23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
13.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Vejle Kommune

Udbud af beskæftigelsesrettede indsatser til Vejle Kommune


Vejle Kommune

152141-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger – Udbud af beskæftigelsesrettede indsatser til Vejle Kommune
OJ S 52/2024 13/03/2024
Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Vejle Kommune
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af beskæftigelsesrettede indsatser til Vejle Kommune
Beskrivelse : Udbuddet vedrører tre (3) rammeaftaler vedr. beskæftigelsesindsatser til Vejle Kommune. De tre (3) rammeaftaler består af følgende: • Delaftale 1 – Jobrettede forløb for jobparate borgere • Delaftale 2 – Jobrettede forløb for aktivitetsparate borgere • Delaftale 3 - Mentorforløb Delaftale 1 er målrettet jobparate borgere og delaftale 2 er målrettet aktivitetsparate borgere. Fælles for delaftale 1 og delaftale 2 er, at målet med forløbene er, at borger kommer i varig beskæftigelse. Ud over forløb frem mod beskæftigelse, eller praktikplads, vil der, primært for de borgere, der kommer i virksomhedspraktik, være et opfølgningsforløb med leverandøren, med henblik på fastholdelse i praktikken. Delaftale 3 – mentorforløb er for borgere med sociale, fysiske, psykiske og/eller personlige problemer/barrierer, som har behov for mentorstøtte i form af personlig, faglig og/eller afklarende støtte. Målgruppen vil typisk være i parallelle forløb samtidig med mentorforløbet. Disse parallelle forløb er ikke en del af de udbudte rammeaftaler.
Identifikator for proceduren : 19ff845b-365c-4143-a375-48fa7c114a8d
Tidligere bekendtgørelse : 145472-2024
Intern identifikator : Udbud af beskæftigelsesrettede indsatser til Vejle Kommune
Type af procedure : Anden procedure, der afvikles i flere faser
Hovedpunkterne i proceduren : Udbud efter light regimet. Udbuddet gennemføres i flere faser, således, at der i første fase gennemføres en prækvalifikation. Herefter vil udbudsmaterialet vil blive gjort tilgængeligt for de prækvalificerede virksomheder. Vejle Kommune ønsker mulighed for at gennemføre forhandlinger som en del af udbudsprocessen, men forbeholder sig også retten til at antage indledende tilbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85300000   Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
2.1.2.
Udførelsessted
By : Vejle
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Rammeaftalens maksimumværdi : 43 200 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Udbuddet er opdelt i tre (3) delaftaler. De tre (3) aftaler består af følgende: • Delaftale 1 – Jobrettede forløb for jobparate borgere • Delaftale 2 – Jobrettede forløb for aktivitetsparate borgere • Delaftale 3 - Mentorforløb Ansøger kan søge om prækvalifikation på en, flere eller alle delaftaler. Ansøger opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet ETHICS ved at klikke på ”Send Spørgsmål” under fanen ”Kommunikation”. Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til Ordregiver. Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade et spørgsmål/svar-dokument i Ethics. Spørgsmål modtaget inden spørgefristen den 22. marts, vil blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, hvis spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen den 27. marts. Spørgsmål modtaget senere end seks (6) hele dage, inden ansøgningsfristen, vil som udgangspunkt ikke blive besvaret. Tekniske spørgsmål omkring brugen af udbudssystemet Ethics skal stilles til supporten: 70 22 70 07 eller ved at klikke på ikonet ”Kundeservice”. Af hensyn til ressourceforbruget hos Ordregiver, skal kommunikation i udbuds- og aftaleperioden være på dansk. Der gøres opmærksom på, at dette er et formkrav, og Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet til at afvise Ansøger, hvis formkravet ikke overholdes. Virksomheden tilkendegiver på tro og love, at virksomheden - vedrørende fravær af den i RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/576 af. 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (herefter "Forordning 2022/576") - nævnte tilknytning til russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, ikke er: a) russisk statsborger eller fysisk eller juridisk person, enhed eller organ, der er etableret i Rusland b) juridisk person, enhed eller organ, hvoraf en enhed som omhandlet i litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 % eller c) fysisk eller juridisk person, enhed eller organ, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som omhandlet i litra a) eller b) og at virksomheden i forbindelse med opfyldelsen af Rammeaftalen ikke anvender underleverandører eller støttende enheder omfattet af ovenstående, som tegner sig for mere end 10 % af Rammeaftalens værdi.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud : 3
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver : 3
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Underskrivende virksomhed erklærer herudover, at virksomheden ikke er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning id et land, hvor virksomheden er hjemhørende.
Konkurs Underskrivende virksomhed erklærer herudover, at virksomheden ikke er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning id et land, hvor virksomheden er hjemhørende.
Korruption Underskrivende virksomhed bekræfter på tro- og love med sin underskrift, at hverken virksomheden selv eller en person, der tilhører virksomhedens administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse, er blevet dømt for bestikkelse.
Tvangsakkord uden for konkurs Underskrivende virksomhed erklærer herudover, at virksomheden ikke er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning id et land, hvor virksomheden er hjemhørende.
Deltagelse i en kriminel organisation Underskrivende virksomhed bekræfter på tro- og love med sin underskrift, at hverken virksomheden selv eller en person, der tilhører virksomhedens administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse, er blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Underskrivende virksomhed bekræfter på tro- og love med sin underskrift, at hverken virksomheden selv eller en person, der tilhører virksomhedens administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse, er blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.
Svig Underskrivende virksomhed bekræfter på tro- og love med sin underskrift, at hverken virksomheden selv eller en person, der tilhører virksomhedens administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse, er blevet dømt for svig.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Underskrivende virksomhed bekræfter på tro- og love med sin underskrift, at hverken virksomheden selv eller en person, der tilhører virksomhedens administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse, er blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel.
Insolvens Underskrivende virksomhed erklærer herudover, at virksomheden ikke er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning id et land, hvor virksomheden er hjemhørende.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Underskrivende virksomhed erklærer herudover, at virksomheden ikke i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser eller tilsidesat gældende forpligtelser indenfor det arbejdsretlige område, der sår tvivl om virksomhedens integritet.
Aktiver, der administreres af en kurator Underskrivende virksomhed erklærer herudover, at virksomheden ikke er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning id et land, hvor virksomheden er hjemhørende.
Rent nationale udelukkelsesgrunde Ligeledes bekræfter underskrivende virksomhed, at denne ikke er etableret i et land, der er optaget på den gældende EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler.
Betaling af socialsikringsbidrag Endvidere bekræfter underskrivende virksomhed, at denne ikke har tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor virksomheden er etableret, og i Ordregivers medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet eller har gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet.
Erhvervsvirksomheden er indstillet Underskrivende virksomhed erklærer herudover, at virksomheden ikke er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning id et land, hvor virksomheden er hjemhørende.
Betaling af skatter og afgifter Endvidere bekræfter underskrivende virksomhed, at denne ikke har tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor virksomheden er etableret, og i Ordregivers medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet eller har gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Underskrivende virksomhed bekræfter på tro- og love med sin underskrift, at hverken virksomheden selv eller en person, der tilhører virksomhedens administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse, er blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Jobrettede forløb for jobparate borgere
Beskrivelse : Delaftale 1 er målrettet jobparate borgere. Målet med forløbet er, at borger kommer i varig beskæftigelse. Ud over forløb frem mod beskæftigelse, eller praktikplads, vil der, primært for de borgere, der kommer i virksomhedspraktik, være et opfølgningsforløb med leverandøren, med henblik på fastholdelse i praktikken.
Intern identifikator : Delaftale 1 - Jobrettede forløb for jobparate borgere
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85300000   Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
By : Vejle
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 6   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 9 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 10 800 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Egenkapital
Beskrivelse : Virksomheden skal som minimum have haft en egenkapital på 1 mio. kr. i hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Refrencer
Beskrivelse : Virksomheden angiver sine op til fem (5) mest *sammenlignelige referencer pr. delaftale. Med *sammenlignelige menes referencer på tilsvarende forløb, som virksomheden ønsker prækvalifikation til, menes beskæftigelsesrettede forløb, der er leveret til en kommune med samme borgertyper. For delaftale 1 og delaftale 2 kan virksomheden med fordel anvende samme referencer. Minimumskrav: Blandt de angivne referencer skal minimum én (1) reference alene leve op til følgende minimumskrav: • Referencen skal være af minimum ét (1) års varighed • Referencen skal være igangværende eller må senest være afsluttet inden for de seneste tre (3) år regnet fra fristen for afgivelse af ansøgning. Blandt de egnede virksomheder, der lever op til minimumskriterierne til økonomisk formåen samt tekniske referencer, udvælges på et sagligt grundlag op til tre (3) virksomheder pr. delaftale, dog fire (4) virksomheder på delaftale 2, som opfordres til at afgive tilbud. Hvis der ikke modtages tilstrækkeligt antal konditionsmæssige og egnede virksomheder, vil Vejle Kommune udvælge de virksomheder, der er konditionsmæssige og egnede, så længe kommunen vurderer, at antallet af udvalgte virksomheder kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om delaftalerne. Udvælgelsen sker med udgangspunkt i de mest relevante referencer, forstået som de referencer, der på baggrund af virksomhedens beskrivelse har en volumen og en opgavebeskrivelse, der minder mest om Vejle Kommunes udbudte rammeaftaler, hvor særligt en tilsvarende borgergruppe og målsætning for forløbene vil have betydning. Vejle Kommune vil vurdere følgende positivt: - At referencerne indeholder en bred palet af borgergrupper - At referencerne viser erfaring med at få borgere i job - At referencerne er virksomhedsrettede (primært delaftale 1 og 2)
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Proceduren afvikles i successive faser. I hver fase kan nogle ansøgere blive afvist
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kriteriet består af følgende tre delkriterier: Indsatser, delmål og mål Cases Kvalifikationer og kompetencer Såfremt Ordregiver ikke antager indledende tilbud, vil vægtning for Kvalitet blive fastsat i spændet 60 % - 80 %
Vægtning (pointantal, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Såfremt Ordregiver ikke antager indledende tilbud, vil vægtning for Pris blive fastsat i spændet 20 % - 40 %
Vægtning (pointantal, præcis) : 40
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 27/03/2024   23:55:00 (UTC+1)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud : 10/04/2024
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser : 05/04/2024   10:00:00 (UTC+2)
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 05/04/2024   10:00:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt Lov om Klagenævnet for Udbud), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. 2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4; 5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. En klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Jobrettede forløb for aktivitets borgere
Beskrivelse : Delaftale 2 er målrettet aktivitetsparate borgere. Målet med forløbet er, at borger kommer i varig beskæftigelse. Ud over forløb frem mod beskæftigelse, eller praktikplads, vil der, primært for de borgere, der kommer i virksomhedspraktik, være et opfølgningsforløb med leverandøren, med henblik på fastholdelse i praktikken.
Intern identifikator : Delaftale 2 - Jobrettede forløb for aktivitetsparate borgere
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85300000   Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
By : Vejle
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 6   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 14 400 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Egenkapital
Beskrivelse : Virksomheden skal som minimum have haft en egenkapital på 1 mio. kr. i hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Beskrivelse af udvælgelseskriterier (dansk): Virksomheden angiver sine op til fem (5) mest *sammenlignelige referencer pr. delaftale. Med *sammenlignelige menes referencer på tilsvarende forløb, som virksomheden ønsker prækvalifikation til, menes beskæftigelsesrettede forløb, der er leveret til en kommune med samme borgertyper. For delaftale 1 og delaftale 2 kan virksomheden med fordel anvende samme referencer. Minimumskrav: Blandt de angivne referencer skal minimum én (1) reference alene leve op til følgende minimumskrav: • Referencen skal være af minimum ét (1) års varighed • Referencen skal være igangværende eller må senest være afsluttet inden for de seneste tre (3) år regnet fra fristen for afgivelse af ansøgning. Blandt de egnede virksomheder, der lever op til minimumskriterierne til økonomisk formåen samt tekniske referencer, udvælges på et sagligt grundlag op til tre (3) virksomheder pr. delaftale, dog fire (4) virksomheder på delaftale 2, som opfordres til at afgive tilbud. Hvis der ikke modtages tilstrækkeligt antal konditionsmæssige og egnede virksomheder, vil Vejle Kommune udvælge de virksomheder, der er konditionsmæssige og egnede, så længe kommunen vurderer, at antallet af udvalgte virksomheder kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om delaftalerne. Udvælgelsen sker med udgangspunkt i de mest relevante referencer, forstået som de referencer, der på baggrund af virksomhedens beskrivelse har en volumen og en opgavebeskrivelse, der minder mest om Vejle Kommunes udbudte rammeaftaler, hvor særligt en tilsvarende borgergruppe og målsætning for forløbene vil have betydning. Vejle Kommune vil vurdere følgende positivt: - At referencerne indeholder en bred palet af borgergrupper - At referencerne viser erfaring med at få borgere i job - At referencerne er virksomhedsrettede (primært delaftale 1 og 2)
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 4
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 4
Proceduren afvikles i successive faser. I hver fase kan nogle ansøgere blive afvist
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kriteriet består af følgende tre delkriterier: Indsatser, delmål og mål Cases Kvalifikationer og kompetencer Såfremt Ordregiver ikke antager indledende tilbud, vil vægtning for Kvalitet blive fastsat i spændet 60 % - 80 %.
Vægtning (pointantal, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Såfremt Ordregiver ikke antager indledende tilbud, vil vægtning for Pris blive fastsat i spændet 20 % - 40 %
Vægtning (pointantal, præcis) : 40
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 27/03/2024   23:55:00 (UTC+1)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud : 10/04/2024
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser : 05/04/2024   10:00:00 (UTC+2)
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 05/04/2024   10:00:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt Lov om Klagenævnet for Udbud), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. 2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4; 5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. En klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www. naevneneshus.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 2
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Mentorforløb
Beskrivelse : Delaftale 3 er et mentorforløb, der er målrettet borgere med sociale, fysiske, psykiske og/eller personlige problemer/barrierer, som har behov for mentorstøtte i form af personlig, faglig og/eller afklarende støtte. Målgruppen vil typisk være i parallelle forløb samtidig med mentorforløbet. Disse parallelle forløb er ikke en del af de udbudte rammeaftaler.
Intern identifikator : Delaftale 3 - Mentorforløb
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85300000   Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
By : Vejle
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 6   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Egenkapital
Beskrivelse : Virksomheden skal som minimum have haft en egenkapital på 1 mio. kr. i hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Refencer
Beskrivelse : Virksomheden angiver sine op til fem (5) mest *sammenlignelige referencer pr. delaftale. Med *sammenlignelige menes referencer på tilsvarende forløb, som virksomheden ønsker prækvalifikation til, menes beskæftigelsesrettede forløb, der er leveret til en kommune med samme borgertyper. For delaftale 1 og delaftale 2 kan virksomheden med fordel anvende samme referencer. Minimumskrav: Blandt de angivne referencer skal minimum én (1) reference alene leve op til følgende minimumskrav: • Referencen skal være af minimum ét (1) års varighed • Referencen skal være igangværende eller må senest være afsluttet inden for de seneste tre (3) år regnet fra fristen for afgivelse af ansøgning. Blandt de egnede virksomheder, der lever op til minimumskriterierne til økonomisk formåen samt tekniske referencer, udvælges på et sagligt grundlag op til tre (3) virksomheder pr. delaftale, dog fire (4) virksomheder på delaftale 2, som opfordres til at afgive tilbud. Hvis der ikke modtages tilstrækkeligt antal konditionsmæssige og egnede virksomheder, vil Vejle Kommune udvælge de virksomheder, der er konditionsmæssige og egnede, så længe kommunen vurderer, at antallet af udvalgte virksomheder kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om delaftalerne. Udvælgelsen sker med udgangspunkt i de mest relevante referencer, forstået som de referencer, der på baggrund af virksomhedens beskrivelse har en volumen og en opgavebeskrivelse, der minder mest om Vejle Kommunes udbudte rammeaftaler, hvor særligt en tilsvarende borgergruppe og målsætning for forløbene vil have betydning. Vejle Kommune vil vurdere følgende positivt: - At referencerne indeholder en bred palet af borgergrupper - At referencerne viser erfaring med at få borgere i job - At referencerne er virksomhedsrettede (primært delaftale 1 og 2)
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Proceduren afvikles i successive faser. I hver fase kan nogle ansøgere blive afvist
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kriteriet består af følgende delkriterier med en indbyrdes vægtning: Indsatser, mål og delmål 50 % Cases 30 % Kvalifikationer og kompetencer 20 % Såfremt Ordregiver ikke antager indledende tilbud, vil vægtning for Kvalitet blive fastsat i spændet 60 % - 80 %
Vægtning (pointantal, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Såfremt Ordregiver ikke antager indledende tilbud, vil vægtning for Pris blive fastsat i spændet 20 % - 40 %
Vægtning (pointantal, præcis) : 40
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 27/03/2024   23:55:00 (UTC+1)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud : 10/04/2024
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser : 05/04/2024   10:00:00 (UTC+2)
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 05/04/2024   10:00:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt Lov om Klagenævnet for Udbud), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. 2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4; 5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. En klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www. naevneneshus.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for udbud
Telefon : +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Vejle Kommune
Registreringsnummer : 29189900
Afdeling : 29189900
Postadresse : Skolegade 1    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
E-mail : kontakt@tohv.dk
Telefon : +4553360036
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 4243121f-847c-499b-af4e-d98e577e2c15   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 12/03/2024   11:51:07 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 12/03/2024   12:05:47 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 152141-2024
EUT-S-nummer : 52/2024
Offentliggørelsesdato : 13/03/2024

Send til en kollega

0.047