23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
19.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Amgros I/S

Amgros 2025 - 2.700.b


Amgros I/S

164445-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Lægemidler – Amgros 2025 - 2.700.b
OJ S 56/2024 19/03/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Amgros I/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Amgros 2025 - 2.700.b
Beskrivelse : Amgros I/S (Amgros) er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Til brug for behandling af patienter i peritonealdialyse, hvis behandling hører under sygehusapotekerne hos Amgros' interessenter, vil Amgros under dette udbud indgå rammeaftaler vedrørende glukoseholdige peritonealdialyse til CAPD-og APD-behandling, inkl. natmaskine og de til behandlingen hørende utensiler. Amgros ønsker at indgå rammeaftaler for peritonealdialysevæsker, natmaskine og utensiler der fremgår af rammeaftalen, jf. nedenfor pkt. 5.1, med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker hermed samt eventuelt videresalg til Færøerne og Grønland. Amgros videresælger peritonealdialysevæsker og utensilerne til sygehusapotekerne til Amgros’ indkøbspris med et tillæg. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive. Rammeaftalerne indgås uden købspligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros’ rammeaftaler.
Identifikator for proceduren : 648d85bd-e438-4f74-b858-e9308fd22342
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33600000   Lægemidler
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Udbud udføres af indkøbscentralen Amgros I/S. Leveringssteder er Amgros' lager, sygehuse og sygehusapoteker i Danmark. Adresser ses på: https://levportal.amgros.dk. Desuden er der option på hjemmelevering direkte til patienter i hele Danmark. Adresser oplyses ved bestilling.    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 300 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 450 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : I relation til pkt. 2.1.2 bemærkes, at oversigten over leveringssteder løbende opdateres, såfremt der måtte ske ændringer. Det bemærkes yderligere, at den anslåede værdi i pkt. 2.1.3 og pkt. 5.1.5 er den samlede anslåede værdi for rammeaftalen i rammeaftalens varighed inkl. evt. optioner, jf. pkt. 5.1.1. Tilsvarende er der i pkt. 2.1.3 og pkt. 5.1.5 anført den samlede maksimale værdi for rammeaftalen i rammeaftalens varighed inkl. evt. optioner, jf. pkt. 5.1.1. Det bemærkes endvidere, at den anslåede værdi er udregnet på baggrund af en skønsmæssig vurdering baseret på standardpatienten, som benyttes ved beregning af den evalueringstekniske pris samt gældende dyreste aftalepris med et tillæg under hensyntagen til den generelle prisudvikling og prisreguleringsklausuler i rammeaftalen. Den maksimale værdi af rammeaftalen er den anslåede værdi tillagt 50 %. Forskellen mellem anslået værdi og maksimal værdi er bl.a. begrundet i en generel usikkerhed om prisudviklingen og navnlig i de fire år, aftalen varer. Antallet af patienter kan efter omstændighederne stige betydeligt, bl.a. som følge af forringet adgang til donornyrer og navnlig politisk ønske om øget hjemmebehandling med peritonealdialyse frem for hæmodialyse i ambulant behandling på sygehusene. Det er endvidere væsentligt, at rammeaftalerne kan løbe i de forventede fire år, henset til kompleksiteten af udbuddet og ressourceforbruget, både hos hospitalsafdelinger og leverandørerne. Skønnet af anslået værdi og maksimal værdi er således et udtryk for Amgros’ mest kvalificerede og gennemsigtige saglige skøn på udbudstidspunktet. Det bemærkes, at der under betegnelsen "mængde i enhed" på varelisten (bilag A til udbudsbetingelserne) er angivet et historisk forbrug af lægemidlerne, men det reelle forbrug kan afvige væsentligt derfra. Dette må leverandøren påregne. Baggrunden herfor er, at der er tale om lægemidler til patientbehandling på de offentlige sygehuse, hvor patientens behov skal imødekommes. For nærmere beskrivelse henvises der til udbudsbetingelserne og rammeaftalen. Amgros har overvejet, om udbudsgruppen kan underopdeles i delaftaler. Amgros har skønnet, at det ikke er tilfældet på baggrund af overvejelser om patientsikkerhedsmæssige hensyn relateret til den efterfølgende rammeaftale og lægemiddelhåndtering. Eftersom en stor andel af patienterne i deres behandlingstid både anvender APD- og CAPD-behandling er det ikke hensigtsmæssigt med en opdeling af de to behandlingsformer. Der indgås dog aftaler med op til 3 leverandører med henblik på sikre særlige patientsikkerhedsmæssige hensyn og hensynet til en fordeling af forbruget mellem flere leverandører, forudsat at dette er økonomisk forsvarligt, jf. nærmere udbudsbetingelsernes pkt. 11 samt bilag 5 til rammeaftalen. Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via Amgros’ elektroniske udbudssystem. Spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles i udbudssystemet, jf. udbudsbetingelsernes bestemmelser herom. Adgang til at afgive tilbud forudsætter, at virksomheden er oprettet som bruger af Amgros' udbudssystem. Der kan være nogle ekspeditionsdage forbundet med brugeroprettelse, og det påhviler derfor eventuelle tilbudsgivere at sørge herfor i god tid. Der henvises til oplysninger i tilknytning til udbudssystemet, herunder brugervejledningen. I relation til pkt. 5.1.12 bemærkes, at enkelte dele af tilbuddet tillige kan være på engelsk. Der henvises til udbudsbetingelserne herom. Leverandører skal ved afgivelse af tilbud anvende det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) i udbudssystemet til at afgive erklæring vedrørende de obligatoriske udelukkelsesgrunde i §§ 135-136 i udbudsloven. Nærmere oplysninger om udfyldelse og anvendelse af ESPD i udbudsprocessen findes i den af Amgros udarbejdede vejledning herom og i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens guide ESPD det fælles europæiske udbudsdokument. Den/de vindende leverandør(er), som Amgros har til hensigt at tildele rammeaftalen, skal yderligere inden tildelingen have gjort dokumentation tilgængelig for Amgros for så vidt angår de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. §§ 152-153 i udbudsloven. Amgros kan ikke udelukke en leverandør, der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136, såfremt leverandøren kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at leverandøren desuagtet er pålidelig, jf. § 138 i udbudsloven. Amgros skal indhente en vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, inden Amgros beslutter, hvorvidt leverandøren har dokumenteret sin pålidelighed tilstrækkeligt. Amgros er ikke forpligtet til at følge udtalelsen og det er derfor i sidste ende Amgros der beslutter, om leverandøren har dokumenteret sin pålidelighed tilstrækkeligt. Amgros tager forbehold for at gennemføre en sådan selfcleaning proces, såfremt det måtte være relevant. Leverandøren må ikke være omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a. Der skal dog ikke fremlægges dokumentation herfor. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 som ændret ved forordning (EU) 2022/1269. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbuddet er omfattet af udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer), som implementerer udbudsdirektivet (2014/24/EU).
2.1.5.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud : 1
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver : 1
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Rent nationale udelukkelsesgrunde Obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § 134a
Deltagelse i en kriminel organisation Obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1
Korruption Obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2
Svig Obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6
Betaling af skatter og afgifter Obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § 135, stk. 3
Betaling af socialsikringsbidrag Obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § 135, stk. 3
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § 136, nr. 1
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § 136, nr. 2
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § 136, nr. 3
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § 136, nr. 4
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Rammeaftale om levering af lægemidler (dialysevæsker), utensilier og natmaskiner til hjemmeperitonealdialyse
Beskrivelse : Udbuddet omfatter lægemidler til CAPD-behandling (kontinuerligt ambulant peritoneal dialyse) og APD-behandling (automatisk peritonal dialyse), inkl. natmaskine og de til behandlingen hørende utensiler. Udbuddet omfatter lægemidler indeholdende glukoseholdige hypertoniske opløsninger til peritonealdialyse inden for ATC kode B05DB specificeret under udbudsnummer 1 og 2 på varelisten, der er Bilag A til udbudsbetingelserne. De to udbudsnumre anses for et samlet udbud. Det betyder, at tilbudsgiver skal afgive tilbud på begge udbudsnumre, og at tildeling af rammeaftalen vil ske samlet for de to udbudsnumre. Der henvises til de nærmere oplysninger i udbudsbetingelserne. Udover de ovenfor anførte lægemidler omfatter udbuddet de nødvendige utensilier for at patienter kan gennemføre en optimal peritonealdialysebehandling jf. bl.a. udbudsbetingelsernes pkt. 3.3 samt at stille natmaskiner til rådighed for behandlingen jf. udbudsbetingelsernes pkt. 3.4 og rammeaftalens pkt. 36. Udbuddet omfatter også en option på hjemmelevering jf. rammeaftalens pkt. 15.8 og bilag 6. Tilbudsgiverens tilbud skal omfatte optionen om hjemmelevering. Dog kan de enkelte sygehusapotek i rammeaftalens løbetid vælge, om sygehusapoteket vil benytte sig af optionen på hjemmelevering.
Intern identifikator : Udbud 2025 - 2.700.b
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33600000   Lægemidler
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Rammeaftalen indeholder option på levering i en præ-aftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden) og option på levering i en post-aftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De to optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår. Udbuddet omfatter også en option på hjemmelevering jf. rammeaftalen pkt. 15.8 og bilag 6. Tilbudsgiverens tilbud skal omfatte optionen om hjemmelevering.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/01/2025
Varigheds slutdato : 31/12/2028
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 300 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 450 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 595418-2023
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 617976-2023
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris evalueres på grundlag af en evalueringsteknisk pris, baseret på de tilbudte priser samt et omkostningstillæg. Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 10.2
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Emballage, jf. beskrivelse i udbudsbetingelsernes pkt. 10.2
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : PVC- og ftalatfrie produkter, jf. beskrivelse i udbudsbetingelserne pkt. 10.2.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 26/04/2024  
Adresse på udbudsdokumenterne : https://levportal.amgros.dk/Sider/Default.aspx
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk norsk svensk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 07/05/2024   12:00:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 7   Måned
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 07/05/2024   12:01:00 (UTC+2)
Sted : Amgros I/S, Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø
Yderligere oplysninger : Der er ikke adgang til at overvære åbning af bud. Tilbud registreres ved deres modtagelse, og rettidigt modtagne tilbud åbnes samlet efter tilbudsfristens udløb. Tilbudsgivere vil samtidig med meddelelse om tildeling (orienteringsskrivelse), jf. udbudslovens § 171, modtage en samlet oversigt over de virksomheder, der har afgivet konditionsmæssige tilbud. Oversigten kan ikke rekvireres tidligere.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Lægemidlerne skal fremgå af Lægemiddelstyrelsens fortegnelse Medicinpriser.dk senest den dato, der fremgår af udbudsbetingelserne pkt. 2. Lægemidlerne skal fra denne dato og indtil sygehusapotekernes og Amgros' eget lager af lægemidlerne er opbrugt have markedsføringstilladelse gældende for Danmark og fremgå af Medicinpriser.dk, dog maksimalt 9 måneder efter rammeaftalens ophør. Leverandøren skal have tilladelse til fremstilling, indførsel eller engrosforhandling af lægemidler inden for EU/EØS. Tilladelsen skal være gældende, indtil alle leverede lægemidlers restholdbarhed er udløbet, uanset om dette tidspunkt ligger efter aftalens ophør. Der henvises i øvrigt til rammeaftalen.
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Retlig form, der skal antages af en gruppe af tilbudsgivere, der får tildelt en kontrakt : Hvis en ordre tildeles en sammenslutning af leverandører, skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr. 593 af 2. juni 2016 med eventuelle senere ændringer) gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 6, stk. 4.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 3
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Amgros I/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der behandler tilbud : Amgros I/S
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Amgros I/S
Registreringsnummer : 14479880
Postadresse : Dampfærgevej 22    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Flemming Sonne
E-mail : amgros@amgros.dk
Telefon : +45 88713000
Internetadresse : https://amgros.dk
Denne organisations roller
Køber
Indkøbscentral, der rekvirerer vareleverancer og/eller tjenesteydelser for andre købere
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus   Toldboden 2  
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Internetadresse : https://klfu.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : c9185f97-23aa-4be4-a135-463615ade103   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 18/03/2024   14:17:26 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 164445-2024
EUT-S-nummer : 56/2024
Offentliggørelsesdato : 19/03/2024

Send til en kollega

0.049