23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
15.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Herlev Kommune

Udbud af kontrakt om drift af Plejecenter Hammergården som friplejeboliger med anvisningsret for Herlev Kommune


Herlev Kommune

219678-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger – Udbud af kontrakt om drift af Plejecenter Hammergården som friplejeboliger med anvisningsret for Herlev Kommune
OJ S 74/2024 15/04/2024
Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Herlev Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af kontrakt om drift af Plejecenter Hammergården som friplejeboliger med anvisningsret for Herlev Kommune
Beskrivelse : Herlev Kommune foretager hermed udbud af en kontrakt om drift af Plejecenter Hammergården som friplejeboliger efter lovbekendtgørelse nr. 1162 af 26. oktober 2017 om friplejeboliger med senere ændringer med anvisningsret for Herlev Kommune i medfør af den til udbuddet vedlagte anvisningsaftale. Den udbudte friplejeboligkontrakt indeholder vilkår om, at driften af plejecenteret skal ske ”non-profit”, dvs. ikke med gevinst for øje. Plejecenter Hammergården er Herlev Kommunens kommende plejecenter, som vil blive opført af PensionDanmark på adressen Persillehaven 42, 2730 Herlev. Ifølge den foreliggende tidsplan forventes plejecenteret klar til friplejeboligleverandørens indflytning den 1. august 2027 (med en efterfølgende apteringsperiode). Plejecenter Hammergården vil omfatte 216 plejeboliger med tilhørende fællesarealer og servicearealer. Ved driftsstart omfatter Herlev Kommunes anvisningsret 156 pladser og udvides i trin til henholdsvis 168 pladser i 2029, 180 pladser i 2032, 192 pladser i 2035, 204 pladser i 2038 og alle 216 pladser i 2041. Herlev Kommune kan ned- og opregulere antallet af pladser, der er omfattet af anvisningsretten, med et varsel på 12 måneder, dog ikke under 156 pladser. Herlev Kommune kan anvise kommunens egne borgere samt borgere fra andre kommuner efter anmodning fra og aftale med borgerens bopælskommune mv. Fra driftsstart forventes det, at ca. 36 af pladserne udgøres af demensboligpladser. Pladser, der ikke er omfattet af Herlev Kommunes anvisningsret, skal friplejeboligleverandøren selv anvise til. Ved driftsstart skal friplejeleverandøren overtage 136 plejesenge fra Herlev Kommune mod betaling af plejesengenes markedspris (bogført værdi). Sengene skal anvendes til 136 af de 156 plejeboliger, der skal stilles til rådighed for Herlev Kommune ved driftsstart i henhold til anvisningsaftalen. Friplejeboligkontrakten (inkl. anvisningsaftalen) indgås tidsubegrænset, idet begge parter har ret til at opsige samarbejdet med et varsel på 12 måneder efter en uopsigelighedsperiode på 120 måneder fra Ikrafttrædelsestidspunktet. Udbuddet omfatter ikke virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Herlev Kommune til friplejeboligleverandøren. Friplejeboligleverandøren skal samtidig med indgåelsen af friplejeboligkontrakten og anvisningsaftalen med Herlev Kommune indgå lejekontrakt med PensionDanmark på de vilkår, der fremgår af lejekontrakten i bilag 2 til friplejeboligkontrakten. Friplejeboligkontrakten og anvisningsaftalen er indbyrdes betinget af hinanden. Ved ophør af én aftale, ophører den anden aftale også. Ved ophør af friplejeboligkontrakten og anvisningsaftalen er friplejeboligleverandøren forpligtet til at afstå lejekontrakten med PensionDanmark til Herlev Kommune. Indgåelsen af friplejeboligkontrakten og anvisningsaftalen med Herlev Kommune og lejekontrakten med PensionDanmark forventes at finde sted i umiddelbar forlængelse af afslutningen af udbuddet. På dette tidspunkt nedsættes en projekt- og/eller styregruppe med deltagelse af friplejeboligleverandøren til fastlæggelse af den endelige projektbeskrivelse for byggeriet af Plejecenter Hammergården. For at sikre en effektiv proces omkring udbud af byggeriet forventes friplejeboligleverandøren allerede på dette tidspunkt at have gjort sig konkrete overvejelser om de eventuelle tilpasninger af projektet, som friplejeboligleverandøren måtte ønske med henblik på at få en optimal bygningsmæssig ramme for driften af Plejecenter Hammergården. Herlev Kommune har anslået, at den udbudte friplejeboligkontrakt og anvisningsaftalen har en værdi på ca. DKK 90 mio. ekskl. moms pr. år. ved driftsstart (2024-priser). Den anslåede værdi udgør Herlev Kommunes skøn over Herlev Kommunes betaling til friplejeboligleverandøren i forhold til de 156 pladser, der ved driftsstart er omfattet af anvisningsaftalen. Den i udbudsbekendtgørelsen anslåede værdi af kontrakten på DKK 360 mio. ekskl. moms, er denne anslåede årlige værdi i en periode på fire år, jf. udbudslovens § 38, nr. 2). Den anslåede værdi vil ikke nødvendigvis modsvare Herlev Kommunes faktiske betalinger til friplejeboligleverandøren, idet disse bl.a. vil afhænge af i) de af friplejeboligleverandøren tilbudte døgnpriser, ii) den faktiske fordeling mellem borgere, der er visiteret til henholdsvis plejebolig og demensbolig i de pladser, der er omfattet af anvisningsretten og iii) i hvilket omfang disse plejeboliger står ledige, uden at det skyldes manglende anvisning fra Herlev Kommune. Ud over de af Herlev Kommune betalte døgnpriser, vil friplejeboligleverandørens indtægter ved driften af Plejecenter Hammergården bestå af: • Beboernes betaling af leje for den enkelte plejebolig • Beboernes betaling for tilvalgte servicepakker og eventuelle yderligere tilkøbsydelser fra friplejeboligleverandøren • Visitationskommunens betaling af døgnpriser for beboere i pladser, som friplejeboligleverandøren selv anviser til • Herlev Kommune dækning af ”tomgang” for eventuelle boliger, der står tomme på grund af manglende anvisning fra Herlev Kommune. Betalingen dækker i givet fald dels boliglejen, dels plejeboligdøgnprisen. Som alternativ til at lade en bolig omfattet af anvisningsretten stå tom, kan Herlev Kommune anvende den ledige plads som aflastningsplads o.l. *** Herlev Kommune inviterer alle interesserede aktører til et informations- og spørgemøde, der afholdes torsdag den 18. april 2024, kl. 10.00 på: Herlev Rådhus Lokale 025 Herlev Bygade 90 2730 Herlev Ved informations- og spørgemødet vil Herlev Kommune give en præsentation af det samlede projekt for Plejecenter Hammergården, herunder de fysiske rammer, det kontraktuelle set-up og centrale elementer i konkurrencen om friplejeboligkontrakten (inkl. anvisningsaftalen). Virksomheder, der ønsker at deltage i informations- og spørgemødet, bedes tilmelde sig mødet via det ved udbuddet anvendte udbudssystem senest onsdag den 17. april 2024.
Identifikator for proceduren : 4a51548e-f0d2-47c9-8e9d-9b0f6ec99440
Tidligere bekendtgørelse : 199238-2024
Intern identifikator : Udbud af kontrakt om drift af Plejecenter Hammergården som friplejeboliger med anvisningsret for Herlev Kommune
Type af procedure : Åben
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter udbudslovens afsnit III, idet Herlev Kommune forbeholder sig muligheden for forhandling
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85311100   Forsorg for ældre, 98000000   Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser, 98513310   Hjemmehjælp
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Persillehaven 42    
By : Herlev
Postnummer : 2730
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 360 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Tilbudsgiver skal erklære på tro og love, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudsloven
Konkurs Tilbudsgiver skal erklære på tro og love, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudsloven
Korruption Tilbudsgiver skal erklære på tro og love, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudsloven
Tvangsakkord uden for konkurs Tilbudsgiver skal erklære på tro og love, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudsloven
Deltagelse i en kriminel organisation Tilbudsgiver skal erklære på tro og love, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudsloven
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Tilbudsgiver skal erklære på tro og love, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudsloven
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Tilbudsgiver skal erklære på tro og love, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudsloven
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Tilbudsgiver skal erklære på tro og love, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudsloven
Svig Tilbudsgiver skal erklære på tro og love, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudsloven
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Tilbudsgiver skal erklære på tro og love, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudsloven
Insolvens Tilbudsgiver skal erklære på tro og love, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudsloven
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Tilbudsgiver skal erklære på tro og love, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudsloven
Aktiver, der administreres af en kurator Tilbudsgiver skal erklære på tro og love, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudsloven
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Tilbudsgiver skal erklære på tro og love, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudsloven
Rent nationale udelukkelsesgrunde Tilbudsgiver skal erklære på tro og love, at tilbudsgiver ikke er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Tilbudsgiver skal erklære på tro og love, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudsloven
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Tilbudsgiver skal erklære på tro og love, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudsloven
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Tilbudsgiver skal erklære på tro og love, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudsloven
Ophævelse eller en lignende sanktion Tilbudsgiver skal erklære på tro og love, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudsloven
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Tilbudsgiver skal erklære på tro og love, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudsloven
Betaling af socialsikringsbidrag Tilbudsgiver skal erklære på tro og love, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudsloven, også for så vidt angår ubetalt, forfalden gæld på mindre end DKK 100.000.
Erhvervsvirksomheden er indstillet Tilbudsgiver skal erklære på tro og love, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudsloven
Betaling af skatter og afgifter Tilbudsgiver skal erklære på tro og love, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudsloven, også for så vidt angår ubetalt, forfalden gæld på mindre end DKK 100.000.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Tilbudsgiver skal erklære på tro og love, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudsloven
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af kontrakt om drift af Plejecenter Hammergården som friplejeboliger med anvisningsret for Herlev Kommune
Beskrivelse : Herlev Kommune foretager hermed udbud af en kontrakt om drift af Plejecenter Hammergården som friplejeboliger efter lovbekendtgørelse nr. 1162 af 26. oktober 2017 om friplejeboliger med senere ændringer med anvisningsret for Herlev Kommune i medfør af den til udbuddet vedlagte anvisningsaftale. Den udbudte friplejeboligkontrakt indeholder vilkår om, at driften af plejecenteret skal ske ”non-profit”, dvs. ikke med gevinst for øje. Plejecenter Hammergården er Herlev Kommunens kommende plejecenter, som vil blive opført af PensionDanmark på adressen Persillehaven 42, 2730 Herlev. Ifølge den foreliggende tidsplan forventes plejecenteret klar til friplejeboligleverandørens indflytning den 1. august 2027 (med en efterfølgende apteringsperiode). Plejecenter Hammergården vil omfatte 216 plejeboliger med tilhørende fællesarealer og servicearealer. Ved driftsstart omfatter Herlev Kommunes anvisningsret 156 pladser og udvides i trin til henholdsvis 168 pladser i 2029, 180 pladser i 2032, 192 pladser i 2035, 204 pladser i 2038 og alle 216 pladser i 2041. Herlev Kommune kan ned- og opregulere antallet af pladser, der er omfattet af anvisningsretten, med et varsel på 12 måneder, dog ikke under 156 pladser. Herlev Kommune kan anvise kommunens egne borgere samt borgere fra andre kommuner efter anmodning fra og aftale med borgerens bopælskommune mv. Fra driftsstart forventes det, at ca. 36 af pladserne udgøres af demensboligpladser. Pladser, der ikke er omfattet af Herlev Kommunes anvisningsret, skal friplejeboligleverandøren selv anvise til. Ved driftsstart skal friplejeleverandøren overtage 136 plejesenge fra Herlev Kommune mod betaling af plejesengenes markedspris (bogført værdi). Sengene skal anvendes til 136 af de 156 plejeboliger, der skal stilles til rådighed for Herlev Kommune ved driftsstart i henhold til anvisningsaftalen. Friplejeboligkontrakten (inkl. anvisningsaftalen) indgås tidsubegrænset, idet begge parter har ret til at opsige samarbejdet med et varsel på 12 måneder efter en uopsigelighedsperiode på 120 måneder fra Ikrafttrædelsestidspunktet. Udbuddet omfatter ikke virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Herlev Kommune til friplejeboligleverandøren. Friplejeboligleverandøren skal samtidig med indgåelsen af friplejeboligkontrakten og anvisningsaftalen med Herlev Kommune indgå lejekontrakt med PensionDanmark på de vilkår, der fremgår af lejekontrakten i bilag 2 til friplejeboligkontrakten. Friplejeboligkontrakten og anvisningsaftalen er indbyrdes betinget af hinanden. Ved ophør af én aftale, ophører den anden aftale også. Ved ophør af friplejeboligkontrakten og anvisningsaftalen er friplejeboligleverandøren forpligtet til at afstå lejekontrakten med PensionDanmark til Herlev Kommune. Indgåelsen af friplejeboligkontrakten og anvisningsaftalen med Herlev Kommune og lejekontrakten med PensionDanmark forventes at finde sted i umiddelbar forlængelse af afslutningen af udbuddet. På dette tidspunkt nedsættes en projekt- og/eller styregruppe med deltagelse af friplejeboligleverandøren til fastlæggelse af den endelige projektbeskrivelse for byggeriet af Plejecenter Hammergården. For at sikre en effektiv proces omkring udbud af byggeriet forventes friplejeboligleverandøren allerede på dette tidspunkt at have gjort sig konkrete overvejelser om de eventuelle tilpasninger af projektet, som friplejeboligleverandøren måtte ønske med henblik på at få en optimal bygningsmæssig ramme for driften af Plejecenter Hammergården. Herlev Kommune har anslået, at den udbudte friplejeboligkontrakt og anvisningsaftalen har en værdi på ca. DKK 90 mio. ekskl. moms pr. år. ved driftsstart (2024-priser). Den anslåede værdi udgør Herlev Kommunes skøn over Herlev Kommunes betaling til friplejeboligleverandøren i forhold til de 156 pladser, der ved driftsstart er omfattet af anvisningsaftalen. Den i udbudsbekendtgørelsen anslåede værdi af kontrakten på DKK 360 mio. ekskl. moms, er denne anslåede årlige værdi i en periode på fire år, jf. udbudslovens § 38, nr. 2). Den anslåede værdi vil ikke nødvendigvis modsvare Herlev Kommunes faktiske betalinger til friplejeboligleverandøren, idet disse bl.a. vil afhænge af i) de af friplejeboligleverandøren tilbudte døgnpriser, ii) den faktiske fordeling mellem borgere, der er visiteret til henholdsvis plejebolig og demensbolig i de pladser, der er omfattet af anvisningsretten og iii) i hvilket omfang disse plejeboliger står ledige, uden at det skyldes manglende anvisning fra Herlev Kommune. Ud over de af Herlev Kommune betalte døgnpriser, vil friplejeboligleverandørens indtægter ved driften af Plejecenter Hammergården bestå af: • Beboernes betaling af leje for den enkelte plejebolig • Beboernes betaling for tilvalgte servicepakker og eventuelle yderligere tilkøbsydelser fra friplejeboligleverandøren • Visitationskommunens betaling af døgnpriser for beboere i pladser, som friplejeboligleverandøren selv anviser til • Herlev Kommune dækning af ”tomgang” for eventuelle boliger, der står tomme på grund af manglende anvisning fra Herlev Kommune. Betalingen dækker i givet fald dels boliglejen, dels plejeboligdøgnprisen. Som alternativ til at lade en bolig omfattet af anvisningsretten stå tom, kan Herlev Kommune anvende den ledige plads som aflastningsplads o.l. *** Herlev Kommune inviterer alle interesserede aktører til et informations- og spørgemøde, der afholdes torsdag den 18. april 2024, kl. 10.00 på: Herlev Rådhus Lokale 025 Herlev Bygade 90 2730 Herlev Ved informations- og spørgemødet vil Herlev Kommune give en præsentation af det samlede projekt for Plejecenter Hammergården, herunder de fysiske rammer, det kontraktuelle set-up og centrale elementer i konkurrencen om friplejeboligkontrakten (inkl. anvisningsaftalen). Virksomheder, der ønsker at deltage i informations- og spørgemødet, bedes tilmelde sig mødet via det ved udbuddet anvendte udbudssystem senest onsdag den 17. april 2024.
Intern identifikator : Udbud af kontrakt om drift af Plejecenter Hammergården som friplejeboliger med anvisningsret for Herlev Kommune
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85311100   Forsorg for ældre, 98000000   Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser, 98513310   Hjemmehjælp
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Persillehaven 42    
By : Herlev
Postnummer : 2730
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Anden varighed : Ubegrænset
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 360 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Ikke påkrævet
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Tilbudsgivers økonomiske nøgletal
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal i de ved tilbudsfristens udløb senest tilgængelige to regnskabsår have: • En årlig nettoomsætning på minimum DKK 180.000.000 ekskl. moms i hvert af regnskabsårene • En egenkapital på minimum DKK 50.000.000 i begge regnskabsår • En gennemsnitlig soliditetsgrad på minimum 20 % i de to regnskabsår og en soliditetsgrad på minimum 20 % i det seneste regnskabsår Der må desuden ikke være indtrådt væsentlige ændringer i tilbudsgivers økonomiske nøgletal efter afslutningen af det senest tilgængelige regnskabsår Tilbudsgiver skal dokumentere sin opfyldelse af egnethedskravet ved afgivelse af en erklæring på tro og love om egnethed ved tilbudsafgivelsen
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Erfaring med drift af plejecentre
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal have erfaring med drift af minimum et plejecenter inden for de seneste fem år fra tilbudsfristen. Hvis tilbudsgiver ikke aktuelt driver mindst et plejecenter, skal tilbudsgiver have drevet mindst et plejecenter i minimum to ud af de seneste fem år. Tilbudsgiver skal dokumentere sin opfyldelse af egnethedskravet ved afgivelse af en erklæring på tro og love om egnethed ved tilbudsafgivelsen
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Helhedspleje
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Implementering og fagligt samarbejde
Vægtning (procentdel, præcis) : 15

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Hammergården som uddannelsessted
Vægtning (procentdel, præcis) : 15
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Beskrivelse af den finansielle garanti : Friplejeboligleverandøren skal stille sikkerhed på anfordringsvilkår for DKK 7,5 mio. til sikkerhed for opfyldelsen af sine forpligtelser over for Herlev Kommune ifølge friplejeboligkontrakten, inkl. anvisningsaftalen. Nærmere krav til denne sikkerhedsstillelse fremgår af friplejeboligkontrakten pkt. 18. Friplejeboligleverandøren skal desuden stille sikkerhed over for PensionDanmark for opfyldelsen af sine forpligtelser ifølge lejekontrakten i form af et depositium eller lignende svarende til seks måneders basisleje. Denne sikkerhedsstillelse forventes at udgøre ca. DKK 14,6 mio. Nærmere krav til denne sikkerhedsstillelse fremgår af lejekontraktens pkt. 9.5.
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser : 21/05/2024   23:59:00 (UTC+2)
Frist for modtagelse af tilbud : 21/05/2024   23:59:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måned
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære Herlev Kommunes åbning af tilbuddene.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : De juridiske vilkår for udførelse af driften af Plejecenter Hammergården fremgår af kontraktgrundlaget for friplejeboligkontrakten, herunder selve friplejeboligkontrakten, anvisningsaftalen og lejekontrakten med PensionDanmark.
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Finansiel ordning : De økonomiske vilkår for udførelse af driften af Plejecenter Hammergården fremgår af kontraktgrundlaget for friplejeboligkontrakten, herunder selve friplejeboligkontrakten, den af friplejeboligleverandøren udfyldte tilbudsliste, anvisningsaftalen og lejekontrakten med PensionDanmark. Friplejeboligkontrakten indeholder vilkår om, at driften af Plejecenter Hammergården skal ske "non-profit", dvs. ikke med gevinst for øje.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Reglerne for klage over udbuddet følger af lov om Klagenævnet for Udbud, lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 ("klagenævnsloven") samt bekendtgørelse nr. 887 af 11. august 2011 om Klagenævnet for Udbud med efterfølgende ændringer. Klage over udbuddet skal i henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 2, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at Herlev Kommune har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at den udbudte friplejeboligkontrakt, inkl. anvisningsaftalen, er blevet indgået. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Klage kan alternativt indgives til domstolene inden for samme frist. Klage, der indgives i standstill-perioden kan dog ikke indbringes for domstolene førend Klagenævnet for Udbud har truffet afgørelse i sagen. Senest samtidig med indgivelsen af klagen til skal klageren orientere Herlev Kommune om klagen (ved en kopi af denne) med oplysning om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Indgives klagen ikke i standstill-perioden skal klageren oplyse Herlev Kommune om, hvorvidt der begæres opsættende virkning. Det er forbundet med et gebyr på DKK 20.000 at indgive klage til Klagenævnet for Udbud, der som udgangspunkt skal indbetales til Klagenævnet for Udbud samtidig med indgivelsen af klagen. Yderligere vejledning om klage til Klagenævnet for Udbud fremgår af klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Herlev Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Herlev Kommune
Organisation, der behandler tilbud : Herlev Kommune
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Herlev Kommune
Registreringsnummer : 63640719
Postadresse : Herlev Bygade 90    
By : Herlev
Postnummer : 2730
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Flemming Hansen
Telefon : +45 21486909
Køberprofil : https://www.herlev.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 71e8f7a0-7e0e-4cc6-9719-3f973a29684c   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 11/04/2024   16:43:40 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 11/04/2024   16:44:07 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 219678-2024
EUT-S-nummer : 74/2024
Offentliggørelsesdato : 15/04/2024

Send til en kollega

0.062