23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
17.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Fredensborg kommune

Udbud af drift og administration af ledsagerordning til Fredensborg Kommune


Fredensborg kommune

225594-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger – Udbud af drift og administration af ledsagerordning til Fredensborg Kommune
OJ S 76/2024 17/04/2024
Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning - Meddelelse om ændring
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Fredensborg kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af drift og administration af ledsagerordning til Fredensborg Kommune
Beskrivelse : Ydelsen omfatter levering og administration af ledsagelse af borgere under folkepensionsalderen med nedsat funktionsevne, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne inden for Servicelovens § 97. Ordningen varetages i dag af ekstern leverandør. Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit III jf. LBK nr. 10 af 06/01/2023 med senere ændringer, der vedrører indkøb efter det såkaldte Light-regime af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien. Udbuddet er et genudbud, og de væsentligste ændringer i materialet er markeret med rødt i indholdsfortegnelsen.
Identifikator for proceduren : 1dfcd379-3aae-4c39-b7f4-38023092ff2d
Tidligere bekendtgørelse : 756885-2023
Intern identifikator : 220243
Type af procedure : Åben
Hovedpunkterne i proceduren : Light-regime
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 21 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af drift og administration af ledsagerordning til Fredensborg Kommune
Beskrivelse : Ydelsen omfatter levering og administration af ledsagelse af borgere under folkepensionsalderen med nedsat funktionsevne, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne inden for Servicelovens § 97. Ordningen varetages i dag af ekstern leverandør. Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit III jf. LBK nr. 10 af 06/01/2023 med senere ændringer, der vedrører indkøb efter det såkaldte Light-regime af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien. Udbuddet er et genudbud, og de væsentligste ændringer i materialet er markeret med rødt i indholdsfortegnelsen.
Intern identifikator : 220243
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 21 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse : Tilbuddet skal indeholde følgende oplysninger vedrørende Tilbudsgivers økonomiske og finansielle kapacitet: - Virksomhedens samlede årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår - Virksomhedens soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse : Virksomhedens samlede årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår - Mindstekrav: Gennemsnitlig årsomsætning på 4 mio. kr. på grundlag af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Virksomhedens soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår - Mindstekrav: Gennemsnitlig soliditetsgrad på 10 % på grundlag af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse : Tilbuddet skal indeholde følgende oplysninger vedrørende Tilbudsgivers tekniske og faglige kapacitet: Tilbudsgiver skal beskrive 3 referencer på tilsvarende opgaver, hvor hver reference skal indeholde oplysninger om: - Modtager af leverancen (kunden) - Kontraktværdi i danske kr. ekskl. moms for leverancen - Start- og evt. slutdato for leverancen - Beskrivelse af opgaven samt rolle/andel heri Referencerne oplyses i ESPD’et.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal dokumentere 3 referencer på tilsvarende opgaver, som er afsluttet for højst 5 år siden. Alderen på referencen regnes fra referencens slutdato og tilbudsfristen for dette udbud. Igangværende referencer accepteres, såfremt kontrakten har løbet mindst 1 år. Med tilsvarende opgaver forstås drift og administration indenfor § 97. Referencerne oplyses i ESPD’et.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Beskrivelse : Ikke anvendt
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris vægter 60 %.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : 40 %
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 22/04/2024   23:59:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Finansiel ordning : _DEFAULT_VALUE_CHANGE_ME_
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Fredensborg kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Fredensborg kommune
Registreringsnummer : 29188335
Postadresse : Egevangen 3 B    
By : Kokkedal
Postnummer : 2980
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Semial Rusiti
Telefon : +45 72565000
Internetadresse : https://www.fredensborg.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1.
ORG-1000
Officielt navn : Comdia ApS
Registreringsnummer : 33501404
Postadresse : Lindvedvej 73    
By : Odense S
Postnummer : 5260
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Telefon : +45 7199 3672
Internetadresse : https://www.comdia.com/
Denne organisations roller
TED eSender
8.1.
ORG-1001
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 7240 5600
Internetadresse : http://www.klfu.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-1002
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 4171 5000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
10. Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres : 1e1e2592-c6ff-4fe0-a22d-f7d1c1e9cbd5-01
Hovedårsagen til ændringen : Ajourførte oplysninger
Beskrivelse : Som tidligere oplyst forlænges tilbudsfristen pga. et spørgsmål, som Ordregiver ikke kunne besvare inden svarfristen.
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : d0b8ed49-04ca-4a61-a2f9-f45687fc97e5   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 16/04/2024   08:59:09 (UTC+2)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 225594-2024
EUT-S-nummer : 76/2024
Offentliggørelsesdato : 17/04/2024

Send til en kollega

0.063