23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
11.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Køge Kommune

Genudbud af indkøb og tilpasning af brystproteser til Fællesudbud Sjælland


Køge Kommune

344314-2024 - Resultater
Danmark – Brystproteser – Genudbud af indkøb og tilpasning af brystproteser til Fællesudbud Sjælland
OJ S 112/2024 11/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Køge Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Faxe Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Greve Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Holbæk Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Kalundborg Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Lejre Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Næstved Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Ringsted Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Roskilde Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Slagelse Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Solrød Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Sorø Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Stevns Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Vordingborg Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Guldborgsund Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Odsherred Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Genudbud af indkøb og tilpasning af brystproteser til Fællesudbud Sjælland
Beskrivelse : Køge Kommune inviterer interesserede tilbudsgivere til at byde på Fællesudbud Sjælland (FUS) udbud af brystproteser. FUS er et indkøbsfællesskab, bestående af 16 kommuner, der i samarbejde gennemfører fælles udbud og skaber fælles rammer for indkøb. Udbuddet vedrører indkøb og tilpasning af brystproteser. Udbuddet er opdelt i tre geografiske delaftaler. Delaftalerne er omfattet af serviceloven og borgerenes frie valg. Derfor kan der ikke garanteres en bestemt opgavetyngde, da det dels er afhængig af, hvor mange borgere der visiteres og dels af, borgerens konkrete valg af leverandør. Delaftalerne skal derfor betragtes som et tilbud til den enkelte visiterede borger.
Identifikator for proceduren : eeda2ec7-82f0-4b9d-a78a-5dada11ca4fb
Tidligere bekendtgørelse : fd5f2fd0-16bb-452a-bf08-a1d75ee82a47-01
Intern identifikator : 23-90/2024
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, jf. Udbudsloven, LBK nr. 10 af 06/01/2023, hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33184400   Brystproteser
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 13 070 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 13 070 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Der kan ikke tildeles kontrakt til virksomheder med russisk tilhørsforhold jf. Rådets forordning (EU) 2022/1269 af 21. juli 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014, om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for tilbudsgiver og evt. underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen. I forbindelse med afgivelse af tilbud skal tilbudsgiver udfylde Tro- og loveerklæring om tilknytning til Rusland.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delaftale 1
Beskrivelse : Køge Kommune inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på Fællesudbud Sjællands (FUS) udbud af indkøb og tilpasning af brystproteser. Udbuddet er opdelt i tre delaftaler. FUS er et indkøbsfællesskab, der består af 16 kommuner, der i samarbejde gennemfører fælles udbud og skaber fælles rammer for indkøb. Delaftale 1 omfatter følgende kommuner: Greve Kommune Køge Kommune Lejre Kommune Roskilde Kommune Solrød Kommune Stevns Kommune Forventet værdi ekskl. moms: 4.900.000 kr. Maksimal værdi ekskl. moms: 5.450.000 kr.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33184400   Brystproteser
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 900 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 5 450 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Udbuddet indebærer indgåelse af tre delaftaler. Aftaler indgås som rammeaftaler. Der kan afgives tilbud på en, flere eller alle delaftaler. Der henvises nærmere til udbudsbetingelserne. Der indgås rammeaftale med en leverandør pr. delaftale.
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Andet
Kriterier for grønne udbud : Andre kriterier for grønne offentlige udbud
Socialt mål, som fremmes : Andet
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Til vurdering af kriteriet Pris anvendes en pointmodel hvor maksimumkarakteren er 10 og minimumskarakteren er 1. Den evalueringstekniske pris (beregnet i den udfyldte Tilbudsliste) er beregnet som totalsummen af pris for et estimeret forbrug fordelt på positionsnumrene i Tilbudslisten. Den evalueringstekniske pris omregnes til point efter en lineær pointmodel, hvor den laveste sammenligningspris får karakteren 10, mens en evalueringsteknisk pris, der er 50% højere end laveste evalueringspris får 1 point. Point for pris opgøres med to decimaler. Matematisk udtrykkes evalueringsmodellen: Point = Maksimumpoint 10 – ((10-1) / 50% * (pris - laveste pris) / laveste pris. I det tilfælde, at prisforskellen mellem den lavest og højeste sammenligningspris, viser sig at være større end 50%, vil ordregiver øge spændet i 25% intervaller, indtil alle sammenligningspriser kan indeholdes i point-modellen.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Til vurdering af kriteriet Kvalitet, anvendes en pointmodel hvor maksimumkarakteren er 10 og minimumskarakteren er 1. Vurderingen af kvalitet sker på baggrund af det indleverede sæt af vareprøver. Vareprøvernes vurderes af brugergruppen. Vareprøvens kvalitet sker ud fra en overordnet vurdering af forskellige parametre, herunder naturtro (udseende, overflade, viskositet), faconstabilitet, tyngdepunkt, behagelighed mod huden og evt. fastgørelse. Efter endt evaluering af de enkelte vareprøvers kvalitet beregnes en gennemsnitskarakter for det indleverede sæt vareprøver.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service
Beskrivelse : Vurderingen af Service vægter 20%. Service består af to delunderkriterier med følgende vægtninger: - Sortimentsbredde: vægter 5% - Virksomhedsbeskrivelse og opfyldelse af evalueringskrav: vægter 15% Delunderkriteriet Sortimentsbredde: Mindstekravet er, at der afgives tilbud på alle positioner i Tilbudslisten. Ordregiver ønsker, at borgerne kan tilbydes et bredt aftalesortiment, som har samme pris inden for hvert produkt som er inden for bevillingen. I evalueringen af Sortimentsbredde vægter det positivt, hvis tilbudsgiver tilbyder et aftalesortiment, der er sammensat således, at borgeren i størst mulige omfang har valgfrihed mellem to eller flere produkter, og at alle borgeres behov kan afhjælpes, som udgangspunkt med mere end én produktserie. For at opnå karakteren 10 for Sortimentsbredde skal der afgives et tilbud med et aftalesortiment, hvor der for 70% (eller en højere andel) af positionsnumrene tilbydes 2 eller flere produktserier. Aftalesortimentet fremgår ved udfyldelse af Tilbudslisten. Karakteren 1 for Sortimentsbredde gives for afgivelse af et tilbud med et aftalesortiment, som alene opfylder mindstekravet, og dermed at der kun tilbydes én produktserie pr. positionsnummer. Point for sortimentsbredde multipliceres med vægtningen af delunderkriteriet (5%). Der regnes med to decimaler. Delunderkriteriet Virksomhedsbeskrivelse og opfyldelse af evalueringskrav: Det fremgår nærmere af bilaget om Virksomhedsbeskrivelse og opfyldelse af evalueringskrav, hvad ordregiver vægter positivt. Ordregiver foretager en samlet vurdering af tilbudsgivers besvarelse omhandlende Virksomhedsbeskrivelse og opfyldelse af evalueringskrav. Point for Virksomhedsbeskrivelse og opfyldelse af evalueringskrav multipliceres med vægtningen af delunderkriteriet (15%). Der regnes med to decimaler.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010, ændret ved lov nr. 511 af 27.5.2013 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende frister for indgivelse af klage: klager til Klagenævnet for Udbud skal være indgivet inden 45 dage efter offentliggørelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor offentliggørelse er sket. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk.1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skalklageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Køge Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Køge Kommune
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Greve Kommune Køge Kommune Lejre Kommune Roskilde Kommune Solrød Kommune Stevns Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : Køge Kommune
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delaftale 2
Beskrivelse : Køge Kommune inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på Fællesudbud Sjællands (FUS) udbud af indkøb og tilpasning af brystproteser. Udbuddet er opdelt i tre delaftaler. FUS er et indkøbsfællesskab, der består af 16 kommuner, der i samarbejde gennemfører fælles udbud og skaber fælles rammer for indkøb. Delaftale 2 omfatter følgende kommuner: Faxe Kommune Guldborgsund Kommune Næstved Kommune Ringsted Kommune Sorø Kommune Vordingborg Kommune Forventet værdi ekskl. moms: 4.000.000 kr. Maksimal værdi ekskl. moms: 4.600.000 kr.
Intern identifikator : 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33184400   Brystproteser
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 4 600 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Udbuddet indebærer indgåelse af tre delaftaler. Aftaler indgås som rammeaftaler. Der kan afgives tilbud på en, flere eller alle delaftaler. Der henvises nærmere til udbudsbetingelserne. Der indgås rammeaftale med en leverandør pr. delaftale.
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Andet
Kriterier for grønne udbud : Andre kriterier for grønne offentlige udbud
Socialt mål, som fremmes : Andet
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Til vurdering af kriteriet Pris anvendes en pointmodel hvor maksimumkarakteren er 10 og minimumskarakteren er 1. Den evalueringstekniske pris (beregnet i den udfyldte Tilbudsliste) er beregnet som totalsummen af pris for et estimeret forbrug fordelt på positionsnumrene i Tilbudslisten. Den evalueringstekniske pris omregnes til point efter en lineær pointmodel, hvor den laveste sammenligningspris får karakteren 10, mens en evalueringsteknisk pris, der er 50% højere end laveste evalueringspris får 1 point. Point for pris opgøres med to decimaler. Matematisk udtrykkes evalueringsmodellen: Point = Maksimumpoint 10 – ((10-1) / 50% * (pris - laveste pris) / laveste pris. I det tilfælde, at prisforskellen mellem den lavest og højeste sammenligningspris, viser sig at være større end 50%, vil ordregiver øge spændet i 25% intervaller, indtil alle sammenligningspriser kan indeholdes i point-modellen.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Til vurdering af kriteriet Kvalitet, anvendes en pointmodel hvor maksimumkarakteren er 10 og minimumskarakteren er 1. Vurderingen af kvalitet sker på baggrund af det indleverede sæt af vareprøver. Vareprøvernes vurderes af brugergruppen. Vareprøvens kvalitet sker ud fra en overordnet vurdering af forskellige parametre, herunder naturtro (udseende, overflade, viskositet), faconstabilitet, tyngdepunkt, behagelighed mod huden og evt. fastgørelse. Efter endt evaluering af de enkelte vareprøvers kvalitet beregnes en gennemsnitskarakter for det indleverede sæt vareprøver.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service
Beskrivelse : Til vurdering af kriteriet Service, anvendes samme pointmodel som ved Kvalitet og Pris. Vurderingen af Service vægter 20%. Service består af to delunderkriterier med følgende vægtninger: - Sortimentsbredde: vægter 5% - Virksomhedsbeskrivelse og opfyldelse af evalueringskrav: vægter 15% Delunderkriteriet Sortimentsbredde: Mindstekravet er, at der afgives tilbud på alle positioner i Tilbudslisten, jf. vedledningen i Tilbudslisten. Ordregiver ønsker, at borgerne kan tilbydes et bredt aftalesortiment, som har samme pris inden for hvert produkt som er inden for bevillingen. I evalueringen af Sortimentsbredde vægter det positivt, hvis tilbudsgiver tilbyder et aftalesortiment, der er sammensat således, at borgeren i størst mulige omfang har valgfrihedmellem to eller flere produkter, og at alle borgeres behov kan afhjælpes, som udgangspunkt med mere end én produktserie. For at opnå karakteren 10 for Sortimentsbredde skal der afgives et tilbud med et aftalesortiment, hvor der for 70% (eller en højere andel) af positionsnumrene tilbydes 2 eller flere produktserier. Aftalesortimentet fremgår ved udfyldelse af Tilbudslisten. Karakteren 1 for Sortimentsbredde gives for afgivelse af et tilbud med et aftalesortiment, som alene opfylder mindstekravet, og dermed at der kun tilbydes én produktserie pr. positionsnummer. Point for sortimentsbredde multipliceres med vægtningen af delunderkriteriet (5%). Der regnes med to decimaler. Delunderkriteriet Virksomhedsbeskrivelse og opfyldelse af evalueringskrav: Det fremgår nærmere af bilaget om Virksomhedsbeskrivelse og opfyldelse af evalueringskrav, hvad ordregiver vægter positivt. Ordregiver foretager en samlet vurdering af tilbudsgivers besvarelse omhandlende Virksomhedsbeskrivelse og opfyldelse af evalueringskrav.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010, ændret ved lov nr. 511 af 27.5.2013 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende frister for indgivelse af klage: klager til Klagenævnet for Udbud skal være indgivet inden 45 dage efter offentliggørelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor offentliggørelse er sket. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk.1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skalklageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Køge Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Køge Kommune
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Faxe Kommune Guldborgsund Kommune Næstved Kommune Ringsted Kommune Sorø Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : Køge Kommune
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Delaftale 3
Beskrivelse : Køge Kommune inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på Fællesudbud Sjællands (FUS) udbud af indkøb og tilpasning af brystproteser. Udbuddet er opdelt i tre delaftaler. FUS er et indkøbsfællesskab, der består af 16 kommuner, der i samarbejde gennemfører fælles udbud og skaber fælles rammer for indkøb. Delaftale 3 omfatter følgende kommuner: Holbæk Kommune Kalundborg Kommune Odsherred Kommune Slagelse Kommune Forventet værdi ekskl. moms: 4.170.000 kr. Maksimal værdi ekskl. moms: 4.840.000 kr.
Intern identifikator : 3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33184400   Brystproteser
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 170 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 4 840 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Udbuddet indebærer indgåelse af tre delaftaler. Aftaler indgås som rammeaftaler. Der kan afgives tilbud på en, flere eller alle delaftaler. Der henvises nærmere til udbudsbetingelserne. Der indgås rammeaftale med en leverandør pr. delaftale.
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Andet
Kriterier for grønne udbud : Andre kriterier for grønne offentlige udbud
Socialt mål, som fremmes : Andet
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Til vurdering af kriteriet Pris anvendes en pointmodel hvor maksimumkarakteren er 10 og minimumskarakteren er 1. Den evalueringstekniske pris (beregnet i den udfyldte Tilbudsliste) er beregnet som totalsummen af pris for et estimeret forbrug fordelt på positionsnumrene i Tilbudslisten. Den evalueringstekniske pris omregnes til point efter en lineær pointmodel, hvor den laveste sammenligningspris får karakteren 10, mens en evalueringsteknisk pris, der er 50% højere end laveste evalueringspris får 1 point. Point for pris opgøres med to decimaler. Matematisk udtrykkes evalueringsmodellen: Point = Maksimumpoint 10 – ((10-1) / 50% * (pris - laveste pris) / laveste pris. I det tilfælde, at prisforskellen mellem den lavest og højeste sammenligningspris, viser sig at være større end 50%, vil ordregiver øge spændet i 25% intervaller, indtil alle sammenligningspriser kan indeholdes i point-modellen.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Til vurdering af kriteriet Kvalitet, anvendes en pointmodel hvor maksimumkarakteren er 10 og minimumskarakteren er 1. Vurderingen af kvalitet sker på baggrund af det indleverede sæt af vareprøver. Vareprøvernes vurderes af brugergruppen. Vareprøvens kvalitet sker ud fra en overordnet vurdering af forskellige parametre, herunder naturtro (udseende, overflade, viskositet), faconstabilitet, tyngdepunkt, behagelighed mod huden og evt. fastgørelse. Efter endt evaluering af de enkelte vareprøvers kvalitet beregnes en gennemsnitskarakter for det indleverede sæt vareprøver.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service
Beskrivelse : Til vurdering af kriteriet Service, anvendes samme pointmodel som ved Kvalitet og Pris. Vurderingen af Service vægter 20%. Service består af to delunderkriterier med følgende vægtninger: - Sortimentsbredde: vægter 5% - Virksomhedsbeskrivelse og opfyldelse af evalueringskrav: vægter 15% Delunderkriteriet Sortimentsbredde: Mindstekravet er, at der afgives tilbud på alle positioner i Tilbudslisten, jf. vedledningen i Tilbudslisten. Ordregiver ønsker, at borgerne kan tilbydes et bredt aftalesortiment, som har samme pris inden for hvert produkt som er inden for bevillingen. I evalueringen af Sortimentsbredde vægter det positivt, hvis tilbudsgiver tilbyder et aftalesortiment, der er sammensat således, at borgeren i størst mulige omfang har valgfrihed mellem to eller flere produkter, og at alle borgeres behov kan afhjælpes, som udgangspunkt med mere end én produktserie. For at opnå karakteren 10 for Sortimentsbredde skal der afgives et tilbud med et aftalesortiment, hvor der for 70% (eller en højere andel) af positionsnumrene tilbydes 2 eller flere produktserier. Aftalesortimentet fremgår ved udfyldelse af Tilbudslisten. Karakteren 1 for Sortimentsbredde gives for afgivelse af et tilbud med et aftalesortiment, som alene opfylder mindstekravet, og dermed at der kun tilbydes én produktserie pr. positionsnummer. Point for sortimentsbredde multipliceres med vægtningen af delunderkriteriet (5%). Der regnes med to decimaler. Delunderkriteriet Virksomhedsbeskrivelse og opfyldelse af evalueringskrav: Det fremgår nærmere af bilaget om Virksomhedsbeskrivelse og opfyldelse af evalueringskrav, hvad ordregiver vægter positivt. Ordregiver foretager en samlet vurdering af tilbudsgivers besvarelse omhandlende Virksomhedsbeskrivelse og opfyldelse af evalueringskrav.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010, ændret ved lov nr. 511 af 27.5.2013 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende frister for indgivelse af klage: klager til Klagenævnet for Udbud skal være indgivet inden 45 dage efter offentliggørelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor offentliggørelse er sket. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk.1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skalklageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Køge Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Køge Kommune
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Holbæk Kommune Kalundborg Kommune Odsherred Kommune Slagelse Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : Køge Kommune
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 13 070 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 14 890 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 13 070 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 5 450 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 4 900 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Bandagist.dk ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 197592-2024
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 1 827 677,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 1
Titel : Delaftale 1 om indkøb af tilpasning af brystproteser til Fællesudbud Sjælland
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 17/05/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 07/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Køge Kommune
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 1 827 677,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 2 168 575,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 4 600 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 4 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Bandagist.dk ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 197592-2024
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 1 827 677,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 2
Titel : Delaftale 2 om indkøb og tilpasning af brystproteser til Fællesudbud Sjælland
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 17/05/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 07/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Køge Kommune
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 1 827 677,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 2 168 575,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 4 840 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 4 170 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Bandagist.dk ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 197592-2024
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Værdien af resultatet : 1 827 677,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 2
Titel : Delaftale 3 om indkøb og tilpasning af brystproteser til Fællesudbud Sjælland
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 17/05/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 07/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Køge Kommune
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 1 827 677,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 2 168 575,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Køge Kommune
Registreringsnummer : 29189374
Postadresse : Torvet 1    
By : Køge
Postnummer : 4600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Birgit Nielsen
Telefon : +45 21141913
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Internetadresse : https://naevneneshus.dk/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : https://www.kfst.dk/
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 45    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Faxe Kommune
Registreringsnummer : 29188475
By : Haslev
Postnummer : 4690
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : udbudskonsulent Birgit Nielsen
Telefon : +4521141913
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Greve Kommune
Registreringsnummer : 44023911
By : Greve
Postnummer : 2670
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : udbudskonsulent Birgit Nielsen
Telefon : +4521141913
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Holbæk Kommune
Registreringsnummer : 29189447
By : Holbæk
Postnummer : 4300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : udbudskonsulent Birgit Nielsen
Telefon : +4521141913
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Kalundborg Kommune
Registreringsnummer : 29189595
By : Kalundborg
Postnummer : 4400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : udbudskonsulent Birgit Nielsen
Telefon : +4521141913
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Lejre Kommune
Registreringsnummer : 29188548
By : Hvalsø
Postnummer : 4330
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : udbudskonsulent Birgit Nielsen
Telefon : +4521141913
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : Næstved Kommune
Registreringsnummer : 29189625
By : Næstved
Postnummer : 4700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : udbudskonsulent Birgit Nielsen
Telefon : +4521141913
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
8.1.
ORG-0010
Officielt navn : Ringsted Kommune
Registreringsnummer : 18957981
By : Ringsted
Postnummer : 4100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : udbudskonsulent Birgit Nielsen
Telefon : +4521141913
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
8.1.
ORG-0011
Officielt navn : Roskilde Kommune
Registreringsnummer : 29189404
By : Roskilde
Postnummer : 4000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : udbudskonsulent Birgit Nielsen
Telefon : +4521141913
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
8.1.
ORG-0012
Officielt navn : Slagelse Kommune
Registreringsnummer : 29188505
By : Slagelse
Postnummer : 4200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : udbudskonsulent Birgit Nielsen
Telefon : +4521141913
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
8.1.
ORG-0013
Officielt navn : Solrød Kommune
Registreringsnummer : 68534917
By : Solrød
Postnummer : 2680
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : udbudskonsulent Birgit Nielsen
Telefon : +4521141913
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
8.1.
ORG-0014
Officielt navn : Sorø Kommune
Registreringsnummer : 29189994
By : Sorø
Postnummer : 4180
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : udbudskonsulent Birgit Nielsen
Telefon : +4521141913
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
8.1.
ORG-0015
Officielt navn : Stevns Kommune
Registreringsnummer : 29208654
By : Store Heddinge
Postnummer : 4660
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : udbudskonsulent Birgit Nielsen
Telefon : +4521141913
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
8.1.
ORG-0016
Officielt navn : Vordingborg Kommune
Registreringsnummer : 29189676
By : Vordingborg
Postnummer : 4760
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : udbudskonsulent Birgit Nielsen
Telefon : +4521141913
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0017
Officielt navn : Guldborgsund Kommune
Registreringsnummer : 29188599
By : Nykøbing Falster
Postnummer : 4800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Birgit Nielsen
Telefon : +4521141913
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
8.1.
ORG-0018
Officielt navn : Odsherred Kommune
Registreringsnummer : 29188459
By : Højby
Postnummer : 4573
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : udbudskonsulent Birgit Nielsen
Telefon : +4521141913
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
8.1.
ORG-0019
Officielt navn : Bandagist.dk ApS
Den økonomiske operatørs størrelse : medium
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 26094577
Postadresse : Hovedvejen 106    
By : Glostrup
Postnummer : 2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Karina Guhle
Telefon : +4543969080
Internetadresse : https://bandagist.dk/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0002 LOT-0003
8.1.
ORG-0020
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 95a4626a-dbc7-4463-8a73-889fb9298312   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 10/06/2024   09:24:05 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 10/06/2024   09:30:35 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 344314-2024
EUT-S-nummer : 112/2024
Offentliggørelsesdato : 11/06/2024

Send til en kollega

0.062