23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
18.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Nordjylland

Udbud af radiologiske undersøgelser 2024


Region Nordjylland

161760-2024 - Resultater
Danmark – Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik – Udbud af radiologiske undersøgelser 2024
OJ S 55/2024 18/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – den lempelige ordning
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Nordjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af radiologiske undersøgelser 2024
Beskrivelse : Udbud af radiologiske undersøgelser med opdeling i tre delaftaler (modaliteter): 1) MR og MR-artrografier, 2) ultralyd og 3) klinisk mammografi. Hver modalitet udbydes i en selvstændig delaftale med én leverandør på hver delaftale.
Identifikator for proceduren : 03968072-da33-4fb7-9551-00ecec2e8b80
Tidligere bekendtgørelse : fcc9996f-f79e-465d-9a10-7b4125da5c8d-01
Intern identifikator : 2023-038640
Type af procedure : Åben
Hovedpunkterne i proceduren : Der kan bydes på følgende delaftaler (modaliteter): i) MR og MR-arteriografier, ii) ultralyd og iii) klinisk mammografi. Hver modalitet udbydes i en selvstændig delaftale med én leverandør på hver delaftale. Én tilbudsgiver kan vinde flere eller alle modaliteter. Der kan ikke afgives kombinationsrabatter. Tildelingskriteriet er "laveste pris".
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85150000   Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Rammeaftalerne indeholder afstandskriterier.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 61 400,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 122 800,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : 1. Værdierne "Anslået værdi" og "Rammeaftalens maksimumværdi" under overskriften "Procedure" angiver de anslåede og de maksimale mængder for alle delaftaler (sum). Den anslåede mængde udgør i alt 61.400. Den maksimale mængde udgør i alt 122.800 procedurekoder. 2. Felterne "Mængde" og "Rammeaftalens maksimale værdi" under hver delaftale angiver ligeledes mængder (antal procedurekoder) pr. delaftale. Se nærmere Bilag 1, Tilbudsskema, for de anslåede antal procedurekoder pr. delaftale pr. år. 3. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. 4. Region Nordjylland har valgt at udbudslovens § 134a, § 135, stk. 1-3, § 136 og § 137, stk. 1, nr. 2 skal finde anvendelse i dette udbud. Tilbudsgiver skal vedlægge tilbuddet en tro- og loveerklæring som foreløbig bevis for ikke at være omfattet af de anvendte udelukkelsesgrunde. Ordregiver kan efterfølgende kræve dokumentation herfor. For danske tilbudsgivere, vil denne dokumentation bestå af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der ikke må være mere end 6 måneder gammel. Se nærmere udbudsbetingelsernes punkt 5.2. 5. Udbuddet er omfattet af EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af art. 5k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang. Det vil medfore udelukkelse fra udbudsproceduren, hvis en tilbudsgiver eller dennes underleverandører er omfattet af forbuddet. Ordregiver forbeholder sig til inden tildeling af rammekontrakter at kræve underskrevet tro- og loveerklæring på, at tilbudsgiver ikke er omfattet af forbuddet.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : MR og MR-artrografier
Beskrivelse : Rammeaftale om udførelse af MR og MR-artrografier med tilhørende beskrivelser.
Intern identifikator : 2023-038640
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85150000   Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 43 400,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 86 800,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Se udbudsbetingelsernes punkt 6.1
Fast værdi (i alt) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192) skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Ultralyd
Beskrivelse : Rammeaftale om udførelse af ultralydsscanninger med tilhørende beskrivelser.
Intern identifikator : 2023-038640
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85150000   Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 16 000,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Se udbudsbetingelsernes punkt 6.1.
Fast værdi (i alt) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192) skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Klinisk mammografi
Beskrivelse : Rammeaftale om udførelse af klinisk mammografi med tilhørende beskrivelser.
Intern identifikator : 2023-038640
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85150000   Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 10 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 20 000,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Se udbudsbetingelsernes punkt 6.1.
Fast værdi (i alt) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192) skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 61 400,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 86 800,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 43 400,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Budolfi Privathospital I/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 00016328-2024
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 43 400,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : MR- og MR-artrografier
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 16/02/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 07/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Radteam
Tilbud :
Officielt navn : Budolfi Privathospital I/S
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 16 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 8 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Radteam
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : LOT-0002 Ultralyd
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 8 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Ultralyd
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 16/02/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 07/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Afgørelse truffet af køber på grund af utilstrækkelige midler
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Nordjylland
Registreringsnummer : 29190941
Afdeling : Økonomi
Postadresse : Niels Bohrs Vej 30    
By : Aalborg Ø
Postnummer : 9220
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Nanna Rask Pedersen
E-mail : n.rask@rn.dk
Telefon : +45 30601091
Internetadresse : https://www.rn.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715100
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Budolfi Privathospital I/S
Registreringsnummer : 41755547
Postadresse : Vandmanden 10 E    
By : Aalborg SV
Postnummer : 9200
Land : Danmark
Telefon : +45 50717146
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Radteam
Registreringsnummer : 43546945
Postadresse : Duevej 11    
By : Aalborg
Postnummer : 9000
Land : Danmark
Telefon : +45 26297972
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 792d4701-136a-441d-af5c-989fe6e5efb5   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 15/03/2024   09:17:42 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 15/03/2024   11:00:37 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 161760-2024
EUT-S-nummer : 55/2024
Offentliggørelsesdato : 18/03/2024

Send til en kollega

0.062