23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
30.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Midtjylland

Rammeaftale på mobile DR-apparater


Region Midtjylland

321393-2024 - Resultater
Danmark – Røntgenapparatur – Rammeaftale på mobile DR-apparater
OJ S 104/2024 30/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Midtjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Rammeaftale på mobile DR-apparater
Beskrivelse : Udbuddet vedrører rammeaftale på indkøb af mobile DR-apparater til regionernes udefoto funktion. Der er to delaftaler på rammeaftalen, hhv. "Mobilt DR-apparat med motorassistent" og "Mobilt DR-apparat uden motorassistent". Der er desuden optioner på udstyr, uddannelse, service samt reservedels- og komponentforsikring, jf. udbudsmaterialet. Region Midtjylland er fuldgyldige deltagere på rammeaftalen, mens Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Nordjylland deltager på option. Kontrakter forventes indgået fra maj 2024. I forbindelse med kontraktindgåelsen vil der blive udfærdiget separat kontrakt og kontraktbilag (undtagen Kontraktbilag 11, som allerede indgår i udbudsmaterialet i et eksemplar for hver deltagende region) for hver af de øvrige deltagende regioner, hvis de udnytter optionen.
Identifikator for proceduren : 6625970f-b6d1-4f90-85cb-d70a07f00d19
Tidligere bekendtgørelse : 552e142c-d500-4b9d-a95d-11802a6e1db3-01
Intern identifikator : 1-23-4-72-32-23
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33111000   Røntgenapparatur
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33111800   Røntgendiagnostikanlæg, 85150000   Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Bornholm   ( DK014 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 0,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail. Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger [Tilbudsgiver/Ansøger] sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud. Bemærk venligst, at både ordregivers og [Tilbudsgivers/Ansøgers] handlinger logges i systemet. Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle. I forhold til udelukkelsesgrunde, finder den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134a også anvendelse. Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD. Bemærk, at ved tildeling af kontrakt forlænges vedståelsesfristen automatisk iht. udbudsbetingelserne (pkt. 7.4) for den tilbudsgiver, som får tildelt kontrakt. Den vindende tilbudsgiver skal således vedstå sit tilbud i hele den periode, hvor en eller flere regioner har mulighed for at udnytte en option på indgåelse af kontrakt. Brochurer og datablade må gerne være på engelsk. Oplysninger om kontraktens værdi for begge delaftaler er udregnet på følgende måde: Der er taget udgangspunkt i den dyreste leverandørs "Samlede evalueringspris" fra Tilbudslisten. Dette beløb er herefter ganget med den maksimale mængde for hver delaftale. Værdierne for de to delaftaler er lagt sammen. Vi har udregnet den anslåede/forventede værdi på samme måde.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delaftale 1 med motorassistent
Beskrivelse : Mobilt DR-apparat med motorassistent Der er desuden optioner på udstyr, uddannelse, service samt reservedels- og komponentforsikring, jf. udbudsmaterialet. Region Midtjylland er fuldgyldige deltagere på rammeaftalen, mens Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Nordjylland deltager på option. Kontrakter forventes indgået fra maj 2024. I forbindelse med kontraktindgåelsen vil der blive udfærdiget separat kontrakt og kontraktbilag (undtagen Kontraktbilag 11, som allerede indgår i udbudsmaterialet i et eksemplar for hver deltagende region) for hver af de øvrige deltagende regioner.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33111000   Røntgenapparatur
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33111800   Røntgendiagnostikanlæg, 85150000   Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik
Mængde : 21  
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Service, uddannelse, udstyrsoptioner, reservedele og komponentforsikring - fremgår af Kontraktbilag 3 Tilbudsliste. Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Hovedstaden og Region Sjælland er med på option - som det fremgår af Udbudsbetingelser punkt 12.1
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 0,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 646182-2023
Yderligere oplysninger : Maksimal antal styk Mobilt DR-apparat med motorassistent: 31. Der er til hvert udstyr knyttet option på uddannelse, service samt reservedels- og komponentforsikring.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Se Kontraktbilag 2 for yderligere information.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Se Kontraktbilag 3 Tilbudsliste.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delaftale 2 uden motorassistent
Beskrivelse : Mobilt DR-apparat uden motorassistent. Der er desuden optioner på udstyr, uddannelse, service samt reservedels- og komponentforsikring, jf. udbudsmaterialet. Region Midtjylland er fuldgyldige deltagere på rammeaftalen, mens Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Nordjylland deltager på option. Kontrakter forventes indgået fra maj 2024. I forbindelse med kontraktindgåelsen vil der blive udfærdiget separat kontrakt og kontraktbilag (undtagen Kontraktbilag 11, som allerede indgår i udbudsmaterialet i et eksemplar for hver deltagende region) for hver af de øvrige deltagende regioner.
Intern identifikator : 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33111000   Røntgenapparatur
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33111800   Røntgendiagnostikanlæg, 85150000   Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik
Mængde : 10  
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Service, uddannelse, udstyrsoptioner, reservedele og komponentforsikring - fremgår af Kontraktbilag 3 Tilbudsliste. Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Hovedstaden og Region Sjælland er med på option - som det fremgår af Udbudsbetingelser punkt 12.1
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 0,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 646182-2023
Yderligere oplysninger : Maksimal antal styk Mobilt DR-apparat uden motorassistent: 17. Der er til hvert udstyr knyttet option på uddannelse, service og reservedels- og komponentforsikring.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Se Kontraktbilag 2.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Se Kontraktbilag 3 Tilbudsliste
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 120 785 110,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 120 785 110,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 79 374 224,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 93 336 773,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 63 228 144,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Santax Medico A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Santax Medico A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 1
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 1 Kontrakt 1
Dato for indgåelse af kontrakten : 15/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Vinder :
Officielt navn : Swemac Vision AB
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Swemac Vision AB
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Udbuddet blev rangordnet
Rangfølge på listen over vindere : 2
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 1 Kontrakt 2
Dato for indgåelse af kontrakten : 27/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 27 448 337,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 16 146 080,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Fujifilm AB
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Fujifilm AB
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 2
Dato for indgåelse af kontrakten : 28/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Midtjylland
Registreringsnummer : 29190925
Afdeling : Indkøb & Medicoteknik
Postadresse : Olof Palmes Allé 15    
By : Aarhus N
Postnummer : 8200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Gitte Starup
Telefon : +45 30922405
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10 29 48 19
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Tolboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Fujifilm AB
Den økonomiske operatørs størrelse : medium
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 5568873011
Postadresse : Hanverkargatan 25 B    
By : Stockholm
Postnummer : 11221
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Stockholms län   ( SE110 )
Land : Sverige
Kontaktpunkt : Patrik Wigholm
Telefon : +46720778099
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Santax Medico A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : small
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 66441318
Postadresse : Bredskifte Allé 11    
By : Aarhus V
Postnummer : 8210
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Hilmar Halldorsson
Telefon : +45 3673 0314
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Swemac Vision AB
Den økonomiske operatørs størrelse : medium
Registreringsnummer : 29308276
Postadresse : Cobolgatan 1    
By : Linköping
Postnummer : 583 35
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Östergötlands län   ( SE123 )
Land : Sverige
Kontaktpunkt : Lars Thorndahl
Telefon : (+45) 42329016
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 035c62e8-27be-4840-b96b-225c84052c4f   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 28/05/2024   07:30:46 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 28/05/2024   13:00:32 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 321393-2024
EUT-S-nummer : 104/2024
Offentliggørelsesdato : 30/05/2024

Send til en kollega

0.093