23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
30.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Kolding kommune

Sundhedsfaglige vikarydelser 2024


Kolding kommune

318724-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet – Sundhedsfaglige vikarydelser 2024
OJ S 104/2024 30/05/2024
Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Kolding kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Sundhedsfaglige vikarydelser 2024
Beskrivelse : Udbuddet vedrører levering af sundhedsfaglige vikarydelser til Kolding Kommunes social–og arbejdsmarkedsforvaltning. Udbuddet offentliggøres som 2 delaftaler. Delaftale 1 vedrører levering af vikarer til det psykiatriske område, mens delaftale 2 vedrører levering af vikarer til neuro –og handicapområdet. Alle institutioner hos Ordregiver er berettiget til at bruge begge delaftaler. Delaftalerne er ikke opdelt på grundlag af institutioner, afdelinger, bosteder mv., men handler udelukkende om hvilken vikarydelse, herunder kompetencer, erfaringer mv., som bestilleren hos Ordregiver har brug for. Det er derfor muligt for alle bestillende enheder i social –og arbejdsmarkedsforvaltningen at bruge begge delaftaler. De bestillende enheder er dog forpligtet til at anvende den delaftale, som de vurderer bedst opfylder de vikarbehov de har. Proceduren for tildeling af delaftalerne gennemføres efter Udbudslovens afsnit III. Proceduren gennemføres som en begrænset konkurrence. Det betyder at enhver, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og opfylder egnethedskriterierne, kan søge om at blive prækvalificeret. Ordregiver prækvalificerer 5 ansøgere pr. delaftale, som herefter vil blive inviteret til at afgive tilbud. Det er muligt for Ansøger at søge om at blive prækvalificeret på –og afgive tilbud på - begge delaftaler. Det er således også muligt at vinde begge delaftaler.
Identifikator for proceduren : d16d81de-242e-41cf-868e-052ae507569f
Intern identifikator : 269757
Type af procedure : Begrænset
Hovedpunkterne i proceduren : Ordregiver vurderer at den lempelige ordning kan anvendes, da CPV-kode der udbydes på grundlag af er omfattet af Udbudslovens afsnit III, det såkaldte "light-regime".
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 55 495 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 138 737 500,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Denne procedure eller delkontrakt, der blev annulleret eller endte uden resultat, vil blive gentaget
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret
Konkurs
Korruption
Tvangsakkord uden for konkurs
Deltagelse i en kriminel organisation
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme
Svig
Børnearbejde og andre former for menneskehandel
Insolvens
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område
Aktiver, der administreres af en kurator
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure
Rent nationale udelukkelsesgrunde
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet
Betaling af socialsikringsbidrag
Erhvervsvirksomheden er indstillet
Betaling af skatter og afgifter
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delaftale 1 - Psykiatriske vikarydelser
Beskrivelse : Opgaver kan bl.a. bestå i at støtte borgeren pædagogisk ift. etablering af mestringsstrategier ift. sociale og praktiske færdigheder for at borgeren får et stabilt hverdagsliv – dette være sig i forhold til madlavning, tøjvask og rengøring mv. Det er en meget væsentlig kompetence, at kunne aflæse borgerens mentale ressourcer ift. trivsel og inddragelse. Vi er optaget af, at være tydelige i mødet med borgeren. Vi understøtter borgeren i at få en stabil hverdag med indhold som borgeren vælger og kan håndtere i forhold til energiniveau og frustrationstærskel. Alt sammen igennem det fælles faglige fundament som opgaven kalder på. Borgerens adfærd kan være krænkende, udadrettet eller selvdestruktiv når borgeren ikke forstår i nærmiljøet / omgivelserne, det er derfor vigtigt at være optaget af, hvem borger er og ikke adfærden alene. •Opgaven kræver typisk erfaring inden for målgruppen/specialområdet •Kørekort kan være påkrævet •Den kræver gode evner for at arbejde struktureret og forudsigeligt. Borgeren har et stort behov for forudsigelighed og struktur •Vikaren skal kunne arbejde med en Low Arousel tilgang og være mentalt robust ift. at være i opgaven Der er altid 2 medarbejdere på arbejde alle ugens dage og timer. Der er vågent natpersonale •Borgere som kræver vikarens fysiske tilstedeværelse. Nogle vagter kan gå med at borgeren er i ro på eget værelse andre kan være hvor man følger borgeren rundt. Det kan være på en gåtur, op i køkkenet eller hjælpe med fx vasketøj og rengøring •Vikaren bør kunne indgå i en afdeling og følge de døgnplaner der ligger på den konkrete borger •Det kan fx være at lave mad til institutionens borgere eller understøtte oprydning •Personlige plejeopgaver og rengøring (som øvrige døgnmedarbejdere også varetager) •Opgaven kan indeholde en skærmning for stimuli •Der er behov for at vikaren er rolig i egen adfærd •Erfaring med målgruppen er nødvendig
Intern identifikator : 269758
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/01/2025
Varigheds slutdato : 31/01/2028
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Rammeaftalens maksimumværdi : 35 800 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 291680-2024
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Teknisk og/eller faglig formåen
Beskrivelse : Ansøger skal opfylde følgende egnethedskrav til teknisk og faglig formåen for at være egnet som tilbudsgiver på delaftale 1 og -eller 2, jf. Udbudslovens § 143: • Ansøger skal dokumentere 2 sammenlignelige referencer pr. delaftale med en samlet eller forventet aftaleværdi på mindst DKK 2.000.000,00 pr. reference Ved en ”sammenlignelig” reference, forstås at Ansøger, hos hver reference, har leveret mindst 3 ud af 5 af de vikargrupper som er angivet bilag 2A og –eller bilag 2B. For delaftale 1, er det et krav at størstedelen af de vikarer man har leveret, har vedrørt psykiatriske vikarydelser som omfattes af dette udbuds delaftale 1. Ved ”størstedelen”, forstås mere end halvdelen. For delaftale 2, er det et krav at størstedelen af de vikarer man har leveret, har vedrørt neuro og –eller handicap vikarydelser, som omfattes af dette udbuds delaftale 2. Ved ”størstedelen”, forstås mere end halvdelen. En nærmere beskrivelse af delaftalernes opgaver og omfang er beskrevet i afsnit 3.1 - 3.2. Grundet kravet om at størstedelen af vikarydelserne skal have relateret sig til enten psykiatriske eller neuro/handicap vikarydelser, er det ikke muligt at bruge den samme reference til at byde på delaftale 1 og delaftale 2. Ansøger skal derfor dokumentere 2 referencer, som angivet ovenfor, for hver delaftale. Endvidere gælder der følgende krav til referencer: • Hvis referencen er en afsluttet aftale, må den højest gå 3 år tilbage i tiden, regnet fra ansøgningsfristen. • Hvis referencen er en igangværende aftale, skal aftalen have været igangværende i mindst 6 måneder, regnet fra ansøgningsfristen. Igangværende aftaler kan højest medtages 2 år ud i fremtiden, regnet fra ansøgningsfristen, også hvis aftalen er et løbende aftaleforhold uden udløbsdato. Optioner kan medregnes i ovenstående Aftaler med referencen som er afsluttet, skal basere sin aftaleværdi på den samlede, faktiske værdi. Hvis aftale med referencen fx blev påbegyndt i 2016 og afsluttet i 2023, kan aftalen højest regnes tilbage til datoen for ansøgningsfristen i 2021, da dette er 3 år før ansøgningsfristen Aftaleværdien for vikarydelser som endnu ikke er, men forventes leveret fremadrettet, skal basere sig på de mest retvisende estimater for aftaleværdi. Der stilles ikke krav til hvordan den mest retvisende fremadrettede aftaleværdi udregnes. Ordregiver vil dog altid acceptere estimater som stammer fra referencen man har angivet. Hvis Ansøger fx angiver en reference som har været igangværende i 6 måneder, regnet fra ansøgningsfristen, kan Ansøger angive den estimerede værdi af aftalen for perioden juni 2024 til juni 2026. I det omfang at en angivet reference både har vikarydelser som er leveret (afsluttet) og ydelser som forventes leveret, skal aftaleværdien udregnes på baggrund af det som er angivet ovenfor for hhv. de leverede og de forventede vikarydelser. Hvis Ansøger fx angiver en igangværende aftale som er påbegyndt i 2022 og forventes afsluttet i 2028, kan Ansøger inddrage værdien af aftalen fra 2022 til 2026, hvor aftaleperioden 2022 – juni 2024 skal baseres på den faktiske aftaleværdi for denne periode, mens værdien for perioden juli 2024 – juni 2026 skal baseres på de mest retvisende estimater. Ansøger skal angive oplysninger om referencer i bilag 5.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Vægtning (procentdel, præcis) : 80

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse : Ansøger skal opfylde følgende egnethedskrav til økonomisk og finansiel formåen for at være egnet til at afgive tilbud på delaftale 1 og -eller 2, jf. Udbudslovens § 142: • Positiv egenkapital i Ansøgers seneste 2 regnskabsår • Omsætning på mindst DKK 4.000.000,00 i Ansøgers senest offentliggjorte regnskabsår Ansøger skal afgive oplysninger herom i bilag 5.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Egenkapital
Beskrivelse : Ordregiver vil vægte det positivt at Ansøger har en høj egenkapital. Point for egenkapital vil blive tildelt ved brug af nedenstående formel. Der gives 10,00 point til ansøgere som har 20.000.000,00 kr. i positiv egenkapital eller mere. Der gives 0,00 point til selskaber som har 0,00 kr. i positiv egenkapital. Indenfor dette spænd (0,00 – 20.000.000,00 kr.), tildeles der point i.fh.t. hvor meget egenkapital Ansøger havde ved de seneste 2 offentliggjorte regnskabsår. Gennemsnittet af egenkapital for de 2 regnskabsår danner herefter grundlaget for tildeling af point, jf. eksemplet nedenfor. Selskaber som har negativ egenkapital i et -eller begge regnskabsår, overholder ikke egnethedskriterierne og kan derfor ikke tages i betragtning til at blive prækvalificeret, jf. afsnit 6.2. Point for regnskab=(egenkapital/20.000.000,00)*10
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Omsætning
Beskrivelse : Ordregiver vil vægte det positivt at Ansøger har en høj omssætning. Point for omsætning vil blive tildelt ved brug af den formel som fremgår nednefor. Der gives 0,00 point til selskaber som omsætter for 4.000.000,00 kr. eller mindre for begge delaftaler. For delaftale 1, gives der 10,00 point til ansøgere som har en omsætning på 30.000.000,00 kr. eller mere. For delaftale 2, gives der 10,00 point til ansøgere som har en omsætning på 90.000.000,00 kr. eller mere. Indenfor de ovenfor omtalte grænser, tildeles der point i.fh.t. hvor stor omsætning Ansøger havde ved de seneste 2 offentliggjorte regnskabsår. Gennemsnittet af Ansøgers omsætning for de 2 regnskabsår danner herefter grundlaget for tildeling af point, jf. eksemplet nedenfor. Selskaber som har mindre end 4.000.000,00 kr. i årlig omsætning i seneste regnskabsår overholder ikke egnethedskriterierne og kan derfor ikke tages i betragtning til at blive prækvalificeret, jf. afsnit 6.2. Det er tilladt Ansøger at have under 4.000.000,00 kr. i omsætning i forhenværende regnskabsår. I så fald, tildeles Ansøger 0,00 point for omsætning for dette regnskab. Formel der anvendes: (Omsætning/30.000.000,00)*10
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 2
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Tildeling af point for pris sker på grundlag af de tilbudspriser som Tilbudsgiver oplyser i bilag 2A og –eller bilag 2B. Ved evaluering af pris, benyttes en lineær nulpunktsmodel, hvor der gives point fra 0,00-10,00. 10,00 point gives til tilbuddet med den laveste summerede tilbudssum og 0,00 point gives til det eller de konditionsmæssige tilbud som ligger 20,00% eller mere over tilbuddet med den laveste summerede tilbudssum (Nulpunktet). Øvrige konditionsmæssige tilbud placeres på den lineære model og får point herefter. Såfremt alle de indkomne konditionsmæssige tilbud ikke er indenfor spændet på 20,00%, bruges i stedet en sekundær model hvor spændet øges til 30,00%. Hvis alle tilbuddene heller ikke kan rummes i den sekundære model, anvendes en tertiær model, hvor spændet øges med 5,00% ad gangen, indtil alle tilbuddene kan rummes i den lineære model. Tilbudssummen fremkommer i bilag 2A og -eller bilag 2B - Tilbudsliste efter Tilbudsgivers udfyldelse heraf.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Ordregiver vil udelukkende evaluere delkriterier under Kvalitet på grundlag af Tilbudsgivers prosabeskrivelse af delkriterierne, som blev indsendt sammen med tilbuddet, herunder hvor godt besvarelsen opfylder kravene der er stillet til de enkelte delkriterier. Såfremt Tilbudsgivers beskrivelse af et forhold er uklart, tvetydigt eller så kortfattet at Ordregiver ikke kan evaluere det, vil der blive tildelt 0,00 point for denne beskrivelse. Der tildeles udelukkende point for underkriteriet Kvalitet på grundlag af følgende delkriterier for både delaftale 1 og delaftale 2: 1) Tilrettelæggelse af specialopgaver -og specialforløb 2) Samarbejde og sparring med Ordregiver 3) Sikring af kontinuitet 4) Implementering 5) Bæredygtighed Vægtning og nærmere beskrivelse af de enkelte delkriterier fremgår af udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 01/07/2024   10:00:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måneder
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Finansiel ordning : _DEFAULT_VALUE_CHANGE_ME_
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Kolding kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delaftale 2 - Neuro -og handicap vikarydelser
Beskrivelse : •Det er vigtigt at du som vikar hos os, er fortrolig med forflytninger i loft- og stå-lifte. •Vi ser gerne at de vikarer der kommer hos os, kan læse en døgnrytme beskrivelse på en borger, og arbejde selvstændigt herefter •Vi arbejder ud for genkendelighed, forudsigelighed og struktur er en forudsætning for en velfungerende hverdag •Borgere kræver personlig pleje og omsorg •Kørekort er som udgangspunkt ikke påkrævet
Intern identifikator : 269759
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/01/2025
Varigheds slutdato : 31/01/2028
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Rammeaftalens maksimumværdi : 102 900 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 291680-2024
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Beskrivelse : Ikke anvendt
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse : Ansøger skal opfylde følgende egnethedskrav til økonomisk og finansiel formåen for at være egnet til at afgive tilbud på delaftale 1 og -eller 2, jf. Udbudslovens § 142: • Positiv egenkapital i Ansøgers seneste 2 regnskabsår • Omsætning på mindst DKK 4.000.000,00 i Ansøgers senest offentliggjorte regnskabsår Ansøger skal afgive oplysninger herom i bilag 5.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse : Ansøger skal opfylde følgende egnethedskrav til teknisk og faglig formåen for at være egnet som tilbudsgiver på delaftale 1 og -eller 2, jf. Udbudslovens § 143: • Ansøger skal dokumentere 2 sammenlignelige referencer pr. delaftale med en samlet eller forventet aftaleværdi på mindst DKK 2.000.000,00 pr. reference Ved en ”sammenlignelig” reference, forstås at Ansøger, hos hver reference, har leveret mindst 3 ud af 5 af de vikargrupper som er angivet bilag 2A og –eller bilag 2B. For delaftale 1, er det et krav at størstedelen af de vikarer man har leveret, har vedrørt psykiatriske vikarydelser som omfattes af dette udbuds delaftale 1. Ved ”størstedelen”, forstås mere end halvdelen. For delaftale 2, er det et krav at størstedelen af de vikarer man har leveret, har vedrørt neuro og –eller handicap vikarydelser, som omfattes af dette udbuds delaftale 2. Ved ”størstedelen”, forstås mere end halvdelen. En nærmere beskrivelse af delaftalernes opgaver og omfang er beskrevet i afsnit 3.1 - 3.2. Grundet kravet om at størstedelen af vikarydelserne skal have relateret sig til enten psykiatriske eller neuro/handicap vikarydelser, er det ikke muligt at bruge den samme reference til at byde på delaftale 1 og delaftale 2. Ansøger skal derfor dokumentere 2 referencer, som angivet ovenfor, for hver delaftale. Endvidere gælder der følgende krav til referencer: • Hvis referencen er en afsluttet aftale, må den højest gå 3 år tilbage i tiden, regnet fra ansøgningsfristen. • Hvis referencen er en igangværende aftale, skal aftalen have været igangværende i mindst 6 måneder, regnet fra ansøgningsfristen. Igangværende aftaler kan højest medtages 2 år ud i fremtiden, regnet fra ansøgningsfristen, også hvis aftalen er et løbende aftaleforhold uden udløbsdato. Optioner kan medregnes i ovenstående Aftaler med referencen som er afsluttet, skal basere sin aftaleværdi på den samlede, faktiske værdi. Hvis aftale med referencen fx blev påbegyndt i 2016 og afsluttet i 2023, kan aftalen højest regnes tilbage til datoen for ansøgningsfristen i 2021, da dette er 3 år før ansøgningsfristen Aftaleværdien for vikarydelser som endnu ikke er, men forventes leveret fremadrettet, skal basere sig på de mest retvisende estimater for aftaleværdi. Der stilles ikke krav til hvordan den mest retvisende fremadrettede aftaleværdi udregnes. Ordregiver vil dog altid acceptere estimater som stammer fra referencen man har angivet. Hvis Ansøger fx angiver en reference som har været igangværende i 6 måneder, regnet fra ansøgningsfristen, kan Ansøger angive den estimerede værdi af aftalen for perioden juni 2024 til juni 2026. I det omfang at en angivet reference både har vikarydelser som er leveret (afsluttet) og ydelser som forventes leveret, skal aftaleværdien udregnes på baggrund af det som er angivet ovenfor for hhv. de leverede og de forventede vikarydelser. Hvis Ansøger fx angiver en igangværende aftale som er påbegyndt i 2022 og forventes afsluttet i 2028, kan Ansøger inddrage værdien af aftalen fra 2022 til 2026, hvor aftaleperioden 2022 – juni 2024 skal baseres på den faktiske aftaleværdi for denne periode, mens værdien for perioden juli 2024 – juni 2026 skal baseres på de mest retvisende estimater. Ansøger skal angive oplysninger om referencer i bilag 5. Ansøger bedes ved indlevering af sin ansøgning inkludere en beskrivelse af de i bilag 5 angivne referencer, hvor Ansøger beskriver hvorfor man vil være den bedst egnede til at varetage den –eller de af Ordregiver udbudte rammeaftaler. Ordregiver vil udelukkende evaluere dette kriterie på grundlag af Ansøgers beskrivelse, som skal tage udgangspunkt i de 2 referencer Ansøger har angivet i bilag 5. Det er dog også tilladt Ansøger at beskrive andre forhold som ikke vedrører de 2 referencer man angiver, men som bidrager til at vise hvordan Ansøger vil være den bedst egnede til at varetage den –eller de udbudte rammeaftaler. Hvis Ansøger ikke indsender en beskrivelse, som omtalt ovenfor, får Ansøger 0 point for dette udvælgelseskriterie. Hvis Ansøger ønsker at byde på begge delaftaler, skal der indsendes en beskrivelse for hver delaftale. Hvis Ansøger desuagtet kun sender én beskrivelse, forbeholder Ordregiver sig ret til at kontakte Ansøger med henblik på at få bekræftet hvilken delaftale beskrivelsen vedrører. Hvis det ikke kan identificeres hvilken delaftale Ansøgers beskrivelse vedrører, anses Ansøger for ikke at have indleveret nogle beskrivelser af dette kriterie. Ordregiver vil udvælge de bedst egnede ansøgere på grundlag af beskrivelsens indhold, relevans og sammenlignelighed med den –eller de udbudte rammeaftaler. Ordregiver vil derfor bl.a. vurdere vægte følgende forhold ved Ansøgers beskrivelse positivt: - Ansøger beskriver hvordan man har løst opgaver af tilsvarende karakter hos de angivne referencer. Ved ”opgaver af tilsvarende karakter”, forstås bl.a. sundhedsfaglige vikarydelser som vedrører voksne (18 år+) borgere, som har sociale, fysiske og –eller psykiske udfordringer, udadreagerende adfærd, traumer, dobbelt diagnoser, stofmisbrug e.l. Desuden omfatter definitionen de beskrivelser der fremgår af afsnit 3.2 for de enkelte delaftaler - Ansøger beskriver hvordan referencen organisatorisk og som enhed minder om de institutioner mv. hos Ordregiver som bliver brugere på rammeaftalerne - Ansøger har leveret mere end 3 ud af 5 af de vikartyper som er beskrevet i afsnit 6.3 - Ansøgers referencer vedrører levering af et betydeligt antal vikarydelser - Andre forhold som beskriver hvordan Ansøger er blandt de bedst egnede til at afgive tilbud på den –eller de udbudte rammeaftaler For så vidt angår det sidste punkt om ”andre forhold”, er Ansøger frit stillet at beskrive andre forhold, herunder også forhold som ikke direkte vedrører de angivne referencer, men som bidrager til at vise hvordan Ansøger vil være den bedst egnede til at varetage den –eller de udbudte rammeaftaler. Ansøger skal selv udfærdige ovenstående beskrivelse, hvorfor der ikke findes et bilag e.l. i udbudsmaterialet som
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Vægtning (procentdel, præcis) : 80

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Egenkapital
Beskrivelse : Ordregiver vil vægte det positivt at Ansøger har en høj egenkapital. Point for egenkapital vil blive tildelt ved brug af nedenstående formel. Der gives 10,00 point til ansøgere som har 20.000.000,00 kr. i positiv egenkapital eller mere. Der gives 0,00 point til selskaber som har 0,00 kr. i positiv egenkapital. Indenfor dette spænd (0,00 – 20.000.000,00 kr.), tildeles der point i.fh.t. hvor meget egenkapital Ansøger havde ved de seneste 2 offentliggjorte regnskabsår. Gennemsnittet af egenkapital for de 2 regnskabsår danner herefter grundlaget for tildeling af point, jf. eksemplet nedenfor. Selskaber som har negativ egenkapital i et -eller begge regnskabsår, overholder ikke egnethedskriterierne og kan derfor ikke tages i betragtning til at blive prækvalificeret, jf. afsnit 6.2. Point for regnskab = (egenkapital/20.000.000,00)*10
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Omsætning
Beskrivelse : Ordregiver vil vægte det positivt at Ansøger har en høj omssætning. Point for omsætning vil blive tildelt ved brug af nedenstående formel. Der gives 0,00 point til selskaber som omsætter for 4.000.000,00 kr. eller mindre for begge delaftaler. For delaftale 1, gives der 10,00 point til ansøgere som har en omsætning på 30.000.000,00 kr. eller mere. For delaftale 2, gives der 10,00 point til ansøgere som har en omsætning på 90.000.000,00 kr. eller mere. Indenfor de ovenfor omtalte grænser, tildeles der point i.fh.t. hvor stor omsætning Ansøger havde ved de seneste 2 offentliggjorte regnskabsår. Gennemsnittet af Ansøgers omsætning for de 2 regnskabsår danner herefter grundlaget for tildeling af point, jf. eksemplet nedenfor. Selskaber som har mindre end 4.000.000,00 kr. i årlig omsætning i seneste regnskabsår overholder ikke egnethedskriterierne og kan derfor ikke tages i betragtning til at blive prækvalificeret, jf. afsnit 6.2. Det er tilladt Ansøger at have under 4.000.000,00 kr. i omsætning i forhenværende regnskabsår. I så fald, tildeles Ansøger 0,00 point for omsætning for dette regnskab. Point for omsætning = (omsætning/90.000.000,00)*10
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 2
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Tildeling af point for pris sker på grundlag af de tilbudspriser som Tilbudsgiver oplyser i bilag 2A og –eller bilag 2B. Ved evaluering af pris, benyttes en lineær nulpunktsmodel, hvor der gives point fra 0,00-10,00. 10,00 point gives til tilbuddet med den laveste summerede tilbudssum og 0,00 point gives til det eller de konditionsmæssige tilbud som ligger 20,00% eller mere over tilbuddet med den laveste summerede tilbudssum (Nulpunktet). Øvrige konditionsmæssige tilbud placeres på den lineære model og får point herefter. Såfremt alle de indkomne konditionsmæssige tilbud ikke er indenfor spændet på 20,00%, bruges i stedet en sekundær model hvor spændet øges til 30,00%. Hvis alle tilbuddene heller ikke kan rummes i den sekundære model, anvendes en tertiær model, hvor spændet øges med 5,00% ad gangen, indtil alle tilbuddene kan rummes i den lineære model. Ligningen for tildeling af point for Pris fremgår af udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Ordregiver vil udelukkende evaluere delkriterier under Kvalitet på grundlag af Tilbudsgivers prosabeskrivelse af delkriterierne, som blev indsendt sammen med tilbuddet, herunder hvor godt besvarelsen opfylder kravene der er stillet til de enkelte delkriterier. Såfremt Tilbudsgivers beskrivelse af et forhold er uklart, tvetydigt eller så kortfattet at Ordregiver ikke kan evaluere det, vil der blive tildelt 0,00 point for denne beskrivelse. Hver deltager i faggruppen vil tildele Tilbudsgiver point for hvert punkt under de enkelte delkriterier i afsnit 9.2.1 og 9.2.2. Der deltager 1-2 fagpersoner ved evalueringen af hver delaftale. Gennemsnittet af begge fagpersonernes point for delkriteriet vil være den mængde point som Tilbudsgiver opnår for det pågældende delkriterie. Tilbudsgivers besvarelse af hvert delkriterie må maksimalt fylde 2400 anslag, inklusiv bilag mv. Alt tekst herudover vil ikke blive læst eller indgå i evalueringen. Billeder vil heller ikke blive evalueret. Det skal fremgå tydeligt af besvarelsen hvilket delkriterie besvarelsen vedrører. De indsendte besvarelser skal indleveres i pdf-format eller word-format. Dette gælder dog ikke for bilag 2A og bilag 2B, som skal indleveres i excel –eller pdf-format. Point for alle delkriterier tildeles efter den pointmodel som er angivet i afsnit 9. Der kan således opnås op til 10,00 point og ned til 0,00 point pr. delkriterie. De point Tilbudsgiver opnår for hvert delkriterie, vil herefter blive ganget med vægtningen for det enkelte delkriterie og vægtningen for Kvalitet (50%), hvorefter den vægtede score for hvert delkriterie fremkommer. Kriteriet Kvalitet er opdelt i de følgende 5 delkriterier: 1) Tilrettelæggelse af specialopgaver -og specialforløb 2) Samarbejde og sparring med Ordregiver 3) Sikring af kontinuitet 4) Implementering 5) Bæredygtighed
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 01/07/2024   10:00:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måneder
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Finansiel ordning : _DEFAULT_VALUE_CHANGE_ME_
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Kolding kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Kolding kommune
Registreringsnummer : 29189897
Postadresse : Akseltorv 1    
By : Kolding
Postnummer : 6000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jeppe Kjærager
E-mail : jepkj@kolding.dk
Telefon : +45 79797979
Internetadresse : https://www.kolding.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1.
ORG-1000
Officielt navn : Comdia ApS
Registreringsnummer : 33501404
Postadresse : Lindvedvej 73    
By : Odense S
Postnummer : 5260
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Telefon : +45 7199 3672
Internetadresse : https://www.comdia.com/
Denne organisations roller
TED eSender
8.1.
ORG-1001
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 7240 5600
Internetadresse : http://www.klfu.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-1002
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 4171 5000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 57748995-5a8a-4d59-9f56-8655ddeede9f   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 29/05/2024   10:55:21 (UTC+2)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 318724-2024
EUT-S-nummer : 104/2024
Offentliggørelsesdato : 30/05/2024

Send til en kollega

0.078