23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
28.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Tildelingsbekendtgørelse på Levering af brystproteser 2024


Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

315059-2024 - Resultater
Danmark – Brystproteser – Tildelingsbekendtgørelse på Levering af brystproteser 2024
OJ S 102/2024 28/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Tildelingsbekendtgørelse på Levering af brystproteser 2024
Beskrivelse : Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på brystproteser til borgere i Københavns Kommune. Det forventede årlige indkøb vil løbe op på ca. 1,3 mio. Rammeaftalens anslåede værdi er 5.200.000DKK, mens rammeaftalens maksimale værdi er 6.000.000 DKK. Københavns Kommune forpligter sig ikke til at aftage en bestemt mængde.Ordregiver har modtaget to konditionsmæssige tilbud, og herunder har Sahva A/S fået tildelt rammeaftalen for levering af brystprotese. Sahva A/S blev valgt på baggrund af deres konkurrencedygtige tilbud.Vindende tilbudsgiver:Sahva A/SNykær 682605 BrøndbyCVR: 15111283
Identifikator for proceduren : 5ab3464e-6804-4a54-99ff-8b943e9b418f
Tidligere bekendtgørelse : fbeb7c47-05c0-4835-97bb-fa122bbc40c1-01
Intern identifikator : 220212946
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Ordregiver forventer at gennemføre udbudsprocessen i henhold til nedenstående tidsplan. Offentliggørelse af udbudsmateriale 15.01.2024 Spørgefrist 05.02.2024 Tilbudsfrist 19.02.2024 kl. 12.00Tilbudsvurdering 19.02-28.02.2024 Dokumentation angående udelukkelse og egnethed 28.02.2024 Udsendelse af tildelingsbeslutning 13.03.2024 Standstill periode 13.03-25.03.2024 Kontraktindgåelse 12.04.2024 Aftalen træder i kraft 01.05.2024 Maksimal aftale periode inkl. option for forlængelse 30.04.2028 Tidsplanen er alene udtryk for Ordregivers forventede gennemførelse af udbudsprocessen, hvorfor tidspunkterne kan blive ændret, og tidspunkterne efter tilbudsfristen alene er vejledende.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33184400   Brystproteser
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Rammeaftalens maksimumværdi : 6 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Levering af brystproteser 2024
Beskrivelse : Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på brystproteser til borgere i Københavns Kommune. Det forventede årlige indkøb vil løbe op på ca. 1,3 mio. Rammeaftalens anslåede værdi er 5.200.000DKK, mens rammeaftalens maksimale værdi er 6.000.000 DKK. Københavns Kommune forpligter sig ikke til at aftage en bestemt mængde.
Intern identifikator : 220212946
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33184400   Brystproteser
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.5.
Værdi
Rammeaftalens maksimumværdi : 6 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Service og Bæredygtighed
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 5 200 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 6 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 5 200 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 6 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 5 200 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Sahva A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 29129-2024
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 29129-2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 05/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Registreringsnummer : 64942212
Afdeling : Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Postadresse : Borups Allé 177    
By : København NV
Postnummer : 2400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Anders Schmidt
E-mail : aw59@kk.dk
Telefon : +45 33663366
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Sahva A/S
Registreringsnummer : 15111283
Postadresse : Nykær 68    
By : Brøndby
Postnummer : 2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sahva A/S
E-mail : info@sahva.dk
Telefon : 70110711
Fax : 39182611
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 40aeb714-8a27-4170-9644-b4829a469393   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 27/05/2024   07:22:37 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 27/05/2024   07:22:57 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 315059-2024
EUT-S-nummer : 102/2024
Offentliggørelsesdato : 28/05/2024

Send til en kollega

0.062