23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
25.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aarhus Kommune

Udbud af Kompressionshjælpemidler


Aarhus Kommune

247077-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje – Udbud af Kompressionshjælpemidler
OJ S 82/2024 25/04/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Aarhus Kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : ODD FELLOWPLEJEHJEMMET SCT OLAF
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af Kompressionshjælpemidler
Beskrivelse : Udbuddet omfatter levering af hhv. medicinske kompressionsstrømper inkl. tillæg (delaftale 1) og medicinske kompressionsærmer og -handsker inkl. tillæg (delaftale 2) til Aarhus Kommune, som bevilliges til borgere efter servicelovens § 112.
Identifikator for proceduren : 69392ba6-69f6-42ce-a337-5f7bfb425cbe
Intern identifikator : 192251
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33196000   Medicinske hjælpemidler
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 14 400 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 18 720 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Aarhus Kommune er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134a. Aarhus Kommune er desuden forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 ­ 136, hvis ikke tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Tilbudsgiver skal i ESPD’et i Comdia angive, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund iht. udbudslovens §§ 135 ­ 136. Aarhus Kommune vil, i forbindelse med tildeling af rammeaftalerne, indhente dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der fremgår af ESPD fra den/de tilbudsgivere, som Aarhus Kommune forventer at indgå rammeaftalerne med. Den/de tilbudsgivere, som Aarhus Kommune forventer at indgå rammeaftalerne med, skal fremsende dokumentation for ESPD indenfor en passende frist, der meddeles af Aarhus Kommune. I det omfang dokumentationen omfatter en serviceattest, accepteres denne, såfremt den er maksimum 6 måneder gammel. Der gøres opmærksom på, at der kan forventes op til 2 ugers behandlingstid ved udstedelse af serviceattester. Såfremttilbuddet er afgivet fra virksomheder, der er udenlandske og hjemmehørende i EU, indhentes der dokumentationi henhold til E­Certis. Hvis tilbudsgivers land ikke har angivet oplysninger om dokumentation i E­Certis, anvendes fremgangsmåden i udbudslovens § 153. Som dokumentation for, at virksomheden og dennes eventuelle underleverandører og støttende enheder ikke er omfattet af Rådets forordning (EU) nr. 833/2014, artikel 5k, litra a-c (indsat ved forordning nr. 2022/576 af 8. april 2022 og ændret ved forordning nr. 2023/427 af 25. februar 2023) indhentes underskrevet Tro- og loveerklæring vedrørende russisk etablering og ejerskab. Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne fra den/de tilbudsgiver(e) som Aarhus Kommune forventer at indgå Rammeaftale med. Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer. Med hensyn til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal følgende fremlægges som endelig dokumentation, når Aarhus Kommune anmoder herom: Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf, for det seneste disponible årsregnskab, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Aarhus Kommune vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Aarhus Kommune forlanger. Kravene til dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der er afgivet i ESPD gælder ligeledes konsortiedeltagere samt enheder, hvis formåen tilbudsgiver baserer sig på. For tilbud afgivet af konsortier gælder at konsortiedeltagerne afgiver tilbud i fællesskab og hæfter solidarisk og direkte i forhold til Aarhus Kommune. I forbindelse med indhentning af dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD, vil konsortiedeltagerne skulle udfylde og underskrive en konsortieerklæring fremsendt af Aarhus kommune, hvori konsortiets sammensætning samt hæftelse bekræftes. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen, hæfter tilbudsgiver og de pågældende enheder solidarisk og direkte i forhold til Aarhus Kommune. I forbindelse med indhentning af dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD, vil den enkelte enhed, hvis formåen tilbudsgiver baserer sig på, skulle udfylde og underskrive en erklæring fremsendt af Aarhus kommune om, at enheden stiller sine ressourcer til rådighed i forbindelse med opgaven. Aarhus Kommune forventer ikke, at omsætningen på hhv. delaftale 1 vil overstige 13,52 mio. kr. og delaftale 2 vil overstige 5,2 mio. kr., hvilket således er rammeaftalernes respektive, maksimale værdier. De maksimale værdier for de pågældende delaftaler er udtryk for den anslåede værdi i den maksimale aftaleperiode på 4 år tillagt en usikkerhedsmargin på 30 % grundet usikkerhed i hvor mange borgere, der reelt har behov for de pågældende produkter. Den selvejende instituation, Plejehjemmet Sct. Olaf, Hjulbjergvej 58, 8270 Højbjerg, er omfattet af udbuddet. Der indgår en række bestemmelser vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Se nærmere i Aftalebilag 1. ­ CSR ­kontraktbilag. Derudover indgår der krav til forsikring, se nærmere i Rammeaftalen.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at en interessekonflikt, jf. udbudslovens § 24, nr. 18, i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at en konkurrencefordrejning som omhandlet i udbudslovens § 39 som følge af den forudgående inddragelse af de økonomiske aktører i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, og, hvis det er relevant, i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6, de fastsatte minimumskrav til egnethed i udbudslovens §§ 140-144 eller udvælgelsen i § 145. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Rent nationale udelukkelsesgrunde Udbudslovens § 134 a finder anvendelse, hvorfor en ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Udbudslovens § 134 a, Stk. 2: § 135, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse på situationer omfattet af stk. 1. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2002, nr. L 164, side 3) som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2008, nr. L 330, side 21). Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153
Betaling af socialsikringsbidrag Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Betaling af skatter og afgifter Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Deltagelse i en kriminel organisation En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 42). Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-Tidende 2005, nr. L 309, side 15). Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Svig En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1). Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Korruption En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i ansøgerens eller tilbudsgiverens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Rammeaftale om levering af medicinske kompressionsstrømper inkl. tillæg
Beskrivelse : Rammeaftalen omfatter levering af kompressionsstrømper til ben, herunder tillæg, hvor kommunen selv foretager måltagning, og som bevilliges til borgere efter servicelovens § 112. Med tillæg menes individuelle tilpasninger/ekstra egenskaber, som kan tilkøbes den enkelte strømpe, som fx kiler og funktionszoner eller tilsvarende. Der kan være behov for konsulentbistand fra producenten/Leverandøren, og i nogle tilfælde, at Leverandøren forestår måltagningen.
Intern identifikator : 246232
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33196000   Medicinske hjælpemidler
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Aftalen træder i kraft den 01.11.2024 og er uopsigelig for begge parter indtil den 31.10.2026, jf. dog Rammeaftalens afsnit 19 Misligholdelse og afsnit 20 Ophævelse og opsigelse af Aftalen. Aarhus Kommune kan forlænge Aftalen maksimalt to gange. Hver forlængelse kan være på op til 12 måneder. Den samlede forlængelse kan således maksimalt udgøre 24 måneder i alt.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/11/2024
Varigheds slutdato : 31/10/2028
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 10 400 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 13 520 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Ikke påkrævet
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal angive nedenstående nøgletal (egenkapital og soliditetsgrad) for det seneste disponible årsregnskab. Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som i det seneste disponible årsregnskab: Har en positiv egenkapital, og har en soliditetsgrad på minimum 15 %
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal angive referencer for de betydeligste lignende leveringer, der er udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Med udført menes referencer, der er afsluttet eller under udførelse. Der skal angives minimum 3 referencer. OBS: Følgende krav til referencerne er kun relevante, hvis der afgives tilbud på delaftale 1 vedrørende levering af medicinske kompressionsstrømper inkl. tillæg: Med lignende referencer forstås referencer til offentlige ordregivere, som omfatter: måltagning, og levering af kompressionsstrømper (både standard-strømper og specialstrømper), og levering af tillæg til specialstrikkede kompressions-strømper og hvor der som minimum er realiseret en omsætning svarende til 100.000 kr. ekskl. moms pr. reference indenfor en 12-måneders periode. (For så vidt angår referencer, der vedrører rammeaftaler, gøres opmærksom på, at kun aftaleforhold under rammeaftalen, hvor der er realiseret en omsætning på minimum 100.000 kr. og som i øvrigt opfylder de fastsatte krav, vil blive godkendt som reference.) OBS: Følgende krav til referencerne er kun relevante, hvis der afgives tilbud på delaftale 2 vedrørende levering af medicinske kompressionsærmer og -handsker inkl. tillæg: Med lignende referencer forstås referencer til offentlige ordregivere, som omfatter: måltagning, og levering af kompressionsærmer og -handsker (både hhv. standard- og specialkompressionsærmer og standard- og specialhandsker), og levering af tillæg til specialstrikkede kompressionsærmer og hvor der som minimum er realiseret en omsætning svarende til 50.000 kr. ekskl. moms pr. reference indenfor en 12 måneders periode. (For så vidt angår referencer, der vedrører rammeaftaler, gøres opmærksom på, at kun aftaleforhold under rammeaftalen, hvor der er realiseret en omsætning på minimum 50.000 kr. og som i øvrigt opfylder de fastsatte krav, vil blive godkendt som reference.) Hvis der afgives tilbud på begge delaftaler, skal der for hver delaftale fremgå minimum tre lignende referencer. Hvis en reference indeholder levering af både kompressionsstrømper mv. og kompressionsærmer mv., må referencen gerne benyttes som ’fælles’ reference for begge delaftaler, og kan således tælle med som reference til både delaftale 1 og delaftale 2, selvom der reelt kun er én reference. Hvis der afgives tilbud på begge delaftaler, og der i den forbindelse anvendes en ’fælles’ reference, som vedrører begge delaftaler, skal omsætningen opgøres separat på hhv. kompressionsstrømper (relateret til delaftale 1) og kompressionsærmer- og handsker (relateret til delaftale 2), så der som minimum er realiseret en omsætning svarende til hhv. 100.000 kr. ekskl. moms og 50.000 kr. ekskl. moms pr. område/delaftale indenfor en 12-måneders periode. For hver reference bedes følgende oplyst: Beskrivelse af leverancen, dvs. navn og adresse på kunden (fx kommune) samt kontaktperson og produkter og ydelser omfattet af leverancen, og den konkrete leverances værdi, og datoen for referencens opstart. Der skal angives 3 af de betydligste lignende referencer, der udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Beskrivelse : Ikke anvendt
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 24/05/2024   23:59:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måneder
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Finansiel ordning : Aarhus Kommunes betalingsbetingelser er fakturaens fremsendelsesdag plus 30 kalenderdage
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Aarhus Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Aarhus Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Aarhus Kommune
Organisation, der behandler tilbud : Aarhus Kommune
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Rammeaftale om levering af medicinske kompressionsærmer og -handsker inkl. tillæg
Beskrivelse : Rammeaftalen omfatter levering af medicinske kompressionsærmer og -handsker, herunder tillæg, og som bevilliges til borgere efter servicelovens § 112. Med tillæg menes individuelle tilpasninger/ekstra egenskaber, som kan tilkøbes det enkelte kompressionsærme, som fx kiler og funktionszoner eller tilsvarende. Desuden omfatter rammeaftalen af- og påtagere. Leverandøren skal forestå måltagningen. Måltagning skal således være indehold i de afgivne priser.
Intern identifikator : 246233
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33196000   Medicinske hjælpemidler
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Aftalen træder i kraft den 01.11.2024 og er uopsigelig for begge parter indtil den 31.10.2026, jf. dog Rammeaftalens afsnit 19 Misligholdelse og afsnit 20 Ophævelse og opsigelse af Aftalen. Aarhus Kommune kan forlænge Aftalen maksimalt to gange. Hver forlængelse kan være på op til 12 måneder. Den samlede forlængelse kan således maksimalt udgøre 24 måneder i alt.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/11/2024
Varigheds slutdato : 31/10/2028
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 5 200 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Ikke påkrævet
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal angive nedenstående nøgletal (egenkapital og soliditetsgrad) for det seneste disponible årsregnskab. Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som i det seneste disponible årsregnskab: Har en positiv egenkapital, og har en soliditetsgrad på minimum 15 %
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal angive referencer for de betydeligste lignende leveringer, der er udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Med udført menes referencer, der er afsluttet eller under udførelse. Der skal angives minimum 3 referencer. OBS: Følgende krav til referencerne er kun relevante, hvis der afgives tilbud på delaftale 1 vedrørende levering af medicinske kompressionsstrømper inkl. tillæg: Med lignende referencer forstås referencer til offentlige ordregivere, som omfatter: måltagning, og levering af kompressionsstrømper (både standard-strømper og specialstrømper), og levering af tillæg til specialstrikkede kompressions-strømper og hvor der som minimum er realiseret en omsætning svarende til 100.000 kr. ekskl. moms pr. reference indenfor en 12-måneders periode. (For så vidt angår referencer, der vedrører rammeaftaler, gøres opmærksom på, at kun aftaleforhold under rammeaftalen, hvor der er realiseret en omsætning på minimum 100.000 kr. og som i øvrigt opfylder de fastsatte krav, vil blive godkendt som reference.) OBS: Følgende krav til referencerne er kun relevante, hvis der afgives tilbud på delaftale 2 vedrørende levering af medicinske kompressionsærmer og -handsker inkl. tillæg: Med lignende referencer forstås referencer til offentlige ordregivere, som omfatter: måltagning, og levering af kompressionsærmer og -handsker (både hhv. standard- og specialkompressionsærmer og standard- og specialhandsker), og levering af tillæg til specialstrikkede kompressionsærmer og hvor der som minimum er realiseret en omsætning svarende til 50.000 kr. ekskl. moms pr. reference indenfor en 12 måneders periode. (For så vidt angår referencer, der vedrører rammeaftaler, gøres opmærksom på, at kun aftaleforhold under rammeaftalen, hvor der er realiseret en omsætning på minimum 50.000 kr. og som i øvrigt opfylder de fastsatte krav, vil blive godkendt som reference.) Hvis der afgives tilbud på begge delaftaler, skal der for hver delaftale fremgå minimum tre lignende referencer. Hvis en reference indeholder levering af både kompressionsstrømper mv. og kompressionsærmer mv., må referencen gerne benyttes som ’fælles’ reference for begge delaftaler, og kan således tælle med som reference til både delaftale 1 og delaftale 2, selvom der reelt kun er én reference. Hvis der afgives tilbud på begge delaftaler, og der i den forbindelse anvendes en ’fælles’ reference, som vedrører begge delaftaler, skal omsætningen opgøres separat på hhv. kompressionsstrømper (relateret til delaftale 1) og kompressionsærmer- og handsker (relateret til delaftale 2), så der som minimum er realiseret en omsætning svarende til hhv. 100.000 kr. ekskl. moms og 50.000 kr. ekskl. moms pr. område/delaftale indenfor en 12-måneders periode. For hver reference bedes følgende oplyst: Beskrivelse af leverancen, dvs. navn og adresse på kunden (fx kommune) samt kontaktperson og produkter og ydelser omfattet af leverancen, og den konkrete leverances værdi, og datoen for referencens opstart. Der skal angives 3 af de betydligste lignende referencer, der udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Beskrivelse : Ikke anvendt
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 24/05/2024   23:59:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måneder
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Finansiel ordning : Aarhus Kommunes betalingsbetingelser er fakturaens fremsendelsesdag plus 30 kalenderdage.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Aarhus Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Aarhus Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Aarhus Kommune
Organisation, der behandler tilbud : Aarhus Kommune
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Aarhus Kommune
Registreringsnummer : 55133018
Postadresse : Rådhuspladsen 2    
By : Aarhus C
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Stine Dirksen
E-mail : stkd@aarhus.dk
Telefon : +45 89402000
Internetadresse : https://www.aarhus.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : ODD FELLOWPLEJEHJEMMET SCT OLAF
Registreringsnummer : 27776817
Postadresse : Hjulbjergvej 58    
By : Højbjerg
Postnummer : 8270
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Stine Dirksen
E-mail : stkd@aarhus.dk
Telefon : +45 89402000
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-1000
Officielt navn : Comdia ApS
Registreringsnummer : 33501404
Postadresse : Lindvedvej 73    
By : Odense S
Postnummer : 5260
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Telefon : +45 7199 3672
Internetadresse : https://www.comdia.com/
Denne organisations roller
TED eSender
8.1.
ORG-1001
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 7240 5600
Internetadresse : http://www.klfu.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-1002
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 4171 5000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 12fe2a4a-2bdd-4497-aa13-1e3002cabf4f   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 24/04/2024   15:17:02 (UTC+2)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 247077-2024
EUT-S-nummer : 82/2024
Offentliggørelsesdato : 25/04/2024

Send til en kollega

0.047