23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
29.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Herning Kommune

Forbrugsartikler


Herning Kommune

253750-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje – Forbrugsartikler
OJ S 84/2024 29/04/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Herning Kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Forbrugsartikler
Beskrivelse : Udbuddet vedrører indkøb og levering af forbrugsartikler til Herning Kommune, herefter benævnt ordregiver. DK-2020 Klimaplan Herning Kommune er en del af klimapartnerskabet DK2020, som indebærer en forpligtelse til at nedbringe kommunens CO2-udledning. Et af punkterne i Herning Kommunes plan for at nedbringe denne, går på Herning Kommune som virksomhed, dvs. den CO2-udledning kommunen som arbejdsplads skaber. Inden for denne kategori falder Herning Kommunes indkøb, hvorfor der i denne kontrakt vil blive stillet krav til bæredygtige tiltag, som kan have en positiv indvirkning på enten alle eller dele af, det miljømæssige, det sociale, eller økonomiske område. Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling, jf. udbudslovens §61 stk. 1 nr. 1b da den udbudte kontrakt omhandler innovative løsninger. Dette betyder at alle interesserede tilbudsgivere kan indsende en ansøgning om deltagelse i udbuddet. Ordregiver vil prækvalificere 3 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud. Ordregiver ønsker med den udbudte kontrakt at understøtte udviklingen af bæredygtige produkter inden for de forskellige produktkategorier, som aftalen omfatter. Et særligt fokuspunkt er i den henseende at nedbringe ordregivers CO2 udledning på de udbudte produkter. Foruden leveringen af kerneydelsen, er ordregiver derfor også interesseret i at finde en leverandør, der aktivt ønsker at indgå i et partnerskab, hvor samarbejde og innovation er nøgleordene. Partnerskabet skal muliggøre innovative løsninger på fælles udfordringer – det være sig på produkt-, kommercielt- eller juridisk niveau. Rammen herfor bliver nærværende udbud i sin helhed. Udbuddet vedrører indkøb og levering af forbrugsartikler til ordregiver. Udbuddet indeholder følgende: • Engangsartikler • Catering • Borddækning • Poser og sække • Aftørringspapir • Cremer, sæber og håndhygiejne • Rengøringsartikler og rekvisitter • Engangshandsker
Identifikator for proceduren : cba94498-b11f-4998-8ab0-39ccb6229693
Intern identifikator : 88.12.00-Ø54-5-24
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering   ( cpv ): 18424300   Engangshandsker, 18937000   Sække til pakning af varer, 19640000   Affaldssække og -poser af polyethylen, 33700000   Produkter til personlig pleje, 33770000   Sanitetsartikler af papir, 39222100   Engangsprodukter til cateringvirksomhed, 39224300   Koste, børster og andre genstande til rengøring i hjemmet, 39525800   Rengøringsklude, 39800000   Rengørings-, pudse- og poleringsmidler
2.1.2.
Udførelsessted
By : Herning
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 45 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Forbrugsartikler
Beskrivelse : Udbuddet vedrører indkøb og levering af forbrugsartikler til Herning Kommune, herefter benævnt ordregiver. DK-2020 Klimaplan Herning Kommune er en del af klimapartnerskabet DK2020, som indebærer en forpligtelse til at nedbringe kommunens CO2-udledning. Et af punkterne i Herning Kommunes plan for at nedbringe denne, går på Herning Kommune som virksomhed, dvs. den CO2-udledning kommunen som arbejdsplads skaber. Inden for denne kategori falder Herning Kommunes indkøb, hvorfor der i denne kontrakt vil blive stillet krav til bæredygtige tiltag, som kan have en positiv indvirkning på enten alle eller dele af, det miljømæssige, det sociale, eller økonomiske område. Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling, jf. udbudslovens §61 stk. 1 nr. 1b da den udbudte kontrakt omhandler innovative løsninger. Dette betyder at alle interesserede tilbudsgivere kan indsende en ansøgning om deltagelse i udbuddet. Ordregiver vil prækvalificere 3 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud. Ordregiver ønsker med den udbudte kontrakt at understøtte udviklingen af bæredygtige produkter inden for de forskellige produktkategorier, som aftalen omfatter. Et særligt fokuspunkt er i den henseende at nedbringe ordregivers CO2 udledning på de udbudte produkter. Foruden leveringen af kerneydelsen, er ordregiver derfor også interesseret i at finde en leverandør, der aktivt ønsker at indgå i et partnerskab, hvor samarbejde og innovation er nøgleordene. Partnerskabet skal muliggøre innovative løsninger på fælles udfordringer – det være sig på produkt-, kommercielt- eller juridisk niveau. Rammen herfor bliver nærværende udbud i sin helhed. Udbuddet vedrører indkøb og levering af forbrugsartikler til ordregiver. Udbuddet indeholder følgende: • Engangsartikler • Catering • Borddækning • Poser og sække • Aftørringspapir • Cremer, sæber og håndhygiejne • Rengøringsartikler og rekvisitter • Engangshandsker
Intern identifikator : 88.12.00-Ø54-5-24
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering   ( cpv ): 18424300   Engangshandsker, 18937000   Sække til pakning af varer, 19640000   Affaldssække og -poser af polyethylen, 33700000   Produkter til personlig pleje, 33770000   Sanitetsartikler af papir, 39222100   Engangsprodukter til cateringvirksomhed, 39224300   Koste, børster og andre genstande til rengøring i hjemmet, 39525800   Rengøringsklude, 39800000   Rengørings-, pudse- og poleringsmidler
5.1.2.
Udførelsessted
By : Herning
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/11/2024
Varigheds slutdato : 31/10/2030
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : 2 forlængelser á 12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 45 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Andet
Kriterier for grønne udbud : Andre kriterier for grønne offentlige udbud
Innovativt mål : De indkøbte bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser indebærer produktinnovation.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Specifik årsomsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs specifikke årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type
Beskrivelse : Kun for så vidt angår offentlige vareindkøbskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige leverancer af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Tilbudssum
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitativ vurdering af tilbudte produkter
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Innovation og Bæredygtighed
Beskrivelse : Tilbudsbesvarelse omkring innovation og bæredygtighed
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 22/05/2024   00:00:00 (UTC+2)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud : 31/05/2024
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Påkrævet
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 29/05/2024   12:00:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Herning Kommune
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Herning Kommune
Registreringsnummer : ORG-29 18 99 19
Postadresse : Torvet 5    
By : Herning
Postnummer : 7400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Rasmus Raun
Telefon : 96282341
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 5def7517-7eca-44ce-9598-0bab2b7ff975   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 26/04/2024   11:17:14 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 26/04/2024   11:23:45 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 253750-2024
EUT-S-nummer : 84/2024
Offentliggørelsesdato : 29/04/2024

Send til en kollega

0.048