23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
02.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Udbud af rusmiddelbehandling - Institution Nordjylland & Institution Østjylland 2024


Direktoratet for Kriminalforsorgen

261970-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Tjenester ydet af behandlingsinstitutioner – Udbud af rusmiddelbehandling - Institution Nordjylland & Institution Østjylland 2024
OJ S 86/2024 02/05/2024
Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Direktoratet for Kriminalforsorgen
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Offentlig orden og sikkerhed
1.1.
Køber
Officielt navn : Direktoratet for Kriminalforsorgen
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af rusmiddelbehandling - Institution Nordjylland & Institution Østjylland 2024
Beskrivelse : Kriminalforsorgen inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud med henblik på indgåelse af kontrakt om behandling af stof- og alkoholmisbrug hos klienter i Institution Nordjylland: Aalborg, Frederikshavn, Hobro, Herning, Holstebro, Nykøbing Mors, Ringkøbing og Viborg arrester & Institution Østjylland: Århus, Randers og Silkeborg arrester.
Identifikator for proceduren : 70e6a53f-b861-48bb-8de1-536e5956bd9c
Intern identifikator : 24-15-0161
Type af procedure : Åben
Hovedpunkterne i proceduren : Offentligt udbud efter udbudslovens afsnit III, Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien (light-udbud). Der er tale om en omvendt licitation, hvorved der evalueres på den bedste kvalitet i forhold til budgettet. Yderligere informationer om proceduren fremgår af udbudsbetingelser.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85144000   Tjenester ydet af behandlingsinstitutioner
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33693300   Afhængighedsbehandling
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Institution Nordjylland: Aalborg, Frederikshavn, Hobro, Herning, Holstebro, Nykøbing Mors, Ringkøbing og Viborg arrester & Institution Østjylland: Århus, Randers og Silkeborg arrester.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 32,80   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudslovens afsnit III light-regimet   -
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Jf. udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 2, vælger ordregiver at udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiver kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Danske ansøgere eller tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger eller tilbudsgiver er af anden nationalitet skal ansøger eller tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.
Konkurs Jf. udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 2, vælger ordregiver at udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiver kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Danske ansøgere eller tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger eller tilbudsgiver er af anden nationalitet skal ansøger eller tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.
Korruption Beskrivelse (dansk): Jf. udbudslovens § 135, stk. 1. nr. 2. skal ordregiver udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i ansøgerens eller tilbudsgiverens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Danske ansøgere eller tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger eller tilbudsgiver er af anden nationalitet skal ansøger eller tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.
Tvangsakkord uden for konkurs Jf. udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 2, vælger ordregiver at udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiver kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Danske ansøgere eller tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger eller tilbudsgiver er af anden nationalitet skal ansøger eller tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.
Deltagelse i en kriminel organisation Beskrivelse (dansk): Jf. udbudslovens § 135, stk. 1. nr. 1. skal ordregiver udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 42) Danske ansøgere eller tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger eller tilbudsgiver er af anden nationalitet skal ansøger eller tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3, vælger ordregiver at udelukke en ansøger/tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiveren har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning. Danske ansøgere/tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger/tilbudsgiver er af anden nationalitet skal ansøger fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Beskrivelse (dansk): Jf. udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 1, vælger ordregiver at udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiver kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88 Danske ansøgere eller tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger eller tilbudsgiver er af anden nationalitet skal ansøger eller tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Beskrivelse (dansk): Jf. udbudslovens § 135, stk. 1. nr. 5. skal ordregiver udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005 /60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU Tidende 2005, nr. L 309, side 15) Danske ansøgere eller tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger eller tilbudsgiver er af anden nationalitet skal ansøger eller tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.
Svig Beskrivelse (dansk): Jf. udbudslovens § 135, stk. 1. nr. 3. skal ordregiver udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. Danske ansøgere eller tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger eller tilbudsgiver er af anden nationalitet skal ansøger eller tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Beskrivelse (dansk): Jf. udbudslovens § 135, stk. 1. nr. 6. skal ordregiver udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1) Danske ansøgere eller tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger eller tilbudsgiver er af anden nationalitet skal ansøger eller tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.
Insolvens Jf. udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 2, vælger ordregiver at udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiver kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Danske ansøgere eller tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger eller tilbudsgiver er af anden nationalitet skal ansøger eller tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Beskrivelse (dansk): Jf. udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 1, vælger ordregiver at udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiver kan påvise, at ansøgeren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88 Danske ansøgere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger er af anden nationalitet skal ansøger fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.
Aktiver, der administreres af en kurator Jf. udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 2, vælger ordregiver at udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiver kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Danske ansøgere eller tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger eller tilbudsgiver er af anden nationalitet skal ansøger eller tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Jf. udbudslovens § 136, nr. 3, vælger ordregiver at udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 eller 3, og, hvis det er relevant, i § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6, de fastsatte minimumskrav til egnethed i §§ 140-144 eller udvælgelsen i § 145. Danske ansøgere eller tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger eller tilbudsgiver er af anden nationalitet skal ansøger eller tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.
Rent nationale udelukkelsesgrunde Jf. udbudslovens § 134 a vælger ordregiver at udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Stk. 2. § 135, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse på situationer omfattet af stk. 1. Danske ansøgere eller tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger eller tilbudsgiver er af anden nationalitet skal ansøger eller tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Jf. udbudslovens § 136, nr. 1, vælger ordregiver at udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiveren kan påvise, at 1) en interessekonflikt, jf. § 24, nr. 18, i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger. Danske ansøgere eller tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger eller tilbudsgiver er af anden nationalitet skal ansøger eller tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Jf. udbudslovens § 136, nr. 2, vælger ordregiver at udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiveren kan påvise, at en konkurrencefordrejning som omhandlet i § 39 som følge af den forudgående inddragelse af de økonomiske aktører i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger. Danske ansøgere eller tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger eller tilbudsgiver er af anden nationalitet skal ansøger eller tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Jf. udbudslovens § 136, nr. 4, vælger ordregiver at udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiver kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet. Danske ansøgere eller tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger eller tilbudsgiver er af anden nationalitet skal ansøger eller tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.
Ophævelse eller en lignende sanktion Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4, vælger ordregiver at udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion. Danske ansøgere eller tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger eller tilbudsgiver er af anden nationalitet skal ansøger fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Beskrivelse (dansk): Jf. udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 1, vælger ordregiver at udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiver kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88 Danske ansøgere eller tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger eller tilbudsgiver er af anden nationalitet skal ansøger eller tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.
Betaling af socialsikringsbidrag Beskrivelse (dansk): Jf. udbudslovens § 135, stk. 3. skal ordregiver udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Dette medmindre bestemmelsens stk. 4 eller 5 finder anvendelse. Danske ansøgere eller tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger eller tilbudsgiver er af anden nationalitet skal ansøger eller tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.
Erhvervsvirksomheden er indstillet Jf. udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 2, vælger ordregiver at udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiver kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Danske ansøgere eller tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger eller tilbudsgiver er af anden nationalitet skal ansøger eller tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.
Betaling af skatter og afgifter Beskrivelse (dansk): Jf. udbudslovens § 135, stk. 3. skal ordregiver udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren er etableret. Dette medmindre bestemmelsens stk. 4 eller 5 finder anvendelse. Danske ansøgere eller tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger eller tilbudsgiver er af anden nationalitet skal ansøger eller tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Beskrivelse (dansk): Jf. udbudslovens § 135, stk. 1. nr. 4. skal ordregiver udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2002, nr. L 164, side 3) som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2008, nr. L 330, side 21) Danske ansøgere eller tilbudsgivere skal i verificeringsøjemed og på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt seks (6) måneder gammel serviceattest for at dokumentere at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund. Såfremt ansøger eller tilbudsgiver er af anden nationalitet skal ansøger eller tilbudsgiver fremsende den relevante og nødvendige dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af rusmiddelbehandling - Institution Nordjylland & Institution Østjylland 2024
Beskrivelse : Kriminalforsorgen inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud med henblik på indgåelse af kontrakt om behandling af stof- og alkoholmisbrug hos klienter i Institution Nordjylland: Aalborg, Frederikshavn, Hobro, Herning, Holstebro, Nykøbing Mors, Ringkøbing og Viborg arrester & Institution Østjylland: Århus, Randers og Silkeborg arrester.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85144000   Tjenester ydet af behandlingsinstitutioner
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33693300   Afhængighedsbehandling
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Institution Nordjylland: Aalborg, Frederikshavn, Hobro, Herning, Holstebro, Nykøbing Mors, Ringkøbing og Viborg arrester & Institution Østjylland: Århus, Randers og Silkeborg arrester.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/01/2025
Varigheds slutdato : 31/10/2029
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten træder i kraft den 1. januar 2025 og udløber den 31. oktober 2029. Kunden kan med 10 måneders skriftligt varsel forlænge Kontrakten. Kontrakten kan forlænges op til 2 x 1 år på uændrede vilkår.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 32,80   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Endnu ikke kendt
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.7.
Strategiske udbud
Formålet med strategiske udbud : Opfyldelse af sociale mål
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet.
Beskrivelse : Der er tale om en omvendt licitation, således at der evalueres på den bedste kvalitet i forhold til budgettet. Det behandlingsmæssige budget udgør DKK 4.800.000. pr. år. Da der er tale om en omvendt licitation, hvor budgetrammen på forhånd er fastsat, indgår ”pris” ikke som et underkriterium. Yderligere informationer fremgår af udbudsbetingelser.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : I vurderingen af underkriteriet ”kvalitet” i tilbudsevalueringen indgår delkriterier, der vil blive vurderet på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse i Kontraktbilag 2 – Løsningsbeskrivelse og kontraktbilag 5 – Tilstedeværelsestimer. Yderligere informationer fremgår af udbudsbetingelser samt kontraktbilag 2 og 5.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referenceliste
Beskrivelse : Som dokumentation for Tilbudsgivers egnethed til at løfte opgaven, skal Tilbudsgiver fremsende en referenceliste med angivelse af de betydeligste sammenlignelige opgaver, som Tilbudsgiver har udført i løbet af de seneste tre år med angivelse af blandt andet kundenavn, kontaktperson, beskrivelse af opgaverne, kontraktsum og kontraktperiode. Bemærk: Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte en eller flere af de oplyste kontaktpersoner. Krav til reference: Minimum 1 reference skal være på behandling af stof- og/eller alkoholmisbrug. Ovenstående oplysninger skal fremsendes ved anvendelse af Udbudsbilag 4 - Referenceliste. Yderligere informationer om tildelingsproceduren fremgår af udbudsbetingelserne.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : delkriterium 1.1
Beskrivelse : Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet. Der er tale om en omvendt licitation, således at der evalueres på den bedste kvalitet i forhold til budgettet. Det behandlingsmæssige budget udgør DKK 4.800.000. pr. år. Da der er tale om en omvendt licitation, hvor budgetrammen på forhånd er fastsat, indgår ”pris” ikke som et underkriterium. Yderligere informationer om tildelingsproceduren fremgår af udbudsbetingelser.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : delkriterium 1.2
Beskrivelse : Yderligere informationer om tildelingsproceduren fremgår af udbudsbetingelser.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Der kræves sikkerhedsgodkendelse
Frist for opnåelse af sikkerhedsgodkendelse : 01/01/2025
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 27/05/2024   10:00:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Udbudslovens afsnit III, §§ 186-189 vedrørende indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien. Der er tale om en omvendt licitation, det vil sige, der evalueres på den bedste kvalitet i forhold til budgettet. Sikkerhedsgodkendelse er påkrævet.
Der kræves en fortrolighedsaftale : ja
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Retlig form, der skal antages af en gruppe af tilbudsgivere, der får tildelt en kontrakt : Såfremt Tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder, stilles der ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men der skal iblandt sammenslutningens virksomheder udpeges en fælles befuldmægtiget, der tegner alle virksomheder i sammenslutningen. Endvidere skal virksomhederne i sammenslutningen hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for Ydelsen og opfyldelsen af kontrakten. Yderligere informationer fremgår af udbudsbetingelserne.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klageprocedure (dansk): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Direktoratet for Kriminalforsorgen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse : Direktoratet for Kriminalforsorgen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår : Direktoratet for Kriminalforsorgen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Direktoratet for Kriminalforsorgen
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Direktoratet for Kriminalforsorgen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Direktoratet for Kriminalforsorgen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Direktoratet for Kriminalforsorgen
Registreringsnummer : 53383211
Afdeling : Koncern Indkøb
Postadresse : Strandgade 100    
By : København K
Postnummer : 1401
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Rachel Freeman
Telefon : +45 72554341
Internetadresse : https://kriminalforsorgen.dk/
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Afdeling : Koncern Indkøb
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Direktoratet for Kriminalforsorgen
Registreringsnummer : xxxxx
Afdeling : Koncern Indkøb
Postadresse : Strandgade 100    
By : København K
Postnummer : 1401
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Rachel Freeman
Telefon : 72554341
Internetadresse : https://kriminalforsorgen.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 19c16b11-cc58-474c-b5c7-e2be8f29d274   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 29/04/2024   23:38:33 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 30/04/2024   06:00:40 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 261970-2024
EUT-S-nummer : 86/2024
Offentliggørelsesdato : 02/05/2024

Send til en kollega

0.063