23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
12.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Høje-Taastrup Kommune

EU-Udbud dentale forbrugsartikler


Høje-Taastrup Kommune

147932-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder – EU-Udbud dentale forbrugsartikler
OJ S 51/2024 12/03/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Høje-Taastrup Kommune
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : EU-Udbud dentale forbrugsartikler
Beskrivelse : Høje-Taastrup Kommune udbyder dentale forbrugsartikler til kommunens 3 tandklinikker.
Identifikator for proceduren : 7c26f57b-54d5-4cc8-b1e2-a66773a14817
Intern identifikator : 23/10716
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Det er Ordregiveres forventning, at det samlede årlige indkøb på Rammeaftalen vil være ca. 1.300.000 DKK og højst 2.000.000 DKK.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33130000   Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33131000   Håndinstrumenter til tandlæger, 33131100   Instrumenter til tandkirurgi, 33131110   Tandtænger, dentalbørster, tandreguleringsbøjler og tandpolereværktøj, 33131111   Tænger til tandlægebrug, 33131112   Dentalbørster, 33131114   Tandpolereværktøj, 33131130   Fingerbeskyttere og pincetter til tandlægebrug, 33131131   Fingerbeskyttere til tandlægebrug, 33131132   Pincetter til tandlægebrug, 33131140   Spejle og rømmejern til tandlægebrug, 33131141   Spejle til tandlægebrug, 33131150   Rodspidshakkere, tandrensningsinstrumenter, vægte til tandlægebrug, 33131151   Rodspidshakkere til tandlægebrug, 33131152   Tandrensningsinstrumenter, 33131160   Sakse og knive til tandlægebrug, 33131161   Sakse til tandlægebrug, 33131162   Knive til tandlægebrug, 33131170   Spatler, pinetter og voksudskrabere til tandlægebrug, 33131171   Spatler til tandlægebrug, 33131172   Pinetter til tandlægebrug, 33131173   Voksudskrabere til tandlægebrug, 33131200   Suturnåle til tandlægebrug, 33131300   Tandlægeinstrumenter til engangsbrug, 33131400   Dental sonde, 33131500   Instrument til tandudtrækning, 33131510   Dentalbor, 33131600   Instrument til tandfyldning, 33132000   Tandimplantat, 33133000   Tilbehør til tandaftryk, 33137000   Tilbehør til dentalprofylakse, 33141800   Forbrugsvarer til tandpleje, 33141810   Tandfyldningsmaterialer, 33141840   Hæmostatika til anvendelse i mundhulen, 33141850   Produkter til tandhygiejne, 33711700   Varer og præparater til mund- eller tandhygiejne, 33711760   Tandtråd, 33711790   Tandplejesæt
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : 1. Gadehavegårdsvej 1 (på Ole Rømer Skolen) 2630 Taastrup 2. Charlottegårdsvej 1 (på Charlotteskolen) 2640 Hedehusene 3. Skolevej 4, st. (ved Borgerskolen) 2630 Taastrup
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 300 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 2 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer:<p/>a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt,<p/>b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger,<p/>c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og<p/>d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : EU-Udbud dentale forbrugsartikler
Beskrivelse : Høje-Taastrup Kommune udbyder dentale forbrugsartikler til kommunens 3 tandklinikker.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 33130000   Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder
Yderligere klassificering   ( cpv ): 33131000   Håndinstrumenter til tandlæger, 33131100   Instrumenter til tandkirurgi, 33131110   Tandtænger, dentalbørster, tandreguleringsbøjler og tandpolereværktøj, 33131111   Tænger til tandlægebrug, 33131112   Dentalbørster, 33131114   Tandpolereværktøj, 33131130   Fingerbeskyttere og pincetter til tandlægebrug, 33131131   Fingerbeskyttere til tandlægebrug, 33131132   Pincetter til tandlægebrug, 33131140   Spejle og rømmejern til tandlægebrug, 33131141   Spejle til tandlægebrug, 33131150   Rodspidshakkere, tandrensningsinstrumenter, vægte til tandlægebrug, 33131151   Rodspidshakkere til tandlægebrug, 33131152   Tandrensningsinstrumenter, 33131160   Sakse og knive til tandlægebrug, 33131161   Sakse til tandlægebrug, 33131162   Knive til tandlægebrug, 33131170   Spatler, pinetter og voksudskrabere til tandlægebrug, 33131171   Spatler til tandlægebrug, 33131172   Pinetter til tandlægebrug, 33131173   Voksudskrabere til tandlægebrug, 33131200   Suturnåle til tandlægebrug, 33131300   Tandlægeinstrumenter til engangsbrug, 33131400   Dental sonde, 33131500   Instrument til tandudtrækning, 33131510   Dentalbor, 33131600   Instrument til tandfyldning, 33132000   Tandimplantat, 33133000   Tilbehør til tandaftryk, 33137000   Tilbehør til dentalprofylakse, 33141800   Forbrugsvarer til tandpleje, 33141810   Tandfyldningsmaterialer, 33141840   Hæmostatika til anvendelse i mundhulen, 33141850   Produkter til tandhygiejne, 33711700   Varer og præparater til mund- eller tandhygiejne, 33711760   Tandtråd, 33711790   Tandplejesæt
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : 1. Gadehavegårdsvej 1 (på Ole Rømer Skolen) 2630 Taastrup 2. Charlottegårdsvej 1 (på Charlotteskolen) 2640 Hedehusene 3. Skolevej 4, st. (ved Borgerskolen) 2630 Taastrup
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 300 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 2 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse : 2028
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : Egnethed for Økonomiske og finansiel formåen
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten: - Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 5 mio. for tingsskade og DKK 10 mio. ved personskade. - Tilbudsgiver må ikke have nogen forbehold i revisionsbemærkningerne de sidste 2 regnskabsperioder. - Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i de 3 seneste regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : Egnethed i forhold til teknisk og faglig formåen
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten: - Tilbudsgiver skal kunne fremvise minimum 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens dato. Med sammenlignelige referencer menes, levering af dentale forbrugsartikler til offentlige tandklinikker. - Hver reference skal som minimum have haft en omsætning på DKK 500.000 eksklusive moms inden for de 3 år regnet fra tidspunktet fra tilbudsfristen. De tre referencer skal indeholde: - en beskrivelse af de præsterede varer/ydelser - beløb for hele den præsterede ydelse - tidspunkt for udførelsen (dato for start og slut) - modtager af ydelsen (med navn og Kontaktoplysninger – tlf. og/eller e-mail) Referencerne skal leve op til følgende mindstekrav: • at være igangværende eller udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens dato • at leverancerne har været til offentlige myndigheder • Hver reference skal have en størrelse svarende til minimum DKK 100.000 eksklusive moms • at minimum én af de 3 referencer skal udover levering af dentale forbrugsartikler
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : 100 %
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 15/04/2024   12:00:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måned
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 15/04/2024   13:30:00 (UTC+2)
Sted : Høje-Taastrup
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Høje-Taastrup Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Høje-Taastrup Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Høje-Taastrup Kommune
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Høje-Taastrup Kommune
Organisation, der behandler tilbud : Høje-Taastrup Kommune
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Høje-Taastrup Kommune
Registreringsnummer : Høje-Taastrup Kommune
Afdeling : Høje-Taastrup Kommune
Postadresse : Rådhusstræde 1    
By : Taastrup
Postnummer : 2630
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Pia Blak
E-mail : PiaBl@htk.dk
Telefon : +45 43591507
Internetadresse : https://www.htk.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 1f19a73c-e7ae-4896-9922-6b45dfc5c1d6   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 11/03/2024   10:32:45 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 11/03/2024   11:01:23 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 147932-2024
EUT-S-nummer : 51/2024
Offentliggørelsesdato : 12/03/2024

Send til en kollega

0.032