23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
04.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Middelfart Kommune

Udbud af personlig pleje og praktisk bistand


Middelfart Kommune

327526-2024 - Resultater
Danmark – Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger – Udbud af personlig pleje og praktisk bistand
OJ S 107/2024 04/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – den lempelige ordning
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Middelfart Kommune
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af personlig pleje og praktisk bistand
Beskrivelse : Udbuddet vedrører levering af personlig pleje og praktisk bistand til Middelfart Kommune. Udbuddet gennemføres efter reglerne om light-regimet, jf. Udbudsloven §§ 186-189, hvor Ordregiver har frihed til at tilrettelægge procedure og fremgangsmåde. Henset til rammeaftalens indhold, hvor ydelsen skal leveres i borgernes hjem, og kommunikationen foregår på dansk, vurderes det ikke, at opgaven har en klar grænseoverskridende interesse, hvorfor der ikke gælder særlige krav til proceduren for indkøbet. Rammeaftalen omfatter følgende indsatser: • Personlig pleje og hjælp, jf. Serviceloven § 83, stk. 1, nr. 1 • Praktisk bistand, jf. Serviceloven § 83, stk. 1, nr. 2 • Afløsning i hjemmet, jf. Serviceloven § 84, stk. l • Videredelegerede sundhedslovsydelser, jf. Sundhedsloven • Klippekort Udbuddet omfatter ikke personlig pleje og praktisk bistand til beboerne på plejehjem mv. jf. Serviceloven § 192a, lejere i plejeboligbebyggelse, der er omfattet af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. eller lov om boliger til ældre og personer med handicap, og lejere i tilsvarende boligenheder.
Identifikator for proceduren : a7694b9b-051b-45bc-ac68-9ffb53c64e8c
Tidligere bekendtgørelse : 0629298e-370d-42a5-9fb0-af0057539d74-01
Intern identifikator : 24-42
Type af procedure : Åben
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres efter reglerne om light-regimet, jf. Udbudsloven §§ 186-189, hvor Ordregiver har frihed til at tilrettelægge procedure og fremgangsmåde. Henset til rammeaftalens indhold, hvor ydelsen skal leveres i borgernes hjem, og kommunikationen foregår på dansk, vurderes det ikke, at opgaven har en klar grænseoverskridende interesse, hvorfor der ikke gælder særlige krav til proceduren for indkøbet. Ordregiver gennemfører udbuddet som et offentligt udbud, jf. Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15/12/2015, hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet, 85141210   Hjemmesygepleje, 98513310   Hjemmehjælp
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 41 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 63 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : 6.1 Udelukkelse pba. anden regulering end udbudsdirektivet 6.1.1 Udelukkelse pga. skattely Der kan ikke tildeles kontrakt til virksomheder, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land, jf. udbudslovens § 134a. 6.1.2 Udelukkelse pga. russisk ejerskab eller etablering Der kan ikke tildeles kontrakt til følgende virksomheder, jf. Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine: a) russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland b) juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller c) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) eller b), Ligeledes kan der ikke anvendes underleverandører eller støttende enheder, der er omfattet af ovenstående, hvis denne aktørs bidrag udgør mere end 10 % af kontraktværdien. Alle frivillige udelukkelsesgrunde er tilvalgt og finder anvendelse ved nærværende udbud, jvf. udbudslovens § 137.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af personlig pleje og praktisk bistand
Beskrivelse : Udbuddet vedrører levering af personlig pleje og praktisk bistand til Middelfart Kommune. Udbuddet gennemføres efter reglerne om light-regimet, jf. Udbudsloven §§ 186-189, hvor Ordregiver har frihed til at tilrettelægge procedure og fremgangsmåde. Henset til rammeaftalens indhold, hvor ydelsen skal leveres i borgernes hjem, og kommunikationen foregår på dansk, vurderes det ikke, at opgaven har en klar grænseoverskridende interesse, hvorfor der ikke gælder særlige krav til proceduren for indkøbet. Rammeaftalen omfatter følgende indsatser: • Personlig pleje og hjælp, jf. Serviceloven § 83, stk. 1, nr. 1 • Praktisk bistand, jf. Serviceloven § 83, stk. 1, nr. 2 • Afløsning i hjemmet, jf. Serviceloven § 84, stk. l • Videredelegerede sundhedslovsydelser, jf. Sundhedsloven • Klippekort Udbuddet omfatter ikke personlig pleje og praktisk bistand til beboerne på plejehjem mv. jf. Serviceloven § 192a, lejere i plejeboligbebyggelse, der er omfattet af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. eller lov om boliger til ældre og personer med handicap, og lejere i tilsvarende boligenheder.
Intern identifikator : 24-42
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet, 85141210   Hjemmesygepleje, 98513310   Hjemmehjælp
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 02/09/2024
Varigheds slutdato : 31/08/2028
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 41 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 63 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger : 6.1 Udelukkelse pba. anden regulering end udbudsdirektivet 6.1.1 Udelukkelse pga. skattely Der kan ikke tildeles kontrakt til virksomheder, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land, jf. udbudslovens § 134a. 6.1.2 Udelukkelse pga. russisk ejerskab eller etablering Der kan ikke tildeles kontrakt til følgende virksomheder, jf. Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine: a) russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland b) juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller c) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som omhandlet i nærværende stykkes litra a) eller b), Ligeledes kan der ikke anvendes underleverandører eller støttende enheder, der er omfattet af ovenstående, hvis denne aktørs bidrag udgør mere end 10 % af kontraktværdien. Alle frivillige udelukkelsesgrunde er tilvalgt og finder anvendelse ved nærværende udbud, jvf. udbudslovens § 137.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Underkriteriet ”pris” vurderes på baggrund af den samlede evalueringstekniske sum. Hvert tilbud tildeles ud fra denne sum point på en skala fra 0-10 efter en lineær model. Tilbuddet med den laveste pris tildeles 10 point. Hvor den lineære models nulpunkt placeres, afhænger af spredning i tilbuddene: • Hvis den højeste pris ligger 30 % eller mindre over den laveste pris, gives 0 point til en (fiktiv) pris, der er 30 % dyrere end den laveste. • Hvis den højeste pris ligger mere end 30%, men mindre end 50 %, over den laveste pris, gives der 0 point til tilbuddet med den højeste pris. • Hvis den højeste pris ligger 50 % eller mere over den laveste pris, gives der 0 point til en (fiktiv) pris, der er 50 % højere end den laveste. Alle tilbud, der er mere end 50 % dyrere end det laveste, tildeles også 0 point. Tilbuddene tildeles point i forhold til deres placering på den lineære skala ud fra følgende formel: Point = maksimumpoint – ((maksimumpoint – minimumpoint)/X pct.) * (pris – laveste pris)/laveste pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 55

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Leveringssikkerhed og personaleforhold
Beskrivelse : Tilbudsgiveren vil blive bedømt på sin besvarelse af nedenstående punkter: • Bemanding o Det vægtes positivt, at det er de samme medarbejdere som borgerne modtager hjælp fra. Jo færre medarbejdere der forventes at varetage den enkelte borgers hjælpebehov, jo mere vægter det positivt. o Det vægtes positivt, at tilbudsgiver har en plan for at det er de samme medarbejdere, der kommer hos borgerne. F.eks. en beskrivelse af tilrettelæggelse af vagtplan for driftspersonale. • Leveringssikkerhed o Det vægtes positivt, at tilbudsgiver har en plan for og erfaring med at håndtere sygdom blandt driftspersonalet samt brug af erstatningspersonale. o Det vægtes positivt, at tilbudsgiver kan garantere at være til rådighed i en akut situation med et stort antal borgere (f.eks. ved epidemier og voldsomt vejr mv.) o Det vægtes positivt, at tilbudsgiver kan garantere at være til rådighed i forhold til en enkelt borger med et akut behov, f.eks. ved opstart af borger eller hjemsendelse fra hospital. • Personale o Det vægtes positivt, at tilbudsgiver for at udgå for store udskiftninger i forhold til borgerne, har en fastholdelsespolitik for medarbejderne, og/eller medarbejderudvikling og initiativer for at imødegå nedslidning og langvarig sygdom. o Det vægtes positivt, at tilbudsgiver har en sikkerhedspolitik i relation til arbejdsskader. o Det vægtes positivt, at tilbudsgiver har et læringsmiljø for elever. Baggrunden for at leveringssikkerhed og personaleforhold evalueres under det samme underkriterium er, at der efter Ordregivers opfattelse er en sammenhæng mellem leverandørens personaleforhold og leveringssikkerheden, idet bedre personaleforhold sikrer en mere stabil og effektiv arbejdsstyrke, som har en direkte afsmittende effekt for leveringssikkerheden. Der foretages en samlet evaluering, hvorfor der ikke er tale om, at leveringssikkerhed og personaleforhold evalueres særskilt med hver deres vægtning, men derimod at der foretages en evaluering af det tilbudte.
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Samarbejde og udvikling
Beskrivelse : Tilbudsgiveren vil blive bedømt på sin besvarelse af nedenstående punkter: • Der ønskes en beskrivelse af hvordan tilbudsgiver vil sikre erfaringsudveksling og forbedringer af samarbejdet o Det vægtes positivt, at tilbudsgiver vil deltage i afprøvning af ny velfærdsteknologi og kompetenceudvikling af medarbejdere. o Det vægtes positivt, at tilbudsgiver vil samarbejde med ordregiver om initiativer til forbedringer af procedurer og at disse deles og drøftes med kommunen.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Andel af vognpark på el ved aftalestart den 2. september 2024
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal angive i bilag 4, hvor stor en andel af vognparken, som tilbudsgiver vil benytte til opfyldelse af nærværende aftale, som udelukkende har el som drivmiddel. Der opnås point ud fra nedenstående skala. Andel af vognpark på el ved aftalestart. Point 91-100 % - 10 81-90 % - 9 71-80 % - 8 61-70 % - 7 51-60 % - 6 41-50 % - 5 31-40 % - 4 21-30 % - 3 11-20 % - 2 1-10 % - 1 0 % - 0
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud in den: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. Seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Middelfart Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Middelfart Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Middelfart Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Middelfart Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : Middelfart Kommune
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 46 565 196,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 63 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 41 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 63 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 41 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Svane Pleje Syd aps
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Tilbud - Svanepleje
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 46 565 196,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Rammeaftale - svanepleje
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 12/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 08/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Middelfart Kommune
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Middelfart Kommune
Registreringsnummer : ORG-29189684
Postadresse : Nytorv 9    
By : Middelfart
Postnummer : 5500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Anders Grabski Larsen
Telefon : 88885018
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Svane Pleje Syd aps
Registreringsnummer : 35837886
By : Silkeborg
Postnummer : 8600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Poul Erik Petersen
Telefon : 40623020
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 14e4f4d3-9702-4818-af0f-32db3d499774   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 03/06/2024   12:30:28 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 03/06/2024   12:30:28 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 327526-2024
EUT-S-nummer : 107/2024
Offentliggørelsesdato : 04/06/2024

Send til en kollega

0.062