23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
17.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Syddanmark

Indkøb af behandlingsprodukter til Søvnapnøpatienter hos Region Syddanmark


Region Syddanmark

293328-2024 - Resultater
Danmark – Respirationsmonitorer – Indkøb af behandlingsprodukter til Søvnapnøpatienter hos Region Syddanmark
OJ S 96/2024 17/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Syddanmark
Køberens retlige status : Offentligretligt organ, der styres af en regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Indkøb af behandlingsprodukter til Søvnapnøpatienter hos Region Syddanmark
Beskrivelse : Indkøb og levering af behandlingsprodukter til Søvnapnøpatienter hos Region Syddanmark. Behandlingsprodukter omfatter blandt andet: APAP/CPAP apparater, ASV Apparater, tilbehørsdele til apparaterne og forskellige ansigtsmasker. Udbuddet er opdelt i følgende 14 delkontrakter; • Delkontrakt 1: APAP/CPAP 4 – 20 cm H2O Apparat inkl. tilbehør. • Delkontrakt 2: APAP/CPAP 4 – 25 cm H2O Apparat inkl. tilbehør. • Delkontrakt 3: ASV Apparat inkl. tilbehør. • Delkontrakt 4: Tilbehør (nuværende apparater) Airsense S9/ 10 & 11, Aircurve 10 Vauto, Aircurve 10 CS Pacewave. • Delkontrakt 5: Nasalmaske minimal kontakt. • Delkontrakt 6: Nasalmaske u/pandefiksering. • Delkontrakt 7: Nasalmaske m/pandefiksering. • Delkontrakt 8: Fullfacemaske u/pandefiksering. • Delkontrakt 9: Fullfacemaske m/pandefiksering. • Delkontrakt 10: Nasalmaske med allergivenlige cushion. • Delkontrakt 11: Fullfacemaske med allergivenlige cushion. • Delkontrakt 12: Nasalmaske uden magnetlukning. • Delkontrakt 13: Fullfacemaske uden magnetlukning. • Delkontrakt 14: Positionstræner.
Identifikator for proceduren : 660311eb-3a0f-4555-95a8-169ebcf81794
Tidligere bekendtgørelse : 2869e97b-f875-4d64-b903-c5e58c63568f-01
Intern identifikator : 22/39551
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Udbudslovengive tilbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33195110   Respirationsmonitorer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33157110   Iltmaske, 33171110   Anæstesimaske, 33171210   Genoplivningsmaske, 33195000   Patientovervågningssystem
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 87 141 095,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 139 425 752,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Udelukkelsesgrunden i Udbudslovens § 134 a finder tillige anvendelse (En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land.).
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delkontrakt 1: APAP/CPAP Apparat 4-20 cm H20 inkl. tilbehør.
Beskrivelse : For Delkontrakt 1 gælder således, at Kontrakten omfatter levering af følgende Produkter: • APAP/CPAP Apparat 4-20 cm H20 inkl. tilbehør - ekskl. fugter (Sæt 1a)/og - inkl. fugter(Sæt 1b) Sæt 1a pakket i taske - ekskl. fugter (Komplet funktionel løsning) F.eks. bestående af: 1 stk. APAP apparat 4-20 cm, 1 stk. let og fleksibel slange, 1 stk. 2,5 meter strømforsyning t/220 volt, 1 stk. dækplade, 2-3 stk. filtre, 1 stk. manual. Inkl. telemedicinsk modem/modul, dvs. dataoverførsel, program til anvendelse af data samt opdatering i apparatets levetid. Den komplette løsning inkl. hardware og software samt adgang til data og service (hotline). Sæt 1b pakket i taske - inkl. fugter (Komplet funktionel løsning) F.eks. bestående af: 1 stk. APAP apparat 4-20 cm inkl. fugter, 1 stk. tilhørende temperaturregulerende slange, 1 stk. 2,5 meter strømforsyning t/220 volt, 1 stk. dækplade (KUN - hvis relevant for komplet løsning) 2-3 stk. filtre. Inkl. telemedicinsk modem/modul, dvs. dataoverførsel, program til anvendelse af data samt opdatering i apparatets levetid. Den komplette løsning inkl. hardware og software samt adgang til data og service (hotline) Herunder enkeltdelene til sættene som : APAP Apparat, Fugtermodul, Slange, Filtre, Allergifiltre, Varmeslange, Ekstra lang slange, Taske, Strømforsyning Delkontrakten er en 4 årig rammeaftale. Den maksimale værdi af delkontrakt 1 i kontraktperioden er uanset, hvad der i øvrigt måtte fremgå af Kontrakten 28.408.320 kr. ekskl. moms.
Intern identifikator : 22/39551-01
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33195110   Respirationsmonitorer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33157110   Iltmaske, 33171110   Anæstesimaske, 33171210   Genoplivningsmaske, 33195000   Patientovervågningssystem
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ingen
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan ikke forlænges.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 17 755 200,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 28 408 320,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7.
Strategiske udbud
Formålet med strategiske udbud : Ingen strategiske udbud
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Forstået som den samlede tilbudspris pr. delkontrakt, jf. Kontraktbilag 3. Den samlede tilbudspris pr. delkontrakt beregnes på baggrund af det af Ordregiver i Kontraktbilag 3 angivne forventede forbrug samt Tilbudsgivers besvarelserne i Kontraktbilag 3. Det faktisk fakturerede beløb kan således vise sig at blive større eller mindre end den samlede tilbudspris.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og Medicinsk funktion
Beskrivelse : ”Kvalitet og Medicinsk funktion” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2, specifikt angår ”kvalitet”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service
Beskrivelse : ”Service” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2B, specifikt angår ”Service”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bæredygtighed
Beskrivelse : ”Bæredygtighed” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2, specifikt angår ”Bæredygtighed”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 5
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: "Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for Udbud
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delkontrakt 2: APAP/CPAP Apparat 4-25 cm H20 inkl. tilbehør.
Beskrivelse : For Delkontrakt 2 gælder således, at Kontrakten omfatter levering af følgende Produkter: • APAP/CPAP Apparat 4-25 cm H20 inkl. tilbehør - ekskl. fugter (Sæt 2a)/og - inkl. fugter(Sæt 2b) Sæt 2a pakket i taske - ekskl. fugter (Komplet funktionel løsning) F.eks. bestående af: 1 stk. APAP apparat 4-25 cm, 1 stk. let og fleksibel slange, 1 stk. 2,5 meter strømforsyning t/220 volt, 1 stk. dækplade, 2-3 stk. filtre, 1 stk. manual. Inkl. telemedicinsk modem/modul, dvs. dataoverførsel, program til anvendelse af data samt opdatering i apparatets levetid. Den komplette løsning inkl. hardware og software samt adgang til data og service (hotline). Sæt 2b pakket i taske - inkl. fugter (Komplet funktionel løsning) F.eks. bestående af: 1 stk. APAP apparat 4-25 cm inkl. fugter, 1 stk. tilhørende temperaturregulerende slange, 1 stk. 2,5 meter strømforsyning t/220 volt, 1 stk. dækplade (KUN - hvis relevant for komplet løsning) 2-3 stk. filtre. Inkl. telemedicinsk modem/modul, dvs. dataoverførsel, program til anvendelse af data samt opdatering i apparatets levetid. Den komplette løsning inkl. hardware og software samt adgang til data og service (hotline) Herunder enkeltdelene til sættene som : APAP Apparat, Fugter modul, Slange, Filtre, Allergifiltre, Varmeslange, Ekstra lang slange, Taske, Strømforsyning, Dækplade og SD kort til apparat Delkontrakten er en 4 årig rammeaftale. Den maksimale værdi af delkontrakt 2 i kontraktperioden er uanset, hvad der i øvrigt måtte fremgå af Kontrakten 28.443.520 kr. ekskl. moms.
Intern identifikator : 22/39551-02
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33195110   Respirationsmonitorer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33157110   Iltmaske, 33171110   Anæstesimaske, 33171210   Genoplivningsmaske, 33195000   Patientovervågningssystem
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ingen
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan ikke forlænges.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 17 777 200,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 28 443 520,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Forstået som den samlede tilbudspris pr. delkontrakt, jf. Kontraktbilag 3. Den samlede tilbudspris pr. delkontrakt beregnes på baggrund af det af Ordregiver i Kontraktbilag 3 angivne forventede forbrug samt Tilbudsgivers besvarelserne i Kontraktbilag 3. Det faktisk fakturerede beløb kan således vise sig at blive større eller mindre end den samlede tilbudspris.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og Medicinsk funktion
Beskrivelse : ”Kvalitet og Medicinsk funktion” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2, specifikt angår ”kvalitet”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service
Beskrivelse : ”Service” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2B, specifikt angår ”Service”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bæredygtighed
Beskrivelse : ”Bæredygtighed” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2, specifikt angår ”Bæredygtighed”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 5
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: "Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Syddanmark
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Delkontrakt 3: ASV Apparat inkl. tilbehør.
Beskrivelse : For Delkontrakt 3 gælder således, at Kontrakten omfatter levering af følgende Produkter: • ASV Apparat inkl. tilbehør. • APAP/CPAP Apparat 4-25 cm H20 inkl. tilbehør - ekskl. fugter (Sæt 2a)/og - inkl. fugter(Sæt 2b) Sæt 2a pakket i taske - ekskl. fugter (Komplet funktionel løsning) F.eks. bestående af: 1 stk. APAP apparat 4-25 cm, 1 stk. let og fleksibel slange, 1 stk. 2,5 meter strømforsyning t/220 volt, 1 stk. dækplade, 2-3 stk. filtre, 1 stk. manual. Inkl. telemedicinsk modem/modul, dvs. dataoverførsel, program til anvendelse af data samt opdatering i apparatets levetid. Den komplette løsning inkl. hardware og software samt adgang til data og service (hotline). Sæt 2b pakket i taske - inkl. fugter (Komplet funktionel løsning) F.eks. bestående af: 1 stk. APAP apparat 4-25 cm inkl. fugter, 1 stk. tilhørende temperaturregulerende slange, 1 stk. 2,5 meter strømforsyning t/220 volt, 1 stk. dækplade (KUN - hvis relevant for komplet løsning) 2-3 stk. filtre. Inkl. telemedicinsk modem/modul, dvs. dataoverførsel, program til anvendelse af data samt opdatering i apparatets levetid. Den komplette løsning inkl. hardware og software samt adgang til data og service (hotline) Herunder enkeltdelene til sættene som : APAP Apparat, Fugter modul, Slange, Filtre, Allergifiltre, Varmeslange, Ekstra lang slange, Taske, Strømforsyning, Dækplade og SD kort til apparat Delkontrakten er en 4 årig rammeaftale. Den maksimale værdi af delkontrakt 3 i kontraktperioden er uanset, hvad der i øvrigt måtte fremgå af Kontrakten 15.104.000 kr. ekskl. moms.
Intern identifikator : 22/39551-03
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33195110   Respirationsmonitorer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33157110   Iltmaske, 33171110   Anæstesimaske, 33171210   Genoplivningsmaske, 33195000   Patientovervågningssystem
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ingen
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan ikke forlænges.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 9 440 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 15 104 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Forstået som den samlede tilbudspris pr. delkontrakt, jf. Kontraktbilag 3. Den samlede tilbudspris pr. delkontrakt beregnes på baggrund af det af Ordregiver i Kontraktbilag 3 angivne forventede forbrug samt Tilbudsgivers besvarelserne i Kontraktbilag 3. Det faktisk fakturerede beløb kan således vise sig at blive større eller mindre end den samlede tilbudspris.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og Medicinsk funktion
Beskrivelse : ”Kvalitet og Medicinsk funktion” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2, specifikt angår ”kvalitet”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service
Beskrivelse : ”Service” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2B, specifikt angår ”Service”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bæredygtighed
Beskrivelse : ”Bæredygtighed” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2, specifikt angår ”Bæredygtighed”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 5
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: "Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0004
Titel : Delkontrakt 4: Tilbehør (nuværende apparater) Airsense S9/ 10 & 11, Aircurve 10 Vauto, Aircurve 10 CS Pacewave.
Beskrivelse : For Delkontrakt 4 gælder således, at Kontrakten omfatter levering af følgende Produkter: • Tilbehør (nuværende apparater) Airsense S9/ 10 & 11, Aircurve 10 Vauto, Aircurve 10 CS Pacewave. Slange minimum 1,8 m Fugter Filter Allergifilter Strømforsyning 65W Strømforsyning 90W Taske Varmeslange (både Ø15 ogØ19) Slange længere end 1,8 m SD kort til Apparat (Pakning - 10 styk) Delkontrakten er en 4 årig rammeaftale. Den maksimale værdi af delkontrakt 4 i kontraktperioden er uanset, hvad der i øvrigt måtte fremgå af Kontrakten 6.894.400 kr. ekskl. moms.
Intern identifikator : 22/39551-04
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33195110   Respirationsmonitorer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33157110   Iltmaske, 33171110   Anæstesimaske, 33171210   Genoplivningsmaske, 33195000   Patientovervågningssystem
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ingen.
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan ikke forlænges
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 309 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 6 894 400,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Forstået som den samlede tilbudspris pr. delkontrakt, jf. Kontraktbilag 3. Den samlede tilbudspris pr. delkontrakt beregnes på baggrund af det af Ordregiver i Kontraktbilag 3 angivne forventede forbrug samt Tilbudsgivers besvarelserne i Kontraktbilag 3. Det faktisk fakturerede beløb kan således vise sig at blive større eller mindre end den samlede tilbudspris.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og Medicinsk funktion
Beskrivelse : ”Kvalitet og Medicinsk funktion” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2, specifikt angår ”kvalitet”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bæredygtighed
Beskrivelse : ”Bæredygtighed” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2, specifikt angår ”Bæredygtighed”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: "Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0005
Titel : Delkontrakt 5: Nasalmaske minimal kontakt.
Beskrivelse : For Delkontrakt 5 gælder således, at Kontrakten omfatter levering af følgende Produkter: • Nasalpudemaske med pillows cushion (alle størrelser) Headgear til maske(alle størrelser) Cushion til maske i pkt. 5.1 (alle størrelser) Delkontrakten er en 4 årig rammeaftale. Den maksimale værdi af delkontrakt 5 i kontraktperioden er uanset, hvad der i øvrigt måtte fremgå af Kontrakten 7.760.276 kr. ekskl. moms.
Intern identifikator : 22/39551-05
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33195110   Respirationsmonitorer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33157110   Iltmaske, 33171110   Anæstesimaske, 33171210   Genoplivningsmaske, 33195000   Patientovervågningssystem
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ingen
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan ikke forlænges
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 850 172,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 7 760 276,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Forstået som den samlede tilbudspris pr. delkontrakt, jf. Kontraktbilag 3. Den samlede tilbudspris pr. delkontrakt beregnes på baggrund af det af Ordregiver i Kontraktbilag 3 angivne forventede forbrug samt Tilbudsgivers besvarelserne i Kontraktbilag 3. Det faktisk fakturerede beløb kan således vise sig at blive større eller mindre end den samlede tilbudspris.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og Medicinsk funktion
Beskrivelse : ”Kvalitet og Medicinsk funktion” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2, specifikt angår ”kvalitet”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bæredygtighed
Beskrivelse : ”Bæredygtighed” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2, specifikt angår ”Bæredygtighed”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: "Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0006
Titel : Delkontrakt 6: Nasalmaske u/pandefiksering.
Beskrivelse : For Delkontrakt 6 gælder således, at Kontrakten omfatter levering af følgende Produkter: Nasalmaske u/ pandefiksering (alle størrelser) Headgear til maske (alle størrelser) Cushion til maske (alle størrelser) Delkontrakten er en 4 årig rammeaftale. Den maksimale værdi af delkontrakt 6 i kontraktperioden er uanset, hvad der i øvrigt måtte fremgå af Kontrakten 7.487.622 kr. ekskl. moms.
Intern identifikator : 22/39551-06
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33195110   Respirationsmonitorer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33157110   Iltmaske, 33171110   Anæstesimaske, 33171210   Genoplivningsmaske, 33195000   Patientovervågningssystem
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ingen
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan ikke forlænges.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 679 764,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 7 487 622,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Forstået som den samlede tilbudspris pr. delkontrakt, jf. Kontraktbilag 3. Den samlede tilbudspris pr. delkontrakt beregnes på baggrund af det af Ordregiver i Kontraktbilag 3 angivne forventede forbrug samt Tilbudsgivers besvarelserne i Kontraktbilag 3. Det faktisk fakturerede beløb kan således vise sig at blive større eller mindre end den samlede tilbudspris.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og Medicinsk funktion
Beskrivelse : ”Kvalitet og Medicinsk funktion” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2, specifikt angår ”kvalitet”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bæredygtighed
Beskrivelse : ”Bæredygtighed” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2, specifikt angår ”Bæredygtighed”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: "Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0007
Titel : Delkontrakt 7: Nasalmaske m/pandefiksering.
Beskrivelse : For Delkontrakt 7 gælder således, at Kontrakten omfatter levering af følgende Produkter: Nasalmaske m/pandefiksering (alle størrelser) Headgear til maske (alle størrelser) Cushion til maske i pkt. 7.1 (alle størrelser) Delkontrakten er en 4 årig rammeaftale. Den maksimale værdi af delkontrakt 7 i kontraktperioden er uanset, hvad der i øvrigt måtte fremgå af Kontrakten 1.522.820 kr. ekskl. moms.
Intern identifikator : 22/39551-07
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33195110   Respirationsmonitorer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33157110   Iltmaske, 33171110   Anæstesimaske, 33171210   Genoplivningsmaske, 33195000   Patientovervågningssystem
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ingen
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan ikke forlænges.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 951,76   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 1 522 820,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Forstået som den samlede tilbudspris pr. delkontrakt, jf. Kontraktbilag 3. Den samlede tilbudspris pr. delkontrakt beregnes på baggrund af det af Ordregiver i Kontraktbilag 3 angivne forventede forbrug samt Tilbudsgivers besvarelserne i Kontraktbilag 3. Det faktisk fakturerede beløb kan således vise sig at blive større eller mindre end den samlede tilbudspris.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og Medicinsk funktion
Beskrivelse : ”Kvalitet og Medicinsk funktion” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2, specifikt angår ”kvalitet”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bæredygtighed
Beskrivelse : ”Bæredygtighed” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2, specifikt angår ”Bæredygtighed”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: "Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0008
Titel : Delkontrakt 8: Fullfacemaske u/pandefiksering.
Beskrivelse : For Delkontrakt 8 gælder således, at Kontrakten omfatter levering af følgende Produkter: Fullface maske u/pandefiksering (alle størrelser) Headgear til maske 8.1 (alle størrelser) Cushion til maske i pkt. 8.1 (alle størrelser) Delkontrakten er en 4 årig rammeaftale. Den maksimale værdi af delkontrakt 8 i kontraktperioden er uanset, hvad der i øvrigt måtte fremgå af Kontrakten 20.524.806 kr. ekskl. moms.
Intern identifikator : 22/39551-08
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33195110   Respirationsmonitorer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33157110   Iltmaske, 33171110   Anæstesimaske, 33171210   Genoplivningsmaske, 33195000   Patientovervågningssystem
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ingen
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan ikke for længes
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 12 828 004,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 20 524 806,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Forstået som den samlede tilbudspris pr. delkontrakt, jf. Kontraktbilag 3. Den samlede tilbudspris pr. delkontrakt beregnes på baggrund af det af Ordregiver i Kontraktbilag 3 angivne forventede forbrug samt Tilbudsgivers besvarelserne i Kontraktbilag 3. Det faktisk fakturerede beløb kan således vise sig at blive større eller mindre end den samlede tilbudspris.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og Medicinsk funktion
Beskrivelse : ”Kvalitet og Medicinsk funktion” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2, specifikt angår ”kvalitet”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bæredygtighed
Beskrivelse : ”Bæredygtighed” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2, specifikt angår ”Bæredygtighed”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: "Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0009
Titel : Delkontrakt 9: Fullfacemaske m/pandefiksering.
Beskrivelse : For Delkontrakt 9 gælder således, at Kontrakten omfatter levering af følgende Produkter: FullFace maske m/ pandefiksering (alle størrelser) Headgear til maske (alle størrelser) Cushion til maske (alle størrelser) Delkontrakten er en 4 årig rammeaftale. Den maksimale værdi af delkontrakt 9 i kontraktperioden er uanset, hvad der i øvrigt måtte fremgå af Kontrakten 7.142.835 kr. ekskl. moms.
Intern identifikator : 22/39551-09
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33195110   Respirationsmonitorer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33157110   Iltmaske, 33171110   Anæstesimaske, 33171210   Genoplivningsmaske, 33195000   Patientovervågningssystem
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ingen.
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan ikke forlænges.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 464 272,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 7 142 835,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Forstået som den samlede tilbudspris pr. delkontrakt, jf. Kontraktbilag 3. Den samlede tilbudspris pr. delkontrakt beregnes på baggrund af det af Ordregiver i Kontraktbilag 3 angivne forventede forbrug samt Tilbudsgivers besvarelserne i Kontraktbilag 3. Det faktisk fakturerede beløb kan således vise sig at blive større eller mindre end den samlede tilbudspris.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og Medicinsk funktion
Beskrivelse : ”Kvalitet og Medicinsk funktion” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2, specifikt angår ”kvalitet”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bæredygtighed
Beskrivelse : ”Bæredygtighed” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2, specifikt angår ”Bæredygtighed”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: "Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0010
Titel : Delkontrakt 10: Nasalmaske med allergivenlige cushion.
Beskrivelse : For Delkontrakt 10 gælder således, at Kontrakten omfatter levering af følgende Produkter: Nasal maske med allergivenlige silikonefri cushion (alle størrelser) Headgear til maske (alle størrelser) Cushion til maske (alle størrelser) Delkontrakten er en4 årig rammeaftale Den maksimale værdi af delkontrakt 10 i kontraktperioden er uanset, hvad der i øvrigt måtte fremgå af Kontrakten 129.920 kr. ekskl. moms.
Intern identifikator : 22/39551-10
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33195110   Respirationsmonitorer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33157110   Iltmaske, 33171110   Anæstesimaske, 33171210   Genoplivningsmaske, 33195000   Patientovervågningssystem
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ingen.
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan ikke forlænges.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 81 200,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 129 920,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Forstået som den samlede tilbudspris pr. delkontrakt, jf. Kontraktbilag 3. Den samlede tilbudspris pr. delkontrakt beregnes på baggrund af det af Ordregiver i Kontraktbilag 3 angivne forventede forbrug samt Tilbudsgivers besvarelserne i Kontraktbilag 3. Det faktisk fakturerede beløb kan således vise sig at blive større eller mindre end den samlede tilbudspris.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og Medicinsk funktion
Beskrivelse : ”Kvalitet og Medicinsk funktion” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2, specifikt angår ”kvalitet”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bæredygtighed
Beskrivelse : ”Bæredygtighed” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2, specifikt angår ”Bæredygtighed”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: "Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0011
Titel : Delkontrakt 11: Fullfacemaske med allergivenlige cushion.
Beskrivelse : For Delkontrakt 11 gælder således, at Kontrakten omfatter levering af følgende Produkter: Fullface maske med allergivenlige silikonefri cushion (alle størrelser) Headgear til maske (alle størrelser) Cushion til maske (alle størrelser) Delkontrakten er en 4 årig rammeaftale. Den maksimale værdi af delkontrakt 11 i kontraktperioden er uanset, hvad der i øvrigt måtte fremgå af Kontrakten 2.992.320 kr. ekskl. moms.
Intern identifikator : 22/39551-11
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33195110   Respirationsmonitorer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33157110   Iltmaske, 33171110   Anæstesimaske, 33171210   Genoplivningsmaske, 33195000   Patientovervågningssystem
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ingen.
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan ikke forlænges
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 870 200,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 2 992 320,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Forstået som den samlede tilbudspris pr. delkontrakt, jf. Kontraktbilag 3. Den samlede tilbudspris pr. delkontrakt beregnes på baggrund af det af Ordregiver i Kontraktbilag 3 angivne forventede forbrug samt Tilbudsgivers besvarelserne i Kontraktbilag 3. Det faktisk fakturerede beløb kan således vise sig at blive større eller mindre end den samlede tilbudspris.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og Medicinsk funktion
Beskrivelse : ”Kvalitet og Medicinsk funktion” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2, specifikt angår ”kvalitet”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bæredygtighed
Beskrivelse : ”Bæredygtighed” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2, specifikt angår ”Bæredygtighed”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: "Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0012
Titel : Delkontrakt 12: Nasalmaske uden magnetlukning.
Beskrivelse : For Delkontrakt 12 gælder således, at Kontrakten omfatter levering af følgende Produkter: Nasal maske uden magnetlukning (alle størrelser) Headgear til maske (alle størrelser) Cushion til maske (alle størrelser) Delkontrakten er en 4 årig rammeaftale. Den maksimale værdi af delkontrakt 12 i kontraktperioden er uanset, hvad der i øvrigt måtte fremgå af Kontrakten 4.366.208 kr. ekskl. moms.
Intern identifikator : 22/39551-12
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33195110   Respirationsmonitorer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33157110   Iltmaske, 33171110   Anæstesimaske, 33171210   Genoplivningsmaske, 33195000   Patientovervågningssystem
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ingen.
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan ikke forlænges
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 728 880,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 4 366 208,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Forstået som den samlede tilbudspris pr. delkontrakt, jf. Kontraktbilag 3. Den samlede tilbudspris pr. delkontrakt beregnes på baggrund af det af Ordregiver i Kontraktbilag 3 angivne forventede forbrug samt Tilbudsgivers besvarelserne i Kontraktbilag 3. Det faktisk fakturerede beløb kan således vise sig at blive større eller mindre end den samlede tilbudspris.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og Medicinsk funktion
Beskrivelse : ”Kvalitet og Medicinsk funktion” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2, specifikt angår ”kvalitet”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bæredygtighed
Beskrivelse : ”Bæredygtighed” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2, specifikt angår ”Bæredygtighed”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: "Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0013
Titel : Delkontrakt 13: Fullfacemaske uden magnetlukning.
Beskrivelse : For Delkontrakt 13 gælder således, at Kontrakten omfatter levering af følgende Produkter: Fullfacemasker uden magnetlukning (alle størrelser) Headgear til maske (alle størrelser) Cushion til maske i pkt. 13.1 (alle størrelser) Delkontrakten er en 4 årig rammeaftale. Den maksimale værdi af delkontrakt 13 i kontraktperioden er uanset, hvad der i øvrigt måtte fremgå af Kontrakten 6.146.304 kr. ekskl. moms.
Intern identifikator : 22/39551-13
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33195110   Respirationsmonitorer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33157110   Iltmaske, 33171110   Anæstesimaske, 33171210   Genoplivningsmaske, 33195000   Patientovervågningssystem
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ingen.
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan ikke forlænges.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 3 841 440,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 6 146 304,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Forstået som den samlede tilbudspris pr. delkontrakt, jf. Kontraktbilag 3. Den samlede tilbudspris pr. delkontrakt beregnes på baggrund af det af Ordregiver i Kontraktbilag 3 angivne forventede forbrug samt Tilbudsgivers besvarelserne i Kontraktbilag 3. Det faktisk fakturerede beløb kan således vise sig at blive større eller mindre end den samlede tilbudspris.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og Medicinsk funktion
Beskrivelse : ”Kvalitet og Medicinsk funktion” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2, specifikt angår ”kvalitet”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bæredygtighed
Beskrivelse : ”Bæredygtighed” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2, specifikt angår ”Bæredygtighed”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: "Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0014
Titel : Delkontrakt 14: Positionstræner.
Beskrivelse : For Delkontrakt 14 gælder således, at Kontrakten omfatter levering af følgende Produkter: Positionstræner Bælte til Positionstræner Klæbepuder til Positions Delkontrakten er en 4 årig rammeaftale Den maksimale værdi af delkontrakt 14 i kontraktperioden er uanset, hvad der i øvrigt måtte fremgå af Kontrakten 2.502.400 kr. ekskl. moms.
Intern identifikator : 22/39551-14
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33195110   Respirationsmonitorer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33157110   Iltmaske, 33171110   Anæstesimaske, 33171210   Genoplivningsmaske, 33195000   Patientovervågningssystem
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ingen.
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan ikke forlænges.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 564 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 2 502 400,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Forstået som den samlede tilbudspris pr. delkontrakt, jf. Kontraktbilag 3. Den samlede tilbudspris pr. delkontrakt beregnes på baggrund af det af Ordregiver i Kontraktbilag 3 angivne forventede forbrug samt Tilbudsgivers besvarelserne i Kontraktbilag 3. Det faktisk fakturerede beløb kan således vise sig at blive større eller mindre end den samlede tilbudspris.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og Medicinsk funktion
Beskrivelse : ”Kvalitet og Medicinsk funktion” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2, specifikt angår ”kvalitet”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bæredygtighed
Beskrivelse : ”Bæredygtighed” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2, specifikt angår ”Bæredygtighed”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: "Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 122 993 548,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 184 490 322,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 122 993 548,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 59 869 302,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 39 912 868,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Nowus Healthcare A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delkontrakt 1: APAP/CPAP Apparat 4-20 cm H20 inkl. tilbehør. - Nowus Healthcare A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 1: APAP/CPAP Apparat 4-20 cm H20 inkl. tilbehør. - Nowus Healthcare A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Vinder :
Officielt navn : ResMed Maribo A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delkontrakt 1: APAP/CPAP Apparat 4-20 cm H20 inkl. tilbehør. - ResMed Maribo A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 1: APAP/CPAP Apparat 4-20 cm H20 inkl. tilbehør. - ResMed Maribo A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 13 841 052,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 9 227 368,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : ResMed Maribo A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delkontrakt 2: APAP/CPAP Apparat 4-25 cm H20 inkl. tilbehør. - ResMed Maribo A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 2: APAP/CPAP Apparat 4-25 cm H20 inkl. tilbehør. - ResMed Maribo A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 2 773 026,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 1 848 684,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Nowus Healthcare A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delkontrakt 3: ASV Apparat inkl. tilbehør. - Nowus Healthcare A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 3: ASV Apparat inkl. tilbehør. - Nowus Healthcare A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Vinder :
Officielt navn : ResMed Maribo A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delkontrakt 3: ASV Apparat inkl. tilbehør. - ResMed Maribo A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 3: ASV Apparat inkl. tilbehør. - ResMed Maribo A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0004
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 36 814 512,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 24 543 008,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : ResMed Maribo A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delkontrakt 4: Tilbehør (nuværende apparater) Airsense S9/ 10 & 11, Aircurve 10 Vauto, Aircurve 10 CS Pacewave. - ResMed Maribo A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0004
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 4: Tilbehør (nuværende apparater) Airsense S9/ 10 & 11, Aircurve 10 Vauto, Aircurve 10 CS Pacewave. - ResMed Maribo A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0005
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 6 449 220,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 4 299 480,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Medidyne A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delkontrakt 5: Nasalmaske minimal kontakt. - Medidyne A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0005
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 5: Nasalmaske minimal kontakt. - Medidyne A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Vinder :
Officielt navn : ResMed Maribo A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delkontrakt 5: Nasalmaske minimal kontakt. - ResMed Maribo A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0005
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 5: Nasalmaske minimal kontakt. - ResMed Maribo A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Vinder :
Officielt navn : Fisher & Paykel Healthcare
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delkontrakt 5: Nasalmaske minimal kontakt. - Fisher & Paykel Healthcare
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0005
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 5: Nasalmaske minimal kontakt. - Fisher & Paykel Healthcare
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0006
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 7 320 240,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 4 880 160,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Medidyne A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delkontrakt 6: Nasalmaske u/pandefiksering. - Medidyne A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0006
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 6: Nasalmaske u/pandefiksering. - Medidyne A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Vinder :
Officielt navn : ResMed Maribo A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delkontrakt 6: Nasalmaske u/pandefiksering. - ResMed Maribo A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0006
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 6: Nasalmaske u/pandefiksering. - ResMed Maribo A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Vinder :
Officielt navn : Fisher & Paykel Healthcare
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delkontrakt 6: Nasalmaske u/pandefiksering. - Fisher & Paykel Healthcare
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0006
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 6: Nasalmaske u/pandefiksering. - Fisher & Paykel Healthcare
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0007
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 1 822 140,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 1 214 760,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Medidyne A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delkontrakt 7: Nasalmaske m/pandefiksering. - Medidyne A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0007
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 7: Nasalmaske m/pandefiksering. - Medidyne A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Vinder :
Officielt navn : ResMed Maribo A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delkontrakt 7: Nasalmaske m/pandefiksering. - ResMed Maribo A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0007
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 7: Nasalmaske m/pandefiksering. - ResMed Maribo A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Vinder :
Officielt navn : Fisher & Paykel Healthcare
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delkontrakt 7: Nasalmaske m/pandefiksering. - Fisher & Paykel Healthcare
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0007
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 7: Nasalmaske m/pandefiksering. - Fisher & Paykel Healthcare
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0008
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 33 154 500,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 22 103 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Medidyne A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delkontrakt 8: Fullfacemaske u/pandefiksering. - Medidyne A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0008
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 8: Fullfacemaske u/pandefiksering. - Medidyne A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Vinder :
Officielt navn : ResMed Maribo A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delkontrakt 8: Fullfacemaske u/pandefiksering. - ResMed Maribo A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0008
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 8: Fullfacemaske u/pandefiksering. - ResMed Maribo A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Vinder :
Officielt navn : Fisher & Paykel Healthcare
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delkontrakt 8: Fullfacemaske u/pandefiksering. - Fisher & Paykel Healthcare
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0008
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 8: Fullfacemaske u/pandefiksering. - Fisher & Paykel Healthcare
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0009
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 7 637 280,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 5 091 520,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Nowus Healthcare A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delkontrakt 9: Fullfacemaske m/pandefiksering. - Nowus Healthcare A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0009
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 9: Fullfacemaske m/pandefiksering. - Nowus Healthcare A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Vinder :
Officielt navn : ResMed Maribo A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delkontrakt 9: Fullfacemaske m/pandefiksering. - ResMed Maribo A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0009
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 9: Fullfacemaske m/pandefiksering. - ResMed Maribo A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Vinder :
Officielt navn : Fisher & Paykel Healthcare
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delkontrakt 9: Fullfacemaske m/pandefiksering. - Fisher & Paykel Healthcare
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0009
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 9: Fullfacemaske m/pandefiksering. - Fisher & Paykel Healthcare
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0010
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 322 200,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 214 800,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : ResMed Maribo A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delkontrakt 10: Nasalmaske med allergivenlige cushion. - ResMed Maribo A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0010
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 10: Nasalmaske med allergivenlige cushion. - ResMed Maribo A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0011
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 8 059 350,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 5 372 900,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : ResMed Maribo A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delkontrakt 11: Fullfacemaske med allergivenlige cushion. - ResMed Maribo A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0011
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 11: Fullfacemaske med allergivenlige cushion. - ResMed Maribo A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0012
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 2 217 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 1 478 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Nowus Healthcare A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delkontrakt 12: Nasalmaske uden magnetlukning. - Nowus Healthcare A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0012
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 12: Nasalmaske uden magnetlukning. - Nowus Healthcare A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Vinder :
Officielt navn : Fisher & Paykel Healthcare
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delkontrakt 12: Nasalmaske uden magnetlukning. - Fisher & Paykel Healthcare
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0012
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 12: Nasalmaske uden magnetlukning. - Fisher & Paykel Healthcare
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0013
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 4 210 500,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 2 807 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Nowus Healthcare A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delkontrakt 13: Fullfacemaske uden magnetlukning. - Nowus Healthcare A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0013
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 13: Fullfacemaske uden magnetlukning. - Nowus Healthcare A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Vinder :
Officielt navn : Fisher & Paykel Healthcare
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Delkontrakt 13: Fullfacemaske uden magnetlukning. - Fisher & Paykel Healthcare
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0013
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Delkontrakt 13: Fullfacemaske uden magnetlukning. - Fisher & Paykel Healthcare
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0014
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Der er ikke modtaget nogen tilbud, ansøgninger om deltagelse eller projekter
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Ansøgning om deltagelse
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Syddanmark
Registreringsnummer : 29190909
Postadresse : Damhaven 12    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Torben Severinsen
Telefon : +45 30448905
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Nowus Healthcare A/S
Registreringsnummer : 38883437
Postadresse : Industriparken 4    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 20440403
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0003 LOT-0009 LOT-0012 LOT-0013
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : ResMed Maribo A/S
Registreringsnummer : 30699246
Postadresse : Kidnakken 11    
By : Maribo
Postnummer : 4930
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Telefon : +45 54757549
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0002 LOT-0003 LOT-0004 LOT-0005 LOT-0006 LOT-0007 LOT-0008 LOT-0009 LOT-0010 LOT-0011
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Medidyne A/S
Registreringsnummer : 26925398
Postadresse : Skodsborgvej 311    
By : Nærum
Postnummer : 2850
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kc@medidyne.dk
Telefon : +45 35251248
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0005 LOT-0006 LOT-0007 LOT-0008
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Fisher & Paykel Healthcare
Registreringsnummer : 31270766
Postadresse : Gammel Kongevej 1    
By : København V
Postnummer : 1610
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : +45 28785550
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0005 LOT-0006 LOT-0007 LOT-0008 LOT-0009 LOT-0012 LOT-0013
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 89d15eb4-04cb-48d9-8806-13ac46a55ae5   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 16/05/2024   08:31:20 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 16/05/2024   10:00:37 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 293328-2024
EUT-S-nummer : 96/2024
Offentliggørelsesdato : 17/05/2024

Send til en kollega

0.109