23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
03.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Kontraktindgåelse vedr. dentale håndinstrumenter og øvrigt tilbehør


Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

263059-2024 - Resultater
Danmark – Medicinsk udstyr – Kontraktindgåelse vedr. dentale håndinstrumenter og øvrigt tilbehør
OJ S 87/2024 03/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Kontraktindgåelse vedr. dentale håndinstrumenter og øvrigt tilbehør
Beskrivelse : Københavns Kommune har udbudt rammeaftale om levering af dentale håndinstrumenter og øvrigt tilbehør til kommunens voksentandpleje samt børne- og ungdomstandpleje (i alt 36 tandlægeklinikker).Udbuddet omfatter produkter inden for nedenstående 12 produktkategorier. Den årlige kontraktværdi estimeres til 1.250.000 kr. (ekskl. moms).Filmplader (fosfor-plader)Filtre til afløb, vandhaner/-kølereHåndinstrumenter til ekskavering, præparation, fyldning og pudsningHåndinstrumenter til endodontiHåndinstrumenter til kirurgi og implantologiHåndinstrumenter til protetik (fast og aftagelig)Håndinstrumenter til tandrensningHåndinstrumenter til undersøgelse og diagnostikStandere, bakker, kassetter, beholdereSterilisation af instrumenter, sugeslanger m.v.Tubulesprøjter (til lokalbedøvelse)Vinkelstykker, håndstykker og turbiner
Identifikator for proceduren : 205a2e15-6b98-4397-b585-38316928f089
Intern identifikator : 2024-0110645
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Offentligt udbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 5 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 6 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Kontraktindgåelse vedr. dentale håndinstrumenter og øvrigt tilbehør
Beskrivelse : Københavns Kommune har udbudt rammeaftale om levering af dentale håndinstrumenter og øvrigt tilbehør til kommunens voksentandpleje samt børne- og ungdomstandpleje (i alt 36 tandlægeklinikker).Udbuddet omfatter produkter inden for nedenstående 12 produktkategorier. Den årlige kontraktværdi estimeres til 1.250.000 kr. (ekskl. moms).Filmplader (fosfor-plader)Filtre til afløb, vandhaner/-kølereHåndinstrumenter til ekskavering, præparation, fyldning og pudsningHåndinstrumenter til endodontiHåndinstrumenter til kirurgi og implantologiHåndinstrumenter til protetik (fast og aftagelig)Håndinstrumenter til tandrensningHåndinstrumenter til undersøgelse og diagnostikStandere, bakker, kassetter, beholdereSterilisation af instrumenter, sugeslanger m.v.Tubulesprøjter (til lokalbedøvelse)Vinkelstykker, håndstykker og turbiner
Intern identifikator : 2024-0110645
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/06/2024
Varigheds slutdato : 31/05/2026
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : 2 x 12 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 5 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 6 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Sortimentsbredde
Beskrivelse : Bredde af det tilbudte sortiment.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Pris på varekurv
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Organisation, der udfører betalingen : Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Organisation, der undertegner kontrakten : Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 5 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 5 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 5 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 6 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 5 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Dansk Nordenta A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Dansk Nordenta A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 2024-0110645
Titel : Udbud af dentale håndinstrumenter og øvrigt tilbehør
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : ja
Organisation, der undertegner kontrakten : Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 648,25   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 702,31   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Registreringsnummer : 64942212
Afdeling : Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Postadresse : Borups Allé 177    
By : København NV
Postnummer : 2400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Irene Pless
E-mail : px3q@kk.dk
Telefon : +45 33663366
Internetadresse : https://www.kk.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Dansk Nordenta A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 10416698
Postadresse : Nydamsvej 8    
By : Hørning
Postnummer : 8362
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : 87681611
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 4ce69f72-cb4a-4be6-950c-297736284170   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 02/05/2024   11:54:53 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 02/05/2024   12:30:41 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 263059-2024
EUT-S-nummer : 87/2024
Offentliggørelsesdato : 03/05/2024

Send til en kollega

0.062