23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
30.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Syddanmark

DR-røntgen, stationær og mobil, rammeaftale med direkte aftræk og miniudbud


Region Syddanmark

318595-2024 - Resultater
Danmark – Røntgenapparatur – DR-røntgen, stationær og mobil, rammeaftale med direkte aftræk og miniudbud
OJ S 104/2024 30/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Syddanmark
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : DR-røntgen, stationær og mobil, rammeaftale med direkte aftræk og miniudbud
Beskrivelse : DR-røntgen (digital røntgen), stationær og mobil, rammeaftale med direkte aftræk og miniudbud. Fem delaftaler med varierende klinisk anvendelsesområde og konfiguration.
Identifikator for proceduren : a6303473-0674-44b3-af8b-c6ea6be20622
Tidligere bekendtgørelse : 07eb42bf-efa9-4f9d-bc7d-26a68661f532-01
Intern identifikator : 16543-3
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33111000   Røntgenapparatur
Yderligere klassificering   ( cpv ): 50421000   Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Alle sygehuse i Region Syddanmark i ordregivers valg
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Den forventede mængde under kontrakten udgør 57 stk. røntgenapparater i rammeaftalens løbetid. Den maksimale mængde under kontrakten udgør 83 stk. røntgenapparater i rammeaftalens løbetid. Udelukkelse vedr. skatteforhold mm.: En ordregiver skal i henhold til udbudslovens § 134 a udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Særligt vedr. embargo: I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 2022/1269, art. 1, nr. 15) (med evt. senere ændringer), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for tilbudsgiver og evt. underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : DR-røntgen, stationær og mobil, rammeaftale med direkte aftræk og miniudbud
Beskrivelse : DR-røntgen, stationær og mobil, rammeaftale med direkte aftræk og miniudbud
Intern identifikator : X
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33111000   Røntgenapparatur
Yderligere klassificering   ( cpv ): 50421000   Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr
Mængde : 1  
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Hospitaler i Region Syddanmark i ordregivers valg.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Fremgår af udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Fremgår af udbudsmateriale
Vægtning (procentdel, præcis) : 80
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale delvis uden og delvis med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delaftale 1: Lofthængt rør med automatik og mulighed for at vælge leje, lungestand og løse detektorer
Beskrivelse : DR-rum: Lofthængt rør med automatik og mulighed for at vælge leje, lungestand og løse detektorer Klinisk beskrivelse: Apparatur skal kunne foretage alle former for stående, liggende og siddende optagelser alt efter konfiguration inkl. Thorax og alle knogleoptagelser på både børn, voksne og bariatriske patienter.
Intern identifikator : Delaftale 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33111000   Røntgenapparatur
Yderligere klassificering   ( cpv ): 50421000   Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr
Mængde : 26  
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Serviceoptioner, reservedele og uddannelse.
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Hospitaler i Region Syddanmark i ordregivers valg.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 110 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Anslået mængde: 26 stk. Maksimal mængde: 30 stk.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Samlet evalueringssum: anskaffelse, service- og reservedele.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Samlet vurdering af kvalitet som værende leverings, installerings- og service-setup, samt bredde og dybde i sortiment.
Vægtning (procentdel, præcis) : 80
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : ”I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Side 23 af 32 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale delvis uden og delvis med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen : Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Delaftale 2: Traumerum: Lofthængt rør uden automatik med løse detektorer
Beskrivelse : Traumerum: Lofthængt rør uden automatik med løse detektorer Klinisk beskrivelse: Apparaturet skal optimeret til alle knogle og thorax undersøgelser på liggende patienter – primært traumepatienter og medicinske nødkald.
Intern identifikator : Delaftale 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33111000   Røntgenapparatur
Yderligere klassificering   ( cpv ): 50421000   Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr
Mængde : 4  
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Service, reservedele og uddannelsesoptioner.
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Hospitaler i Region Syddanmark i ordregivers valg.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 15 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger : Anslået mængde: 4 stk. Maksimal mængde: 6 stk.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Samlet evalueringssum: anskaffelse, service- og reservedele.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Samlet vurdering af kvalitet som værende leverings-, installerings- og service-setup, samt bredde og dybde i sortiment.
Vægtning (procentdel, præcis) : 80
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klageprocedure (dansk) ”I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Side 23 af 32 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale delvis uden og delvis med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Syddanmark
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Syddanmark
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen : Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
5.1.
Delkontrakt : LOT-0004
Titel : Delaftale 3: Mobil DR
Beskrivelse : Mobil DR Klinisk beskrivelse: Der skal kunne foretages alle former for udefoto optagelser inkl. thorax og knogle af både børn og voksne samt kontrastundersøgelser på børn.
Intern identifikator : Delaftale 3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33111000   Røntgenapparatur
Yderligere klassificering   ( cpv ): 50421000   Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr
Mængde : 13  
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Service, reservedele og uddannelsesoptioner.
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Hospitaler i Region Syddanmark i ordregivers valg.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 30 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Samlet evalueringssum: anskaffelse, service- og reservedele.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Samlet vurdering af kvalitet som værende leverings-, installerings- og service-setup, samt bredde og dybde i sortiment.
Vægtning (procentdel, præcis) : 80
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Side 23 af 32 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale delvis uden og delvis med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Syddanmark
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Syddanmark
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen : Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
5.1.
Delkontrakt : LOT-0005
Titel : Delaftale 4: DR-rum med gennemlysningsfunktion
Beskrivelse : DR-rum med gennemlysning. Klinisk beskrivelse: Apparaturet skal kunne tage alle former for stående og liggende thorax og knogleundersøgelser. Gennemlysningsfunktionen skal kunne lave undersøgelser af abdomen, oversigt over abdomen (tarmslyng og fri luft), tarmpassage, urinvejsundersøgelser, oesophagus, colon, scoliose (liggende og stående), nefrostomi anlæggelse, knæ og fodled og artrografi.
Intern identifikator : Delaftale 4
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33111000   Røntgenapparatur
Yderligere klassificering   ( cpv ): 50421000   Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr
Mængde : 9  
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Service-, reservedels- og uddannelsesoptioner.
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Hospitaler i Region Syddanmark i ordregivers valg.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 40 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Forventet mængde 9 stk. udstyr og maksimal mængde 15 stk. udstyr.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Samlet evalueringssum: anskaffelse, service- og reservedele.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Samlet vurdering af kvalitet som værende leverings-, installerings- og service-setup, samt bredde og dybde i sortiment.
Vægtning (procentdel, præcis) : 80
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klageprocedure (dansk) ”I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Side 23 af 32 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale delvis uden og delvis med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Syddanmark
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Syddanmark
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen : Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
5.1.
Delkontrakt : LOT-0006
Titel : Delaftale 5: DR-rum med gennemlysnings- og 3D-funktion
Beskrivelse : DR-rum med gennemlysnings- og 3D-funktion Klinisk beskrivelse: Apparaturet skal kunne tage både gennemlysnings- og konventionelle optagelser optimeret til ortopædkirugiske og reumatologiske af både børn og voksne herunder - Stående 3D røntgenundersøgelse af knogler (ligner CT snitbilleder, det er ikke tomosyntese). - Helkropsrøntgen af columna totalis og begge UE stående i to plan ((AP / PA og Lat) - Helkropsrøntgen af columna totalis liggende i to plan (AP / PA og Lat)
Intern identifikator : Delaftale 5
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33111000   Røntgenapparatur
Yderligere klassificering   ( cpv ): 50421000   Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr
Mængde : 5  
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Service-, reservedels-, og uddannelsesoptioner.
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Hospitaler i Region Syddanmark i ordregivers valg.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Forventet antal 5 stk. maksimalt antal 15 stk.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Samlet evalueringssum: anskaffelse, service- og reservedele.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Samlet vurdering af kvalitet som værende leverings-, installerings- og service-setup, samt bredde og dybde i sortiment.
Vægtning (procentdel, præcis) : 80
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klageprocedure (dansk) ”I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Side 23 af 32 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale delvis uden og delvis med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen : Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 220 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 300 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 220 000 001,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 1,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 1,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : GE Healthcare Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 249607-2024
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 16543
Titel : Paraply for delaftaler
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 27/05/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 28/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 130 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 110 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Siemens Healthcare A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 1: Lofthængt rør med automatik og mulighed for at vælge leje, lungestand og løse detektorer - Siemens Healthcare A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 1: Lofthængt rør med automatik og mulighed for at vælge leje, lungestand og løse detektorer - Siemens Healthcare A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 27/05/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 28/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
Vinder :
Officielt navn : GE Healthcare Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 1: Lofthængt rør med automatik og mulighed for at vælge leje, lungestand og løse detektorer - GE Healthcare Danmark A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 1: Lofthængt rør med automatik og mulighed for at vælge leje, lungestand og løse detektorer - GE Healthcare Danmark A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 27/05/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 28/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
Vinder :
Officielt navn : Santax Medico
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 1: Lofthængt rør med automatik og mulighed for at vælge leje, lungestand og løse detektorer - Santax Medico
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 1: Lofthængt rør med automatik og mulighed for at vælge leje, lungestand og løse detektorer - Santax Medico
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 27/05/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 28/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
Vinder :
Officielt navn : Swemac Vision AB
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 1: Lofthængt rør med automatik og mulighed for at vælge leje, lungestand og løse detektorer - Swemac Vision AB
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 1: Lofthængt rør med automatik og mulighed for at vælge leje, lungestand og løse detektorer - Swemac Vision AB
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 27/05/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 28/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 20 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 15 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Siemens Healthcare A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 2: Traumerum: Lofthængt rør uden automatik med løse detektorer - Siemens Healthcare A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 2: Traumerum: Lofthængt rør uden automatik med løse detektorer - Siemens Healthcare A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 28/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
Vinder :
Officielt navn : Santax Medico
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 2: Traumerum: Lofthængt rør uden automatik med løse detektorer - Santax Medico
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 2: Traumerum: Lofthængt rør uden automatik med løse detektorer - Santax Medico
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 27/05/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 28/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
Vinder :
Officielt navn : Swemac Vision AB
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 2: Traumerum: Lofthængt rør uden automatik med løse detektorer - Swemac Vision AB
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 2: Traumerum: Lofthængt rør uden automatik med løse detektorer - Swemac Vision AB
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 27/05/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 28/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0004
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 45 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 30 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Siemens Healthcare A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 3: Mobil DR - Siemens Healthcare A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0004
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 3: Mobil DR - Siemens Healthcare A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 27/05/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 28/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
Vinder :
Officielt navn : GE Healthcare Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 3: Mobil DR - GE Healthcare Danmark A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0004
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 3: Mobil DR - GE Healthcare Danmark A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 27/05/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 28/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
Vinder :
Officielt navn : Santax Medico
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 3: Mobil DR - Santax Medico
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0004
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 3: Mobil DR - Santax Medico
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 27/05/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 28/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
Vinder :
Officielt navn : Swemac Vision AB
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 3: Mobil DR - Swemac Vision AB
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0004
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 3: Mobil DR - Swemac Vision AB
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 27/05/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 28/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0005
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 70 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 40 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Siemens Healthcare A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 4: DR-rum med gennemlysningsfunktion - Siemens Healthcare A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0005
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 4: DR-rum med gennemlysningsfunktion - Siemens Healthcare A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 28/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
Vinder :
Officielt navn : Santax Medico
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 4: DR-rum med gennemlysningsfunktion - Santax Medico
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0005
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 4: DR-rum med gennemlysningsfunktion - Santax Medico
Dato for indgåelse af kontrakten : 28/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0006
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 75 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 25 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Siemens Healthcare A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 5: DR-rum med gennemlysnings- og 3D-funktion - Siemens Healthcare A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0006
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 5: DR-rum med gennemlysnings- og 3D-funktion - Siemens Healthcare A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 28/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
Vinder :
Officielt navn : Santax Medico
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delaftale 5: DR-rum med gennemlysnings- og 3D-funktion - Santax Medico
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0006
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delaftale 5: DR-rum med gennemlysnings- og 3D-funktion - Santax Medico
Dato for indgåelse af kontrakten : 28/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Syddanmark
Registreringsnummer : 29190909
Afdeling : Medicoteknik
Postadresse : Sygehusvej 4    
By : Kolding
Postnummer : 6000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Søren Iversen
Telefon : +45 99440374
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Siemens Healthcare A/S
Registreringsnummer : 88578228
Postadresse : Borupvang 9    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 44774514
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002 LOT-0003 LOT-0004 LOT-0005 LOT-0006
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : GE Healthcare Danmark A/S
Registreringsnummer : DK26527791
Postadresse : Park Allé 295, 1    
By : Brøndby
Postnummer : 2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 43295400
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0002 LOT-0004
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Santax Medico
Registreringsnummer : 66441318
Postadresse : Bredskifte Allé 11    
By : Århus V
Postnummer : 8210
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
E-mail : hbj@santax.com
Telefon : +45 70133020
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002 LOT-0003 LOT-0004 LOT-0005 LOT-0006
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Swemac Vision AB
Registreringsnummer : 29308276
Postadresse : Cobolgatan 1    
By : LINKÖPING
Postnummer : 58335
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Östergötlands län   ( SE123 )
Land : Sverige
Telefon : +46 708151637
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002 LOT-0003 LOT-0004
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : c3a5b361-4039-4d98-91f9-f1d1ba596b33   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 29/05/2024   09:01:36 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 29/05/2024   09:30:31 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 318595-2024
EUT-S-nummer : 104/2024
Offentliggørelsesdato : 30/05/2024

Send til en kollega

0.094