23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
17.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Kolding kommune

Sundhedsfaglige vikarydelser


Kolding kommune

291680-2024 - Resultater
Danmark – Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet – Sundhedsfaglige vikarydelser
OJ S 96/2024 17/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Kolding kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Sundhedsfaglige vikarydelser
Beskrivelse : Udbuddet vedrører levering af sundhedsfaglige vikarydelser til Kolding Kommunes social–og arbejdsmarkedsforvaltning. Udbuddet offentliggøres som 2 delaftaler. Delaftale 1 vedrører levering af vikarer til det psykiatriske område, mens delaftale 2 vedrører levering af vikarer til neuro –og handicapområdet. Alle institutioner hos Ordregiver er berettiget til at bruge begge delaftaler. Delaftalerne er ikke opdelt på grundlag af institutioner, afdelinger, bosteder mv., men handler udelukkende om hvilken vikarydelse, herunder kompetencer, erfaringer mv., som bestilleren hos Ordregiver har brug for. Det er derfor muligt for alle bestillende enheder i social –og arbejdsmarkedsforvaltningen at bruge begge delaftaler. De bestillende enheder er dog forpligtet til at anvende den delaftale, som de vurderer bedst opfylder de vikarbehov de har. Proceduren for tildeling af delaftalerne gennemføres efter Udbudslovens afsnit III. Proceduren gennemføres som en begrænset konkurrence. Det betyder at enhver, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og opfylder egnethedskriterierne, kan søge om at blive prækvalificeret. Ordregiver prækvalificerer 5 ansøgere pr. delaftale, som herefter vil blive inviteret til at afgive tilbud. Det er muligt for Ansøger at søge om at blive prækvalificeret på –og afgive tilbud på - begge delaftaler. Det er således også muligt at vinde begge delaftaler. <br>
Identifikator for proceduren : 9fdfa89b-83fd-4ac5-a751-841f686bf7c6
Tidligere bekendtgørelse : 00254136-2024
Intern identifikator : 216366
Type af procedure : Begrænset
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Ordregiver har erfaret at med de nuværende krav til referencer, kan Ordregiver risikerer at modtage flere hundrede referencer fra hver ansøger. Det er Ordregivers vurdering at det hverken er hensigtsmæssigt eller realistisk at gennemgå så mange referencer. Ordregiver ser sig derfor nødsaget til at annullere udbuddet, med henblik på at rette referencekravene, så de kan gennemgås på en mere gennemskuelig og effektiv måde.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delaftale 1 - Psykiatriske vikarydelser
Beskrivelse : Opgaver kan bl.a. bestå i at støtte borgeren pædagogisk ift. etablering af mestringsstrategier ift. sociale og praktiske færdigheder for at borgeren får et stabilt hverdagsliv – dette være sig i forhold til madlavning, tøjvask og rengøring mv. Det er en meget væsentlig kompetence, at kunne aflæse borgerens mentale ressourcer ift. trivsel og inddragelse. Vi er optaget af, at være tydelige i mødet med borgeren. Vi understøtter borgeren i at få en stabil hverdag med indhold som borgeren vælger og kan håndtere i forhold til energiniveau og frustrationstærskel. Alt sammen igennem det fælles faglige fundament som opgaven kalder på. Borgerens adfærd kan være krænkende, udadrettet eller selvdestruktiv når borgeren ikke forstår i nærmiljøet / omgivelserne, det er derfor vigtigt at være optaget af, hvem borger er og ikke adfærden alene. • Opgaven kræver typisk erfaring inden for målgruppen/specialområdet • Kørekort kan være påkrævet • Den kræver gode evner for at arbejde struktureret og forudsigeligt. Borgeren har et stort behov for forudsigelighed og struktur • Vikaren skal kunne arbejde med en Low Arousel tilgang og være mentalt robust ift. at være i opgaven Der er altid 2 medarbejdere på arbejde alle ugens dage og timer. Der er vågent natpersonale • Borgere som kræver vikarens fysiske tilstedeværelse. Nogle vagter kan gå med at borgeren er i ro på eget værelse andre kan være hvor man følger borgeren rundt. Det kan være på en gåtur, op i køkkenet eller hjælpe med fx vasketøj og rengøring • Vikaren bør kunne indgå i en afdeling og følge de døgnplaner der ligger på den konkrete borger • Det kan fx være at lave mad til institutionens borgere eller understøtte oprydning • Personlige plejeopgaver og rengøring (som øvrige døgnmedarbejdere også varetager) • Opgaven kan indeholde en skærmning for stimuli • Der er behov for at vikaren er rolig i egen adfærd • Erfaring med målgruppen er nødvendig <br>
Intern identifikator : 216367
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delaftale 2 - Neuro -og handicap vikarydelser
Beskrivelse : • Det er vigtigt at du som vikar hos os, er fortrolig med forflytninger i loft- og stå-lifte. • Vi ser gerne at de vikarer der kommer hos os, kan læse en døgnrytme beskrivelse på en borger, og arbejde selvstændigt herefter • Vi arbejder ud for genkendelighed, forudsigelighed og struktur er en forudsætning for en velfungerende hverdag • Borgere kræver personlig pleje og omsorg • Kørekort er som udgangspunkt ikke påkrævet <br>
Intern identifikator : 216368
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Alle tilbud, ansøgninger om deltagelse eller projekter blev trukket tilbage eller eller ikke fundet antagelige
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Kolding kommune
Registreringsnummer : 29189897
Postadresse : Akseltorv 1    
By : Kolding
Postnummer : 6000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jeppe Kjærager
E-mail : jepkj@kolding.dk
Telefon : +45 79797979
Internetadresse : https://www.kolding.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Internetadresse : http://www.klfu.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : b6084a67-5141-40ee-8c3b-3ffc16e7bc51   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 16/05/2024   12:00:00 (UTC+1)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 291680-2024
EUT-S-nummer : 96/2024
Offentliggørelsesdato : 17/05/2024

Send til en kollega

0.078