinde sig i, herunder at der sker det ”gode match” mellem psykolog og medarbejder. Det vægter positivt, at Tilbudsgiver kan beskrive en proces, der sandsynliggøre at den enkelte medarbejder hos Tilbudsgiver er vidende om aftalens indhold. Det vil endvidere vægte positivt, at Tilbudsgiver kan sandsynliggøre en klar proces for samarbejde med ordregiver med en proaktiv tilgang.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Lyngby-Taarbæk Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Lyngby-Taarbæk Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Frederiksberg Kommune Hørsholm Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Frederiksberg Kommune Hørsholm Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 16 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 20 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 16 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 20 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 16 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Dansk Erhvervspsykologi A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 166428-2024
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 2024/2
Dato for indgåelse af kontrakten : 03/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Lyngby-Taarbæk Kommune
Registreringsnummer : 11715311
Postadresse : Toftebæksvej 12    
By : Kgs Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mikael Bach Andersen
E-mail : mikaa@ltk.dk
Telefon : 92436080
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Frederiksberg Kommune
Registreringsnummer : 11259979
Postadresse : Smallegade 1    
By : Frederiksberg
Postnummer : 2000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mikael Bach Andersen
E-mail : mikaa@ltk.dk
Telefon : 92436080
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Hørsholm Kommune
Registreringsnummer : 70960516
Postadresse : Slotsmarken 13    
By : Hørsholm
Postnummer : 2970
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mikael Bach Andersen
E-mail : mikaa@ltk.dk
Telefon : 92436080
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : ICØ
Registreringsnummer : ORG-null
Postadresse : Bernstorffsvej 161    
By : Charlottenlund
Postnummer : 2920
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mikael Bach Andersen
E-mail : mikaa@ltk.dk
Telefon : 92436080
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Dansk Erhvervspsykologi A/S
Registreringsnummer : 31747678
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : 22827542
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 50afdd58-f470-442f-8f61-5c7f6341006c   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 13/06/2024   12:32:18 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 13/06/2024   12:33:19 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 353442-2024
EUT-S-nummer : 115/2024
Offentliggørelsesdato : 14/06/2024

Send til en kollega

0.047