23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
10.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aabenraa Kommune

EU-udbud på indkøb og levering af bleer samt hjælpemidler til afhjælpning af inkontinens


Aabenraa Kommune

274447-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Engangsbleer – EU-udbud på indkøb og levering af bleer samt hjælpemidler til afhjælpning af inkontinens
OJ S 91/2024 10/05/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Aabenraa Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : EU-udbud på indkøb og levering af bleer samt hjælpemidler til afhjælpning af inkontinens
Beskrivelse : EU-udbud på indkøb og levering af bleer samt hjælpemidler til afhjælpning af inkontinens. Udover varekøb vil der også være tale om tjenesteydelser. Levering vil være til både borgere og depot.
Identifikator for proceduren : 7cf1aa96-89c5-48c2-b8a9-8922cf8fcaa8
Intern identifikator : 24/13549
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33751000   Engangsbleer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje, 33771100   Hygiejnebind eller -tamponer
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Skelbækvej 2    
By : Aabenraa
Postnummer : 6200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Wegners Plads 2    
By : Tønder
Postnummer : 6270
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 18 600 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 26 970 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer:<p/>a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt,<p/>b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger,<p/>c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og<p/>d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : EU-udbud på indkøb og levering af bleer samt hjælpemidler til afhjælpning af inkontinens
Beskrivelse : EU-udbud på indkøb og levering af bleer samt hjælpemidler til afhjælpning af inkontinens. Udover varekøb vil der også være tale om tjenesteydelser. Levering vil være til både borgere og depot.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33751000   Engangsbleer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje, 33771100   Hygiejnebind eller -tamponer
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Skelbækvej 2    
By : Aabenraa
Postnummer : 6200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Wegners Plads 2    
By : Tønder
Postnummer : 6270
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/11/2024
Varigheds slutdato : 31/10/2028
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 18 600 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 26 970 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Egenkapital skal være positiv for det seneste afsluttede regnskabsår
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143: Tilbudsgiver skal kunne fremvise/vedlægge en referenceliste med minimum 3 sammenlignelige aftaler, herunder i forhold til: Håndtering og bestilling via elektronisk bevillingssystem Levering af bleer samt hjælpemidler til afhjælpning af inkontinens - både til borgere og til depot Aftalen må ikke være afsluttet mere end 3 år før dette udbuds tilbudsfrist. Derudover skal aftalerne have haft en varighed på minimum 9 måneder. Igangværende aftaler skal have været i drift i mi-nimum 6 måneder, for at kunne udgøre en reference. Der skal oplyses følgende for hver reference: Ordregivers navn og kontaktoplysninger Opgavens omfang Aftaleperiode
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Vil blive evalueret i forhold til den samlede tilbudssum for arkene ”voksen” og ”børn”. Beregning vil ske ud fra det estimerede årsforbrug pr. varelinje – multipliceret med den tilbudte pris pr. varelinje.
Vægtning (procentdel, præcis) : 55

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service
Beskrivelse : Til brug for bedømmelsen af underkriteriet ”service” anvendes en samlet vurde-ring af nedenstående delkriterier. Delkriterie - implementering og dagligt samarbejde Det vægtes positivt i hvor høj grad Tilbudsgives besvarelse illustrerer en konkret og forpligtende plan / proces for henholdsvis implementering og det daglige samarbejde, herunder bl.a.: • proces for implementeringen, herunder o konvertering af borgere inden aftalestart o information til borgerne o nødvendig information, uddannelse til Ordregivers fagpersoner – særligt ved et eventuelt leverandørskifte • planlægning af opstartsmøde / møder • Leverandørens proces for sikker drift og tilgængelighed for sparring for Or-dregivers fagpersonale • intuitiv og brugervenlig anvendelse af Leverandørens elektronisk bevillings-system Besvarelse SKAL foretages i Bilag 3 Besvarelse underkriterie - Service
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bæredygtighed og socialt ansvar
Beskrivelse : Til brug for bedømmelse af underkriteriet ”bæredygtighed og socialt ansvar” an-vendes en samlet vurdering af nedenstående delkriterier Delkriterie – Bæredygtighed Det vægtes positivt i hvor høj grad i forhold til den udbudte opgave – Tilbudsgiver kommer med en konkret og forpligtende beskrivelse i forhold til nedenstående FN’s Verdensmål –beskrivelserne skal som minimum indeholde: • Verdensmål 7 – Bæredygtig energi: o Hvorledes virksomheden arbejder /vil arbejde med miljørigtig energi, herunder at begrænse CO2 udledningen. o Hvorledes virksomheden arbejder med miljøhensyn. • Verdensmål 12 – Ansvarlig forbrug og produktion: o Hvorledes virksomheden sikrer reduktion og begrænsning af spild under produktionen, herunder begrænsning af affald Delkriterie – Socialt ansvar Det vægtes positivt i hvor høj grad i forhold til den udbudte opgave – Tilbudsgiver kommer med en konkret og forpligtende beskrivelse i forhold til nedenstående FN’s Verdensmål –beskrivelserne skal som minimum indeholde: • Verdensmål 8 – Anstændig jobs og økonomisk vækst: o Hvorledes virksomheden sikrer et sundt, sikkert og stabilt arbejdsmiljø, for derved at sikre anstændige jobs o Hvorledes virksomheden vil sikre innovation, herunder udvikling af mere bæredygtige produkter og ydelser Besvarelse SKAL foretages i Bilag 4 Besvarelse underkriterie – Bæredygtighed og socialt ansvar
Vægtning (procentdel, præcis) : 15
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 17/06/2024   10:00:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måneder
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 100
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Aabenraa Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Aabenraa Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Aabenraa Kommune
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Aabenraa Kommune
Organisation, der behandler tilbud : Aabenraa Kommune
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Aabenraa Kommune
Registreringsnummer : 29189854
Postadresse : Skelbækvej 2    
By : Aabenraa
Postnummer : 6200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Inga Kristensen
E-mail : ikri@aabenraa.dk
Telefon : +45 73767204
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : f54239d7-ba40-42d6-9f9e-51a0d9ae301b   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 07/05/2024   07:23:38 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 07/05/2024   15:34:30 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 274447-2024
EUT-S-nummer : 91/2024
Offentliggørelsesdato : 10/05/2024

Send til en kollega

0.048