23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
18.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Midtjylland

Drift af almen lægepraksis i postnummer 7790 - Thyholm


Region Midtjylland

229859-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Konsultation og behandling hos alment praktiserende læger – Drift af almen lægepraksis i postnummer 7790 - Thyholm
OJ S 77/2024 18/04/2024
Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Midtjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Drift af almen lægepraksis i postnummer 7790 - Thyholm
Beskrivelse : Der ønskes bud på den fulde drift af almen lægepraksis, hvor Tilbudsgiver modtager fast betaling pr. tilmeldt patient pr. år. Øvrige vilkår er i alt væsentligt svarende til de vilkår, som er beskrevet i den til enhver tid gældende overenskomst om almen praksis mellem Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Region Midtjylland forventer derfor et fremtidigt sundhedstilbud med en kvalitet svarende til en almen praksis, som drives på almindelige vilkår. Der udbydes 1 lægekapacitet. Kontrakten vil løbe i 4 år gældende fra d. 1. september 2024 med mulighed for 1 års forlængelse. Bemærk at der kan være krav om virksomhedsoverdragelse af medarbejdere i forbindelse med kontraktens ophør.
Identifikator for proceduren : 0d4b8b74-df73-49c4-91c7-60f6af2dc0d9
Intern identifikator : 1-30-72-85-24
Type af procedure : Åben
Hovedpunkterne i proceduren : Der er tale om sociale og andre specifikke tjenesteydelser, som udbydes i henhold til lightregimet i udbudslovens afsnit III.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85121100   Konsultation og behandling hos alment praktiserende læger
2.1.2.
Udførelsessted
By : Thyholm
Postnummer : 7790
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail. Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger Tilbudsgiver sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud. Bemærk venligst, at både ordregivers og Tilbudsgivers handlinger logges i systemet. Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14. Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle. Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 134a, § 135 og § 136 finder følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud: Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1. Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3. Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces etc., jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Konkurs jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Korruption jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 2
Tvangsakkord uden for konkurs jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Deltagelse i en kriminel organisation jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 1
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 3
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 5
Svig jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 3
Børnearbejde og andre former for menneskehandel jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 6
Insolvens jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1
Aktiver, der administreres af en kurator jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure jf. udbudslovens §136, nr. 3 og §137, stk. 1, nr. 5
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren jf. Udbudslovens §136, nr. 1
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure jf. Udbudslovens §136, nr. 2
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet jf. Udbudslovens §136, nr. 4
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1
Betaling af socialsikringsbidrag jf. Udbudslovens §135, stk. 3
Erhvervsvirksomheden er indstillet jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Betaling af skatter og afgifter jf. Udbudslovens §135, stk. 3
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 4
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Drift af almen lægepraksis i postnummer 7790 - Thyholm
Beskrivelse : Der ønskes bud på den fulde drift af almen lægepraksis, hvor Tilbudsgiver modtager fast betaling pr. tilmeldt patient pr. år. Øvrige vilkår er i alt væsentligt svarende til de vilkår, som er beskrevet i den til enhver tid gældende overenskomst om almen praksis mellem Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Region Midtjylland forventer derfor et fremtidigt sundhedstilbud med en kvalitet svarende til en almen praksis, som drives på almindelige vilkår. Der udbydes 1 lægekapacitet. Kontrakten vil løbe i 4 år gældende fra d. 1. september 2024 med mulighed for 1 års forlængelse. Bemærk at der kan være krav om virksomhedsoverdragelse af medarbejdere i forbindelse med kontraktens ophør.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85121100   Konsultation og behandling hos alment praktiserende læger
5.1.2.
Udførelsessted
By : Thyholm
Postnummer : 7790
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Der er mulighed for 1 års forlængelse.
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail. Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger Tilbudsgiver sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud. Bemærk venligst, at både ordregivers og Tilbudsgivers handlinger logges i systemet. Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14. Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle. Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 134a, § 135 og § 136 finder følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud: Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1. Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3. Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces etc., jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 21/05/2024   23:55:00 (UTC+2)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser : 28/05/2024   10:00:00 (UTC)
Frist for modtagelse af tilbud : 28/05/2024   10:00:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Der udbydes en 4-årig kontrakt med mulighed for forlængelse i 1 år. Ordregiver gør opmærksom på, at der kan foreligge en pligt til at overtage medarbejdere i medfør af virksomhedsoverdragelsesloven. De medarbejdere, der potentielt har ret til virksomhedsoverdragelse, er beskrevet nærmere i Kontraktbilag 4, ligesom antallet fremgår af dette bilag. Der er kontraktvilkår vedr. embargo - se udbudsmaterialet samt udbudsbilag 4 - erklæring om russisk ejerdeltagelse mv.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Midtjylland
Registreringsnummer : 29190925
Afdeling : Indkøb & Medicoteknik
Postadresse : Skottenborg 26    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Ditte Marie Coops
Telefon : +45 30635084
Internetadresse : https://www.udbud.rm.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : e36c9b81-81bb-4596-b9c4-820015e3d1cc   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 17/04/2024   10:51:47 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 17/04/2024   12:00:34 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 229859-2024
EUT-S-nummer : 77/2024
Offentliggørelsesdato : 18/04/2024

Send til en kollega

0.047