23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
15.05.2024
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Kriminalforsorgen ved Direktoratet for Kriminalforsorgen

Indhentning af interessetilkendegivelser ifm. udbud af mobile tandlægeklinikker til kriminalforsorgens indsatte for de kommende 4 år


Kriminalforsorgen ved Direktoratet for Kriminalforsorgen

286016-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Tjenester ydet af praktiserende tandlæger – Indhentning af interessetilkendegivelser ifm. udbud af mobile tandlægeklinikker til kriminalforsorgens indsatte for de kommende 4 år
OJ S 94/2024 15/05/2024
Forhåndsmeddelelse eller vejledende periodisk bekendtgørelse, der er anvendt som indkaldelser af tilbud – den lempelige ordning
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Kriminalforsorgen ved Direktoratet for Kriminalforsorgen
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Offentlig orden og sikkerhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Indhentning af interessetilkendegivelser ifm. udbud af mobile tandlægeklinikker til kriminalforsorgens indsatte for de kommende 4 år
Beskrivelse : Kriminalforsorgen er ansvarlig for tandlægefaglig betjening af indsatte i kriminalforsorgens institutioner. Det er besluttet at omlægge nuværende ordning for tandlægefaglig betjening til mobile tandlægeklinikker, der skal dække størstedelen af kriminalforsorgens matrikler. Udbuddet omfatter dermed indkøb af tandlægefaglig betjening, der ønskes drevet via mobile tandlægeklinikker. Den anslåede kontraktværdi er ca. 15 mio. DKK pr. år. Ordregiver gør opmærksom på, at denne light-forhåndsmeddelelse om interessetilkendegivelse vil gælde for de kontrakter, som indgås de næste 4 år og vedrører mere end et enkeltstående indkøb. Kontrakterne vil blive tildelt uden yderligere offentliggørelse, jf. § 187, stk. 3. Interesserede tilbudsgivere skal underrette ordregiver om interesse i kontrakterne i form af en interessetilkendegivelse. Sidste frist for modtagelse heraf er 27.05.24 kl. 12:00 og sendes til ordregiver i EU-supply. Kontrakterne udbydes som en light-ydelse i henhold til udbudslovens afsnit III. Med denne forhåndsmeddelelse efterspørges en interessetilkendegivelse og ikke et tilbud, jf. udbudslovens § 187, stk. 3. Den efterfølgende tildelingsprocedure er nærmere beskrevet i "Procedure". Antallet af interessetilkendegivelser er af betydning for tildelingsproceduren. Den første kontrakt har en forventet løbetid på 2 år med mulighed for forlængelse med 1*12 måneder. Den samlede anslåede kontraktværdi af første kontrakt er ca. 45 mio. DKK. Indsatte i kriminalforsorgens institutioner er berettiget til sundhedsbehandling i lighed med den øvrige befolkning. Formålet med nærværende udbud er, at så mange indsatte som muligt kan modtage tandbehandling på matriklerne, således at de ikke skal transporteres til en tandlægeklinik, samt at sikre ensartethed i den ydede behandling. Udbuddet omfatter dermed en delegering af den tandlægefaglige betjening, der ønskes drevet via mobile tandlægeklinikker. Udbuddet omfatter tandlægefaglig betjening til kriminalforsorgens matrikler i Danmark, undtaget Københavns Fængsler, Bornholm, Grønland og Færøerne. Udbuddet omfatter dermed tandlægefaglig betjening til 46 matrikler i alt, herunder 14 fængsler, 31 arresthuse og et udlændingecenter, der aktuelt har en gennemsnitlig daglig kapacitet på 3.621 pladser for samtlige af de af udbuddet omfattede matrikler. Pladserne på de enkelte matrikler kan dog i kontraktperioden ændre sig efter behov fx som følge af dobbeltbelæg, midlertidig nedlukning ved skade på bygninger etc. Hvis leverandøren ikke kan dække kriminalforsorgens behov for tandlægefaglig betjening fra starten af, skal ordningen i den første tid kun dække de matrikler, der ikke har nogen løsninger inde på selve matriklen. Der findes aktuelt seks fængsler, herunder Herstedvester, Storstrøm, Nyborg, Ringe, Enner Mark og Nr. Snede, hvor der er en klinik på matriklen med behandling via ekstern leverandør. Ordningen skal i takt med, at aftaler med eksterne leverandører udløber, skaleres op, så den dækker samtlige 46 matrikler. For Herstedvester, Storstrøm, Nyborg og Enner Mark kan der ske opsigelse med tre måneders varsel. For Ringe er varsel for opsigelse seks måneder. Nr. Snede kan overgå til de mobile tandlægeklinikker uden yderligere varsel for opsigelse. Det faglige omfang af den tandlægefaglige betjening omfatter alle behandlinger som oplistet i "Bekendtgørelse om sundhedsmæssig bistand til indsatte i kriminalforsorgens institutioner" § 15 og § 18. Udbuddets vederlagsmodel er inddelt i to vederlagsmodeller: - Vederlag for varetægtsarrestanter og indsatte, der udestår fængselsstraf op til 3 måneder og frihedsberøvede i Ellebæk Udlændingecenter, som leverandøren skal fakturere for hver enkelt behandling samt søge tilskud i overensstemmelse med "Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge". For behandling af varetægtsarrestanter og indsatte, der afsoner straffe op til 3 måneder samt frihedsberøvede i Ellebæk Udlændingecenter, og hvor behandlingen ikke er tilskudsberettiget i henhold til "Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge" vil det være et krav, at leverandøren som en del af sit tilbud, prissætter de forventede tandlægefaglige ydelser, der kan forekomme ifm. nødbehandling, jf. "Bekendtgørelse om sundhedsmæssig bistand til indsatte i kriminalforsorgens institutioner" § 15, stk. 2. - Vederlag for indsatte, der udestår fængselsstraf eller forvaring i 3 måneder eller derover og forvaringsdømte, som skal afregnes med et fast årligt vederlag. Såfremt ordregiver får muligheden og kompetencen til at afholde den fulde udgift til tandbehandling efter sundhedsbekendtgørelsen, forbeholder ordregiver sig retten til at ændre prismodellen til et samlet fast årligt vederlag. Det samlede faste årlige vederlag vil i det tilfælde inkludere samtlige indsatte og arrestanter omfattet af kontrakten, der ikke er omfattet af Børne- og ungdomstandplejen.
Identifikator for proceduren : 31d0e36b-371b-4d64-91d6-6fcd065b6626
Intern identifikator : 23-15-0560
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Hovedpunkterne i proceduren : Såfremt mere end én egnet leverandør tilkendegiver sin interesse i kontrakterne, vil kriminalforsorgen stille et materiale til rådighed, der gør det muligt for tilbudsgiverne at afgive tilbud på et ensartet grundlag. Kriminalforsorgen forventer herefter at gennemføre én eller flere forhandlingsrunder med henblik på tildeling af kontrakten. I tilfælde af kun én interessetilkendegivelse forbeholder kriminalforsorgen sig retten til at overgå til forhandling direkte.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85131000   Tjenester ydet af praktiserende tandlæger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger, 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet, 85130000   Behandling hos praktiserende tandlæger og hermed beslægtet virksomhed
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Levering i hele Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Kriminalforsorgen ønsker med nærværende "light-forhåndsmeddelelse" at åbne op for, at potentielle leverandører kan tilkendegive deres interesse i disse kontrakter og efterfølgende deltage i en tilbuds-/forhandlingsprocedure omkring tildelingen af kontrakter. Nedenstående økonomiske- og tekniske egnethedskriterier vil indgå som en del af tilbuds- og forhandlingsproceduren. Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier: Leverandører, der har interesse i at deltage i en tilbuds- og forhandlingsprocedure omkring kontrakterne, vil efterfølgende som en del af tilbuds- og forhandlingsproceduren blive bedt om at fremsende dokumentation for opfyldelse af nedenstående egnethedskriterier: 1) Leverandøren skal kunne dokumentere, at leverandøren ved senest afsluttede regnskab har en nettoomsætning på mindst 10 mio. DKK Det bliver et minimumskrav. 2) Referenceliste over de mest betydelige sammenlignelige referencer ift. tandlægeydelser, som ansøger har udført inden for de seneste 3 år. Dette som dokumentation for, at virksomheden har den tekniske kapacitet til at løfte opgaven. Ved udført forstås igangværende/påbegyndt eller afsluttede kontrakter/leverancer. Referencelisten bør indeholde oplysninger om: a) Ordregiver b) Kontraktens omfang c) Kontraktperiode d) Kontraktværdi e) Ordregivers kontaktoplysninger Det er et minimumskrav, at virksomheden kan fremvise minimum én reference der indholdsmæssigt svarer til den udbudte kontrakt, dvs. tandlægefaglig betjening ydet via en eller flere mobile tandlægeklinikker med kørsel i hele Danmark, undtaget Bornholm, Færøerne og Grønland. Inden en kontraktindgåelse vil vindende tilbudsgiver blive anmodet om at fremlægge dokumentation for, at denne ikke er omfattet af udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens §§ 135-136. Hvis ordregiver modtager mere end én interessetilkendegivelse og dermed ikke overgår direkte til forhandling, vil der blive stillet udbudsmateriale til rådighed, der gør det muligt for tilbudsgiverne at afgive tilbud på et ensartet grundlag. I dette udbudsmateriale vil ovenstående tekniske egnethedskriterier indgå som minimumskrav. Endvidere forventer ordregiver, at der vil ske udvælgelse på baggrund af de mest sammenlignelige, velegnede og robuste referencer.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Korruption Jf. udbudslovens § 135, stk. 1. nr. 2. skal ordregiver udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i ansøgerens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor ansøgeren er etableret. Danske tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt tilbudsgiver er af anden nationalitet skal tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.
Deltagelse i en kriminel organisation Jf. udbudslovens § 135, stk. 1. nr. 1. skal ordregiver udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 42) Danske tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt tilbudsgiver er af anden nationalitet skal tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrund.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Jf. udbudslovens § 136 stk. 1, nr. 2 skal ordregiver at udelukke en tilbudsgiver fra en udbudsprocedure, hvis ordregiver kan påvise at tilbudsgiver jf. udbudslovens § 39 stk. 3, som følge af den forudgående inddragelse af de økonomiske aktører i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Jf. udbudslovens § 135, stk. 1. nr. 5. skal ordregiver udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-Tidende 2005, nr. L 309, side 15) Danske tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt tilbudsgiver er af anden nationalitet skal tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.
Svig Jf. udbudslovens § 135, stk. 1. nr. 3. skal ordregiver udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. Danske tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt tilbudsgiver er af anden nationalitet skal tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Jf. udbudslovens § 135, stk. 1. nr. 6. skal ordregiver udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1). Danske tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt tilbudsgiver er af anden nationalitet skal tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Jf. udbudslovens § 136, stk. 4, skal ordregiver udelukke tilbudsgiver fra en udbudsprocedure, hvis ordregiver kan påvise at tilbudsgiver i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 eller 3, og, hvis det er relevant, i § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6, de fastsatte minimumskrav til egnethed i §§ 140-144 eller udvælgelsen i § 145.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Jf. udbudslovens § 136 stk. 1, nr. 1 skal ordregiver udelukke en tilbudsgiver fra en udbudsprocedure, hvis ordregiver kan påvise en interessekonflikt, jf. udbudslovens § 24, nr. 18, i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Jf. udbudslovens § 136 stk. 1, nr. 4, skal ordregiver udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiver kan påvise, at tilbudsgiver under udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet.
Betaling af socialsikringsbidrag Jf. udbudslovens § 135, stk. 3. skal ordregiver udelukke en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. Dette medmindre bestemmelsens stk. 4 eller 5 finder anvendelse. Danske tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt tilbudsgiver er af anden nationalitet skal tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.
Betaling af skatter og afgifter Jf. udbudslovens § 135, stk. 3. skal ordregiver udelukke en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. Dette medmindre bestemmelsens stk. 4 eller 5 finder anvendelse. Danske tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt tilbudsgiver er af anden nationalitet skal tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Jf. udbudslovens § 135, stk. 1. nr. 4. skal ordregiver udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2002, nr. L 164, side 3) som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2008, nr. L 330, side 21) Danske tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt tilbudsgiver er af anden nationalitet skal tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Indhentning af interessetilkendegivelser ifm. udbud af mobile tandlægeklinikker til kriminalforsorgens indsatte for de kommende 4 år
Beskrivelse : Kriminalforsorgen er ansvarlig for tandlægefaglig betjening af indsatte i kriminalforsorgens institutioner. Det er besluttet at omlægge nuværende ordning for tandlægefaglig betjening til mobile tandlægeklinikker, der skal dække størstedelen af kriminalforsorgens matrikler. Udbuddet omfatter dermed indkøb af tandlægefaglig betjening, der ønskes drevet via mobile tandlægeklinikker. Den anslåede kontraktværdi er ca. 15 mio. DKK pr. år. Ordregiver gør opmærksom på, at denne light-forhåndsmeddelelse om interessetilkendegivelse vil gælde for de kontrakter, som indgås de næste 4 år og vedrører mere end et enkeltstående indkøb. Kontrakterne vil blive tildelt uden yderligere offentliggørelse, jf. § 187, stk. 3. Interesserede tilbudsgivere skal underrette ordregiver om interesse i kontrakterne i form af en interessetilkendegivelse. Sidste frist for modtagelse heraf er 27.05.24 kl. 12:00 og sendes til ordregiver i EU-supply. Kontrakterne udbydes som en light-ydelse i henhold til udbudslovens afsnit III. Med denne forhåndsmeddelelse efterspørges en interessetilkendegivelse og ikke et tilbud, jf. udbudslovens § 187, stk. 3. Den efterfølgende tildelingsprocedure er nærmere beskrevet i "Procedure". Antallet af interessetilkendegivelser er af betydning for tildelingsproceduren. Den første kontrakt har en forventet løbetid på 2 år med mulighed for forlængelse med 1*12 måneder. Den samlede anslåede kontraktværdi af første kontrakt er ca. 45 mio. DKK. Indsatte i kriminalforsorgens institutioner er berettiget til sundhedsbehandling i lighed med den øvrige befolkning. Formålet med nærværende udbud er, at så mange indsatte som muligt kan modtage tandbehandling på matriklerne, således at de ikke skal transporteres til en tandlægeklinik, samt at sikre ensartethed i den ydede behandling. Udbuddet omfatter dermed en delegering af den tandlægefaglige betjening, der ønskes drevet via mobile tandlægeklinikker. Udbuddet omfatter tandlægefaglig betjening til kriminalforsorgens matrikler i Danmark, undtaget Københavns Fængsler, Bornholm, Grønland og Færøerne. Udbuddet omfatter dermed tandlægefaglig betjening til 46 matrikler i alt, herunder 14 fængsler, 31 arresthuse og et udlændingecenter, der aktuelt har en gennemsnitlig daglig kapacitet på 3.621 pladser for samtlige af de af udbuddet omfattede matrikler. Pladserne på de enkelte matrikler kan dog i kontraktperioden ændre sig efter behov fx som følge af dobbeltbelæg, midlertidig nedlukning ved skade på bygninger etc. Hvis leverandøren ikke kan dække kriminalforsorgens behov for tandlægefaglig betjening fra starten af, skal ordningen i den første tid kun dække de matrikler, der ikke har nogen løsninger inde på selve matriklen. Der findes aktuelt seks fængsler, herunder Herstedvester, Storstrøm, Nyborg, Ringe, Enner Mark og Nr. Snede, hvor der er en klinik på matriklen med behandling via ekstern leverandør. Ordningen skal i takt med, at aftaler med eksterne leverandører udløber, skaleres op, så den dækker samtlige 46 matrikler. For Herstedvester, Storstrøm, Nyborg og Enner Mark kan der ske opsigelse med tre måneders varsel. For Ringe er varsel for opsigelse seks måneder. Nr. Snede kan overgå til de mobile tandlægeklinikker uden yderligere varsel for opsigelse. Det faglige omfang af den tandlægefaglige betjening omfatter alle behandlinger som oplistet i "Bekendtgørelse om sundhedsmæssig bistand til indsatte i kriminalforsorgens institutioner" § 15 og § 18. Udbuddets vederlagsmodel er inddelt i to vederlagsmodeller: - Vederlag for varetægtsarrestanter og indsatte, der udestår fængselsstraf op til 3 måneder og frihedsberøvede i Ellebæk Udlændingecenter, som leverandøren skal fakturere for hver enkelt behandling samt søge tilskud i overensstemmelse med "Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge". For behandling af varetægtsarrestanter og indsatte, der afsoner straffe op til 3 måneder samt frihedsberøvede i Ellebæk Udlændingecenter, og hvor behandlingen ikke er tilskudsberettiget i henhold til "Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge" vil det være et krav, at leverandøren som en del af sit tilbud, prissætter de forventede tandlægefaglige ydelser, der kan forekomme ifm. nødbehandling, jf. "Bekendtgørelse om sundhedsmæssig bistand til indsatte i kriminalforsorgens institutioner" § 15, stk. 2. - Vederlag for indsatte, der udestår fængselsstraf eller forvaring i 3 måneder eller derover og forvaringsdømte, som skal afregnes med et fast årligt vederlag. Såfremt ordregiver får muligheden og kompetencen til at afholde den fulde udgift til tandbehandling efter sundhedsbekendtgørelsen, forbeholder ordregiver sig retten til at ændre prismodellen til et samlet fast årligt vederlag. Det samlede faste årlige vederlag vil i det tilfælde inkludere samtlige indsatte og arrestanter omfattet af kontrakten, der ikke er omfattet af Børne- og ungdomstandplejen.
Intern identifikator : 23-15-0560
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85131000   Tjenester ydet af praktiserende tandlæger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger, 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet, 85130000   Behandling hos praktiserende tandlæger og hermed beslægtet virksomhed
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Udbuddet omfatter option på nedenstående ydelser: - Option 1 - Arrestanter og indsatte omfattet af Børne- og ungdomstandplejen - Option 2- Udvidelser af eksisterende bygningsmasse og/eller matrikler i Danmark - Option 3 - Snitflade til det til enhver tid gældende sundhedssystem i kriminalforsorgen Option 1 - Arrestanter og indsatte omfattet af Børne- og ungdomstandplejen: Såfremt ordregiver får muligheden og kompetencen til at løfte behandlingsbehovet for indsatte omfattet af Børne- og ungdomstandplejen, er det et krav at leverandøren kan dække pågældende målgruppe. For ordregiver vil ordningen i givet fald omfatte børn og unge i alderen 15-22 år. Dette forudsætter at gældende regler bliver ændret, således at indsatte omfattet af Børne- og ungdomstandplejen bliver begrænset i deres ret til frit at vælge behandler efter sundhedsloven og regler udstedt efter denne. Option 2 - Udvidelser af eksisterende bygningsmasse og/eller matrikler i Danmark: Såfremt ordregiver, fx som følge af politisk vedtaget flerårsaftale eller politiske beslutninger i øvrigt, udvider eksisterende bygningsmasse og/eller matrikler samt opfører og/eller åbner nye matrikler i Danmark, med undtagelse af Bornholm, Grønland og Færøerne, er det et krav at leverandøren kan dække pågældende udvidelser/nye matrikler. Option 3 - Snitflade til det til enhver tid gældende sundhedssystem i kriminalforsorgen: Såfremt ordregiver finder det relevant og nødvendigt med etablering af en snitflade til kriminalforsorgens til enhver tid gældende elektroniske patientjournalssystem er det et krav, at leverandøren kan sikre indlevering af information om tandlægefaglig betjening af indsatte hertil.
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Levering i hele Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 2   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med 1*12 måneder på uændrede vilkår. Ved udnyttelse af optionen har den første kontrakt en samlet kontraktperiode på 3 år.
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger : Kriminalforsorgen ønsker med nærværende "light-forhåndsmeddelelse" at åbne op for, at potentielle leverandører kan tilkendegive deres interesse i disse kontrakter og efterfølgende deltage i en tilbuds-/forhandlingsprocedure omkring tildelingen af kontrakter. Nedenstående økonomiske- og tekniske egnethedskriterier vil indgå som en del af tilbuds- og forhandlingsproceduren. Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier: Leverandører, der har interesse i at deltage i en tilbuds- og forhandlingsprocedure omkring kontrakterne, vil efterfølgende som en del af tilbuds- og forhandlingsproceduren blive bedt om at fremsende dokumentation for opfyldelse af nedenstående egnethedskriterier: 1) Leverandøren skal kunne dokumentere, at leverandøren ved senest afsluttede regnskab har en nettoomsætning på mindst 10 mio. DKK Det bliver et minimumskrav. 2) Referenceliste over de mest betydelige sammenlignelige referencer ift. tandlægeydelser, som ansøger har udført inden for de seneste 3 år. Dette som dokumentation for, at virksomheden har den tekniske kapacitet til at løfte opgaven. Ved udført forstås igangværende/påbegyndt eller afsluttede kontrakter/leverancer. Referencelisten bør indeholde oplysninger om: a) Ordregiver b) Kontraktens omfang c) Kontraktperiode d) Kontraktværdi e) Ordregivers kontaktoplysninger Det er et minimumskrav, at virksomheden kan fremvise minimum én reference der indholdsmæssigt svarer til den udbudte kontrakt, dvs. tandlægefaglig betjening ydet via en eller flere mobile tandlægeklinikker med kørsel i hele Danmark, undtaget Bornholm, Færøerne og Grønland. Inden en kontraktindgåelse vil vindende tilbudsgiver blive anmodet om at fremlægge dokumentation for, at denne ikke er omfattet af udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens §§ 135-136. Hvis ordregiver modtager mere end én interessetilkendegivelse og dermed ikke overgår direkte til forhandling, vil der blive stillet udbudsmateriale til rådighed, der gør det muligt for tilbudsgiverne at afgive tilbud på et ensartet grundlag. I dette udbudsmateriale vil ovenstående tekniske egnethedskriterier indgå som minimumskrav. Endvidere forventer ordregiver, at der vil ske udvælgelse på baggrund af de mest sammenlignelige, velegnede og robuste referencer.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Nettoomsætning
Beskrivelse : Ansøger skal kunne dokumentere, at ansøgeren ved senest afsluttede regnskab har en nettoomsætning på mindst 10 mio. DKK. Det bliver et minimumskrav.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Referenceliste over de mest betydelige sammenlignelige referencer ift. tandlægeydelser, som ansøger har udført inden for de seneste 3 år. Dette som dokumentation for, at virksomheden har den tekniske kapacitet til at løfte opgaven. Ved udført forstås igangværende/påbegyndt eller afsluttede kontrakter/leverancer. Referencelisten bør indeholde oplysninger om: a) Ordregiver b) Kontraktens omfang c) Kontraktperiode d) Kontraktværdi e) Ordregivers kontaktoplysninger Det er et minimumskrav, at virksomheden kan fremvise minimum én reference der indholdsmæssigt svarer til den udbudte kontrakt, dvs. tandlægefaglig betjening ydet via en eller flere mobile tandlægeklinikker med kørsel i hele Danmark, undtaget Bornholm, Færøerne og Grønland.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser : 27/05/2024   10:00:00 (UTC)
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Kriminalforsorgen ved Direktoratet for Kriminalforsorgen
Registreringsnummer : 53383211
Postadresse : Strandgade 100    
By : København K
Postnummer : 1401
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Camilla Ketelsen
Telefon : +45 72554382
Internetadresse : https://kriminalforsorgen.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 90bd0826-f96c-44f0-ba9a-06c893e5c3bf   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Forhåndsmeddelelse eller vejledende periodisk bekendtgørelse, der er anvendt som indkaldelser af tilbud – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 13/05/2024   11:04:03 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 13/05/2024   13:00:57 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 286016-2024
EUT-S-nummer : 94/2024
Offentliggørelsesdato : 15/05/2024

Send til en kollega

0.047