23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
13.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Vejle Kommune

Udbud af beskæftigelsesrettede indsatser til Vejle Kommune


Vejle Kommune

151021-2024 - Resultater
Danmark – Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger – Udbud af beskæftigelsesrettede indsatser til Vejle Kommune
OJ S 52/2024 13/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – den lempelige ordning
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Vejle Kommune
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af beskæftigelsesrettede indsatser til Vejle Kommune
Beskrivelse : Udbuddet vedrører tre (3) rammeaftaler vedr. beskæftigelsesindsatser til Vejle Kommune. De tre (3) rammeaftaler består af følgende: • Delaftale 1 – Jobrettede forløb for jobparate borgere • Delaftale 2 – Jobrettede forløb for aktivitetsparate borgere • Delaftale 3 - Mentorforløb Delaftale 1 er målrettet jobparate borgere og delaftale 2 er målrettet aktivitetsparate borgere. Fælles for delaftale 1 og delaftale 2 er, at målet med forløbene er, at borger kommer i varig beskæftigelse. Ud over forløb frem mod beskæftigelse, eller praktikplads, vil der, primært for de borgere, der kommer i virksomhedspraktik, være et opfølgningsforløb med leverandøren, med henblik på fastholdelse i praktikken. Delaftale 3 – mentorforløb er for borgere med sociale, fysiske, psykiske og/eller personlige problemer/barrierer, som har behov for mentorstøtte i form af personlig, faglig og/eller afklarende støtte. Målgruppen vil typisk være i parallelle forløb samtidig med mentorforløbet. Disse parallelle forløb er ikke en del af de udbudte rammeaftaler.
Identifikator for proceduren : 0b3aed5d-ad35-44ce-b133-b1589c01a215
Tidligere bekendtgørelse : ec5ae55e-dece-4763-9547-65ab5e6d6892-01
Intern identifikator : Udbud af beskæftigelsesrettede indsatser til Vejle Kommune
Type af procedure : Anden procedure, der afvikles i flere faser
Hovedpunkterne i proceduren : Udbud efter light regimet. Udbuddet gennemføres i flere faser, således, at der i første fase gennemføres en prækvalifikation. Herefter vil udbudsmaterialet vil blive gjort tilgængeligt for de prækvalificerede virksomheder. Vejle Kommune ønsker mulighed for at gennemføre forhandlinger som en del af udbudsprocessen, men forbeholder sig også retten til at antage de indledende tilbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85300000   Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Rammeaftalens maksimumværdi : 43 200 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Udbuddet er opdelt i tre (3) delaftaler. De tre (3) aftaler består af følgende: • Delaftale 1 – Jobrettede forløb for jobparate borgere • Delaftale 2 – Jobrettede forløb for aktivitetsparate borgere • Delaftale 3 - Mentorforløb Ansøger kan søge om prækvalifikation på en, flere eller alle delaftaler. Ansøger opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet ETHICS ved at klikke på ”Send Spørgsmål” under fanen ”Kommunikation”. Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til Ordregiver. Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade et spørgsmål/svar-dokument i Ethics. Spørgsmål modtaget inden spørgefristen den 22. marts, vil blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, hvis spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen den 27. marts. Spørgsmål modtaget senere end seks (6) hele dage, inden henholdsvis ansøgningsfristen, vil som udgangspunkt ikke blive besvaret. Tekniske spørgsmål omkring brugen af udbudssystemet Ethics skal stilles til supporten: 70 22 70 07 eller ved at klikke på ikonet ”Kundeservice”. Af hensyn til ressourceforbruget hos Ordregiver, skal kommunikation i udbuds- og aftaleperioden være på dansk. Der gøres opmærksom på, at dette er et formkrav, og Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet til at afvise Ansøger, hvis formkravet ikke overholdes. Virksomheden tilkendegiver på tro og love, at virksomheden - vedrørende fravær af den i RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/576 af. 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (herefter "Forordning 2022/576") - nævnte tilknytning til russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, ikke er: a) russisk statsborger eller fysisk eller juridisk person, enhed eller organ, der er etableret i Rusland b) juridisk person, enhed eller organ, hvoraf en enhed som omhandlet i litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 % eller c) fysisk eller juridisk person, enhed eller organ, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som omhandlet i litra a) eller b) og at virksomheden i forbindelse med opfyldelsen af Rammeaftalen ikke anvender underleverandører eller støttende enheder omfattet af ovenstående, som tegner sig for mere end 10 % af Rammeaftalens værdi.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delaftale 1 - Jobrettede forløb for jobparate borgere
Beskrivelse : Delaftale 1 er målrettet jobparate borgere og målet med forløbene er, at borger kommer i varig beskæftigelse. Ud over forløb frem mod beskæftigelse eller praktikplads, vil der, primært for de borgere, der kommer i virksomhedspraktik, være et opfølgningsforløb med leverandøren, med henblik på fastholdelse i praktikken.
Intern identifikator : Delaftale 1 - Jobrettede forløb for jobparate borgere
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85300000   Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
By : Vejle
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 6   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 9 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 10 800 000,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kriteriet består af følgende tre delkriterier: Indsatser, delmål og mål Cases Kvalifikationer og kompetencer Såfremt Ordregiver ikke antager indledende tilbud, vil vægtning for Kvalitet blive fastsat i spændet 60 % - 80 %
Vægtning (pointantal, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Såfremt Ordregiver ikke antager indledende tilbud, vil vægtning for Pris blive fastsat i spændet 20 % - 40 %
Vægtning (pointantal, præcis) : 40
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt Lov om Klagenævnet for Udbud), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. 2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4; 5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. En klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delaftale 2 - Jobrettede forløb for aktivitetsparate borgere
Beskrivelse : Delaftale 2 er målrettet aktivitetsparate borgere og målet med forløbene er, at borger kommer i lønnet praktik eller i varig beskæftigelse. Ud over forløb frem mod beskæftigelse, eller praktikplads, vil der, primært for de borgere, der kommer i virksomhedspraktik, være et opfølgningsforløb med leverandøren, med henblik på fastholdelse i praktikken.
Intern identifikator : Delaftale 2 - Jobrettede forløb for aktivitetsparate borgere
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85300000   Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
By : Vejle
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 6   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 14 400 000,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kriteriet består af følgende tre delkriterier: Indsatser, delmål og mål Cases Kvalifikationer og kompetencer Såfremt Ordregiver ikke antager indledende tilbud, vil vægtning for Kvalitet blive fastsat i spændet 60 % - 80 %.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Såfremt Ordregiver ikke antager indledende tilbud, vil vægtning for Pris blive fastsat i spændet 20 % - 40 %
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt Lov om Klagenævnet for Udbud), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. 2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4; 5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. En klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www. naevneneshus.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Delaftale 3 - Mentorforløb
Beskrivelse : Delaftale 3 – Mentorforløb er for borgere med sociale, fysiske, psykiske og/eller personlige problemer/barrierer, som har behov for mentorstøtte i form af personlig, faglig og/eller afklarende støtte. Målgruppen vil typisk være i parallelle forløb samtidig med mentorforløbet.
Intern identifikator : Delaftale 3 - Mentorforløb
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85000000   Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
Yderligere klassificering   ( cpv ): 85300000   Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
By : Vejle
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 6   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 500 000,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kriteriet består af følgende delkriterier med en indbyrdes vægtning: Indsatser, mål og delmål 50 % Cases 30 % Kvalifikationer og kompetencer 20 % Såfremt Ordregiver ikke antager indledende tilbud, vil vægtning for Kvalitet blive fastsat i spændet 60 % - 80 %

Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Såfremt Ordregiver ikke antager indledende tilbud, vil vægtning for Pris blive fastsat i spændet 20 % - 40 %
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt Lov om Klagenævnet for Udbud), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. 2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4; 5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. En klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www. naevneneshus.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Afgørelse truffet af køber på grund af ændrede behov
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Afgørelse truffet af køber på grund af ændrede behov
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Afgørelse truffet af køber på grund af ændrede behov
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for udbud
Telefon : +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Vejle Kommune
Registreringsnummer : 29189900
Afdeling : Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Postadresse : Skolegade 1    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Tolstrup & Hvilsted
E-mail : kontakt@tohv.dk
Telefon : +4553360036
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 28f4d44b-4d9d-4fbb-a2cb-4a6742d04e59   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 12/03/2024   11:29:51 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 12/03/2024   11:53:13 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 151021-2024
EUT-S-nummer : 52/2024
Offentliggørelsesdato : 13/03/2024

Send til en kollega

0.063