23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
03.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Sjælland

Kontrakt om monitoreringsløsning


Region Sjælland

265015-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Kontrakt om monitoreringsløsning
OJ S 87/2024 03/05/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Sjælland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Kontrakt om monitoreringsløsning
Beskrivelse : Ved nærværende udbud ønsker Region Sjælland at indgå en kontrakt om anskaffelse af en monitoreringsløsning inklusiv hardware komponenter til regionens sygehuse til digital understøttelse af monitorering af måleparametre fra sensorer (primært trådløse). Ordregivers forventede gevinster er bl.a., at opnå en konsolidering af eksisterende monitoreringssystemer til 1 monitoreringssystem og opnå konsoliderede interne arbejdsprocesser i den tekniske support af en valideret monitoreringsløsning, herunder hardware. 1. Baggrund for udbuddet Ordregivers anvendelse af Monitoreringsløsningen (i det følgende omtalt om "Løsningen") har til formål at monitorere køleskabe, (herunder eksempelvis til medicin, blodkomponenter, biologisk materiale mm), frysere, inkubatorer, anaerobskab, klimaskabe, trykbeholdere, kvælstoftanke, rum generelt (fx depoter til monitorering af eksempelvis temperatur og fugt), renrum og transportkasser (eksempelvis med medicin eller biologisk materiale). Løsningen skal kunne anvendes til brug for monitorering, alarmering, fremsendelse af alarm-notifikationer og dokumentation af de i det følgende angivne måleparametre. Løsningen skal leveres af Leverandøren som en service-baseret løsning med en standard konfigurerbar softwareapplikation til at dokumentere, monitorere og alarmere ved overskridelse af måleparametre på Sensorer, som registrerer en eller flere af følgende måleparametre: temperatur, tryk (herunder differenstryk), luftfugtighed, kuldioxid, ilt, partikeltæthed, strøm på sensorer og dataloggere, analoge signaler (til monitorering af fx niveaumåling af væske i en tank) og digitale signaler (til fx: bevægelsesdetektering, fx åben/lukket dør eller bevægelig agitator og detektering af overfyldning af nitrogentank). Løsningen skal endvidere i relation til monitorering af ilt og kuldioxid kunne aktivere en lampe eller/og sirene i renrum og rum med nitrogentanke, hvor eksempelvis tryk og ilt monitoreres. Ordregiver skal kunne få adgang til Løsningen via smartphones og tablets (via Mobil App og/eller browser). Løsningens hardware komponenter vil tilsvarende leveres som en service-baseret del af løsningen og omfatte sensorer, dataloggere, akustiske sirener, lamper og eksterne displays herunder eventuelle gateways afhængigt af den tilbudte løsning. I den service-baserede Løsning indgår hosting og it-drift, herunder vedligeholdelse samt 2. line support. I kontrakten indgår endvidere tilknyttede ydelser herunder bl.a. afmontering af Ordregivers eksisterende hardware (ved behov), montering og afmontering af Løsningens hardware komponenter (til trådløs datakommunikation og ved særlige behov datakommunikation via kablede forbindelser), kalibreringsydelse inklusiv udskiftning af batteri, bistand til yderligere understøttelse af GxP krav, uddannelse af Ordregivers brugere. Løsningen vil endvidere omfatte integration mellem Løsningen og Ordregivers brugerstyring (IdM), udstilling af logdata fra Løsningen via en snitflade, som Ordregiver kan anvende til at hente data periodisk samt udstilling af monitoreringsdata fra Løsningen via en snitflade, som Ordregiver kan anvende til at hente data periodisk fx til at udføre mere avancerede analyser ved brug af Kundens tredjepartsløsninger. Løsningen skal leveres hovedsageligt baseret på trådløs teknologi men det skal være muligt at levere og montere sensorer kablet i de få tilfælde, hvor der vil være behov herfor. Løsningen skal implementeres som to separate installationer - en installation til en GxP underlagt afdeling og en installation til ikke-GxP underlagte afdelinger. Løsningen skal være valideret i henhold til EudraLex Annex 11. Ordregiver vil have ansvaret for validering af installationer i henhold til EudraLex Annex 11 i relation til PQ og Leverandøren vil have ansvaret for validering af alle Hardware Komponenter og software applikation, herunder eventuelt tilknyttet software samt driftsplatform i henhold til EudraLex Annex 11 i relation til DQ, IQ og OQ. Kalibreringsydelsen skal være udført af en institution (dette kan være Leverandøren selv eller en underleverandør), der er akkrediteret til at kalibrere efter DS/EN ISO/IEC 17025 eller tilsvarende. Implementeringen vil ske i delleverancer på tværs af de involverede afdelinger på sygehusene og på geografisk spredte lokationer og baseret på implementeringen i opstarten af omkring 650 sensorer og i opstarten omkring 600 brugere af løsningen (dog ikke alle samtidige brugere) på tværs af 6 forskellige specialer. 2. Hovedydelser Kontrakten omfatter følgende hovedydelser: A: Implementering (herunder evt. nødvendige tilpasninger og konfigurationer af Løsningen samt projektledelse, test, dokumentation, uddannelse og montering af Løsningens hardware komponenter mv.) B: Løbende vederlag for Løsningen C: Tilknyttede Ydelser (herunder monteringsydelser, kalibrering, opsætning af tilpassede rapporter, uddannelse) D: Optioner
Identifikator for proceduren : 1003c44d-f4d8-4604-90fc-15597601253a
Tidligere bekendtgørelse : 660342-2023
Intern identifikator : 33484
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Se udbudsbetingelser.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 30237475   Elektriske sensorer, 33195200   Central monitorstation, 35120000   Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger, 38931000   Temperatur/fugtmålere, 71700000   Overvågning og kontrol, 72228000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af maskinel, 72263000   Implementering af programmel, 72265000   Konfigurering af programmel
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Ærtekildevej 1    
By : Ringsted
Postnummer : 4100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Leverancens hardware skal leveres til leveringssteder i henhold til angivelserne i bilag 1 og 2.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 24 400 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Informationsmøde: Der vil 13. maj 2024, kl. 14.30-15.30 blive afholdt et informationsmøde. Deltagelse i informationsmødet foregår via Teams, hvorfor Tilbudsgivere, som ønsker at deltage, bedes give besked herom via CTM, hvorefter link vil blive fremsendt. Giver man ikke besked om, at man ønsker at deltage, vil man ikke modtage et link. Meddelelsen skal gives via beskedfunktionen i CTM senest 2 dage inden informationsmødet, og skal indeholde oplysning om, hvem og hvor mange repræsentanter, der deltager. På mødet vil Ordregiver forklare baggrunden for udbuddet samt formålet med den udbudte kontrakt. Ordregiver vil også give en mere generel orientering om udbudsmaterialets opbygning og forhandlingernes forventede forløb. Tilbudsgiver kan stille spørgsmål under informationsmødet. Hvis Ordregiver vurderer, at spørgsmålet ikke egner sig til besvarelse på mødet, vil Ordregiver dog henvise Tilbudsgiver til at stille spørgsmålet skriftligt efter fremgangsmåden under punkt 5 i udbudsbetingelserne. Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra informationsmødet, som vil blive meddelt til alle Tilbudsgivere, der deltager i udbuddet, via CTM. Ordregiver kan vælge at afholde yderligere informationsmøder end angivet ovenfor, hvilket i så fald vil blive meddelt via CTM. Det elektroniske udbudssystem: Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. udbudsbetingelserne. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal Ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Estimeret kontraktværdi I relation til den estimerede kontraktværdi bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive udvidelser til Løsningen, tilknyttede ydelser og prisen for alle optioner. Skønnet er baseret på indhentede prisindikationer i markedsdialog og erfaringer fra lignende kontrakter. Underskrift af ESPD: Det er ikke nødvendigt for Ansøger at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende Ansøger, der indgiver ansøgningen, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. Det bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Øvrige oplysninger: Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Se ESPD
Konkurs Se ESPD
Korruption Se ESPD
Tvangsakkord uden for konkurs Se ESPD
Deltagelse i en kriminel organisation Se ESPD
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Se ESPD
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Se ESPD
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Se ESPD
Svig Se ESPD
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Se ESPD
Insolvens Se ESPD
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Se ESPD
Aktiver, der administreres af en kurator Se ESPD
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Se ESPD
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Se ESPD
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Se ESPD
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Se ESPD
Ophævelse eller en lignende sanktion Se ESPD
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Se ESPD
Betaling af socialsikringsbidrag Se ESPD
Erhvervsvirksomheden er indstillet Se ESPD
Betaling af skatter og afgifter Se ESPD
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Se ESPD
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Kontrakt om monitoreringsløsning
Beskrivelse : Ved nærværende udbud ønsker Region Sjælland at indgå en kontrakt om anskaffelse af en monitoreringsløsning inklusiv hardware komponenter til regionens sygehuse til digital understøttelse af monitorering af måleparametre fra sensorer (primært trådløse). Ordregivers forventede gevinster er bl.a., at opnå en konsolidering af eksisterende monitoreringssystemer til 1 monitoreringssystem og opnå konsoliderede interne arbejdsprocesser i den tekniske support af en valideret monitoreringsløsning, herunder hardware. 1. Baggrund for udbuddet Ordregivers anvendelse af Monitoreringsløsningen (i det følgende omtalt om "Løsningen") har til formål at monitorere køleskabe, (herunder eksempelvis til medicin, blodkomponenter, biologisk materiale mm), frysere, inkubatorer, anaerobskab, klimaskabe, trykbeholdere, kvælstoftanke, rum generelt (fx depoter til monitorering af eksempelvis temperatur og fugt), renrum og transportkasser (eksempelvis med medicin eller biologisk materiale). Løsningen skal kunne anvendes til brug for monitorering, alarmering, fremsendelse af alarm-notifikationer og dokumentation af de i det følgende angivne måleparametre. Løsningen skal leveres af Leverandøren som en service-baseret løsning med en standard konfigurerbar softwareapplikation til at dokumentere, monitorere og alarmere ved overskridelse af måleparametre på Sensorer, som registrerer en eller flere af følgende måleparametre: temperatur, tryk (herunder differenstryk), luftfugtighed, kuldioxid, ilt, partikeltæthed, strøm på sensorer og dataloggere, analoge signaler (til monitorering af fx niveaumåling af væske i en tank) og digitale signaler (til fx: bevægelsesdetektering, fx åben/lukket dør eller bevægelig agitator og detektering af overfyldning af nitrogentank). Løsningen skal endvidere i relation til monitorering af ilt og kuldioxid kunne aktivere en lampe eller/og sirene i renrum og rum med nitrogentanke, hvor eksempelvis tryk og ilt monitoreres. Ordregiver skal kunne få adgang til Løsningen via smartphones og tablets (via Mobil App og/eller browser). Løsningens hardware komponenter vil tilsvarende leveres som en service-baseret del af løsningen og omfatte sensorer, dataloggere, akustiske sirener, lamper og eksterne displays herunder eventuelle gateways afhængigt af den tilbudte løsning. I den service-baserede Løsning indgår hosting og it-drift, herunder vedligeholdelse samt 2. line support. I kontrakten indgår endvidere tilknyttede ydelser herunder bl.a. afmontering af Ordregivers eksisterende hardware (ved behov), montering og afmontering af Løsningens hardware komponenter (til trådløs datakommunikation og ved særlige behov datakommunikation via kablede forbindelser), kalibreringsydelse inklusiv udskiftning af batteri, bistand til yderligere understøttelse af GxP krav, uddannelse af Ordregivers brugere. Løsningen vil endvidere omfatte integration mellem Løsningen og Ordregivers brugerstyring (IdM), udstilling af logdata fra Løsningen via en snitflade, som Ordregiver kan anvende til at hente data periodisk samt udstilling af monitoreringsdata fra Løsningen via en snitflade, som Ordregiver kan anvende til at hente data periodisk fx til at udføre mere avancerede analyser ved brug af Kundens tredjepartsløsninger. Løsningen skal leveres hovedsageligt baseret på trådløs teknologi men det skal være muligt at levere og montere sensorer kablet i de få tilfælde, hvor der vil være behov herfor. Løsningen skal implementeres som to separate installationer - en installation til en GxP underlagt afdeling og en installation til ikke-GxP underlagte afdelinger. Løsningen skal være valideret i henhold til EudraLex Annex 11. Ordregiver vil have ansvaret for validering af installationer i henhold til EudraLex Annex 11 i relation til PQ og Leverandøren vil have ansvaret for validering af alle Hardware Komponenter og software applikation, herunder eventuelt tilknyttet software samt driftsplatform i henhold til EudraLex Annex 11 i relation til DQ, IQ og OQ. Kalibreringsydelsen skal være udført af en institution (dette kan være Leverandøren selv eller en underleverandør), der er akkrediteret til at kalibrere efter DS/EN ISO/IEC 17025 eller tilsvarende. Implementeringen vil ske i delleverancer på tværs af de involverede afdelinger på sygehusene og på geografisk spredte lokationer og baseret på implementeringen i opstarten af omkring 650 sensorer og i opstarten omkring 600 brugere af løsningen (dog ikke alle samtidige brugere) på tværs af 6 forskellige specialer. 2. Hovedydelser Kontrakten omfatter følgende hovedydelser: A: Implementering (herunder evt. nødvendige tilpasninger og konfigurationer af Løsningen samt projektledelse, test, dokumentation, uddannelse og montering af Løsningens hardware komponenter mv.) B: Løbende vederlag for Løsningen C: Tilknyttede Ydelser (herunder monteringsydelser, kalibrering, opsætning af tilpassede rapporter, uddannelse) D: Optioner
Intern identifikator : 33484
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 30237475   Elektriske sensorer, 33195200   Central monitorstation, 35120000   Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger, 38931000   Temperatur/fugtmålere, 71700000   Overvågning og kontrol, 72228000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af maskinel, 72263000   Implementering af programmel, 72265000   Konfigurering af programmel
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : ● forlængelse af kontraktvarighed af 4 gange 12 måneder ● Installation 1 - Udvidet tilgængelighed til 99,5% ● Installation 2 - Udvidet tilgængelighed til 99,5% ● Installation 1 - Udvidet servicemål for telefonisk assistance fra Leverandørens servicedesk inklusiv fejlafhjælpning af Fejl i fejlkategori 5 til tidsrum mandag-søndag kl 7.30-15.30 ● Installation 2 - Udvidet servicemål for telefonisk assistance fra Leverandørens servicedesk inklusiv fejlafhjælpning af Fejl i fejlkategori 5 til tidsrum mandag-søndag kl 7.30-15.30 ● Etablering af ny Installation til standard i GxP setup ● Etablering af ny Installation til standard ikke-GxP setup
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Ærtekildevej 1    
By : Ringsted
Postnummer : 4100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Leverancens hardware skal leveres til leveringssteder i henhold til angivelserne i bilag 1 og 2.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 96   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 4
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Hver forlængelse varer 12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 24 400 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Informationsmøde: Der vil 13. maj 2024, kl. 14.30-15.30 blive afholdt et informationsmøde. Deltagelse i informationsmødet foregår via Teams, hvorfor Tilbudsgivere, som ønsker at deltage, bedes give besked herom via CTM, hvorefter link vil blive fremsendt. Giver man ikke besked om, at man ønsker at deltage, vil man ikke modtage et link. Meddelelsen skal gives via beskedfunktionen i CTM senest 2 dage inden informationsmødet, og skal indeholde oplysning om, hvem og hvor mange repræsentanter, der deltager. På mødet vil Ordregiver forklare baggrunden for udbuddet samt formålet med den udbudte kontrakt. Ordregiver vil også give en mere generel orientering om udbudsmaterialets opbygning og forhandlingernes forventede forløb. Tilbudsgiver kan stille spørgsmål under informationsmødet. Hvis Ordregiver vurderer, at spørgsmålet ikke egner sig til besvarelse på mødet, vil Ordregiver dog henvise Tilbudsgiver til at stille spørgsmålet skriftligt efter fremgangsmåden under punkt 5 i udbudsbetingelserne. Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra informationsmødet, som vil blive meddelt til alle Tilbudsgivere, der deltager i udbuddet, via CTM. Ordregiver kan vælge at afholde yderligere informationsmøder end angivet ovenfor, hvilket i så fald vil blive meddelt via CTM. Det elektroniske udbudssystem: Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. udbudsbetingelserne. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal Ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Estimeret kontraktværdi I relation til den estimerede kontraktværdi bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive udvidelser til Løsningen, tilknyttede ydelser og prisen for alle optioner. Skønnet er baseret på indhentede prisindikationer i markedsdialog og erfaringer fra lignende kontrakter. Underskrift af ESPD: Det er ikke nødvendigt for Ansøger at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende Ansøger, der indgiver ansøgningen, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. Det bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Øvrige oplysninger: Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse : Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier: Ansøger skal i ESPD angive følgende oplysninger: 1) Ansøgers samlede årsomsætning for hvert af de seneste tre disponible regnskabsår inden for kontraktens genstand, afhængigt af hvornår Ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed. 2) Ansøgers soliditetsgrad for hvert af de seneste tre disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår Ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed. Soliditetsgraden angives således som forholdet mellem Ansøgers samlede egenkapital og Ansøgers samlede aktiver. Hvis ansøger ikke har været etableret i tre år, skal der oplyses nøgletal for den tid, ansøger har været etableret. Mindstekrav vil da kun gælde for den tid, ansøger har været etableret Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver i de tre senest disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de tre senest disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 6 mio. i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD. Som minimumskrav kræves en soliditetsgrad på mindst 10 % i hvert af de seneste tre disponible årsrapport/årsregnskab. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse : Ansøger skal levere en liste over de fem betydeligste sammenlignelige leverancer, jf. punkt vedrørende ”beskrivelse af udbuddet”, som ansøger har udført i løbet af de sidste fem år inden ansøgningsfristen. Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelser, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen. Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt vedrørende ”beskrivelse af udbuddet”, anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bør referencen indeholde: a) Kundens navn b) Periode for leverance af ydelserne (etableringsår og vedligeholdelsesperiode) c) Kontraktstørrelse/Omfang af leverancen (beløb for hele kontraktperioden i DKK ekskl. moms) d) Antal brugere af løsningen og antal sensorer, herunder den organisatoriske skalering i implementeringen af løsningen e) En kort beskrivelse af leverancens hovedfunktionaliteter i forhold til monitorering af de i punkt II.2.4) angivne måleparametre samt hvorvidt leverancen er leveret baseret på en standardløsning og hvorvidt ansøger har haft ansvar for driften (hosting og serverdrift) af leverancen f) hvorvidt løsning er leveret som et valideret system i henhold til Eudralex Appendix 11 g) En angivelse af systemer, der indgår i leverancens systemlandskab samt hvilke teknologier (i relation til teknologier nævnt under punkt vedrørende ”beskrivelse af udbuddet” og de integrationer som leverancen omfatter h) Tilbudsgivers udførte ydelser som del af leverancen i form af implementering, drift- og vedligeholdelsesydelser, uddannelse samt monterings- og kalibreringsydelser. Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet. Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 nyeste referencer. Referencer herudover vil blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de nyeste 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning. Baserer ansøger sig på andre enheders uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt vedrørende ”beskrivelse af udbuddet”, skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på. Hver reference må maksimalt fylde 2 standard A4-side á 2.400 anslag eller Hver reference må ikke overstige 3 500 tegn inkl. mellemrum. Alle tegn ud over 3 500 inkl. mellemrum pr. reference vil ikke indgå i vurderingen. Mindstekrav: Mindst en reference skal være baseret på levering af et standardsystem til som minimum monitorering af måleparameteret ”temperatur”. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet og hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet. Ordregiver har til hensigt at prækvalificere tre ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive det indledende tilbud. Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt vedrørende ”teknisk og faglig formåen”, af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt vedrørende ”beskrivelse af udbuddet”. Vurderingen af leverancernes (referencernes) relevans foretages på baggrund af den erfaring med levering af funktionelt sammenlignelige ydelser, som leverancen (referencen) dokumenterer, jf. beskrivelsen i punkt vedrørende ”beskrivelse af udbuddet”, underpunkt II, litra A-D (Hovedydelser) i forhold til de generelle karakteristika anført i punkt vedrørende ”beskrivelse af udbuddet”, underpunkt I (Baggrund for udbuddet). Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte ydelser med tilsvarende karakteristika.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Se udbudsbetingelser.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Se delkriterier og del-delkriterier i udbudsbetingelser. Kvalitet er inddelt i følgende delkriterier: - Kvalitet (50%) - Leverancesikkerhed (20%)
Vægtning (procentdel, præcis) : 70
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 27/05/2024   23:55:00 (UTC+2)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud : 28/06/2024
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 03/06/2024   12:00:00 (UTC+2)
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at visse manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger : Jf. Udbudslovens paragraf 159. stk 5
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : -
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud(LBK nr. 593 af 02/06/2016 Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud (”klagenævnsloven”), gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævns-lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbuds-lovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Region Sjælland
Organisation, der behandler tilbud : Region Sjælland
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Sjælland
Registreringsnummer : 29190658
Afdeling : Region Zealand, Denmark
Postadresse : Ærtekildevej 1    
By : Ringsted
Postnummer : 4100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Paula Høiby
Telefon : +45 22712851
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnerens Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Internetadresse : http://www.klfu.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 5e279c86-1b81-41bb-8fe5-c888554c8b08   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 01/05/2024   14:00:36 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 01/05/2024   14:00:36 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 265015-2024
EUT-S-nummer : 87/2024
Offentliggørelsesdato : 03/05/2024

Send til en kollega

0.079