23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
21.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Syddanmark

Udbud af støtte til sårbare familier


Region Syddanmark

171189-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Vejledning og rådgivning – Udbud af støtte til sårbare familier
OJ S 58/2024 21/03/2024
Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Syddanmark
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af støtte til sårbare familier
Beskrivelse : Dette udbud omfatter en kontrakt, det vil sige en partnerskabsaftale, med Region Syddanmark om ekstra støtte til sårbare familier i forbindelse med graviditet og familieforøgelse. Partnerskabsaftalen har til formål at supplere den svangreomsorg Region Syddanmark og kommunerne allerede tilbyder med ekstra støtte til sårbare familier fra en civilsamfunds-organisation. Ønsket med partnerskabsaftalen er at bygge bro på tværs af et sundhedsfagligt og socialfagligt perspektiv, som kan understøtte, at familierne får den rette hjælp af den rette myndighed. Familier i sårbare positioner kan opleve behov for ekstra støtte som følge af pludselige kriser, vedvarende udfordringer og et nedsat overskud blandt forældrene. Forældrene i de berørte familier ønsker oftest at bevise sig som forældre, der kan skabe gode rammer for deres børn, men samtidig er graviditet og familieforøgelse en stor og livsændrende begivenhed, der kan aktivere både nuværende og tidligere sårbarheder. Ønsket om at kunne klare sig selv, manglende overblik over, hvor man kan få den relevante hjælp, samt en grundlæggende angst for, at myndigheder ikke finder, at man er egnede forældre, når man spørger om hjælp, gør, at mange ikke rækker ud efter den hjælp, de har behov for. Erfaringer viser derfor, at det myndighedsfrie rum, en åben og anonym rådgivning som en civilsamfundsorganisation kan etablere, kan være med til at skabe den tryghed, der får familien til at åbne op og række ud efter hjælp. Partnerskabsaftalen består af 3 indsatsspor. Indsatsspor 1 og 2 forventes opbygget i samarbejde mellem Leverandøren og Region Syddanmarks fem fødesteder. Indsatspor 3 forventes at køre sideløbende i regi af Leverandørens eksisterende tilbud til målgruppen, kommunale tilbud samt øvrige civilsamfundsorganisationers tilbud, som vurderes relevante for målgruppen. Udover de 3 indsatsspor indgår der som en del af partnerskabsaftalen mulighed for, at regionens fagpersoner, herunder f.eks. jordemødre, kan henvende sig til Leverandøren telefonisk eller ved den åbne rådgivning ved behov for faglig sparring. Forventet volumen på regionsniveau, for spor 1, fordelt på 5 fødesteder: 600 familier pr. år. Leverandøren er ikke forpligtet til at tilbyde åben rådgivning for mere end 800 familier pr. år. Forventet volumen på regionsniveau, for spor 2, fordelt på de 5 fødesteder: 100 familier pr. år. Leverandøren er ikke forpligtet til at tilbyde gruppeforløb for mere end 150 familier pr. år.
Identifikator for proceduren : dcdedb79-638b-4794-9463-bd78d7c1bec7
Intern identifikator : 24/6536
Type af procedure : Åben
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85312300   Vejledning og rådgivning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85112000   Hospitalsstøttetjenester, 85312310   Vejledning, 85312330   Familieplanlægning, 85320000   Socialt arbejde
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks fem fødesteder lokaliseret i Esbjerg, Odense, Aabenraa, Kolding og Svendborg samt jordemoderkonsulationssteder lokaliseret på andre matrikler i Region Syddanmark.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 20 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Særligt vedr. embargo: I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 2022/1269, art. 1, nr. 15) (med evt. senere ændringer), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Der henvises til EU-forordning 2022/1269 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang. Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for tilbudsgiver og evt. underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen. Én samlet kontrakt: De udbudte ydelser udbydes på én samlet kontrakt. Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i henhold til Udbudslovens § 49, idet det vurderes, at der er en sådan naturlig sammenhæng mellem de udbudte ydelser, at de mest hensigtsmæssigt varetages af samme leverandør.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Udelukkelse vedr. skatteforhold mm.: En ordregiver skal i henhold til udbudslovens § 134 a udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Jf. udbudslovens § 135, stk. 3 (ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Jf. udbudslovens § 135, stk. 3 (ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af støtte til sårbare familier
Beskrivelse : Dette udbud omfatter en kontrakt, det vil sige en partnerskabsaftale, med Region Syddanmark om ekstra støtte til sårbare familier i forbindelse med graviditet og familieforøgelse. Partnerskabsaftalen har til formål at supplere den svangreomsorg Region Syddanmark og kommunerne allerede tilbyder med ekstra støtte til sårbare familier fra en civilsamfunds-organisation. Ønsket med partnerskabsaftalen er at bygge bro på tværs af et sundhedsfagligt og socialfagligt perspektiv, som kan understøtte, at familierne får den rette hjælp af den rette myndighed. Familier i sårbare positioner kan opleve behov for ekstra støtte som følge af pludselige kriser, vedvarende udfordringer og et nedsat overskud blandt forældrene. Forældrene i de berørte familier ønsker oftest at bevise sig som forældre, der kan skabe gode rammer for deres børn, men samtidig er graviditet og familieforøgelse en stor og livsændrende begivenhed, der kan aktivere både nuværende og tidligere sårbarheder. Ønsket om at kunne klare sig selv, manglende overblik over, hvor man kan få den relevante hjælp, samt en grundlæggende angst for, at myndigheder ikke finder, at man er egnede forældre, når man spørger om hjælp, gør, at mange ikke rækker ud efter den hjælp, de har behov for. Erfaringer viser derfor, at det myndighedsfrie rum, en åben og anonym rådgivning som en civilsamfundsorganisation kan etablere, kan være med til at skabe den tryghed, der får familien til at åbne op og række ud efter hjælp. Partnerskabsaftalen består af 3 indsatsspor. Indsatsspor 1 og 2 forventes opbygget i samarbejde mellem Leverandøren og Region Syddanmarks fem fødesteder. Indsatspor 3 forventes at køre sideløbende i regi af Leverandørens eksisterende tilbud til målgruppen, kommunale tilbud samt øvrige civilsamfundsorganisationers tilbud, som vurderes relevante for målgruppen. Udover de 3 indsatsspor indgår der som en del af partnerskabsaftalen mulighed for, at regionens fagpersoner, herunder f.eks. jordemødre, kan henvende sig til Leverandøren telefonisk eller ved den åbne rådgivning ved behov for faglig sparring. Forventet volumen på regionsniveau, for spor 1, fordelt på 5 fødesteder: 600 familier pr. år. Leverandøren er ikke forpligtet til at tilbyde åben rådgivning for mere end 800 familier pr. år. Forventet volumen på regionsniveau, for spor 2, fordelt på de 5 fødesteder: 100 familier pr. år. Leverandøren er ikke forpligtet til at tilbyde gruppeforløb for mere end 150 familier pr. år.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85312300   Vejledning og rådgivning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85112000   Hospitalsstøttetjenester, 85312310   Vejledning, 85312330   Familieplanlægning, 85320000   Socialt arbejde
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Region Syddanmarks fem fødesteder lokaliseret i Esbjerg, Odense, Aabenraa, Kolding og Svendborg samt jordemoderkonsulationssteder lokaliseret på andre matrikler i Region Syddanmark.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 31/05/2024
Varigheds slutdato : 30/08/2034
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kunden har ret til at forlænge kontraktperioden 2 gange, hver gang med op til 12 måneder. Kunden skal senest tage initiativ til eventuel forlængelse 3 måneder før Kontraktens udløb.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 20 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Særligt vedr. embargo: I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 2022/1269, art. 1, nr. 15) (med evt. senere ændringer), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Der henvises til EU-forordning 2022/1269 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang. Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for tilbudsgiver og evt. underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen. Én samlet kontrakt: De udbudte ydelser udbydes på én samlet kontrakt. Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i henhold til Udbudslovens § 49, idet det vurderes, at der er en sådan naturlig sammenhæng mellem de udbudte ydelser, at de mest hensigtsmæssigt varetages af samme leverandør.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Forstået som den samlede tilbudspris, jf. Kontraktbilag 3.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet i opgaveudførelsen
Beskrivelse : ”Kvalitet i opgaveudførelsen” vurderes ud fra de konkurrencekrav, som fremgår af Kontraktbilag 2.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Påkrævet
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser : 30/04/2024   12:00:00 (UTC+2)
Frist for modtagelse af tilbud : 30/04/2024   12:00:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måned
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at visse manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger : Det er som udgangspunkt ikke lovligt for Ordregiver at tillade Tilbudsgiver at korrigere et fejlbehæftet tilbud efter tilbudsfristen, idet dette kun lader sig gøre inden for de rammer, der følger af Udbudslovens § 159, stk. 5.
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 30/04/2024   12:00:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Der stilles bl.a. krav vedr: Samfundsansvar, jf. udkast til kontraktens pkt. 7 samt kontraktbilag 6. Arbejdsmiljø, jf. udkast til kontraktens pkt. 9.4 og kontraktbilag 12. Arbejdsklausul, jf. udkast til kontrakt pkt. 9.3 og kontraktbilag 11. Arbejde med børn, jf. udkast til Kontraktens pkt. 9.6. Straffeattester, jf. udkast til kontraktens pkt. 9.7.
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Finansiel ordning : Betalingsbetingelsen er 30 dage fra fakturadato under forudsætning af, at Kunden har modtaget korrekt og fyldestgørende elektronisk faktura.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : ”I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Syddanmark
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Syddanmark
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Region Syddanmark
Organisation, der behandler tilbud : Region Syddanmark
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Syddanmark
Registreringsnummer : 29190909
Postadresse : Damhaven 12    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mie Lykkeberg
Telefon : +45 23440804
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 98f104b9-68e2-450b-a83f-57fcbc1750c8   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 20/03/2024   13:17:41 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 20/03/2024   14:01:19 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 171189-2024
EUT-S-nummer : 58/2024
Offentliggørelsesdato : 21/03/2024

Send til en kollega

0.064