23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
20.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Lyngby-Taarbæk Kommune

Udbud af rammeaftale på levering af psykologbistand


Lyngby-Taarbæk Kommune

166428-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Sociale foranstaltninger, ikke omfattende institutionsophold – Udbud af rammeaftale på levering af psykologbistand
OJ S 57/2024 20/03/2024
Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Lyngby-Taarbæk Kommune
1.1.
Køber
Officielt navn : Frederiksberg Kommune
1.1.
Køber
Officielt navn : Hørsholm Kommune
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af rammeaftale på levering af psykologbistand
Beskrivelse : Rammeaftalen omfatter følgende ydelser: • Psykologhjælp: o Individuel rådgivning og bistand i forbindelse med arbejdsrelaterede problemstillinger o Der betales pr. time. o Psykologhjælpen skal kunne tilbydes som fysisk fremmøde eller som onlinesession med levende billeder. • Akut krisehjælp, som rekvireres pr. time, efter behov: o Krisehjælp til medarbejdere - enkeltpersoner såvel som grupper • Rådgivning og supervision af o Enkeltpersoner, (medarbejdere eller ledere) o Grupper af varierende størrelse.
Identifikator for proceduren : 9d8306bd-eb5d-453c-af66-d13db0434330
Intern identifikator : 2024/2
Type af procedure : Åben
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85312000   Sociale foranstaltninger, ikke omfattende institutionsophold
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger, 85312310   Vejledning, 85312320   Konsulenttjenesteydelser
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Der skal leveres psykologbistand til ansatte i Frederiksberg, Hørsholm og Lyngby-Taarbæk kommuner.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 16 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 20 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Opgaven er egnet til SMV'er.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver, hvis denne befinder sig i en situation, der svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende.
Konkurs Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver, hvis virksomheden er erklæret konkurs i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor virksomheden er etableret, og at virksomhedens aktiver ikke administreres af en kurator eller af retten.
Korruption En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i ansøgerens eller tilbudsgiverens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden skal fremlægges i form af en attest eller tilsvarende dokument udstedt i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland, jf. udbudslovens § 153, stk. 1. Udsteder det pågældende land ikke disse dokumenter, eller dækker disse ikke denne udelukkelsesgrund, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren er etableret, jf. udbudslovens § 153, stk. 2. Ordregiver kan ikke acceptere erklæringer, der er udstedt af tilbudsgiver selv. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden.
Tvangsakkord uden for konkurs Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver, at hvis virksomheden er erklæret under nogen form for tvangsakkord i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor virksomheden er etableret, og at virksomhedens aktiver administreres af en kurator eller af retten.
Deltagelse i en kriminel organisation En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 42). Dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden skal fremlægges i form af en attest eller tilsvarende dokument udstedt i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland, jf. udbudslovens § 153, stk. 1. Udsteder det pågældende land ikke disse dokumenter, eller dækker disse ikke denne udelukkelsesgrund, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren er etableret, jf. udbudslovens § 153, stk. 2. Ordregiver kan ikke acceptere erklæringer, der er udstedt af tilbudsgiver selv. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-Tidende 2005, nr. L 309, side 15). Dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden skal fremlægges i form af en attest eller tilsvarende dokument udstedt i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland, jf. udbudslovens § 153, stk. 1. Udsteder det pågældende land ikke disse dokumenter, eller dækker disse ikke denne udelukkelsesgrund, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren er etableret, jf. udbudslovens § 153, stk. 2. Ordregiver kan ikke acceptere erklæringer, der er udstedt af tilbudsgiver selv. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden.
Svig En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. Dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden skal fremlægges i form af en attest eller tilsvarende dokument udstedt i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland, jf. udbudslovens § 153, stk. 1. Udsteder det pågældende land ikke disse dokumenter, eller dækker disse ikke denne udelukkelsesgrund, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren er etableret, jf. udbudslovens § 153, stk. 2. Ordregiver kan ikke acceptere erklæringer, der er udstedt af tilbudsgiver selv. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1). Dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden skal fremlægges i form af en attest eller tilsvarende dokument udstedt i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland, jf. udbudslovens § 153, stk. 1. Udsteder det pågældende land ikke disse dokumenter, eller dækker disse ikke denne udelukkelsesgrund, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren er etableret, jf. udbudslovens § 153, stk. 2. Ordregiver kan ikke acceptere erklæringer, der er udstedt af tilbudsgiver selv. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden.
Insolvens Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver, hvis virksomheden er under nogen form for insolvens- eller likvidationsbehandling i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor virksomheden er etableret, og at virksomhedens aktiver ikke administreres af en kurator eller af retten.
Aktiver, der administreres af en kurator Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Ordregiver vil udelukke en en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 eller 3, og, hvis det er relevant, i § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6, de fastsatte minimumskrav til egnethed i §§ 140-144 eller udvælgelsen i § 145.
Rent nationale udelukkelsesgrunde Ordregiver vil udelukke tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren En ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at en interessekonflikt, jf. § 24, nr. 18, i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure En ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at en konkurrencefordrejning som omhandlet i § 39 som følge af den forudgående inddragelse af de økonomiske aktører i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet.
Betaling af socialsikringsbidrag Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver, hvis virksomheden har ubetalt bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor virksomheden er etableret.
Erhvervsvirksomheden er indstillet Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende.
Betaling af skatter og afgifter Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver, hvis virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter og afgifter i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor virksomheden er etableret.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2002, nr. L 164, side 3) som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2008, nr. L 330, side 21). Dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden skal fremlægges i form af en attest eller tilsvarende dokument udstedt i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland, jf. udbudslovens § 153, stk. 1. Udsteder det pågældende land ikke disse dokumenter, eller dækker disse ikke denne udelukkelsesgrund, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor ansøgeren er etableret, jf. udbudslovens § 153, stk. 2. Ordregiver kan ikke acceptere erklæringer, der er udstedt af tilbudsgiver selv. Det skal dokumenteres, at såvel tilbudsgiver som medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd og eventuelle andre personer, der måtte have beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutning i tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd, ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af rammeaftale på levering af psykologbistand
Beskrivelse : Rammeaftalen omfatter følgende ydelser: • Psykologhjælp: o Individuel rådgivning og bistand i forbindelse med arbejdsrelaterede problemstillinger o Der betales pr. time. o Psykologhjælpen skal kunne tilbydes som fysisk fremmøde eller som onlinesession med levende billeder. • Akut krisehjælp, som rekvireres pr. time, efter behov: o Krisehjælp til medarbejdere - enkeltpersoner såvel som grupper • Rådgivning og supervision af o Enkeltpersoner, (medarbejdere eller ledere) o Grupper af varierende størrelse.
Intern identifikator : 2024/2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85312000   Sociale foranstaltninger, ikke omfattende institutionsophold
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger, 85312310   Vejledning, 85312320   Konsulenttjenesteydelser
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Kommunen har option på forlængelse af aftalen i op til 1 x 12 måneder på uændrede vilkår. Optionen på forlængelse er ubetinget, hvis den udnyttes samlet af alle kommunerne. Såfremt ikke alle kommunerne ønsker at udnytte optionen, forlænges aftalen kun, hvis Leverandøren accepterer Kommunens ønske herom. Leverandøren skal senest 3 måneder før aftalens udløb have meddelelse herom, såfremt der gøres brug af optionen på forlængelse.
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Der skal leveres psykologbistand til ansatte i Frederiksberg, Hørsholm og Lyngby-Taarbæk kommuner.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 15/06/2024
Varigheds slutdato : 14/06/2027
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Aftalerne træder i kraft den 15. juni 2024 med mulighed for 1 x 12 måneders forlængelse. Såfremt optionen ikke udnyttes, ophører aftalen uden varsel den 14. juni 2027.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 16 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 20 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Opgaven er egnet til SMV'er.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Krav til soliditetsgrad
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal angive, at Tilbudsgiver i gennemsnit har haft en soliditetsgrad, for de seneste tre regnskabsår på minimum 30%., samt en soliditetsgrad ved seneste regnskab på minimum 25%.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal angive, at Tilbudsgiver kan fremvise mindst 2 leverancer af sammenlignelig karakter, hvor hver af referencerne har en årlig kontraktværdi på 2,5 mio. kr., der er udført i løbet af de sidste 3 år, med beskrivelse af leverancer. Referencerne skal omhandle aftaler der indeholder både psykologisk rådgivning og akut krisehjælp. Listen over de betydeligste leverancer af sammenlignelig karakter, der er udført inden for de seneste 3 år, skal angives med en overordnet karakteristik af kontrakten og angivelse af årlig omsætning for kontrakten (beløb), aftalens starttidspunkt og eventuelle sluttidspunkt(datoer), navnet og kontaktperson hos kunden (modtagere), samt en beskrivelse af den pågældende leverance (beskrivelse). Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte referencerne.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : For underkriteriet ”pris” udregner ordregiver tilbudsgivers samlede tilbudssum som summen af priserne for hver tilbudt ydelse (pris på ydelsen gange det forventede forbrug af ydelsen), jf. celle G13 i Tilbudslisten. Priserne i Tilbudslisten er i danske kroner, ekskl. moms, og omfatter alle rammeaftalernes forbundne direkte og indirekte omkostninger, herunder alle omkostninger til aflønning af medarbejdere, forsikringer, lokaleomkostninger, kørsel, kundebetjening, afgifter, gebyrer mv.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Forsyningssikkerhed
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal redegøre for, hvordan det sikres, at tilbudsgiver til enhver tid kan efterkomme Ordregivers behov for psykologbistand herunder at frister overholdes. I den forbindelse bedes tilbudsgiver redegøre for følgende: A. Tilbudsgivers procedure for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, der vil varetage opgaver i relation til nærværende udbudte rammeaftale. B. Hvordan det sikres et tilstrækkeligt antal psykologer, til at dække ordregivers behov for psykologbistand. For delkriteriet ”Forsyningssikkerhed” vil det vægte positivt, at tilbudsgiver i relation til nærværende kontrakt anvender procedure for rekruttering og fastholdelse, der sandsynliggøre, at tilbudsgiver vil have tilstrækkeligt med psykologer til at dække Ordregivers behov for psykologbistand. For delkriteriet ”Forsyningssikkerhed” vil det ligeledes vægte positivt, at Tilbudsgiver har en klar procedure for rekruttering og fastholdelse, således at Ordregivers frister overholdes.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Levering af ydelser og indsatser
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal for dette delkriterie redegøre for følgende: C. Tilbudsgivers proces ved modtagelse af en ”opgave” D. Hvordan Tilbudsgiver sikrer kendskab til aftalen blandt psykologerne E. Hvilke procedure Tilbudsgiver har ift. samarbejde med ordregiver omkring målinger, ved manglende tilfredshed eller progression For delkriteriet ”Levering af ydelser og indsatser” vil det vægte positivt, at Tilbudsgiver har en klar proces ved modtagelse af en ny opgave, der sikrer, at Ordregivers medarbejdere får den bedst mulige bistand i den konkrete situation, medarbejderen måtte befinde sig i, herunder at der sker det ”gode match” mellem psykolog og medarbejder. Det vægter positivt, at Tilbudsgiver kan beskrive en proces, der sandsynliggøre at den enkelte medarbejder hos Tilbudsgiver er vidende om aftalens indhold. Det vil endvidere vægte positivt, at Tilbudsgiver kan sandsynliggøre en klar proces for samarbejde med ordregiver med en proaktiv tilgang.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser : 18/04/2024   12:00:00 (UTC+2)
Frist for modtagelse af tilbud : 18/04/2024   12:00:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måned
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Der gælder CSR-vilkår for rammeaftalens udførelse.
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Finansiel ordning : Opkrævning skal ske via elektronisk faktura, der opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 2011 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, og i det format Kommunen forlanger. Betalingsbetingelsen er 30 dage netto fra afsendelse af korrekt faktura. Rentelovens regler er gældende. Kommunen er dog ikke forpligtet til at betale fakturaer, før alle de af fakturaen omfattede ydelser er leveret.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Lyngby-Taarbæk Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Lyngby-Taarbæk Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Lyngby-Taarbæk Kommune
Organisation, der behandler tilbud : Lyngby-Taarbæk Kommune
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Lyngby-Taarbæk Kommune
Registreringsnummer : 11715311
Postadresse : Toftebæksvej 12    
By : Kgs Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mikael Bach Andersen
E-mail : mikaa@ltk.dk
Telefon : 92436080
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Frederiksberg Kommune
Registreringsnummer : 11259979
Postadresse : Smallegade 1    
By : Frederiksberg
Postnummer : 2000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mikael Bach Andersen
E-mail : mikaa@ltk.dk
Telefon : 92436080
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Hørsholm Kommune
Registreringsnummer : 70960516
Postadresse : Slotsmarken 13    
By : Hørsholm
Postnummer : 2970
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mikael Bach Andersen
E-mail : mikaa@ltk.dk
Telefon : 92436080
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : a8fb95a6-d7b5-4428-bd5f-4ea777b69a9b   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 18/03/2024   13:58:09 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 18/03/2024   14:21:33 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 166428-2024
EUT-S-nummer : 57/2024
Offentliggørelsesdato : 20/03/2024

Send til en kollega

0.047