23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
12.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Udbud af beskæftigelsesindsatser for sygemeldte


Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

216658-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Sociale foranstaltninger – Udbud af beskæftigelsesindsatser for sygemeldte
OJ S 73/2024 12/04/2024
Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af beskæftigelsesindsatser for sygemeldte
Beskrivelse : Udbuddet omfatter Ordregivers udbud af Rammeaftale om beskæftigelsesindsatser for sygemeldte.Udbuddet gennemføres med afsæt i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (”LAB”) kapitel 14, § 91 (øvrig vejledning og opkvalificering) samt kapitel 26 (mentorstøtte).
Identifikator for proceduren : eef6345c-ca71-43bd-8c2c-12eca988ef5e
Intern identifikator : 226287027
Type af procedure : Begrænset
Hovedpunkterne i proceduren : Begrænset udbud med prækvalifikation
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85310000   Sociale foranstaltninger
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Københavns eller Frederiksberg Kommune. Kap. 11/12-aktiviteter kan foregå i hele landet.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 199 781 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 279 693 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Formkrav ved prækvalifikation: Ved ansøgning om prækvalifikationen skal Ansøger inden ansøgningsfristens udløb aflevere følgende dokumenter: • Udfyldt Udbudsbilag A – Prækvalifikationsskema. Bilaget skal afgives i Word og i PDF. For Ansøgere, der afgiver ansøgning som konsortium, bedes der afleveret udfyldt udbudsbilag A for hver økonomisk aktør. Hvis Ansøger agter at anvende underleverandører til udførelsen af (dele af) den udbudte ydelse, indgår underleverandørerne i vurderingen af Ansøgers virksomhedsstørrelse. Det vil sige, at Ansøgers og eventuelle underleverandørers antal medarbejdere og samlede årlige omsætning eller samlede årlige balance lægges sammen ved vurderingen af, om Ansøger er en mikrovirksomhed eller lille virksomhed i henhold til Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definition af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF). En Ansøger / Tilbudsgiver kan ikke ændre sin(-e) underleverandør(-er) i udbudsprocessen uden Ordregivers skriftlige tilladelse. • For ansøgere, der afgiver ansøgning som konsortium og for ansøgere, der baserer sig på andre enheders økonomiske eller tekniske formåen, skal der afleveres udfyldt Udbudsbilag A samt dokumentation for hver økonomisk aktør (Udbudsbilag C og/eller D). Formkrav ved tilbudsfase: Tilbuddet skal være på dansk. Ordregiver opfordrer Tilbudsgiverne til at formulere sig så kortfattet som muligt og til kun at vedlægge det relevante. Tilbudsgiver kan alene afgive ét tilbud, i form af udfyldt Aftalebilag 4 (løsningsbeskrivelse). Bilaget skal afgives i Word og i PDF. Tilbuddet skal, udover eventuel følgeskrivelse eller lignende, indeholde følgende bilag i udfyldt stand: • Koncentrat af løsningsbeskrivelse. Bilaget skal afgives i Word og i PDF. • Serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen, som maksimalt må være 6 måneder gammel. • Dokumentation for erhvervsansvarsforsikring, jf. Udbudsbekendtgørelsen. Der skal vedhæftes kopi af gyldig forsikringspolice eller erklæring fra relevant forsikringsselskab. Brug evt. Udbudsbilag E. • Dokumentation for omsætning, jf. Udbudsbekendtgørelsen. Der skal vedhæftes årsrapport e.l. revisorpåtegnet dokument med oplysninger om Ansøgers omsætning. Brug evt. Udbudsbilag F. Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium eller baserer på andre enheders økonomiske eller tekniske formåen, skal der fremsendes serviceattest, dokumentation for erhvervsansvarsforsikring samt dokumentation for omsætning for alle aktører. Udvælgelseskriterier for adgang anden fase: Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 6 egnede virksomheder, vil Ordregiver udvælge de 6 virksomheder, som udgør det bedste konkurrencefelt. Ved vurderingen af det bedste konkurrencefelt, vil Ordregiver lægge vægt på, i hvor høj grad ansøgers reference 1) dokumenterer erfaringer med at gennemføre tilsvarende ydelser som omfattet af Rammeaftalen (vægtning: 50 %), og 2) dokumenterer erfaringer med at indsamle og udarbejde dokumentation af tilsvarende ydelser som omfattet af Rammeaftalen (vægtning: 50 %). Ansøger bør således beskrive sin reference udførligt, herunder med oplysning om til hvad, for hvem, hvordan og hvorfor beskæftigelsesindsatsen er gennemført (udvælgelseskriterium 1) og dokumentationen er indsamlet og udarbejdet (udvælgelseskriterie 2). Der kan med fordel anvendes konkrete og praksisnære eksempler i referencen. Reserveret deltagelse: Mindst 2 af de budopfordrede ansøgere skal henhøre i kategorien ”mikrovirksomheder” eller ”små virksomheder” som defineret i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definition af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF). I det omfang, der er flere end 6 egnede ansøgere, vil eventuelle egnede ansøgere, der henhører under kategorierne ”små virksomheder” eller ”mikrovirksomheder” have en fortrinsstilling, indtil der blandt de 6 budopfordede ansøgere er i alt 2 egnede virksomheder inden for disse kategorier. Hvis Ansøger agter at anvende underleverandører til udførelsen af (dele af) den udbudte ydelse, indgår underleverandørerne i vurderingen af Ansøgers virksomhedsstørrelse. Det vil sige, at Ansøgers og eventuelle underleverandørers antal medarbejdere og samlede årlige omsætning eller samlede årlige balance lægges sammen ved vurderingen af, om Ansøger er en mikrovirksomhed eller lille virksomhed i henhold til Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definition af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF). Den nationale udelukkelsesgrund, der henvises til i afsnittet om Udelukkelsesgrunde er den nationale udelukkelsesgrund, jf. Udbudslovens §134a: En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Yderligere oplysninger: Ansøger/tilbudsgiver må ikke være omfattet af forbuddet i Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer:a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt,b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger,c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, ogd) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af beskæftigelsesindsatser for sygemeldte
Beskrivelse : Udbuddet omfatter Ordregivers udbud af rammeaftaler om beskæftigelsesindsatser for sygemeldte. Udbuddet gennemføres med afsæt i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (”LAB”) kapitel 14, § 91 (øvrig vejledning og opkvalificering) samt kapitel 26 (mentorstøtte).
Intern identifikator : 226287027
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85310000   Sociale foranstaltninger
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Københavns eller Frederiksberg Kommune. Kap. 11/12-aktiviteter kan foregå i hele landet.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/11/2024
Varigheds slutdato : 31/10/2028
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 199 781 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 279 693 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger : Formkrav ved prækvalifikation: Ved ansøgning om prækvalifikationen skal Ansøger inden ansøgningsfristens udløb aflevere følgende dokumenter: • Udfyldt Udbudsbilag A – Prækvalifikationsskema. Bilaget skal afgives i Word og i PDF. For Ansøgere, der afgiver ansøgning som konsortium, bedes der afleveret udfyldt udbudsbilag A for hver økonomisk aktør. Hvis Ansøger agter at anvende underleverandører til udførelsen af (dele af) den udbudte ydelse, indgår underleverandørerne i vurderingen af Ansøgers virksomhedsstørrelse. Det vil sige, at Ansøgers og eventuelle underleverandørers antal medarbejdere og samlede årlige omsætning eller samlede årlige balance lægges sammen ved vurderingen af, om Ansøger er en mikrovirksomhed eller lille virksomhed i henhold til Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definition af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF). En Ansøger / Tilbudsgiver kan ikke ændre sin(-e) underleverandør(-er) i udbudsprocessen uden Ordregivers skriftlige tilladelse. • For ansøgere, der afgiver ansøgning som konsortium og for ansøgere, der baserer sig på andre enheders økonomiske eller tekniske formåen, skal der afleveres udfyldt Udbudsbilag A samt dokumentation for hver økonomisk aktør (Udbudsbilag C og/eller D). Formkrav ved tilbudsfase: Tilbuddet skal være på dansk. Ordregiver opfordrer Tilbudsgiverne til at formulere sig så kortfattet som muligt og til kun at vedlægge det relevante. Tilbudsgiver kan alene afgive ét tilbud, i form af udfyldt Aftalebilag 4 (løsningsbeskrivelse). Bilaget skal afgives i Word og i PDF. Tilbuddet skal, udover eventuel følgeskrivelse eller lignende, indeholde følgende bilag i udfyldt stand: • Koncentrat af løsningsbeskrivelse. Bilaget skal afgives i Word og i PDF. • Serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen, som maksimalt må være 6 måneder gammel. • Dokumentation for erhvervsansvarsforsikring, jf. Udbudsbekendtgørelsen. Der skal vedhæftes kopi af gyldig forsikringspolice eller erklæring fra relevant forsikringsselskab. Brug evt. Udbudsbilag E. • Dokumentation for omsætning, jf. Udbudsbekendtgørelsen. Der skal vedhæftes årsrapport e.l. revisorpåtegnet dokument med oplysninger om Ansøgers omsætning. Brug evt. Udbudsbilag F. Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium eller baserer på andre enheders økonomiske eller tekniske formåen, skal der fremsendes serviceattest, dokumentation for erhvervsansvarsforsikring samt dokumentation for omsætning for alle aktører. Udvælgelseskriterier for adgang anden fase: Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 6 egnede virksomheder, vil Ordregiver udvælge de 6 virksomheder, som udgør det bedste konkurrencefelt. Ved vurderingen af det bedste konkurrencefelt, vil Ordregiver lægge vægt på, i hvor høj grad ansøgers reference 1) dokumenterer erfaringer med at gennemføre tilsvarende ydelser som omfattet af Rammeaftalen (vægtning: 50 %), og 2) dokumenterer erfaringer med at indsamle og udarbejde dokumentation af tilsvarende ydelser som omfattet af Rammeaftalen (vægtning: 50 %). Ansøger bør således beskrive sin reference udførligt, herunder med oplysning om til hvad, for hvem, hvordan og hvorfor beskæftigelsesindsatsen er gennemført (udvælgelseskriterium 1) og dokumentationen er indsamlet og udarbejdet (udvælgelseskriterie 2). Der kan med fordel anvendes konkrete og praksisnære eksempler i referencen. Reserveret deltagelse: Mindst 2 af de budopfordrede ansøgere skal henhøre i kategorien ”mikrovirksomheder” eller ”små virksomheder” som defineret i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definition af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF). I det omfang, der er flere end 6 egnede ansøgere, vil eventuelle egnede ansøgere, der henhører under kategorierne ”små virksomheder” eller ”mikrovirksomheder” have en fortrinsstilling, indtil der blandt de 6 budopfordede ansøgere er i alt 2 egnede virksomheder inden for disse kategorier. Hvis Ansøger agter at anvende underleverandører til udførelsen af (dele af) den udbudte ydelse, indgår underleverandørerne i vurderingen af Ansøgers virksomhedsstørrelse. Det vil sige, at Ansøgers og eventuelle underleverandørers antal medarbejdere og samlede årlige omsætning eller samlede årlige balance lægges sammen ved vurderingen af, om Ansøger er en mikrovirksomhed eller lille virksomhed i henhold til Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definition af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF). Den nationale udelukkelsesgrund, der henvises til i afsnittet om Udelukkelsesgrunde er den nationale udelukkelsesgrund, jf. Udbudslovens §134a: En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Yderligere oplysninger: Ansøger/tilbudsgiver må ikke være omfattet af forbuddet i Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: - Ansøgers omsætning i det senest disponible regnskabsår skal udgøre mindst DKK 1.000.000 ekskl. moms.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Gennemsnitlig årsomsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Specifik årsomsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs specifikke årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Specifik gennemsnitlig omsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs specifikke gennemsnitlige omsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Etablering af virksomhed
Beskrivelse : Hvis oplysningerne vedrørende omsætning (samlet eller specifik) ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller den økonomiske aktør startede sin virksomhed:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Erhvervsansvarsforsikring
Beskrivelse : Det forsikrede beløb i den økonomiske aktørs erhvervsansvarsforsikring er følgende: - Erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum pr. forsikringsår på mindst DKK 1.000.000 pr. skadesbegivenhed for tingskade og mindst DKK 10.000.000 pr. skadesbegivenhed for personskade.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse : For så vidt angår eventuelle øvrige økonomiske og finansielle krav, som måtte være blevet anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, erklærer den økonomiske aktør, at:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Andet
Navn : Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende kvalitetssikringsstandarder
Beskrivelse : Kan den økonomiske aktør fremlægge certifikater udstedt af uafhængige organer til bekræftelse af, at den økonomiske aktør opfylder de krævede kvalitetssikringsstandarder, herunder adgang for handicappede?
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Andet
Navn : Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende miljøledelsessystemer eller -standarder
Beskrivelse : Er den økonomiske aktør i stand til at fremlægge certifikater udstedt af uafhængige organer til bekræftelse af, at den økonomiske aktør opfylder de krævede miljøledelsessystemer eller -standarder?
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : Optagelse i et relevant fagligt register
Beskrivelse : Den økonomiske aktør er optaget i det relevante faglige register i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : Optagelse i et handelsregister
Beskrivelse : Den økonomiske aktør er optaget i handelsregistre i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: særlig autorisation er nødvendig
Beskrivelse : Er det nødvendigt med en særlig autorisation for at kunne udføre den pågældende tjenesteydelse i den økonomiske aktørs etableringsland?
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: medlemskab af en bestemt organisation nødvendigt
Beskrivelse : Er det nødvendigt med medlemskab af en bestemt organisation for at kunne udføre den pågældende tjenesteydelse i den økonomiske aktørs etableringsland?
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år. - 1 reference om levering af beskæftigelsesindsatser efter kap 14, § 91 og kap. 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilsvarende ydelser (hvis ej udført i Danmark). Referencen skal være af mindst 1 års varighed, og tjenesteydelsen skal have være udført i minimum 1 år i perioden 1. januar 2019 til ansøgningsfristens udløb. Beskrivelse af referencen med angivelse a) aftaleperiode, b) kunde, c) kontaktperson, d) beskrivelse af ansøgers erfaringer med gennemførelse af beskæftigelsesindsatser omfattet af Rammeaftalen opnået gennem referencen. Der skal alene afleveres én reference. Afleveres flere lægges vægt på den første.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Teknikere eller tekniske organer til kvalitetskontrol
Beskrivelse : Den økonomiske aktør kan disponere over følgende teknikere eller tekniske organer, navnlig dem, der er ansvarlige for kvalitetskontrol. For teknikere eller tekniske organer, som ikke direkte hører til den økonomiske aktørs virksomhed, men hvis kapacitet den økonomiske aktør baserer sig på, skal der udfyldes særskilte ESPD-formularer.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring
Beskrivelse : Den økonomiske aktør anvender følgende tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring, og dennes undersøgelses- og forskningsfaciliteter er som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Undersøgelses- og forskningsfaciliteter
Beskrivelse : Den økonomiske aktør anvender følgende undersøgelses- og forskningsfaciliteter:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Forvaltning af forsyningskæden
Beskrivelse : Den økonomiske aktør vil være i stand til at anvende følgende forvaltning af forsyningskæden og eftersporingssystemer ved gennemførelsen af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Tilladelse til kontrol
Beskrivelse : For komplekse produkter eller tjenesteydelser, der skal leveres, eller undtagelsesvis for produkter eller tjenesteydelser, som kræves til et særligt formål: Vil den økonomiske aktør tillade, at der foretages kontrol af dennes produktionskapacitet eller tekniske formåen og, om nødvendigt, af de undersøgelses- og forskningsfaciliteter, som denne råder over, og af kvalitetskontrolforanstaltningerne? Kontrollen skal foretages af den ordregivende myndighed eller, hvis denne indvilliger heri, på dennes vegne af et kompetent officielt organ i det land, hvor leverandøren eller tjenesteyderen er etableret.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer
Beskrivelse : Følgende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer indehaves af tjenesteyderen eller leverandøren selv, og/eller (afhængigt af, hvilke krav der er fastsat i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne) af de ledende medarbejdere.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Miljøledelsesforanstaltninger
Beskrivelse : Den økonomiske aktør kan anvende følgende miljøledelsesforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Antal ledende medarbejdere:
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs antal ledende medarbejdere gennem de sidste tre år var som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Årlige gennemsnitlige antal beskæftigede
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs årlige gennemsnitlige antal beskæftigede gennem de sidste tre år var som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Værktøj, materiel og teknisk udstyr
Beskrivelse : Den økonomiske aktør vil kunne disponere over følgende værktøj, materiel og tekniske udstyr til gennemførelse af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Andel i underleverance
Beskrivelse : Den økonomiske aktør agter eventuelt at give følgende andel (i procent) af kontrakten i underleverance. Bemærk, at hvis den økonomiske aktør har besluttet at give en del af kontrakten i underleverance og baserer sig på underleverandørens kapacitet til at udføre denne del, udfyldes et særskilt ESPD for sådanne underleverandører.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 6
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 6
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Se udbudsmaterialet
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Raskmelding, etablering og fastholdele
Beskrivelse : Se udbudsmaterialet
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Borgerinddragelse
Beskrivelse : Se udbudsmaterialet
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Udvikling og dokumentation
Beskrivelse : Se udbudsmaterialet
Vægtning (procentdel, præcis) : 25
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
Adresse på udbudsdokumenterne : https://permalink.mercell.com/226287027.aspx
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 03/05/2024   11:00:00 (UTC)
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 3
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Registreringsnummer : 64942212
Afdeling : Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Postadresse : Borups Allé 177    
By : København NV
Postnummer : 2400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Johanne Elisabeth Madsen
E-mail : py85@kk.dk
Telefon : +45 33663366
Internetadresse : https://www.kk.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 13de8752-ece5-460b-a025-d87c2d4d3e7e   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 10/04/2024   12:59:26 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 11/04/2024   08:56:10 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 216658-2024
EUT-S-nummer : 73/2024
Offentliggørelsesdato : 12/04/2024

Send til en kollega

0.047