23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
18.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Midtjylland

Genudbud af EMG-udstyr


Region Midtjylland

160578-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Medicinsk udstyr – Genudbud af EMG-udstyr
OJ S 55/2024 18/03/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Midtjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Nordjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Syddanmark
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Sjælland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Genudbud af EMG-udstyr
Beskrivelse : Udbuddet omfatter EMG udstyr inkl. omfatte alle hardware- og softwarekomponenter, der er nødvendige for at opfylde alle mindstekrav i Kravspecifikationen. Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland kan gøre brug af rammeaftalen. Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland deltager som option og kan senest tiltræde kontrakten d. 18.05.2026. I forbindelse med kontraktindgåelsen vil der blive udfærdiget separat kontrakt og kontraktbilag (undtagen kontraktbilag 5, 17 og 19 som allerede indgår i udbudsmaterialet i et eksemplar for hver deltagende region) for hver af de øvrige deltagende regioner.
Identifikator for proceduren : cc88452b-7a8e-48f1-816c-4a5b2f01332f
Intern identifikator : 1-23-4-101-24-22
Type af procedure : Åben
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje, 33120000   Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr, 33190000   Diverse medicinske apparater og produkter, 50000000   Reparations- og vedligeholdelsestjenester, 50400000   Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 18 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 23 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede udbudssystem "CTM" fra Mercell. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via CTM i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail. Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i CTM. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger [Tilbudsgiver/Ansøger] sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud. Bemærk venligst, at både ordregivers og [Tilbudsgivers/Ansøgers] handlinger logges i systemet. Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Mercells support på telefon 70 20 80 14 Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle. I forhold til udelukkelsesgrunde, finder den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134a også anvendelse. Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD. Bemærk, at ved tildeling af kontrakt forlænges vedståelsesfristen automatisk til den 18.05.2026 for den tilbudsgiver, som får tildelt kontrakt. Den vindende tilbudsgiver skal således vedstå sit tilbud i hele den periode, hvor en eller flere regioner har mulighed for at udnytte en option på indgåelse af kontrakt.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Konkurs jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Korruption jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 2
Tvangsakkord uden for konkurs jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Deltagelse i en kriminel organisation jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 1
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 3.
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 5
Svig jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 3
Børnearbejde og andre former for menneskehandel jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 6
Insolvens jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1
Aktiver, der administreres af en kurator jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure jf. udbudslovens §136, nr. 3 og §137, stk. 1, nr. 5
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren jf. Udbudslovens §136, nr. 1.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure jf. Udbudslovens §136, nr. 2
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet jf. Udbudslovens §136, nr. 4
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1
Betaling af socialsikringsbidrag jf. Udbudslovens §135, stk. 3
Erhvervsvirksomheden er indstillet jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2
Betaling af skatter og afgifter jf. Udbudslovens §135, stk. 3
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet jf. Udbudslovens §135, stk. 1, nr. 4
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Genudbud af EMG-udstyr
Beskrivelse : Udbuddet omfatter EMG udstyr inkl. omfatte alle hardware- og softwarekomponenter, der er nødvendige for at opfylde alle mindstekrav i Kravspecifikationen. Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland kan gøre brug af rammeaftalen. Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland deltager som option og kan senest tiltræde kontrakten d. 18.05.2026. I forbindelse med kontraktindgåelsen vil der blive udfærdiget separat kontrakt og kontraktbilag (undtagen kontraktbilag 5, 17 og 19 som allerede indgår i udbudsmaterialet i et eksemplar for hver deltagende region) for hver af de øvrige deltagende regioner.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33000000   Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje, 33120000   Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr, 33190000   Diverse medicinske apparater og produkter, 50000000   Reparations- og vedligeholdelsestjenester, 50400000   Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : dbuddet omfatter følgende optioner: Serviceoptioner Uddannelsesoptioner Ordregiver kan udnytte optionen på et hvilket som helst tidspunkt, herunder i forbindelse med evt. kontraktunderskrift eller i løbet af kontraktperioden Ordregiver er ikke forpligtet til at udnytte en option. Følgende regioner er med på option Region Nordjylland Region Syddanmark Region Sjælland Regionerne er i ikke forpligtede til at indgå kontrakt med den valgte Tilbudsgiver. De nævnte regioner skal senest på den 18.05.2026 have meddelt Leverandøren, hvis man vil indgå kontrakt.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 18 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 23 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede udbudssystem "CTM" fra Mercell. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via CTM i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail. Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i CTM. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger [Tilbudsgiver/Ansøger] sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud. Bemærk venligst, at både ordregivers og [Tilbudsgivers/Ansøgers] handlinger logges i systemet. Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Mercells support på telefon 70 20 80 14 Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle. I forhold til udelukkelsesgrunde, finder den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134a også anvendelse. Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD. Bemærk, at ved tildeling af kontrakt forlænges vedståelsesfristen automatisk til den 18.05.2026 for den tilbudsgiver, som får tildelt kontrakt. Den vindende tilbudsgiver skal således vedstå sit tilbud i hele den periode, hvor en eller flere regioner har mulighed for at udnytte en option på indgåelse af kontrakt.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 70
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 15/04/2024   12:00:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måned
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 15/04/2024   12:00:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Kontrakten skal gennemføres under hensyntagen til miljø og klima, ligesom parterne under Kontrakten skal påtage sig et socialt ansvar. Leverandøren er forpligtet til at sikre, at Kontraktens gennemførelse til enhver tid ikke indebærer en overtrædelse af sanktioner, eksportkontrolregler, embargoer og lignende, herunder men ikke begrænset til EU-forordning 833/2014 som senest ændret ved EU-forordning 2022/1269 af 21. juli 2022, artikel 1, nr. 15) og eventuelle senere ændringer. Leverandøren skal udfylde en erklæring vedr. russisk ejerdeltagelse før underskrivelse af Kontrakten og er i hele kontraktperioden forpligtet til straks at give Kunden skriftlig meddelelse, såfremt der sker ændringer i Leverandørens eller eventuelle underleverandørers ejerforhold, kontrollen med Leverandøren/underleverandøren og ethvert andet forhold af relevans for overholdelse sanktioner, eksportkontrolregler, embargoer og lignende.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Region Midtjylland
Organisation, der behandler tilbud : Region Midtjylland
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Midtjylland
Registreringsnummer : 29190925
Afdeling : Indkøb & Medicoteknik
Postadresse : Olof Palmes Allé 15    
By : Aarhus N
Postnummer : 8200
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mille Reggelsen
E-mail : milreg@rm.dk
Telefon : +45 40150462
Internetadresse : https://www.udbud.rm.dk
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Tolboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Region Nordjylland
Registreringsnummer : 29190941
By : Aalborg
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
E-mail : s.pilgaard@rn.dk
Telefon : 21592331
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Region Syddanmark
Registreringsnummer : 29190909
By : Vejle
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Telefon : 99440291
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Region Sjælland
Registreringsnummer : 29190658
By : Sorø
Land : Danmark
Telefon : 21275642
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : b38d27ad-00a3-49e4-bfaa-9091b1d7d725   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 15/03/2024   10:13:54 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 15/03/2024   13:47:41 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 160578-2024
EUT-S-nummer : 55/2024
Offentliggørelsesdato : 18/03/2024

Send til en kollega

0.047