23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Roskilde Kommune

Tandregulering Roskilde kommunes Kommunale Tandpleje


Roskilde Kommune

309432-2024 - Resultater
Danmark – Tandregulering – Tandregulering Roskilde kommunes Kommunale Tandpleje
OJ S 101/2024 27/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – den lempelige ordning
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Roskilde Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Tandregulering Roskilde kommunes Kommunale Tandpleje
Beskrivelse : Tilbudsgiveren skal varetage opfyldelse af den samlede ortodontiske opgave, der påhviler Roskilde Kommune for ca. 50 patienter, herunder det samlede behandlingsforløb inkl. nødbehandling og retention. Udbuddet opdeles i forskellige delaftaler afhængigt af tilbudsgivers kapacitet. Roskilde Kommune forventer at indgå 1-5 delaftaler, hvor hver delaftale vil består af: Udførsel af ortodontisk behandling af 10 patienter. Forventede omsætning kr. 400.000 pr. delaftale/10 patienter. Der kan afgives tilbud på én eller flere delaftaler. For hver delaftale agter ordregiver at indgå en kontrakt med én leverandør. Levering af tandregulering skal udføres inden for en hensigtsmæssig afstand for borger transport endvidere uden uhensigtsmæssige omkostninger, som broafgift o. lign. På baggrund heraf skal tilbudsgivers klinik, hvor tandreguleringsbehandlingen foretages, maksimalt ligge 75 km. fra kommunens tandregulering, Stænder Torvet 1B, Roskilde. Delaftalerne omfatter således udførelse af ortodontisk behandling af ca.50 børn og unge under 18 år hhv. 22 år (for årgang 2004 og frem), som er visiteret af Roskilde kommunale tandplejes tandreguleringsafdeling. Barnet/den unge visiteres til behandling, såfremt de vurderes til at være omfattet af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for krav til tandregulering, jf. sundhedsloven. Tandreguleringen i Roskilde Kommune har i en periode haft ventetid på tandregulering, og nye patienter er derfor ikke startet op. Det er denne gruppe af patienter, som Roskilde Kommune sender i udbud. Leverandøren forpligter sig på at gennemføre den tandreguleringsbehandling til den afgivne pris for de henviste børn/unge, uanset behandlingens varighed.
Identifikator for proceduren : 0d0c3af6-68bf-49b1-b105-5f818c51e6cd
Tidligere bekendtgørelse : 757df77b-5106-4812-8631-c7a92823b0e0-01
Intern identifikator : 23-014596
Type af procedure : Åben
Hovedpunkterne i proceduren : Tilbudsgiver indsender sit økonomiske mest fordelagtige tilbud. Tildelingen af opgaven identificeres ved tildelingskriteriet pris meden vægtning på 100%
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85131100   Tandregulering
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Tandregulering Roskilde kommunes Kommunale Tandpleje
Beskrivelse : Tilbudsgiveren skal varetage opfyldelse af den samlede ortodontiske opgave, der påhviler Roskilde Kommune for ca. 50 patienter, herunder det samlede behandlingsforløb inkl. nødbehandling og retention. Udbuddet opdeles i forskellige delaftaler afhængigt af tilbudsgivers kapacitet. Roskilde Kommune forventer at indgå 1-5 delaftaler, hvor hver delaftale vil består af: Udførsel af ortodontisk behandling af 10 patienter. Forventede omsætning kr. 400.000 pr. delaftale/10 patienter. Der kan afgives tilbud på én eller flere delaftaler. For hver delaftale agter ordregiver at indgå en kontrakt med én leverandør. Levering af tandregulering skal udføres inden for en hensigtsmæssig afstand for borger transport endvidere uden uhensigtsmæssige omkostninger, som broafgift o. lign. På baggrund heraf skal tilbudsgivers klinik, hvor tandreguleringsbehandlingen foretages, maksimalt ligge 75 km. fra kommunens tandregulering, Stænder Torvet 1B, Roskilde. Delaftalerne omfatter således udførelse af ortodontisk behandling af ca.50 børn og unge under 18 år hhv. 22 år (for årgang 2004 og frem), som er visiteret af Roskilde kommunale tandplejes tandreguleringsafdeling. Barnet/den unge visiteres til behandling, såfremt de vurderes til at være omfattet af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for krav til tandregulering, jf. sundhedsloven. Tandreguleringen i Roskilde Kommune har i en periode haft ventetid på tandregulering, og nye patienter er derfor ikke startet op. Det er denne gruppe af patienter, som Roskilde Kommune sender i udbud. Leverandøren forpligter sig på at gennemføre den tandreguleringsbehandling til den afgivne pris for de henviste børn/unge, uanset behandlingens varighed.
Intern identifikator : 23-014596
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85131100   Tandregulering
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : ingen
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 000 000,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris 100%
Beskrivelse : Det økonomiske mest fordelagtige tilbud identificeres ved tildelingskriteriet pris. Tilbuddene vil blive vurderet ud fra følgende kriterie med den angivne vægtning: Pris 100 %
Fast værdi (pr. enhed) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Organ med ansvar for klageprocedurerne er: Klagenævnet for Udbud Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. +45 35 29 10 95 E-mail: nh@naevneneshus.dk Se klagevejledning på: https://klfu.naevneneshus.dk Hvis Ordregivers udbud indbringes for Klagenævnet for Udbud eller domstolene, og én af disse: • Annullerer Ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten • Erklærer kontrakten for ”uden virkning” • Anser en ændring af kontrakten for en ændring af grundlæggende elementer, der ville have krævet et nyt udbud • I øvrigt pålægger Ordregiver at bringe kontrakten til ophør kan kontrakten i hele aftaleperioden opsiges helt eller delvist af Ordregiver med 30 dages varsel til den første i en måned. Uanset tidspunktet for opsigelse er Leverandøren ikke berettiget til at modtage nogen form for kompensation, erstatning eller godtgørelse.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Roskilde Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Roskilde Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Roskilde Kommune
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Roskilde Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Roskilde Kommune
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 2 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Tandregulering.dk
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Tandregulering Roskilde kommunes Kommunale Tandpleje
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 2 000 000,00   DKK
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Tandregulering Roskilde kommunes Kommunale Tandpleje - Tandregulering.dk
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 16/05/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 21/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Tandregulering.dk
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Roskilde Kommune
Registreringsnummer : 29189404
Postadresse : Rådhusbuen 1    
By : Roskilde
Postnummer : 4000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Gitte Bollerup
Telefon : +45 30841833
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 35 29 10 95
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation med ansvar for mægling
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Tandregulering.dk
Registreringsnummer : 39996006
Postadresse : H.C. Andersens Boulevard 38    
By : København
Postnummer : 1553
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Servan Saifouri
Telefon : +45 28100915
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : ee242b42-4d99-437a-bdc6-726a61b1fe6b   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 24/05/2024   09:45:40 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 24/05/2024   09:45:40 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 309432-2024
EUT-S-nummer : 101/2024
Offentliggørelsesdato : 27/05/2024

Send til en kollega

0.047