23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
14.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Sjælland

EU-udbud af bandage-, sår og fikseringsprodukter


Region Sjælland

351526-2024 - Resultater
Danmark – Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer – EU-udbud af bandage-, sår og fikseringsprodukter
OJ S 115/2024 14/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Sjælland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : EU-udbud af bandage-, sår og fikseringsprodukter
Beskrivelse : Udbud af Bandage-,sår- og fikseringsprodukter til Region Sjælland. For nærmere information, se udbudsmaterialet.
Identifikator for proceduren : 760d5af9-c216-43ca-a870-c15047e0e8ff
Tidligere bekendtgørelse : 19e19095-e2fc-4a88-a818-03cc9980f684-01
Intern identifikator : EMN-2023-09489
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33141000   Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33140000   Medicinske forbrugsmaterialer, 33141110   Forbindsstoffer, 33141111   Selvklæbende forbindinger, 33141112   Plastre, 33141113   Bandager, 33141119   Kompresser
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Indkøb til Region Sjællands hospitaler/ sygehuse og øvrige institutioner, herunder selvejende institutioner.
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : For at modtage yderligere information om dette udbud samt afgive tilbud skal du registrere din interesse på følgende side: https://www.eu-supply.com/rs.asp samt afgive evt. tilbud, stille spørgsmål m.m. Al henvendelse skal således ske gennem systemet. Tilbud kan ikke afgives på papir, udover hvad der evt. måtte fremgå eksplicit af udbudsmaterialet. I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang. Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for tilbudsgivers og evt. underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen. Det vil medføre udelukkelse fra udbudsproceduren, hvis en tilbudsgiver eller dennes underleverandør er omfattet af forbuddet. Tilbudsgiver skal jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6 indgive et ESPD sammen med sit tilbud. Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt Tilbudsgiver er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 134 a, 135 og 136 og/eller de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6 medmindre udelukkelse kan undlades på grundlag af udbudslovens § 138. Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten skal den Tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens §§ 151-152 jf. § 153 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD vedrørende udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135 og 137. For danske virksomheder skal ovenstående dokumentation forelægges i form af en serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen. For udenlandske virksomheder skal dokumentationen i forhold til de obligatoriske udelukkelsesgrunde i 135, stk. 1 forelægges i form af et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser at Tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. I forhold til § § 135, stk. 3 og 137, stk. 1, nr. 2 og 7 skal dokumentationen forelægges i form af et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for at Tilbudsgiveren ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrunde. Er det ikke muligt at få udstedt ovennævnte dokumenter eller certifikater, eller dækker disse ikke udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 eller 3, og § 137, stk. 1 nr. 2 eller 7, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land hvor Tilbudsgiveren er etableret. Serviceattesten skal være udstedt tidligst 6 måneder inden anmodningsdatoen. Vi opfordrer tilbudsgivere, der ikke har en gyldig serviceattest liggende, til at denne rekvireres senest på tidspunktet for afgivelse af tilbuddet. Dokumentation, som kun den vindende Tilbudsgiver skal fremsende i henhold til udbudsbetingelsernes pkt. 6.6, kan fremsendes på dansk, engelsk, tysk, svensk eller norsk, idet Tilbudsgiver dog efterfølgende – for Tilbudsgivers regning – skal oversætte dokumentationen til dansk, såfremt Ordregiver finder, at dette er nødvendigt. Eventuelle bilag omfattende produktdatablade, tekniske specifikationer, brochure materiale eller lignende må gerne være på engelsk, såfremt dokumentationen ikke foreligger på dansk. Tilbud, der på underkriteriet, "Kvalitet", samlet opnår karakteren 40 eller mindre ved evalueringen vil blive udelukket fra den videre konkurrence på den pågældende delkontrakt, jf. udbudsbetingelserne.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delaftale 29 - Plaster med absorberende kerne - små størrelser
Beskrivelse : Udbud af Plaster med absorberende kerne - små størrelser. For nærmere information, se udbudsmaterialet.
Intern identifikator : EMN-2023-09489_1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33141000   Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33140000   Medicinske forbrugsmaterialer, 33141110   Forbindsstoffer, 33141111   Selvklæbende forbindinger, 33141112   Plastre, 33141113   Bandager, 33141119   Kompresser
Mængde : 548 064  
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Nej
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Indkøb til Region Sjællands hospitaler og sygehuse og øvrige institutioner, herunder selvejende institutioner.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Delaftale 29: Maksimal antal styk i kontraktens løbetid: 712.483.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 45

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Miljø og bæredygtighed
Beskrivelse : Miljø og bæredygtighed
Vægtning (procentdel, præcis) : 5

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Emballage
Beskrivelse : Emballage
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud(LBK nr. 593 af 02/06/2016 Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud (”klagenævnsloven”), gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævns-lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbuds-lovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Region Sjællands hospitaler/sygehuse, administrationsenheder og øvrige institutioner, herunder selvejende institutioner.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Sjælland
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Sjælland
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Sjælland
Organisation, der udfører betalingen : Region Sjælland
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Sjælland
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delaftale 33 - Gel og væsker til nedbrydning af biofilm
Beskrivelse : Udbud af Gel og væsker til nedbrydning af biofilm. For nærmere information, se udbudsmaterialet.
Intern identifikator : EMN-2023-09489_2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33141000   Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33140000   Medicinske forbrugsmaterialer, 33141110   Forbindsstoffer, 33141111   Selvklæbende forbindinger, 33141112   Plastre, 33141113   Bandager, 33141119   Kompresser
Mængde : 4 876  
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Nej
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : ej relevant
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Delaftale 33: Maksimal antal styk i kontraktens løbetid: 6.339.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 45

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Miljø og bæredygtighed
Beskrivelse : Miljø og bæredygtighed
Vægtning (procentdel, præcis) : 5

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Emballage
Beskrivelse : Emballag
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud(LBK nr. 593 af 02/06/2016 Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud (”klagenævnsloven”), gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævns-lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbuds-lovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Region Sjællands hospitaler/sygehuse, administrationsenheder og øvrige institutioner, herunder selvejende institutioner.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Sjælland
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Sjælland
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Delaftale 37 - Kompres, non-woven, steril
Beskrivelse : Udbud af Kompres, non-woven, steril. For nærmere information, se udbudsmaterialet.
Intern identifikator : EMN-2023-09489_3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33141000   Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33140000   Medicinske forbrugsmaterialer, 33141110   Forbindsstoffer, 33141111   Selvklæbende forbindinger, 33141112   Plastre, 33141113   Bandager, 33141119   Kompresser
Mængde : 12 201 612  
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Nej
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Indkøb til region Sjællands hospitaler og sygehuse og øvrige institutioner
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Delaftale 37: Maksimal antal styk i kontraktens løbetid: 15.862.096.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 45

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Miljø og bæredygtighed
Beskrivelse : Miljø og bæredygtighed
Vægtning (procentdel, præcis) : 5

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Emballage
Beskrivelse : Emballage
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud(LBK nr. 593 af 02/06/2016 Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud (”klagenævnsloven”), gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævns-lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbuds-lovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Region Sjællands hospitaler/sygehuse, administrationsenheder og øvrige institutioner, herunder selvejende institutioner.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Sjælland
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Sjælland
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Sjælland
Organisation, der udfører betalingen : Region Sjælland
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Sjælland
5.1.
Delkontrakt : LOT-0004
Titel : Delaftale 37A - Kompres, non-woven, steril, Y-split
Beskrivelse : Udbud på Kompres, non-woven, steril, Y-split. For nærmere information, se udbudsmaterialet.
Intern identifikator : EMN-2023-09489_4
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33141000   Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33140000   Medicinske forbrugsmaterialer, 33141110   Forbindsstoffer, 33141111   Selvklæbende forbindinger, 33141112   Plastre, 33141113   Bandager, 33141119   Kompresser
Mængde : 131 560  
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Nej
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Indkøb til Region Sjællands hospitaler og sygehuse og øvrige institutioner, herunder selvejende institutioner.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Delaftale 37A: Maksimal antal styk i kontraktens løbetid: 171.028.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 45

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Miljø og bæredygtighed
Beskrivelse : Miljø og bæredygtighed
Vægtning (procentdel, præcis) : 5

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Emballage
Beskrivelse : Emballage
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud(LBK nr. 593 af 02/06/2016 Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud (”klagenævnsloven”), gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævns-lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbuds-lovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Region Sjællands hospitaler/sygehuse, administrationsenheder og øvrige institutioner, herunder selvejende institutioner.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Sjælland
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Sjælland
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Sjælland
Organisation, der udfører betalingen : Region Sjælland
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Sjælland
5.1.
Delkontrakt : LOT-0005
Titel : Delaftale 48 - Behandlerstrømper, flergangs
Beskrivelse : Udbud på Behandlerstrømper, flergangs. For nærmere information, se udbudsmaterialet.
Intern identifikator : EMN-2023-09489_5
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33141000   Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33140000   Medicinske forbrugsmaterialer, 33141110   Forbindsstoffer, 33141111   Selvklæbende forbindinger, 33141112   Plastre, 33141113   Bandager, 33141119   Kompresser
Mængde : 59 924  
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Nej
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Indkøb til Region Sjællands hospitaler og sygehuse og øvrige institutioner, herunder selvejende institutioner.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Delaftale 48: Maksimal antal styk i kontraktens løbetid: 77.901.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 45

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Miljø og bæredygtighed
Beskrivelse : Miljø og bæredygtighed
Vægtning (procentdel, præcis) : 5

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Emballage
Beskrivelse : Emballage
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud(LBK nr. 593 af 02/06/2016 Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud (”klagenævnsloven”), gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævns-lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbuds-lovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Region Sjællands hospitaler/sygehuse, administrationsenheder og øvrige institutioner, herunder selvejende institutioner.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Sjælland
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Sjælland
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Sjælland
5.1.
Delkontrakt : LOT-0006
Titel : Delaftale 49 - Justerbart kompressionssystem, flergangs
Beskrivelse : Udbud på Justerbart kompressionssystem, flergangs. For nærmere information, se udbudsmaterialet.
Intern identifikator : EMN-2023-09489_6
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33141000   Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33140000   Medicinske forbrugsmaterialer, 33141110   Forbindsstoffer, 33141111   Selvklæbende forbindinger, 33141112   Plastre, 33141113   Bandager, 33141119   Kompresser
Mængde : 548  
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Nej
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Indkøb til Region Sjællands hospitaler og sygehuse og øvrige institutioner, herunder selvejende institutioner.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Delaftale 49: Maksimal antal styk i kontraktens løbetid: 712.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 45

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Miljø og bæredygtighed
Beskrivelse : Miljø og bæredygtighed
Vægtning (procentdel, præcis) : 5

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Emballage
Beskrivelse : Emballage
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud(LBK nr. 593 af 02/06/2016 Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud (”klagenævnsloven”), gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævns-lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbuds-lovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Region Sjællands hospitaler/sygehuse, administrationsenheder og øvrige institutioner, herunder selvejende institutioner.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Sjælland
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Sjælland
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Sjælland
Organisation, der udfører betalingen : Region Sjælland
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Sjælland
5.1.
Delkontrakt : LOT-0007
Titel : Delaftale 49A - Kompressionssystem, flergangs, tåkappe
Beskrivelse : Udbud på Kompressionssystem, flergangs, tåkappe. For nærmere information, se udbudsmaterialet.
Intern identifikator : EMN-2023-09489_7
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33141000   Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33140000   Medicinske forbrugsmaterialer, 33141110   Forbindsstoffer, 33141111   Selvklæbende forbindinger, 33141112   Plastre, 33141113   Bandager, 33141119   Kompresser
Mængde : 38 240   meter
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Nej
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Indkøb til Region Sjællands hospitaler og sygehuse og øvrige institutioner, herunder selvejende institutioner.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Delaftale 59: Maksimal antal meter i kontraktens løbetid: 49.712.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 45

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Miljø og bæredygtighed
Beskrivelse : Miljø og bæredygtighed
Vægtning (procentdel, præcis) : 5

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Emballage
Beskrivelse : Emballage
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud(LBK nr. 593 af 02/06/2016 Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud (”klagenævnsloven”), gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævns-lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbuds-lovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Region Sjællands hospitaler/sygehuse, administrationsenheder og øvrige institutioner, herunder selvejende institutioner.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Sjælland
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Sjælland
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Sjælland
Organisation, der udfører betalingen : Region Sjælland
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Sjælland
5.1.
Delkontrakt : LOT-0008
Titel : Delaftale 59 - Fikseringstape med silikonelignende kontaktlag
Beskrivelse : Udbud af bandage-, sår og fikseringsprodukter
Intern identifikator : 8
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33141000   Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33140000   Medicinske forbrugsmaterialer, 33141110   Forbindsstoffer, 33141111   Selvklæbende forbindinger, 33141112   Plastre, 33141113   Bandager, 33141119   Kompresser
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Indkøb til Region Sjællands hospitaler og sygehuse og øvrige institutioner, herunder selvejende institutioner.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 45

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Emballage
Beskrivelse : Emballage
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Miljø
Beskrivelse : Miljø
Vægtning (procentdel, præcis) : 5
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Sjælland
Organisation, der udfører betalingen : Region Sjælland
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Sjælland
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 5 621 091,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 7 307 418,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 5 621 091,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 34 740,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 267 236,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Essity Denmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 29 - Plaster med absorberende kerne - små størrelser - Essity Denmark A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 29 - Plaster med absorberende kerne - små størrelser - Essity Denmark A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 31/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Sjælland
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 267 236,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 406 900,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Afgørelse truffet af køber på grund af ændrede behov
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 1 060 264,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 815 588,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : OneMed A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 37 - Kompres, non-woven, steril - OneMed A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 37 - Kompres, non-woven, steril - OneMed A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 03/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Sjælland
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 6
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 803 820,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 1 423 725,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0004
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 16 358,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 12 583,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Essity Denmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 37A - Kompres, non-woven, steril, Y-split - Essity Denmark A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0004
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 37A - Kompres, non-woven, steril, Y-split - Essity Denmark A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 31/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Sjælland
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 12 583,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 31 026,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0005
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 5 210 557,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 4 008 121,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Lohmann & Rauscher A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 48 - Behandlerstrømper, flergangs - Lohmann & Rauscher A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0005
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 48 - Behandlerstrømper, flergangs - Lohmann & Rauscher A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 02/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Sjælland
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 4 008 121,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 8 172 536,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0006
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 260 659,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 200 507,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Julius Zorn GmbH
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 49 - Justerbart kompressionssystem, flergangs - Julius Zorn GmbH
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0006
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 49 - Justerbart kompressionssystem, flergangs - Julius Zorn GmbH
Dato for indgåelse af kontrakten : 31/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Sjælland
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 200 507,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 255 770,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0007
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 44 486,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 34 220,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : medi Danmark APS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 49A - Kompressionssystem, flergangs, tåkappe - medi Danmark APS
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0007
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 49A - Kompressionssystem, flergangs, tåkappe - medi Danmark APS
Dato for indgåelse af kontrakten : 31/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Sjælland
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 34 220,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 67 752,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0008
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 367 687,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 282 836,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : OneMed A/S, OneMed A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 59 - Fikseringstape med silikonelignende kontaktlag - OneMed A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0008
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 59 - Fikseringstape med silikonelignende kontaktlag - OneMed A/S, 3759-2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 03/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Sjælland
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 282 836,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 888 128,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Sjælland
Registreringsnummer : 29190658
Afdeling : Koncern Indkøb
Postadresse : Alleen 15    
By : Sorø
Postnummer : 4180
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Pauline Dich-Johansen
Telefon : +45 93566052
Internetadresse : https://www.regionsjaelland.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnerens Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Internetadresse : https://naevneneshus.dk/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Essity Denmark A/S
Registreringsnummer : 20638613
Postadresse : Gydevang 33    
By : Allerød
Postnummer : 3450
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Katarina Flodquist
Telefon : +45 61971700
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0004
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : OneMed A/S
Registreringsnummer : 19 84 66 79
Postadresse : P.O. Pedersens Vej 16    
By : Aarhus
Postnummer : 8200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Camilla Ladekarl Sørense
Telefon : +45 86109109
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0003 LOT-0008
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Lohmann & Rauscher A/S
Registreringsnummer : 36826916
Postadresse : Gøngehusvej 252    
By : Vedbæk
Postnummer : 2950
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Birgitte T. Holberg
Telefon : +45 45890225
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0005
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Julius Zorn GmbH
Registreringsnummer : DE 127486729
Postadresse : Juliusplatz 1    
By : Aichach
Postnummer : 86551
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Augsburg, Kreisfreie Stadt   ( DE271 )
Land : Tyskland
Kontaktpunkt : Vicky Gudesen
Telefon : +45 20617150
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0006
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : medi Danmark APS
Registreringsnummer : 15204486
Postadresse : vejleåvej 66    
By : Ishøj
Postnummer : 2635
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Stine Bahne
E-mail : stb@sw.dk
Telefon : +45 21710057
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0007
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 3ee4943d-bd7b-4858-aba2-fb50abcc04f0   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 13/06/2024   07:21:19 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 13/06/2024   10:30:33 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 351526-2024
EUT-S-nummer : 115/2024
Offentliggørelsesdato : 14/06/2024

Send til en kollega

0.063