23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
21.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Innovationspartnerskabsudbud af Intelligent monitorering


Region Hovedstaden

170233-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Patientovervågningssystem – Innovationspartnerskabsudbud af Intelligent monitorering
OJ S 58/2024 21/03/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen - Meddelelse om ændring
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Hovedstaden
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Innovationspartnerskabsudbud af Intelligent monitorering
Beskrivelse : Udbud af innovationspartnerskab for intelligent monitorering af patienter i Region Hovedstaden. Innovationspartnerskabet består af en aftale om udvikling af en løsning til opfyldelse af en række behov, der knytter sig til monitorering af patienter på Region Hovedstadens hospitaler, samt en indkøbsaftale (rammeaftale) der giver Ordregiver mulighed for at indkøbe den udviklede løsning efterfølgende.
Identifikator for proceduren : 0902cd87-ba78-438f-83e1-d4d6716b2f01
Intern identifikator : 23058241
Type af procedure : Innovationspartnerskab
Hovedpunkterne i proceduren : Udbud af innovationspartnerskab, som beskrevet i Udbudslovens §§ 73-79, for intelligent monitorering af patienter i Region Hovedstaden. Innovationspartnerskabet består af en aftale om udvikling af en løsning til opfyldelse af en række behov, der knytter sig til monitorering af patienter på Region Hovedstadens hospitaler, samt en indkøbsaftale der giver Ordregiver mulighed for at indkøbe den udviklede løsning efterfølgende. Oplysninger om processen for udvælgelse af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud er nærmere beskrevet i dokumentet Prækvalifikationsbetingelser. Oplysninger om tildeling, intellektuel ejendomsret, antal partnerskabskontrakter, forhandlingsforløb, vederlag, begrænsning af antal deltagere, samt kriterier for tildeling er nærmere angivet i dokumentet Udbudsbetingelser.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33195000   Patientovervågningssystem
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr, 33195100   Monitorer, 33197000   Edb-udstyr til medicinsk brug, 72212180   Udvikling af programmel til medicinske formål, 73000000   Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed, 73200000   Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling, 73220000   Konsulentvirksomhed inden for udvikling, 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet, 85111000   Hospitalsvirksomhed, 85111100   Konsultation og behandling på kirurgisk afdeling, 85111200   Konsultation og behandling på medicinsk afdeling, 85141200   Tjenester ydet af sygeplejersker
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Bispebjerg Bakke 23    
By : Købehavn NV
Postnummer : 2400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Bispebjerg Hospital
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Kettegård Allé 30    
By : Hvidovre
Postnummer : 2650
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Hvidovre Hospital
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 335 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 225 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Udelukkelsesgrunden vedr. aktører i skattely, jf. udbudslovens § 134 a, finder anvendelse i dette udbud. Ifølge Europa Rådets forordning 2022/576 af 8. april 2022, er der forbud mod, at offentlige myndigheder tildeler kontrakter om indkøb omfattet af udbudsloven over tærskelværdierne for følgende økonomiske aktører: a) russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland b) juridiske personer, enheder eller organer, hvor mere end 50 % er direkte eller indirekte ejet af aktører, der er nævnt under a) c) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som nævnt under a) eller b).
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer:<p/>a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt,<p/>b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger,<p/>c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og<p/>d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Innovationspartnerskabsudbud af Intelligent monitorering
Beskrivelse : Udbud af innovationspartnerskab for intelligent monitorering af patienter i Region Hovedstaden. Innovationspartnerskabet består af en aftale om udvikling af en løsning til opfyldelse af en række behov, der knytter sig til monitorering af patienter på Region Hovedstadens hospitaler, samt en indkøbsaftale (rammeaftale) der giver Ordregiver mulighed for at indkøbe den udviklede løsning efterfølgende.
Intern identifikator : 23058241
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33195000   Patientovervågningssystem
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr, 33195100   Monitorer, 33197000   Edb-udstyr til medicinsk brug, 72212180   Udvikling af programmel til medicinske formål, 73000000   Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed, 73200000   Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling, 73220000   Konsulentvirksomhed inden for udvikling, 85100000   Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet, 85111000   Hospitalsvirksomhed, 85111100   Konsultation og behandling på kirurgisk afdeling, 85111200   Konsultation og behandling på medicinsk afdeling, 85141200   Tjenester ydet af sygeplejersker
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ordregiver har, efter endt udviklingsforløb, option på indgåelse af en indkøbsaftale for den udviklede løsning.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Bispebjerg Bakke 23    
By : Købehavn NV
Postnummer : 2400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Bispebjerg Hospital
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Kettegård Allé 30    
By : Hvidovre
Postnummer : 2650
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Hvidovre Hospital
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/08/2024
Varigheds slutdato : 31/01/2030
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 335 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 225 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Offentligt udbudsprojekt, der finansieres helt eller delvist med EU-midler
Oplysninger om EU-midler
EU-støtteprogram : Den Europæiske Socialfond (ESF)
Oplysninger om EU-midler
EU-støtteprogram : Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+)
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Udelukkelsesgrunden vedr. aktører i skattely, jf. udbudslovens § 134 a, finder anvendelse i dette udbud. Ifølge Europa Rådets forordning 2022/576 af 8. april 2022, er der forbud mod, at offentlige myndigheder tildeler kontrakter om indkøb omfattet af udbudsloven over tærskelværdierne for følgende økonomiske aktører: a) russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland b) juridiske personer, enheder eller organer, hvor mere end 50 % er direkte eller indirekte ejet af aktører, der er nævnt under a) c) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som nævnt under a) eller b).
5.1.7.
Strategiske udbud
Innovativt mål : De indkøbte bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser indebærer procesinnovation.
Innovativt mål : De indkøbte bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser indebærer produktinnovation.
Innovativt mål : De indkøbte bygge- og anlægsarbejder, vareleverancer eller tjenesteydelser involverer forsknings- og udviklingsaktiviteter.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning skal være lig eller over 1.000.000 DKK pr. år for mindst ét af de seneste to afsluttede regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs egenkapital skal ved udløbet af senest afsluttede regnskabsår være positiv.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Andet
Navn : Erfaring med at drive et innovationsforløb
Beskrivelse : - Erfaring med at drive alle faser i et metodeunderstøttet innovationsforløb fra behov til løsning og videre implementering, jo tættere på endelig implementering desto bedre. - Erfaring med udvikling og lancering af et innovativt produkt, ja eller nej? - Erfaring med at gennemføre et innovationsforløb inden for sundhedsområdet, ja eller nej? I jo højere grad, og jo flere referencer (ud af tre) der viser ovenstående, desto bedre.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Andet
Navn : Produktiv samskabelse med brugere og modtagere af løsningen
Beskrivelse : - Det lykkedes at inkorporere brugerbehov i den endelige løsning, forstået som andel ud af de oprindeligt definerede brugerbehov. - Ansøger har løbende understøttet de organisatoriske forandringer, som løsningen medfører, angiv op til tre eksempler. - Samskabelsen har ledt til en løsning, der er integreret med og understøttet af kundens andre systemer og komponenter, angiv op til tre eksempler. I jo højere grad, og jo flere referencer (ud af tre) der viser ovenstående, desto bedre.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Andet
Navn : Bredde i samarbejdet og opgaveløsningen
Beskrivelse : - Erfaring med problemløsning af opgaver med interessenter fra forskellige faglige områder mod en samlet brugbar løsning, angiv op til tre eksempler. - Erfaring med problemløsning i arbejdet frem mod én samlet fungerende løsning 1) med forskellige organisatoriske enheder, f.eks. faggrupper som IT-personale og klinikere; og 2) på forskellige organisatoriske beslutningsniveauer. Angiv op til tre eksempler. I jo højere grad, og jo flere referencer (ud af tre) der viser ovenstående, desto bedre.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Andet
Navn : Håndtering af høj kompleksitet i samarbejdet og opgaveløsning
Beskrivelse : - Evne til at forstå diverse aspekter af meget komplekse problemstillinger i samarbejdet. Angiv op til tre eksempler. - Evne til at forstå særligt, specialiserede problemstillinger i opgaveløsningen. An-giv op til tre eksempler. I jo højere grad, og jo flere referencer (ud af tre) der viser ovenstående, desto bedre.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type
Beskrivelse : I referenceperioden (3 år op til fristen) har den økonomiske aktør leveret mindst 1 betydelig leverance af anførte type: - En kontrakt med levering af ydelse på minimum to forskellige lokationer. - En kontrakt indenfor kategorien sundhed med en samlet værdi på minimum 750.000 DKK. Ovenstående krav til reference kan opfyldes af én enkelt reference eller ved to særskilte referencer. Ved ”udført” inden for de seneste tre år menes, at referencen enten er afsluttet eller under udførelse inden for de seneste tre år regnet fra ansøgningsfristen.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tilbuddets samlede pris.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet med delkriterierne "Partnerskabspotentiale" (50 %), "Intelligent monitorering og formidling" (25 %), "Tryghed og Trivsel" (20 %), og "Bæredygtighed" (5 %). Angivet procentsats er vægtning under tildelingskriteriet "Kvalitet".
Vægtning (procentdel, præcis) : 70
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud : 25/04/2024
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 19/04/2024   12:00:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Innovationspartnerskab (rammeaftale): 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt. 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet  de berørte ansøgere og tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Begrundelse for rammeaftalens varighed : Forventet indgåelse af rammeaftale på fire år sker efter endt udviklingsforløb, jf. tidsplan i Udbudsbetingelser.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Hovedstaden
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Hovedstaden
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Region Hovedstaden
Organisation, der behandler tilbud : Region Hovedstaden
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Hovedstaden
Registreringsnummer : 29190623
Postadresse : Kongens Vænge 2    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kasper Færgemann
Telefon : +45 20573433
Internetadresse : https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Registreringsnummer : xxx
By : xx
Land : Danmark
E-mail : xx@xx.xx
Telefon : 12345678
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
10. Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres : 2b1b7f6c-eb31-4121-9146-17a6cde57936-01
Hovedårsagen til ændringen : Ajourførte oplysninger
Beskrivelse : Ændret tidsfrist for anmodning om afgivelse af tilbud og ændret tidsfrist for afgivelse af indledende tilbud som følge af nye, fejlrettede versioner af bilag A8 og A9.
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : LOT-0000
Beskrivelse af ændringer : Frist for anmodning om deltagelse i udbud er ændret fra 12/4/2024 til 19/4/2024. Frist for afsendelse af invitationer til deltagelse i udbud er ændret fra 18/4 til 25/4. Frist for afgivelse af indledende tilbud er ændret fra 14/5/2024 til 21/5/2024.
Udbudsdokumenterne blev ændret den : 19/03/2024
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : a4175d66-574c-4910-bb3f-63a1b61a9e71   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 19/03/2024   22:37:43 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 19/03/2024   22:38:58 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 170233-2024
EUT-S-nummer : 58/2024
Offentliggørelsesdato : 21/03/2024

Send til en kollega

0.094