23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
29.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Udlændingestyrelsen

Udbud af operatørkontrakter om indkvartering og underhold mv. af asylansøgere m.fl.


Udlændingestyrelsen

189623-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed – Udbud af operatørkontrakter om indkvartering og underhold mv. af asylansøgere m.fl.
OJ S 64/2024 29/03/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Udlændingestyrelsen
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af operatørkontrakter om indkvartering og underhold mv. af asylansøgere m.fl.
Beskrivelse : Udlændingestyrelsen udbyder tre operatørkontrakter med forskellige geografiske placeringer af Indkvarteringsstederne. Operatøropgaven omfatter bl.a. følgende ydelser, som nærmere beskrevet i operatørkontrakten: a) Indkvarteringsydelser b) Social- og sundhedsydelser c) Pasningstilbud for børn d) Undervisnings- og fritidstilbud for børn e) Undervisning og aktivering for voksne f) Drift og vedligeholdelse af indkvarteringssteder g) Åbning og/eller lukning af indkvarteringssteder samt op- og nedskalering af pladser i forhold til indkvarteringsniveauet h) Opretholdelse af beredskabscentre og føre opsyn af disse centre i) Varetagelse af decentral inventarfunktion.
Identifikator for proceduren : e54d49f5-f718-4218-a018-211359e96f17
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, jf. udbudslovens § 61, stk. 1, nr. 1, litra c). Der kan ansøges om prækvalifikation for en, flere eller alle operatørkontrakter. Det er derimod ikke muligt at ansøge om prækvalifikation for nogle, men ikke alle indkvarteringssteder inden for en operatørkontrakt.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85300000   Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 79000000   Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed, 98000000   Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Indkvarteringsstederne under de tre operatørkontrakter er placeret forskelligt geografisk. De geografiske placeringer af Indkvarteringsstederne fremgår for hver operatørkontrakt.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 544 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark. Ansøger skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Ordregiver forbeholder sig endvidere mulighed for på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at anmode en ansøger eller tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt. Som dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: - Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at ansøgeren eller tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6. - Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske ansøgere eller tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis ansøger eller tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt. Ansøger eller tilbudsgiver skal ikke fremlægge dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven er det ordregiver, der skal kunne påvise eller have tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøgeren eller tilbudsgiveren er omfattet af en af de disse udelukkelsesgrunde. En ansøger eller tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre ansøger eller tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, med undtagelse af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a, hvor ansøger eller tilbudsgiver ikke har mulighed for at dokumentere pålidelighed. Ordregiver kan alene udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt ansøger eller tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning), eller hvis den fremlagte dokumentation ikke vurderes tilstrækkelig til at dokumentere pålidelighed. I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud : 3
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver : 3
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Operatørkontrakt 1
Beskrivelse : Operatørkontrakt 1 omfatter følgende Indkvarteringssteder: 1) Modtagecenter Sandholm 2) Børnecenter Sandholm 3) Center Jelling 4) Udrejsecenter Avnstrup 5) Særcenter Øst (midlertidig lokation) Operatøren skal desuden føre opsyn med de på tidspunktet for offentliggørelse af udbudsmaterialet, driftstoppede Indkvarteringssteder Center Holmegaard og Center Gribskov.
Intern identifikator : Operatørkontrakt 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85300000   Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 79000000   Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed, 98000000   Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Sandholmgårdsvej 40    
By : Birkerød
Postnummer : 3460
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Modtagercenter Sandholm og Børnecenter Sandholm
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Bredager 25    
By : Jelling
Postnummer : 7300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Center Jelling
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Avnstrupvej 1    
By : Hvalsø
Postnummer : 4330
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Udrejsecenter Avnstrup
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Sjælsmarkvej 10    
By : Hørsholm
Postnummer : 2970
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Særcenter Øst (midlertidig lokation)
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Gulstavvej 7    
By : Bagenkop
Postnummer : 5935
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Center Holmegaard
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Gantekrogsvej 9    
By : Græsted
Postnummer : 3220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Center Gribskov
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 1   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 7
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Ordregiver har ret til at forlænge operatørkontrakten syv gange hver af op til ét års varighed. Hvis ordregiver ønsker at forlænge operatørkontrakten meddeles dette skriftligt til Operatøren med mindst tre måneders varsel inden operatørkontraktens planlagte ophør.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 712 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Krav til referencer
Beskrivelse : Ansøger angiver i ESPD’ets del IV ”Udvælgelseskriterier”, hvorledes ansøger opfylder minimumskravene til opfyldelse af kriteriet. Ansøger skal angive de betydeligste tilsvarende leverancer (referenceliste), der er udført inden for de seneste tre år regnet fra ansøgningsfristen. Referencelisten skal omfatte de betydeligste leverancer af tilsvarende opgaver som den udbudte operatørkontrakt. Som tilsvarende referencer forstås kontrakter, hvor Operatøren har varetaget indkvarteringsopgaver eller andre sociale ydelser. Med indkvarteringsopgaver eller andre sociale ydelser forstås følgende faglige opgaver: - Drift af indkvarteringssteder for asylansøgere m.fl. eller drift af en anden form for institutionaliseret bosted, herunder fx plejehjem og socialpædagogiske opholdssteder - Levering af sundhedsydelser til asylansøgere eller persongrupper, der kræver lignende særlige ydelser. - Undervisning og aktivering af asylansøgere eller persongrupper, der kræver lignende særlige ydelser. En beskrivelse af en reference skal indeholde: - En kort og klar beskrivelse af hvilke(n) ydelser leverancen har bestået af/består af. - Ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. - Tidspunktet for udførelsen af leverancen. (Hvis leverancerne angår en igangværende rammeaftale eller kontrakt, skal ansøger henvise til de udførte leverancer i medfør heraf frem til ansøgningsfristen. Referencerne kan godt være flere leveringer på den samme rammeaftale). - Angivelse af kunde, herunder kontaktperson hos kunden. - Det samlede vederlag for referencen (frem til ansøgningsfristen). Ansøgere skal som minimum angive én og maksimalt fem reference(r) for en tilsvarende leverance(r). Ansøgeres reference(r) skal have et omfang, der viser at ansøger kan varetage en opgave af en størrelse svarende til den udbudte operatørkontrakt. Ansøger kan godt have referencer, som kun er sammenlignelig med nogle af ydelserne, så længe ansøgers referencer samlet set dokumenterer erfaring som er sammenlignelig med hele den udbudte operatørkontrakt. Beskrivelsen af en reference må maks. fylde 300 ord. Hvis beskrivelsen af en reference er længere end 300 ord, er det kun de første 300 ord, der indgår i vurderingen. Ansøgers referenceliste i ESPD’et udgør den endelige dokumentation for ansøgers tekniske og faglige formåen. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at kontakte den kunde, som en reference vedrører. Ordregiver forventer, at udvælge tre ansøgere til at afgive tilbud pr. operatørkontrakt. Såfremt ordregiver modtager flere egnede ansøgninger, vil ordregiver begrænse antallet ud fra følgende objektive og ikke-diskriminerende kriterier: Udvælgelsen af ansøgerne, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske efter en vurdering af, hvilke ansøgere der i ESPD’ets del IV, afsnit C, har dokumenteret de mest relevante referencer. De mest relevante referencer vurderes ud fra, hvilke ansøgere som i størst mulig grad dokumenterer erfaring med tilsvarende opgaver i forhold til den udbudte operatørkontrakt, herunder sammenligneligheden af de enkelte ydelser, som er omfattet af referencen. Det vurderes positivt: - Jo mere sammenlignelig den offentlige myndighed/kunden, som ansøgeren har leveret den tilsvarende ydelse til, er med ordregiver. - Jo mere sammenlignelig ydelserne omfattet af referencerne er med den udbudte operatørkontrakt.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Højeste antal udvalgte tilbud : 3
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Beboernes hverdag på et Indkvarteringssted
Beskrivelse : Evalueringen af tildelingskriteriet foretages som beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 8.1.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Tryghedsskabende samarbejde med relevante parter
Beskrivelse : Evalueringen af tildelingskriteriet foretages som beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 8.1.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Håndtering af op- og nedskalering
Beskrivelse : Evalueringen af tildelingskriteriet foretages som beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 8.1.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Effektiv understøttelse af Styrelsen
Beskrivelse : Evalueringen af tildelingskriteriet foretages som beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 8.1.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 01/05/2024   12:00:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Tilbudsgiver skal overholde ordregivers arbejdsklausul. Overdragelse af operatørkontrakten fra én Operatør til en anden er omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (lovbekendtgørelse nr. 710 af 20. august 2002) Det indebærer bl.a., at en evt. ny Operatør indtræder i de rettigheder og forpligtelser, der gælder i forhold til de ansatte vedr.: a) Kollektiv overenskomst og aftale b) Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed c) Individuel aftale om løn- og arbejdsforhold Ordregiver er ikke involveret i forhold vedr. virksomhedsoverdragelse og medarbejderes retsstilling. Ordregiver kan, på anmodning efter prækvalifikationen, tilvejebringe en oversigt over de ansatte ved hvert af de relevante indkvarteringssteder med oplysning om løn og ansættelsesvilkår. Oversigten vil blive tilsendt de relevante Operatører og bliver ikke offentligt tilgængelig.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Finansiel ordning : Operatørkontrakten udføres til de takster, der fastsættes på finansloven. Operatøren skal således ikke afgive en pris for opgaven. Finansloven for 2025 er på tidspunktet for offentliggørelse af udbudsmaterialet ikke vedtaget. De endelige takster offentliggøres, når finansloven for 2025 er vedtaget. Oversigt over de takster, der gælder for 2024 findes i operatørkontraktens Bilag 1. De opgaver, som ikke er takstbelagte på finansloven, afregnes ud fra en forventet driftsbevilling fastsat af ordregiver. Tilbud afgives på grundlag af de takster, der fremgår af operatørkontraktens Bilag 1. Operatørkontrakten skal drives, så der er balance mellem udgifter og indtægter (non-profit). Genereres der et overskud med driften af Indkvarteringsstederne, skal Operatøren anvende dette inden for operatørkontraktens rammer. Såfremt der genereres et overskud med driften af Indkvarteringsstederne, har ordregiver mulighed for at angive, hvordan overskuddet skal anvendes.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Udlændingestyrelsen
Organisation, der behandler tilbud : Udlændingestyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Operatørkontrakt 2
Beskrivelse : Operatørkontrakt 2 omfatter følgende Indkvarteringssteder: 1) Børnecenter Tønder 2) Center Hviding 3) Center Aaløkke
Intern identifikator : Operatørkontrakt 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85300000   Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 79000000   Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed, 98000000   Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Strucks Allé 84    
By : Tønder
Postnummer : 6270
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Børnecenter Tønder
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Ribevej 27    
By : Ribe
Postnummer : 6760
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Center Hviding
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Aaløkkevej 1    
By : Løgumkloster
Postnummer : 6240
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Center Aaløkke
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 1   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 7
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Ordregiver har ret til at forlænge operatørkontrakten syv gange hver af op til ét års varighed. Hvis ordregiver ønsker at forlænge Kontrakten meddeles dette skriftligt til Operatøren med mindst tre måneders varsel inden Kontraktens planlagte ophør.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 448 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Krav til referencer
Beskrivelse : Ansøger angiver i ESPD’ets del IV ”Udvælgelseskriterier”, hvorledes ansøger opfylder minimumskravene til opfyldelse af kriteriet. Ansøger skal angive de betydeligste tilsvarende leverancer (referenceliste), der er udført inden for de seneste tre år regnet fra ansøgningsfristen. Referencelisten skal omfatte de betydeligste leverancer af tilsvarende opgaver som den udbudte operatørkontrakt. Som tilsvarende referencer forstås kontrakter, hvor Operatøren har varetaget indkvarteringsopgaver eller andre sociale ydelser. Med indkvarteringsopgaver eller andre sociale ydelser forstås følgende faglige opgaver: - Drift af indkvarteringssteder for asylansøgere m.fl. eller drift af en anden form for institutionaliseret bosted, herunder fx plejehjem og socialpædagogiske opholdssteder - Levering af sundhedsydelser til asylansøgere eller persongrupper, der kræver lignende særlige ydelser. - Undervisning og aktivering af asylansøgere eller persongrupper, der kræver lignende særlige ydelser. En beskrivelse af en reference skal indeholde: - En kort og klar beskrivelse af hvilke(n) ydelser leverancen har bestået af/består af. - Ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. - Tidspunktet for udførelsen af leverancen. (Hvis leverancerne angår en igangværende rammeaftale eller kontrakt, skal ansøger henvise til de udførte leverancer i medfør heraf frem til ansøgningsfristen. Referencerne kan godt være flere leveringer på den samme rammeaftale). - Angivelse af kunde, herunder kontaktperson hos kunden. - Det samlede vederlag for referencen (frem til ansøgningsfristen). Ansøgere skal som minimum angive én og maksimalt fem reference(r) for en tilsvarende leverance(r). Ansøgeres reference(r) skal have et omfang, der viser at ansøger kan varetage en opgave af en størrelse svarende til den udbudte operatørkontrakt. Ansøger kan godt have referencer, som kun er sammenlignelig med nogle af ydelserne, så længe ansøgers referencer samlet set dokumenterer erfaring som er sammenlignelig med hele den udbudte operatørkontrakt. Beskrivelsen af en reference må maks. fylde 300 ord. Hvis beskrivelsen af en reference er længere end 300 ord, er det kun de første 300 ord, der indgår i vurderingen. Ansøgers referenceliste i ESPD’et udgør den endelige dokumentation for ansøgers tekniske og faglige formåen. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at kontakte den kunde, som en reference vedrører. Ordregiver forventer, at udvælge tre ansøgere til at afgive tilbud pr. operatørkontrakt. Såfremt ordregiver modtager flere egnede ansøgninger, vil ordregiver begrænse antallet ud fra følgende objektive og ikke-diskriminerende kriterier: Udvælgelsen af ansøgerne, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske efter en vurdering af, hvilke ansøgere der i ESPD’ets del IV, afsnit C, har dokumenteret de mest relevante referencer. De mest relevante referencer vurderes ud fra, hvilke ansøgere som i størst mulig grad dokumenterer erfaring med tilsvarende opgaver i forhold til den udbudte operatørkontrakt, herunder sammenligneligheden af de enkelte ydelser, som er omfattet af referencen. Det vurderes positivt: - Jo mere sammenlignelig den offentlige myndighed/kunden, som ansøgeren har leveret den tilsvarende ydelse til, er med ordregiver. - Jo mere sammenlignelig ydelserne omfattet af referencerne er med den udbudte operatørkontrakt.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Højeste antal udvalgte tilbud : 3
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Beboernes hverdag på et Indkvarteringssted
Beskrivelse : Evalueringen af tildelingskriteriet foretages som beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 8.1.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Tryghedsskabende samarbejde med relevante parter
Beskrivelse : Evalueringen af tildelingskriteriet foretages som beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 8.1.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Håndtering af op- og nedskalering
Beskrivelse : Evalueringen af tildelingskriteriet foretages som beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 8.1.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Effektiv understøttelse af Styrelsen
Beskrivelse : Evalueringen af tildelingskriteriet foretages som beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 8.1.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 01/05/2024   12:00:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Tilbudsgiver skal overholde ordregivers arbejdsklausul. Overdragelse af operatørkontrakten fra én Operatør til en anden er omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (lovbekendtgørelse nr. 710 af 20. august 2002) Det indebærer bl.a., at en evt. ny Operatør indtræder i de rettigheder og forpligtelser, der gælder i forhold til de ansatte vedr.: a) Kollektiv overenskomst og aftale b) Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed c) Individuel aftale om løn- og arbejdsforhold Ordregiver er ikke involveret i forhold vedr. virksomhedsoverdragelse og medarbejderes retsstilling. Ordregiver kan, på anmodning efter prækvalifikationen, tilvejebringe en oversigt over de ansatte ved hvert af de relevante indkvarteringssteder med oplysning om løn og ansættelsesvilkår. Oversigten vil blive tilsendt de relevante Operatører og bliver ikke offentligt tilgængelig.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Finansiel ordning : Operatørkontrakten udføres til de takster, der fastsættes på finansloven. Operatøren skal således ikke afgive en pris for opgaven. Finansloven for 2025 er på tidspunktet for offentliggørelse af udbudsmaterialet ikke vedtaget. De endelige takster offentliggøres, når finansloven for 2025 er vedtaget. Oversigt over de takster, der gælder for 2024 findes i operatørkontraktens Bilag 1. De opgaver, som ikke er takstbelagte på finansloven, afregnes ud fra en forventet driftsbevilling fastsat af ordregiver. Tilbud afgives på grundlag af de takster, der fremgår af operatørkontraktens Bilag 1. Operatørkontrakten skal drives, så der er balance mellem udgifter og indtægter (non-profit). Genereres der et overskud med driften af Indkvarteringsstederne, skal Operatøren anvende dette inden for operatørkontraktens rammer. Såfremt der genereres et overskud med driften af Indkvarteringsstederne, har ordregiver mulighed for at angive, hvordan overskuddet skal anvendes.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Operatørkontrakt 3
Beskrivelse : Operatørkontrakt 3 omfatter følgende Indkvarteringssteder: 1) Center Holstebro 2) Center Ranum
Intern identifikator : Operatørkontrakt 3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85300000   Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 79000000   Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed, 98000000   Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Nybo Bakke 8    
By : Holstebro
Postnummer : 7500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Center Holstebro
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Ludvig Müllers Have 1    
By : Ranum
Postnummer : 9681
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Center Ranum
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 1   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 7
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Ordregiver har ret til at forlænge operatørkontrakten syv gange hver af op til ét års varighed. Hvis ordregiver ønsker at forlænge Kontrakten meddeles dette skriftligt til Operatøren med mindst tre måneders varsel inden Kontraktens planlagte ophør.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 384 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Krav til referencer
Beskrivelse : Ansøger angiver i ESPD’ets del IV ”Udvælgelseskriterier”, hvorledes ansøger opfylder minimumskravene til opfyldelse af kriteriet. Ansøger skal angive de betydeligste tilsvarende leverancer (referenceliste), der er udført inden for de seneste tre år regnet fra ansøgningsfristen. Referencelisten skal omfatte de betydeligste leverancer af tilsvarende opgaver som den udbudte operatørkontrakt. Som tilsvarende referencer forstås kontrakter, hvor Operatøren har varetaget indkvarteringsopgaver eller andre sociale ydelser. Med indkvarteringsopgaver eller andre sociale ydelser forstås følgende faglige opgaver: - Drift af Indkvarteringssteder for asylansøgere m.fl. eller drift af en anden form for institutionaliseret bosted, herunder fx plejehjem og socialpædagogiske opholdssteder - Levering af sundhedsydelser til asylansøgere eller persongrupper, der kræver lignende særlige ydelser. - Undervisning og aktivering af asylansøgere eller persongrupper, der kræver lignende særlige ydelser. En beskrivelse af en reference skal indeholde: - En kort og klar beskrivelse af hvilke(n) ydelser leverancen har bestået af/består af. - Ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. - Tidspunktet for udførelsen af leverancen. (Hvis leverancerne angår en igangværende rammeaftale eller kontrakt, skal ansøger henvise til de udførte leverancer i medfør heraf frem til ansøgningsfristen. Referencerne kan godt være flere leveringer på den samme rammeaftale). - Angivelse af kunde, herunder kontaktperson hos kunden. - Det samlede vederlag for referencen (frem til ansøgningsfristen). Ansøgere skal som minimum angive én og maksimalt fem reference(r) for en tilsvarende leverance(r). Ansøgeres reference(r) skal have et omfang, der viser at ansøger kan varetage en opgave af en størrelse svarende til den udbudte operatørkontrakt. Ansøger kan godt have referencer, som kun er sammenlignelig med nogle af ydelserne, så længe ansøgers referencer samlet set dokumenterer erfaring som er sammenlignelig med hele den udbudte operatørkontrakt. Beskrivelsen af en reference må maks. fylde 300 ord. Hvis beskrivelsen af en reference er længere end 300 ord, er det kun de første 300 ord, der indgår i vurderingen. Ansøgers referenceliste i ESPD’et udgør den endelige dokumentation for ansøgers tekniske og faglige formåen. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at kontakte den kunde, som en reference vedrører. Ordregiver forventer, at udvælge tre ansøgere til at afgive tilbud pr. operatørkontrakt. Såfremt ordregiver modtager flere egnede ansøgninger, vil ordregiver begrænse antallet ud fra følgende objektive og ikke-diskriminerende kriterier: Udvælgelsen af ansøgerne, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske efter en vurdering af, hvilke ansøgere der i ESPD’ets del IV, afsnit C, har dokumenteret de mest relevante referencer. De mest relevante referencer vurderes ud fra, hvilke ansøgere som i størst mulig grad dokumenterer erfaring med tilsvarende opgaver i forhold til den udbudte operatørkontrakt, herunder sammenligneligheden af de enkelte ydelser, som er omfattet af referencen. Det vurderes positivt: - Jo mere sammenlignelig den offentlige myndighed/kunden, som ansøgeren har leveret den tilsvarende ydelse til, er med ordregiver. - Jo mere sammenlignelig ydelserne omfattet af referencerne er med den udbudte operatørkontrakt.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Højeste antal udvalgte tilbud : 3
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Beboernes hverdag på et Indkvarteringssted
Beskrivelse : Evalueringen af tildelingskriteriet foretages som beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 8.1.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Tryghedsskabende samarbejde med relevante parter
Beskrivelse : Evalueringen af tildelingskriteriet foretages som beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 8.1.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Håndtering af op- og nedskalering
Beskrivelse : Evalueringen af tildelingskriteriet foretages som beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 8.1.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Effektiv understøttelse af Styrelsen
Beskrivelse : Evalueringen af tildelingskriteriet foretages som beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 8.1.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 01/05/2024   12:00:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Tilbudsgiver skal overholde ordregivers arbejdsklausul. Overdragelse af operatørkontrakten fra én Operatør til en anden er omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (lovbekendtgørelse nr. 710 af 20. august 2002) Det indebærer bl.a., at en evt. ny Operatør indtræder i de rettigheder og forpligtelser, der gælder i forhold til de ansatte vedr.: a) Kollektiv overenskomst og aftale b) Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed c) Individuel aftale om løn- og arbejdsforhold Ordregiver er ikke involveret i forhold vedr. virksomhedsoverdragelse og medarbejderes retsstilling. Ordregiver kan, på anmodning efter prækvalifikationen, tilvejebringe en oversigt over de ansatte ved hvert af de relevante indkvarteringssteder med oplysning om løn og ansættelsesvilkår. Oversigten vil blive tilsendt de relevante Operatører og bliver ikke offentligt tilgængelig.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Finansiel ordning : Operatørkontrakten udføres til de takster, der fastsættes på finansloven. Operatøren skal således ikke afgive en pris for opgaven. Finansloven for 2025 er på tidspunktet for offentliggørelse af udbudsmaterialet ikke vedtaget. De endelige takster offentliggøres, når finansloven for 2025 er vedtaget. Oversigt over de takster, der gælder for 2024 findes i operatørkontraktens Bilag 1. De opgaver, som ikke er takstbelagte på finansloven, afregnes ud fra en forventet driftsbevilling fastsat af ordregiver. Tilbud afgives på grundlag af de takster, der fremgår af operatørkontraktens Bilag 1. Operatørkontrakten skal drives, så der er balance mellem udgifter og indtægter (non-profit). Genereres der et overskud med driften af indkvarteringsstederne, skal Operatøren anvende dette inden for Operatørkontraktens rammer. Såfremt der genereres et overskud med driften af Indkvarteringsstederne, har ordregiver mulighed for at angive, hvordan overskuddet skal anvendes.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Udlændingestyrelsen
Registreringsnummer : 77940413
Postadresse : Farimagsvej 51    
By : Næstved
Postnummer : 4700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Ulrikke Sachse Petersen
E-mail : usp@kfst.dk
Telefon : 41715312
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 2bf43068-11f4-431d-a811-4cb7ad3fb3bc   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 27/03/2024   14:11:49 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 27/03/2024   15:04:41 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 189623-2024
EUT-S-nummer : 64/2024
Offentliggørelsesdato : 29/03/2024

Send til en kollega

0.064