23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
17.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

DSB

Udbud af forbrugsartikler til DSB


DSB

294136-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje – Udbud af forbrugsartikler til DSB
OJ S 96/2024 17/05/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen - Meddelelse om ændring
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : DSB
Den ordregivende enheds aktiviteter : Jernbanetjenester
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af forbrugsartikler til DSB
Beskrivelse : Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indgå rammeaftale omfattende køb af forbrugsartikler jf. særligt bilag 1 og bilag 3. Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet, mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i kontraktens bilag.
Identifikator for proceduren : 4b9ac3c1-8c1f-4bf9-b91a-1f8444ef42bd
Intern identifikator : Forbrugsartikler
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : udbuddet gennemføres som et offentligt udbud og forhold herom er nærmere beskrevet i udbudsbetingelsern.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering   ( cpv ): 18424300   Engangshandsker, 18937000   Sække til pakning af varer, 19640000   Affaldssække og -poser af polyethylen, 24000000   Kemiske produkter, 33141000   Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer, 33711430   Engangsvådservietter, 33711900   Sæbe, 33741000   Håndplejemidler, 33763000   Papirhåndklæder, 33770000   Sanitetsartikler af papir, 33771000   Toiletpapir, 33772000   Engangsprodukter af papir, 39222110   Engangsbestik og -tallerkner, 39222120   Engangskrus, 39525800   Rengøringsklude, 39800000   Rengørings-, pudse- og poleringsmidler, 39821000   Rengøringsmidler med ammoniak, 39822000   Rengøringsmidler med alkali, 39830000   Rengøringsmidler, 39831000   Vaskemidler, 39831240   Rengøringspræparater, 39831300   Rengøringsmidler til gulve, 39831400   Rengøringsmidler til skærme, 39832000   Opvaskemidler, 45452000   Udvendig rengøring af bygninger
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Der kan ske levering til samtlige af DSB's lokationer, både nuværende og fremtidige der måtte opstå i Rammeaftalens løbetid.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 35 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 45 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Tilbud, der ikke overholder krav i udbudsbetingelsernes afsnit 6.2 vil blive erklæret ukonditionsmæssige og vil ikke blive taget i betragtning. Ordregiver er dog berettiget, men ikke forpligtet, til at berigtige tilbuddet/ESPD’et i henhold til Udbudslovens § 159, stk. 5. I kontraktens løbetid er der for Ordregiver mulighed for at aftage følgende option: Mulighed for forlængelse af Rammeaftalen som beskrevet i Rammeaftalens afsnit 23.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Jf. udbudslovens § 135, stk. 1
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Jf. udbudslovens § 135, stk. 1
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Jf. udbudslovens § 135, stk. 1
Svig Jf. udbudslovens § 135, stk. 1
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Jf. udbudslovens § 135, stk. 1
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer:<p/>a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt,<p/>b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger,<p/>c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og<p/>d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Jf. udbudslovens § 134a
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Jf. udbudslovens § 135, stk. 3
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Jf. udbudslovens § 135, stk. 3
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Jf. udbudslovens § 135, stk. 1
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af forbrugsartikler til DSB
Beskrivelse : Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indgå rammeaftale omfattende køb af forbrugsartikler jf. særligt bilag 1 og bilag 3. Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet, mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i kontraktens bilag.
Intern identifikator : Forbrugsartikler
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering   ( cpv ): 18424300   Engangshandsker, 18937000   Sække til pakning af varer, 19640000   Affaldssække og -poser af polyethylen, 24000000   Kemiske produkter, 33141000   Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer, 33711430   Engangsvådservietter, 33711900   Sæbe, 33741000   Håndplejemidler, 33763000   Papirhåndklæder, 33770000   Sanitetsartikler af papir, 33771000   Toiletpapir, 33772000   Engangsprodukter af papir, 39222110   Engangsbestik og -tallerkner, 39222120   Engangskrus, 39525800   Rengøringsklude, 39800000   Rengørings-, pudse- og poleringsmidler, 39821000   Rengøringsmidler med ammoniak, 39822000   Rengøringsmidler med alkali, 39830000   Rengøringsmidler, 39831000   Vaskemidler, 39831240   Rengøringspræparater, 39831300   Rengøringsmidler til gulve, 39831400   Rengøringsmidler til skærme, 39832000   Opvaskemidler, 45452000   Udvendig rengøring af bygninger
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : DSB er dog med 3 måneders skriftligt varsel til Leverandøren før Løbetidens udløb berettiget til at forlænge Løbetiden med yderligere 2 x 12 måneder.
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Der kan ske levering til samtlige af DSB's lokationer, både nuværende og fremtidige der måtte opstå i Rammeaftalens løbetid.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/07/2024
Varigheds slutdato : 30/06/2030
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 24
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Er beskrevet i rammeaftalens afsnit 23, og Ordregiver har option på at forlænge kontrakten på uændrede vilkår i op til to gange af 12 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 35 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 45 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Tilbud, der ikke overholder krav i udbudsbetingelsernes afsnit 6.2 vil blive erklæret ukonditionsmæssige og vil ikke blive taget i betragtning. Ordregiver er dog berettiget, men ikke forpligtet, til at berigtige tilbuddet/ESPD’et i henhold til Udbudslovens § 159, stk. 5. I kontraktens løbetid er der for Ordregiver mulighed for at aftage følgende option: Mulighed for forlængelse af Rammeaftalen som beskrevet i Rammeaftalens afsnit 23.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Gennemsnitlig årsomsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: Tilbudsgivers gennemsnitlige årsomsætning i de tre seneste disponible regnskabsår Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, kræver ordregiver, at tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges nedenstående dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet. DSB henviser i øvrigt til dokumentationsformerne angivet i udbudsloven § 154, stk. 1, nr. 2, og stk. 2. (omsætning i de tre seneste år): Erklæring om virksomhedens samlede omsætning eller uddrag heraf i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges nedenstående dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Mindstekrav til det niveau, der kræves: Som minimumskrav kræves en gennemsnitlig årlig omsætning på mindst 20 mio. DKK inden for de seneste 3 finansielle år. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de seneste 3 finansielle år. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de seneste 3 finansielle år. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B ”Samlet årsomsætning”.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: Tilbudsgivers soliditetsgrad i de tre seneste disponible regnskabsår Tilbudsgivers EBIT-margin i de tre seneste disponible regnskabsår Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, kræver ordregiver, at tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges nedenstående dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet. DSB henviser i øvrigt til dokumentationsformerne angivet i udbudsloven § 154, stk. 1, nr. 2, og stk. 2. (Soliditetsgrad): Erklæring om virksomhedens soliditetsgrad, udregnet som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 pr. år, eller uddrag heraf i de seneste 3 disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. (EBIT-margin): Erklæring om virksomhedens EBIT-margin, udregnet som (EBIT/Omsætning) * 100, pr. år, eller uddrag heraf i de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges nedenstående dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Mindstekrav til det niveau, der kræves: Som minimumskrav kræves en gennemsnitlig soliditetsgrad på mindst 20% indenfor de seneste 3 finansielle år. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent og som gennemsnit af de seneste 3 finansielle år. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.”Finansielle nøgletal” Ansøger bedes tydeligt anføre ”soliditetsgrad” i besvarelse. Som minimumskrav kræves en gennemsnitlig EBIT-margin, udregnes som (EBIT/Omsætning) * 100, på mindst 1,5% indenfor de seneste 3 finansielle år. Gennemsnitlig EBIT-margin beregnes som gennemsnittet af EBIT-marginen for de seneste 3 finansielle år. Hvis tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes EBIT-margin som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede EBIT i forhold til deres samlede omsætning, udregnet i procent i de seneste 3 finansielle år. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes EBIT margin på en tilsvarende måde, dvs. sammenslutningens samlede EBIT i forhold til deres samlede omsætning udregnet i procent og som gennemsnit af de seneste 3 finansielle år. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B ”Finansielle nøgletal” Ansøger bedes tydeligt anføre ”EBIT-margin” i besvarelse.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : pris
Beskrivelse : k
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : kvalitet
Beskrivelse : m
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 16/05/2024   11:00:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måneder
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 17/05/2024   13:05:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Finansiel ordning : Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet. Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer. Lovbekendtgørelsen kan hentes på www.retsinformation.dk
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet under ”Organisation” Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : DSB
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : DSB
Organisation, der behandler tilbud : DSB
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : DSB
Registreringsnummer : 25 05 00 53
Postadresse : Telegade 2    
By : Taastrup
Postnummer : 2630
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kathrine Conda
E-mail : kadc@dsb.dk
Telefon : +45 24680000
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
10. Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres : 6e34cfe9-d10e-4530-9217-60e43313f798-01
Hovedårsagen til ændringen : Hensigt om annullering
Beskrivelse : udbuddet er annulleret, da der er indkommet en række bemærkninger til udbuddet som ordregiver er nød til at tage stilling til inden udbuddet kan gennemføres.
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : ORG-0001
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : ORG-0002
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : ORG-0003
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : PROCEDURE
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : LOT-0000
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : e3289c48-d96c-4f9f-9d59-cac6ea25cddd   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 15/05/2024   13:15:39 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 15/05/2024   13:16:07 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 294136-2024
EUT-S-nummer : 96/2024
Offentliggørelsesdato : 17/05/2024

Send til en kollega

0.062