23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
26.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Levering af økonomisk rådgivning


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

180801-2024 - Resultater
Danmark – Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger – Levering af økonomisk rådgivning
OJ S 61/2024 26/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Levering af økonomisk rådgivning
Beskrivelse : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelsen udbyder en rammeaftale med én leverandør vedrørende økonomisk rådgivning. Ordregiver har til hensigt at anvende tjenesteydelserne til veteraner, der får anerkendt en arbejdsskade og i den forbindelse får tildelt erstatninger og godtgørelser. Formålet med økonomisk rådgivning til skadede veteraner er at skabe et komplet overblik over veteranens økonomi, som den ser ud på kort og længere sigt samt danne et fundament for forvaltning af arbejdsskadeerstatningen. Samtidig tilbydes veteranen rådgivning om, hvordan økonomien kan indrettes, så den passer til veteranens fremtidige liv og ønsker, hvor der tages hensyn til job, bolig og familieforhold.
Identifikator for proceduren : 5dc75220-f728-4775-8718-3ea62c375258
Tidligere bekendtgørelse : 589195-2023
Intern identifikator : 2022/006087
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 66171000   Finansielle konsulentydelser, 85312000   Sociale foranstaltninger, ikke omfattende institutionsophold, 85312310   Vejledning, 85312320   Konsulenttjenesteydelser
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer).   - Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet (2014/24/EU) i dansk ret.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Levering af økonomisk rådgivning
Beskrivelse : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelsen udbyder en rammeaftale med én leverandør vedrørende økonomisk rådgivning. Ordregiver har til hensigt at anvende tjenesteydelserne til veteraner, der får anerkendt en arbejdsskade og i den forbindelse får tildelt erstatninger og godtgørelser. Formålet med økonomisk rådgivning til skadede veteraner er at skabe et komplet overblik over veteranens økonomi, som den ser ud på kort og længere sigt samt danne et fundament for forvaltning af arbejdsskadeerstatningen. Samtidig tilbydes veteranen rådgivning om, hvordan økonomien kan indrettes, så den passer til veteranens fremtidige liv og ønsker, hvor der tages hensyn til job, bolig og familieforhold.
Intern identifikator : 2022/006087
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 66171000   Finansielle konsulentydelser, 85312000   Sociale foranstaltninger, ikke omfattende institutionsophold, 85312310   Vejledning, 85312320   Konsulenttjenesteydelser
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måned
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 670845-2022
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kompetencer
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Geografisk placering
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb på aftalens vilkår og betingelser.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 5 700 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 11 400 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 5 700 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 11 400 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 5 700 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Finanshuset i Fredensborg A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2022/133
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 5 700 000,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 4600007173
Titel : Rammeaftale om levering af økonomisk rådgivning
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 02/02/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 18/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Registreringsnummer : ORG-16-28-71-80
Postadresse : Lautrupbjerg 1-5    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Rebecca Winther Christensen
E-mail : 00510138@mil.dk
Telefon : 51336218
Internetadresse : https://www.fmi.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Finanshuset i Fredensborg A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 10140315
Postadresse : Jernbanegade 34D    
By : Fredensborg
Postnummer : 3480
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
E-mail : kim@finanshus.dk
Telefon : 61623600
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : db2bb861-0f01-4b7e-aa40-f76d37d02594   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 25/03/2024   07:01:18 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 25/03/2024   07:01:18 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 180801-2024
EUT-S-nummer : 61/2024
Offentliggørelsesdato : 26/03/2024

Send til en kollega

0.047