23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
15.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Dampgeneratorer til autoklaver


Danmarks Tekniske Universitet - DTU

287297-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Dampgeneratorer – Dampgeneratorer til autoklaver
OJ S 94/2024 15/05/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Dampgeneratorer til autoklaver
Beskrivelse : DTU er i gang med at nedlægge den centrale dampforsyning i bygning 240 på DTU, Campus Lyngby. Det bevirker, at flere eksisterende Matachana autoklaver skal have installeret sin egen centrale dampforsyning. Autoklaverne anvendes til forskning af høj kvalitet samt inaktivering af affald fra laboratorier. Derfor ønsker DTU at købe dampgeneratorer, der leveres i overensstemmelse med kravspecifikationen. Dampgeneratorerne skal placeres ved autoklaverne, så energitabet i rørføringen minimeres. DTU ønsker ligeledes, at dampgeneratorerne bliver integreret med styresystemet i autoklaverne, så de automatisk startes, når autoklaven skal bruges – også for at sikre sig, at der kun produceres damp, når det er nødvendigt. DTU’s eksisterende Matachana autoklaverne er udstyret med BR-PlC samt BR-HMI-touch panel, hvor recepter, fejlmeldinger, procesinfo og andre informationer vises. DTU ønsker at få viste informationer fra dampgeneratorerne i BR-HMI-touch panel f.eks. tryk, temperatur osv. Som det fremgår af kravspecifikationen, ønsker DTU flere mindre dampgeneratorer koblet sammen, så de enkelte kedler kommer i kontrolklasse C iht. arbejdstilsynets bekendtgørelse 100 (Volume x tryk skal være mindre end 200), så der ikke er tilsynspligt. Kedler/dampgeneratorer skal være monteret i et rack, så kedler/dampgeneratorer står oven på hinanden for at minimere pladsen, som bliver brugt, dog skal der være mulighed for service på udstyret uden adskilles af enheden. Den samlede enhed skal levere 195 – 210 kg/h damp ved et tyk på 3 - 4 bar Kravspecifikationen er udarbejdet for én enhed med dampgeneratorer, som DTU ønsker at købe to af. Derudover ønsker DTU at have mulighed for at købe yderligere 2 dampgeneratorer i henhold til kravspecifikationen. Nogen steder skal enheden forsyne 2 mindre autoklaver, nedenfor fremgår det, hvordan Matachana autoklaverne skal forsynes med damp.
Identifikator for proceduren : 33a745e4-38b8-42e4-8989-fe98e859526a
Intern identifikator : 9036
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Dette udbud gennemføres som en offentligt udbud i henhold til udbudslovens §§ 56-57.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 42163000   Dampgeneratorer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje, 33100000   Medicinsk udstyr, 33190000   Diverse medicinske apparater og produkter, 33191000   Udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne, 33191100   Sterilisationsapparat, 33191110   Autoklaver, 42000000   Industrimaskiner, 42100000   Maskiner til produktion og udnyttelse af mekanisk energi, 42160000   Kedelinstallationer
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Henrik Dams Allé    
By : Kgs. Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Skal leveres til bygning 202 på Danmarks Tekniske Universitet, Campus Lyngby.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 400 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i EU-Supply. ESPD’et skal udfyldes i EU-Supply. Bemærk venligst følgende: Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger. Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave. Hvis samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger - er Ordregiver berettiget til at anmode ansøger om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse i flere ansøgninger ikke har medført en begrænsning af konkurrencen i strid med konkurrenceloven, herunder godtgøre at det ikke har medført en mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud. Sprog Tilbuddet skal afgives på dansk. Eventuelle bilag til ansøgning vedrørende tekniske specifikationer, brochuremateriale eller lignende kan dog være på engelsk, norsk eller svensk, hvis det ikke foreligger på dansk. Såfremt Ansøger er i tvivl om, hvorvidt materiale, der ikke er på dansk, kan vedlægges ansøgning, opfordres Ansøger til at stille et spørgsmål herom. Vedholdelsesfrist Tilbudsgivers tilbud er bindende i 6 måneder fra tilbudsfristens udløb. Rusland Der gøres opmærksom på, at DTU er forpligtet til at afvise tilbudsgivere, der er omfattet af EU’s forordning mod Rusland, jf. RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/576 af. 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer:<p/>a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt,<p/>b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger,<p/>c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og<p/>d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Jf. udbudslovens § 134a vil ordregiver vil også udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Dampgeneratorer til autoklaver
Beskrivelse : DTU er i gang med at nedlægge den centrale dampforsyning i bygning 240 på DTU, Campus Lyngby. Det bevirker, at flere eksisterende Matachana autoklaver skal have installeret sin egen centrale dampforsyning. Autoklaverne anvendes til forskning af høj kvalitet samt inaktivering af affald fra laboratorier. Derfor ønsker DTU at købe dampgeneratorer, der leveres i overensstemmelse med kravspecifikationen. Dampgeneratorerne skal placeres ved autoklaverne, så energitabet i rørføringen minimeres. DTU ønsker ligeledes, at dampgeneratorerne bliver integreret med styresystemet i autoklaverne, så de automatisk startes, når autoklaven skal bruges – også for at sikre sig, at der kun produceres damp, når det er nødvendigt. DTU’s eksisterende Matachana autoklaverne er udstyret med BR-PlC samt BR-HMI-touch panel, hvor recepter, fejlmeldinger, procesinfo og andre informationer vises. DTU ønsker at få viste informationer fra dampgeneratorerne i BR-HMI-touch panel f.eks. tryk, temperatur osv. Som det fremgår af kravspecifikationen, ønsker DTU flere mindre dampgeneratorer koblet sammen, så de enkelte kedler kommer i kontrolklasse C iht. arbejdstilsynets bekendtgørelse 100 (Volume x tryk skal være mindre end 200), så der ikke er tilsynspligt. Kedler/dampgeneratorer skal være monteret i et rack, så kedler/dampgeneratorer står oven på hinanden for at minimere pladsen, som bliver brugt, dog skal der være mulighed for service på udstyret uden adskilles af enheden. Den samlede enhed skal levere 195 – 210 kg/h damp ved et tyk på 3 - 4 bar Kravspecifikationen er udarbejdet for én enhed med dampgeneratorer, som DTU ønsker at købe to af. Derudover ønsker DTU at have mulighed for at købe yderligere 2 dampgeneratorer i henhold til kravspecifikationen. Nogen steder skal enheden forsyne 2 mindre autoklaver, nedenfor fremgår det, hvordan Matachana autoklaverne skal forsynes med damp.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 42163000   Dampgeneratorer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje, 33100000   Medicinsk udstyr, 33190000   Diverse medicinske apparater og produkter, 33191000   Udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne, 33191100   Sterilisationsapparat, 33191110   Autoklaver, 42000000   Industrimaskiner, 42100000   Maskiner til produktion og udnyttelse af mekanisk energi, 42160000   Kedelinstallationer
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Køb af én elelr to yderligere dampgeneratorer.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Henrik Dams Allé    
By : Kgs. Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Skal leveres til bygning 202 på Danmarks Tekniske Universitet, Campus Lyngby.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 1   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 400 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i EU-Supply. ESPD’et skal udfyldes i EU-Supply. Bemærk venligst følgende: Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger. Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave. Hvis samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger - er Ordregiver berettiget til at anmode ansøger om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse i flere ansøgninger ikke har medført en begrænsning af konkurrencen i strid med konkurrenceloven, herunder godtgøre at det ikke har medført en mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud. Sprog Tilbuddet skal afgives på dansk. Eventuelle bilag til ansøgning vedrørende tekniske specifikationer, brochuremateriale eller lignende kan dog være på engelsk, norsk eller svensk, hvis det ikke foreligger på dansk. Såfremt Ansøger er i tvivl om, hvorvidt materiale, der ikke er på dansk, kan vedlægges ansøgning, opfordres Ansøger til at stille et spørgsmål herom. Vedholdelsesfrist Tilbudsgivers tilbud er bindende i 6 måneder fra tilbudsfristens udløb. Rusland Der gøres opmærksom på, at DTU er forpligtet til at afvise tilbudsgivere, der er omfattet af EU’s forordning mod Rusland, jf. RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/576 af. 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste Pris
Beskrivelse : Blandt de tilbud, der er konditionsmæssige, skal det økonomisk mest fordelagtige tilbud findes. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres ved anvendelse af tildelingskriteriet Pris. Prisen, der vurderes, er priserne, der fremgår af Bilag 2 - Priser. DTU vil sammenlægge kontraktsummen i afsnit 2.1 og optionspriserne i afsnit 2.2 til en samlet evalueringsteknisk pris. Tilbuddet med den laveste pris vinder udbuddet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 03/06/2024   21:55:00 (UTC)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 14/06/2024   21:59:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måneder
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at visse manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger : Ordregiver forholder sig retten til at indhente supplerende oplysninger i overensstemmelse med udbudslovens § 159, stk. 5. Dette kunne f.eks. være indhentelse af underskrift på bilag 5 vedrørende Tro- og loverklæring vedrørende Rusland.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Se den vedlagte aftale for udbuddet.
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der behandler tilbud : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Registreringsnummer : 30060946
Postadresse : Anker Engelunds Vej 1    
By : Kgs. Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Katrine Freiesleben Petersen
E-mail : kafre@dtu.dk
Telefon : +45 45252525
Internetadresse : https://www.dtu.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
E-mail : klfu@erst.dk
Telefon : +45 35291000
Internetadresse : https://klfu.naevneneshus.dk/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 8747c086-3524-4f00-bdf8-38de734a42a0   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 14/05/2024   06:48:04 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 14/05/2024   07:00:34 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 287297-2024
EUT-S-nummer : 94/2024
Offentliggørelsesdato : 15/05/2024

Send til en kollega

0.062