23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
10.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Nordjylland

Powertools og tilbehør


Region Nordjylland

340493-2024 - Resultater
Danmark – Instrumenter til operationsstuer – Powertools og tilbehør
OJ S 111/2024 10/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Nordjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Powertools og tilbehør
Beskrivelse : Powertools og tilbehør
Identifikator for proceduren : af0d72ed-22b3-400a-9c76-713666659b4d
Tidligere bekendtgørelse : 47ac4e64-9c5b-4994-adab-4f717c06b224-01
Intern identifikator : U419-24
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33162200   Instrumenter til operationsstuer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje, 33162100   Udstyr til operationsstuer
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : De udbudte produkter udbydes på én samlet kontrakt. Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i henhold til Udbudslovens § 49, idet det vurderes, at der er en sådan naturlig sammenhæng mellem de udbudte ydelser, at de mest hensigtsmæssigt varetages af samme leverandør. Kontrakten løber i 6 år fra kontraktstart, jf. pkt. 4. Begrundelsen for en varighed på aftalerne på mere end 4 år er, at der, i forbindelse med en eventuel overgang til nye produkter, vil være en betydelig oplæringsperiode for det sundhedspersonale, som skal gøre brug af produkterne. Da der er tale om produkter, som skal anvendes i forbindelse med operationer, er der i denne sammenhæng et væsentligt hensyn at tage til de berørte patienter. Med en kontraktperiode på mere end 4 år, skal Ordregiver således ikke ligeså ofte bevæge sig op ad en læringskurve med den deraf følgende øgede risiko for fejl ved et eventuelt leverandør- og produktskifte. Den anslåede og maksimale værdi er angivet i styk. Aftalens anslået mængde/stk. af Powertools og tilbehør er 670 stk. estimeret pt. - Maksimal mængde 1000 stk. estimeret. Aftalens anslået mængde/stk. af savblade er 2500 stk. pr.år. - Maksimal mængde 5000 stk. pr.år. Det må antages, at der kan ske pludselige op- eller nedjusteringer i antal af operationer indenfor sundhedssektoren, samt det er usikkert med indflytningen på NAU og dermed vil antallet af mængde/stk. kunne stige eller falde.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Powertools og tilbehør
Beskrivelse : Powertools og tilbehør
Intern identifikator : U419-24
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33162200   Instrumenter til operationsstuer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje, 33162100   Udstyr til operationsstuer
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : De udbudte produkter udbydes på én samlet kontrakt. Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i henhold til Udbudslovens § 49, idet det vurderes, at der er en sådan naturlig sammenhæng mellem de udbudte ydelser, at de mest hensigtsmæssigt varetages af samme leverandør. Kontrakten løber i 6 år fra kontraktstart, jf. pkt. 4. Begrundelsen for en varighed på aftalerne på mere end 4 år er, at der, i forbindelse med en eventuel overgang til nye produkter, vil være en betydelig oplæringsperiode for det sundhedspersonale, som skal gøre brug af produkterne. Da der er tale om produkter, som skal anvendes i forbindelse med operationer, er der i denne sammenhæng et væsentligt hensyn at tage til de berørte patienter. Med en kontraktperiode på mere end 4 år, skal Ordregiver således ikke ligeså ofte bevæge sig op ad en læringskurve med den deraf følgende øgede risiko for fejl ved et eventuelt leverandør- og produktskifte. Den anslåede og maksimale værdi er angivet i styk. Aftalens anslået mængde/stk. af Powertools og tilbehør er 670 stk. estimeret pt. - Maksimal mængde 1000 stk. estimeret. Aftalens anslået mængde/stk. af savblade er 2500 stk. pr.år. - Maksimal mængde 5000 stk. pr.år. Det må antages, at der kan ske pludselige op- eller nedjusteringer i antal af operationer indenfor sundhedssektoren, samt det er usikkert med indflytningen på NAU og dermed vil antallet af mængde/stk. kunne stige eller falde.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Identificering af det økonomiske mest fordelagtige tilbud vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Identificering af det økonomiske mest fordelagtige tilbud vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : For dette udbud gælder; Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. udbudslovens § 171, stk. 4 Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds klagevejledning https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/klagevejledning/.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Nordjylland
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Nordjylland
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Nordjylland
Organisation, der udfører betalingen : Region Nordjylland
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 24 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 24 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 24 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 6 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 24 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : ConMed Denmark
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Powertools og tilbehør - ConMed Denmark
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Powertools og tilbehør - ConMed Denmark
Dato for indgåelse af kontrakten : 03/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Nordjylland
Registreringsnummer : 29190941
Afdeling : Økonomi
Postadresse : Niels Bohrs Vej 30    
By : Aalborg Ø
Postnummer : 9220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mads Buus-Andersen
E-mail : mbu@rn.dk
Telefon : +45 21596653
Internetadresse : https://rn.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715100
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : ConMed Denmark
Registreringsnummer : 34092052
Postadresse : Roskildevej 163    
By : Albertslund
Postnummer : 2620
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : +45 43252000
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 92261422-3409-48f5-a09b-05663c77e573   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 07/06/2024   08:58:48 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 07/06/2024   10:01:10 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 340493-2024
EUT-S-nummer : 111/2024
Offentliggørelsesdato : 10/06/2024

Send til en kollega

0.064