23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
04.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Roskilde Kommune

Tandregulering Roskilde kommunes Kommunale Tandpleje


Roskilde Kommune

197860-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Tandregulering – Tandregulering Roskilde kommunes Kommunale Tandpleje
OJ S 67/2024 04/04/2024
Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Roskilde Kommune
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Tandregulering Roskilde kommunes Kommunale Tandpleje
Beskrivelse : Tilbudsgiveren skal varetage opfyldelse af den samlede ortodontiske opgave, der påhviler Roskilde Kommune for ca. 50 patienter, herunder det samlede behandlingsforløb inkl. nødbehandling og retention. Udbuddet opdeles i forskellige delaftaler afhængigt af tilbudsgivers kapacitet. Roskilde Kommune forventer at indgå 1-5 delaftaler, hvor hver delaftale vil består af: Udførsel af ortodontisk behandling af 10 patienter. Forventede omsætning kr. 400.000 pr. delaftale/10 patienter. Der kan afgives tilbud på én eller flere delaftaler. For hver delaftale agter ordregiver at indgå en kontrakt med én leverandør. Levering af tandregulering skal udføres inden for en hensigtsmæssig afstand for borger transport endvidere uden uhensigtsmæssige omkostninger, som broafgift o. lign. På baggrund heraf skal tilbudsgivers klinik, hvor tandreguleringsbehandlingen foretages, maksimalt ligge 75 km. fra kommunens tandregulering, Stænder Torvet 1B, Roskilde. Delaftalerne omfatter således udførelse af ortodontisk behandling af ca.50 børn og unge under 18 år hhv. 22 år (for årgang 2004 og frem), som er visiteret af Roskilde kommunale tandplejes tandreguleringsafdeling. Barnet/den unge visiteres til behandling, såfremt de vurderes til at være omfattet af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for krav til tandregulering, jf. sundhedsloven. Tandreguleringen i Roskilde Kommune har i en periode haft ventetid på tandregulering, og nye patienter er derfor ikke startet op. Det er denne gruppe af patienter, som Roskilde Kommune sender i udbud. Leverandøren forpligter sig på at gennemføre den tandreguleringsbehandling til den afgivne pris for de henviste børn/unge, uanset behandlingens varighed.
Identifikator for proceduren : 0d0c3af6-68bf-49b1-b105-5f818c51e6cd
Intern identifikator : 23-014596
Type af procedure : Åben
Hovedpunkterne i proceduren : Tilbudsgiver indsender sit økonomiske mest fordelagtige tilbud. Tildelingen af opgaven identificeres ved tildelingskriteriet pris meden vægtning på 100%
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85131100   Tandregulering
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 2 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Tandregulering Roskilde kommunes Kommunale Tandpleje
Beskrivelse : Tilbudsgiveren skal varetage opfyldelse af den samlede ortodontiske opgave, der påhviler Roskilde Kommune for ca. 50 patienter, herunder det samlede behandlingsforløb inkl. nødbehandling og retention. Udbuddet opdeles i forskellige delaftaler afhængigt af tilbudsgivers kapacitet. Roskilde Kommune forventer at indgå 1-5 delaftaler, hvor hver delaftale vil består af: Udførsel af ortodontisk behandling af 10 patienter. Forventede omsætning kr. 400.000 pr. delaftale/10 patienter. Der kan afgives tilbud på én eller flere delaftaler. For hver delaftale agter ordregiver at indgå en kontrakt med én leverandør. Levering af tandregulering skal udføres inden for en hensigtsmæssig afstand for borger transport endvidere uden uhensigtsmæssige omkostninger, som broafgift o. lign. På baggrund heraf skal tilbudsgivers klinik, hvor tandreguleringsbehandlingen foretages, maksimalt ligge 75 km. fra kommunens tandregulering, Stænder Torvet 1B, Roskilde. Delaftalerne omfatter således udførelse af ortodontisk behandling af ca.50 børn og unge under 18 år hhv. 22 år (for årgang 2004 og frem), som er visiteret af Roskilde kommunale tandplejes tandreguleringsafdeling. Barnet/den unge visiteres til behandling, såfremt de vurderes til at være omfattet af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for krav til tandregulering, jf. sundhedsloven. Tandreguleringen i Roskilde Kommune har i en periode haft ventetid på tandregulering, og nye patienter er derfor ikke startet op. Det er denne gruppe af patienter, som Roskilde Kommune sender i udbud. Leverandøren forpligter sig på at gennemføre den tandreguleringsbehandling til den afgivne pris for de henviste børn/unge, uanset behandlingens varighed.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85131100   Tandregulering
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : ingen
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Krav til ansøgningen om deltagelse
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Økonomisk og finansiel kapacitet
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal som led i tilbudsafgivelse opfylde følgende minimumskrav ift. økonomisk og finansiel kapacitet, jf. udbudslovens § 142: 1. Tilbudsgiver skal have en årsomsætning på minimum 2 (to) millioner kr. inden for tandregulering inden for det seneste regnskabsår 2. Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på minimum 15 % inden for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Økonomisk og finansiel kapacitet
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal som led i tilbudsafgivelse opfylde følgende minimumskrav ift. økonomisk og finansiel kapacitet, jf. udbudslovens § 142: 1. Tilbudsgiver skal have en årsomsætning på minimum 2 (to) millioner kr. inden for tandregulering inden for det seneste regnskabsår 2. Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på minimum 15 % inden for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Som dokumentation for, at Tilbudsgiver opfylder de efterspurgte minimumskrav til økonomisk og finansiel kapacitet, skal Tilbudsgiver medsende tilbuddet de seneste 3 godkendte årsregnskaber. Tilbudsgiver kan påvise sin økonomiske og finansielle kapacitet ved ethvert andet dokument end den af Ordregiver krævede dokumentation, som Ordregiver finder passende, som f. eks. en revisorpåtegnet erklæring. Det kræver dog, at Tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de krævede dokumenter. En gyldig grund foreligger, hvor årsagen til, at der ikke kan fremskaffes dokumentation, ikke kan henregnes til Tilbudsgiveren.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : Personlige forhold
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal som led i tilbudsafgivelse bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 134a og § 135 stk. 1-3 og § 136. Tilbudsgiver skal ligeledes bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige Udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 stk. 1 nr. 1, 2 og 7. Serviceloven §92 beskriver krav i forhold til indgåelse af kontrakten med private leverandører, ved indgivelse af tilbud på nærværende udbud, skal tilbudsgiver efterleve følgende: 1. Den private leverandør skal inden indgåelse af kontrakten og en gang årligt i aftaleperioden sende skattemæssige årsregnskaber til kommunen. 2. Den private leverandør, der i medfør af årsregnskabsloven er omfattet af krav om at udarbejde regnskab og krav om at lade regnskabet revidere, skal inden indgåelse af kontrakten og en gang årligt i aftaleperioden sende revideret regnskab til kommunen eller henvise kommunen til, hvor regnskabet kan findes på www.cvr.dk. Hvis leverandøren endnu ikke har aflagt regnskab efter årsregnskabsloven, kan kommunalbestyrelsen fastsætte krav om anden passende dokumentation. 3. Den private leverandør skal dokumentere, at der ikke ved indgåelse af kontrakten er forfalden gæld på 50.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Yderligere henvises til Bilag 11 Tro og love erklæring samt Bilag 11.a Tro – og love erklæring (EU) 2022/576 af. 8. april 2022, som skal underskrives og dokumentation kan forlanges. Vindende Tilbudsgiver vil blive bedt om at fremsende en Serviceattest som dokumentation vedrørende ovenstående udelukkelsesgrunde. Serviceattesten må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Faglig formåen
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal som led i tilbudsafgivelse opfylde følgende minimumskrav ift. faglig formåen: 1. Tilbudsgiver skal minimum have 1 sammenlignelig reference vedr. levering af tandregulering, der enten er igangværende eller afsluttet inden for de sidste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb For de enkelte referencer skal Tilbudsgiver angive en kort beskrivelse af opgaven, aftaleperiode og værdi samt opdragsgiver med kontakt oplysninger. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af de af Tilbudsgiver afgivne oplysninger. Tilbudsgiver skal sikre sig, at alle referencer er korrekte på afleveringstidspunktet.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris 100%
Beskrivelse : Det økonomiske mest fordelagtige tilbud identificeres ved tildelingskriteriet pris. Tilbuddene vil blive vurderet ud fra følgende kriterie med den angivne vægtning: Pris 100 %
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 11/04/2024   09:00:00 (UTC+2)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser : 25/04/2024   07:00:00 (UTC)
Frist for modtagelse af tilbud : 25/04/2024   07:00:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale : ja
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Organ med ansvar for klageprocedurerne er: Klagenævnet for Udbud Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. +45 35 29 10 95 E-mail: nh@naevneneshus.dk Se klagevejledning på: https://klfu.naevneneshus.dk Hvis Ordregivers udbud indbringes for Klagenævnet for Udbud eller domstolene, og én af disse: • Annullerer Ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten • Erklærer kontrakten for ”uden virkning” • Anser en ændring af kontrakten for en ændring af grundlæggende elementer, der ville have krævet et nyt udbud • I øvrigt pålægger Ordregiver at bringe kontrakten til ophør kan kontrakten i hele aftaleperioden opsiges helt eller delvist af Ordregiver med 30 dages varsel til den første i en måned. Uanset tidspunktet for opsigelse er Leverandøren ikke berettiget til at modtage nogen form for kompensation, erstatning eller godtgørelse.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Roskilde Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Roskilde Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Roskilde Kommune
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Roskilde Kommune
Organisation, der behandler tilbud : Roskilde Kommune
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Roskilde Kommune
Registreringsnummer : 29189404
Postadresse : Rådhusbuen 1    
By : Roskilde
Postnummer : 4000
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Gitte Bollerup
Telefon : +45 30841833
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
By : Viborg
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 35 29 10 95
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation med ansvar for mægling
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 757df77b-5106-4812-8631-c7a92823b0e0   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 03/04/2024   12:38:46 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 03/04/2024   13:02:15 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 197860-2024
EUT-S-nummer : 67/2024
Offentliggørelsesdato : 04/04/2024

Send til en kollega

0.047