23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
03.05.2024
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Østjyllands Politi

Lightudbud af rammeaftale om lægefaglig bistand til Østjyllands Politi


Østjyllands Politi

265466-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet – Lightudbud af rammeaftale om lægefaglig bistand til Østjyllands Politi
OJ S 87/2024 03/05/2024
Forhåndsmeddelelse eller vejledende periodisk bekendtgørelse, der er anvendt som indkaldelser af tilbud – den lempelige ordning
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Østjyllands Politi
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Offentlig orden og sikkerhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Lightudbud af rammeaftale om lægefaglig bistand til Østjyllands Politi
Beskrivelse : Ved udførelsen af sine opgaver gør Østjyllands Politi regelmæssigt brug af lægefaglig bistand. Politikredsens behov for lægefaglig bistand omfatter følgende ydelser: - Detentionsundersøgelser Ydelserne skal leveres på Aarhus Hovedpolitistation, Ridderstræde 1, 8000 Aarhus C. Der skal derfor indgås en rammeaftale med en leverandør, som kan sikre, at der hele døgnet og alle ugens dage, inklusiv søndag og helligdage, er en læge, der kan levere disse ydelser med den i aftalen krævede responstid. Nærmere beskrivelse af den udbudte opgave og Ordregivers krav findes i rammeaftalen, herunder særligt rammeaftalens Bilag 1 Opgavebeskrivelse.
Identifikator for proceduren : e99cead9-ec18-4d9b-817c-17adf464190d
Intern identifikator : 2024-155344
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Hovedpunkterne i proceduren : Proceduren er beskrevet i udbudsbetingelserne
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85121000   Tjenester ydet af praktiserende læger
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Ridderstræde 1    
By : Aarhus C
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 15 200 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 15 200 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Ordregiver gør opmærksom på, at den forventede kontraktsum er udtryk for et skøn, som kan variere. Der gøres endvidere opmærksom på, at leverandøren ikke er garanteret noget mindstetræk på aftalen. Det kan oplyses, at der i 2022 var 2080 tilkald, og i 2023 var der 1290 tilkald under den nuværende aftale. - Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at tilbudsgiver ved afgivelse af tilbud skal indestå for ikke at være omfattet af udbudslovens udelukkelsesgrunde i §§ 134a, 135-136. Tilbudsgiver kan til brug for denne indeståelse underskrive Bilag C til udbudsbetingelserne. - Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark. Ordregiver skal endvidere udelukke tilbudsgivere, som er omfattet af EU's sanktioner mod Rusland i EU forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k. Tilbudsgiver skal inden tildeling af kontrakt dokumentere, at vedkommende ikke er omfattet af de nævnte sanktioner ved at afgive en tro- og loveerklæring herom. Skabelon til tro- og loveerklæringen er vedlagt som Bilag B til udbudsbetingelserne. - Det bemærkes, at det er et krav, at personer, der udfører ydelserne under rammeaftalen, er uddannet læge med læge-autorisation. - Denne forhåndsmeddelelse træder i stedet for offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, jf. udbudslovens § 187, hvorefter ordregiver ved gennemførelse af light-udbud enten skal offentliggøre en forhåndsmeddelelse eller en udbudsbekendtgørelse. Ordregiver offentliggør kun denne forhåndsmeddelelse. I udbudsbetingelserne finder man information om, hvordan man afsender tilbud i light-udbuddet. - Deltagelse i udbuddet samt kommunikation kan kun ske via ordregivers elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbuddet, herunder til spørgsmål/svar, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudslovens afsnit III   - Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Lightudbud af rammeaftale om lægefaglig bistand til Østjyllands Politi
Beskrivelse : Ved udførelsen af sine opgaver gør Østjyllands Politi regelmæssigt brug af lægefaglig bistand. Politikredsens behov for lægefaglig bistand omfatter følgende ydelser: - Detentionsundersøgelser Ydelserne skal leveres på Aarhus Hovedpolitistation, Ridderstræde 1, 8000 Aarhus C. Der skal derfor indgås en rammeaftale med en leverandør, som kan sikre, at der hele døgnet og alle ugens dage, inklusiv søndag og helligdage, er en læge, der kan levere disse ydelser med den i aftalen krævede responstid. Nærmere beskrivelse af den udbudte opgave og Ordregivers krav findes i rammeaftalen, herunder særligt rammeaftalens Bilag 1 Opgavebeskrivelse.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85121000   Tjenester ydet af praktiserende læger
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Ridderstræde 1    
By : Aarhus C
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 15 200 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 15 200 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger : Ordregiver gør opmærksom på, at den forventede kontraktsum er udtryk for et skøn, som kan variere. Der gøres endvidere opmærksom på, at leverandøren ikke er garanteret noget mindstetræk på aftalen. Det kan oplyses, at der i 2022 var 2080 tilkald, og i 2023 var der 1290 tilkald under den nuværende aftale. - Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at tilbudsgiver ved afgivelse af tilbud skal indestå for ikke at være omfattet af udbudslovens udelukkelsesgrunde i §§ 134a, 135-136. Tilbudsgiver kan til brug for denne indeståelse underskrive Bilag C til udbudsbetingelserne. - Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark. Ordregiver skal endvidere udelukke tilbudsgivere, som er omfattet af EU's sanktioner mod Rusland i EU forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k. Tilbudsgiver skal inden tildeling af kontrakt dokumentere, at vedkommende ikke er omfattet af de nævnte sanktioner ved at afgive en tro- og loveerklæring herom. Skabelon til tro- og loveerklæringen er vedlagt som Bilag B til udbudsbetingelserne. - Det bemærkes, at det er et krav, at personer, der udfører ydelserne under rammeaftalen, er uddannet læge med læge-autorisation. - Denne forhåndsmeddelelse træder i stedet for offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, jf. udbudslovens § 187, hvorefter ordregiver ved gennemførelse af light-udbud enten skal offentliggøre en forhåndsmeddelelse eller en udbudsbekendtgørelse. Ordregiver offentliggør kun denne forhåndsmeddelelse. I udbudsbetingelserne finder man information om, hvordan man afsender tilbud i light-udbuddet. - Deltagelse i udbuddet samt kommunikation kan kun ske via ordregivers elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbuddet, herunder til spørgsmål/svar, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Ordregiver vurderer tilbuddene på grundlag af tildelingskriteriet Pris. Ordregiver vil således tildele rammeaftalen til den tilbudsgiver, som har afgivet tilbuddet med laveste pris, jf. den samlede evalueringstekniske pris i rammeaftalens Bilag 2: Vederlag. I tilfælde af at flere tilbudsgivere har afgivet samme priser, og der dermed er to tilbudsgivere, der har afgivet tilbud med laveste pris, vil der blive trukket lod mellem tilbudsgiverne. Tilbudsgiverne vil i så fald få en invitation med angivelse af tid/sted for lodtrækningen, og der vil være mulighed for, at tilbudsgiverne kan overvære lodtrækningen.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Der kræves sikkerhedsgodkendelse
Beskrivelse : Der henvises til rammeaftalens punkt 4
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser : 27/05/2024   08:00:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvorordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en kontrakt regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Østjyllands Politi
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Østjyllands Politi
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Østjyllands Politi
Registreringsnummer : 57642912
Postadresse : Ridderstræde 1    
By : Aarhus C
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Henriette Andersen
E-mail : hla040@politi.dk
Telefon : +45 61168872
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : a5824a42-35f3-4c89-aba7-5a9a62ef923f   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Forhåndsmeddelelse eller vejledende periodisk bekendtgørelse, der er anvendt som indkaldelser af tilbud – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 01/05/2024   09:21:23 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 01/05/2024   12:30:54 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 265466-2024
EUT-S-nummer : 87/2024
Offentliggørelsesdato : 03/05/2024

Send til en kollega

0.062