23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
29.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aarhus Kommune

Brystproteser


Aarhus Kommune

316390-2024 - Resultater
Danmark – Brystproteser – Brystproteser
OJ S 103/2024 29/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Aarhus Kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Brystproteser
Beskrivelse : Udbuddet omfatter levering af brystproteser, som bevilliges til borgere efter servicelovens § 112. Aarhus Kommune efterspørger standard (massefremstillede) brystproteser. Der efterspørges et sortiment, som kan tilgodese behovet hos ca. 98 % af bevillingshaverne. Målgruppen er borgere i Aarhus Kommune, som har en § 112 bevilling på Brystproteser. Rammeaftalen henvender sig primært til Administrativ Service i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, som varetager sagsbehandlingen af ansøgninger på personlige hjælpemidler i henhold til servicelovens § 112. Rammeaftalen er dog gældende for hele Aarhus Kommune i det omfang, der opstår et indkøbsbehov indenfor området. <br>
Identifikator for proceduren : 6dfd8435-14e6-40c5-918f-be9607826971
Tidligere bekendtgørelse : 00270029-2024
Intern identifikator : 192240
Type af procedure : Åben
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33184400   Brystproteser
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Som følge af indkomne spørgsmål, er vi blevet opmærksomme på, at der er områder i udbudsmaterialet, der skal ændres og præciseres. Vi har derfor besluttet at annullere udbuddet. Dette giver os mulighed for at revidere og opdatere udbudsmaterialet indenfor udbudslovens rammer. Vi beklager den ulejlighed, dette måtte medføre, og vi forventer at udsende nyt udbud med de nødvendige justeringer snarest muligt.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Brystproteser
Beskrivelse : Udbuddet omfatter levering af brystproteser, som bevilliges til borgere efter servicelovens § 112. Aarhus Kommune efterspørger standard (massefremstillede) brystproteser. Der efterspørges et sortiment, som kan tilgodese behovet hos ca. 98 % af bevillingshaverne. Målgruppen er borgere i Aarhus Kommune, som har en § 112 bevilling på Brystproteser. Rammeaftalen henvender sig primært til Administrativ Service i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, som varetager sagsbehandlingen af ansøgninger på personlige hjælpemidler i henhold til servicelovens § 112. Rammeaftalen er dog gældende for hele Aarhus Kommune i det omfang, der opstår et indkøbsbehov indenfor området. <br>
Intern identifikator : 192240
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33184400   Brystproteser
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Aarhus Kommune
Registreringsnummer : 55133018
Postadresse : Rådhuspladsen 2    
By : Aarhus C
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Line Abildgaard Olesen
E-mail : oali@aarhus.dk
Telefon : +45 89402000
Internetadresse : https://www.aarhus.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Internetadresse : http://www.klfu.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : aa1efb90-8cec-4eb9-8862-f3386ae1e746   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 28/05/2024   12:00:00 (UTC+1)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 316390-2024
EUT-S-nummer : 103/2024
Offentliggørelsesdato : 29/05/2024

Send til en kollega

0.047